Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady 438/2005 účinný od 01.10.2005 do 31.01.2014

Platnosť od: 30.09.2005
Účinnosť od: 01.10.2005
Účinnosť do: 31.01.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Nehnuteľnosti, Príroda a krajina
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 438/2005 s účinnosťou od 01.10.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady

Vláda Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 364/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 - Obsah žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
(1)

Žiadosť o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania obsahuje

a)

identifikačné údaje o osobe oprávnenej na uplatnenie nároku na náhradu, a to

1.

meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby (názov ulice, orientačné alebo súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu); u cudzinca adresa prechodného pobytu,1) ak je na území Slovenskej republiky,

2.

obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa2) alebo názov právnickej osoby, identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, sídlo alebo miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby (názov ulice, orientačné alebo súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu); u cudzinca oprávneného na podnikanie adresu prechodného pobytu,1) ak je na území Slovenskej republiky,

b)

druhy pozemkov, ktorých sa náhrada týka (ďalej len „dotknutý pozemok“), v členení podľa osobitného predpisu3) a ich výmeru,

c)

výšku náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania,

d)

odôvodnenie žiadosti.

(2)

Prílohu žiadosti tvorí

a)

doklad o vlastníctve pozemku4) nie starší ako tri mesiace,

b)

identifikácia parciel údajmi podľa osobitného predpisu,5) ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva,

c)

doklad oprávňujúci žiadateľa na podanie žiadosti, najmä písomné splnomocnenie spoluvlastníkov pozemku s úradne osvedčenými podpismi pre osobu oprávnenú na uplatnenie nároku na náhradu,

d)

kópia katastrálnej mapy, na lesných pozemkoch aj lesníckej mapy podľa osobitného predpisu6) alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu pozemku v teréne, najmä geometrický plán,

e)

plochová tabuľka7) lesného hospodárskeho plánu8) vyhotovená oprávnenou osobou v prípade, ak ide o obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch, alebo aj grafický prienik stavu katastra nehnuteľností s dielcami tvoriacimi predmet náhrady, ak plochová tabuľka dostatočne nepreukazuje vlastnícky vzťah k dotknutým pozemkom,

f)

kópie dokladov potvrdzujúcich obmedzenie bežného obhospodarovania, najmä právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, z ktorého obmedzenie bežného obhospodarovania vyplýva,

g)

výpis z popisu porastov a návrhu hospodárskych opatrení podľa lesného hospodárskeho plánu8) pre dielce zodpovedajúci bežnému obhospodarovaniu pozemku, ktorý vychádza zo skutočného stavu porastu, zohľadňuje modely bežného hospodárenia a je vypracovaný a potvrdený odborne spôsobilou osobou na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov alebo iné podklady s obmedzujúcimi požiadavkami orgánov ochrany prírody zapracované do lesného hospodárskeho plánu, ak ide o porastovú plochu lesných pozemkov,

h)

vyúčtovanie nákladov na vyhotovenie zmeneného predpisu lesného hospodárskeho plánu overeného odborne spôsobilou osobou na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov vrátane dokladov potvrdzujúcich správnosť výpočtu,9)

i)

znalecký posudok o výpočte náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania vrátane podkladov, na ktorých základe bol znalecký posudok vypracovaný, ak nie sú predložené podľa písmen a) až h), a dokladu o vyúčtovaní nákladov za jeho vypracovanie,

j)

čestné vyhlásenie o majetkovej ujme alebo inej náhrade vzťahujúcej sa na dotknutý pozemok s uvedením obdobia, za ktoré bola uhradená do termínu podania žiadosti, ak ide o obmedzenie výkonu činnosti na základe požiadavky orgánu ochrany prírody,

k)

čestné vyhlásenie o výške dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku oproti bežnému obhospodarovaniu do termínu podania žiadosti,

l)

čestné vyhlásenie, že poľnohospodársky pozemok bol bežne obhospodarovaný v súlade s osobitným predpisom,10)

m)

výpočet výšky dane z nehnuteľností na dotknutých pozemkoch, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania o ktorú bol žiadateľ oslobodený,11) za obdobie, na ktoré si uplatňuje náhradu ujmy,

n)

doklad o rozhodnutí o využití územia, prípadne o povolení činnosti podľa osobitných predpisov;12) doklad sa nevyžaduje, ak sa žiadosť vzťahuje na uplatnenie náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pri poľnohospodárskej a lesníckej činnosti podľa § 2 a 3.

(3)

Žiadateľ môže na podporu svojej žiadosti podľa odseku 1 priložiť aj iné písomné doklady preukazujúce splnenie podmienok na úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania.

§ 2 - Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku
(1)

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku v dôsledku zvýšenia nákladov nad bežné obhospodarovanie pozemku je rozdiel medzi skutočnými nákladmi vynaloženými na obhospodarovanie pozemku a priemernými nákladmi v danej výrobnej oblasti v tom istom roku vyjadrený v peňažných prostriedkoch v slovenskej mene.

(2)

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku v dôsledku zníženia produkcie je rozdiel medzi priemernou produkciou v danej výrobnej oblasti a dosiahnutou produkciou v tom istom roku vyjadrený v peňažných prostriedkoch v slovenskej mene.

(3)

Celková náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku sa vypočíta ako súčet náhrad podľa odsekov 1 a 2. K uvedenému súčtu bude jedenkrát pripočítaná výška nákladov za vypracovanie jedného znaleckého posudku a súčasne odpočítaná výška oslobodenia dane od z nehnuteľností11) a výška dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu13) poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku oproti bežnému obhospodarovaniu, ak sa takéto dotácie alebo príspevky poskytli. Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3 - Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku
(1)

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku v dôsledku straty alebo zníženia výnosu z dreva je rozdiel výnosu z ťažby dreva pri bežnom obhospodarovaní14) a výnosu z ťažby dreva pri obmedzenom obhospodarovaní v dielcoch alebo ich častiach, v ktorých obmedzenie vzniklo, vyjadrený v peňažných prostriedkoch v slovenskej mene. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania sa vzťahuje na obdobie platnosti lesného hospodárskeho plánu8) a vychádza zo skutočného stavu porastu so zohľadnením modelov bežného a obmedzeného hospodárenia a uplynulej časti obnovnej doby. Náhradu na lesných pozemkoch s predpisom výchovných ťažieb pri bežnom obhospodarovaní možno uplatniť len v prípade hmotového predpisu ťažby v lesnom hospodárskom pláne. Po úplnom nahradení straty výnosu z dreva v dielcoch vzniká nový nárok na náhradu až po uplynutí periódy rubnej doby bežného obhospodarovania.

(2)

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku v dôsledku zvýšených nákladov obhospodarovania je rozdiel medzi skutočnými nákladmi na požadované obhospodarovanie, ktoré vychádza z obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených zákonom a nákladmi na bežné obhospodarovanie v dielcoch alebo ich častiach vyjadrený v peňažných prostriedkoch v slovenskej mene.

(3)

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku v dôsledku obmedzenia spracovania dreva pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch15) sa určuje podľa odseku 1 alebo odseku 2 so zohľadnením výnosov zo spracovaného dreva a uhradených náhrad v predchádzajúcich obdobiach.

(4)

Výsledná hodnota náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku sa vypočíta ako súčet odôvodnených čiastkových náhrad definovaných v prílohe č. 2 v písmenách A až E, od ktorého sa odpočíta výška oslobodenia od dane z nehnuteľností,11) výška vyplatených dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu13) vzťahujúcich sa na predmet ujmy a obdobie, na ktoré sa uplatňuje. K takto dosiahnutej hodnote sa pripočíta hodnota vyúčtovania nákladov za vypracovanie znaleckého posudku.

(5)

Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4 - Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na inom pozemku
(1)

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na inom pozemku, ako je uvedené v § 2 a 3 v dôsledku zvýšenia nákladov na obhospodarovanie z dôvodu obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody, je rozdiel medzi skutočnými odôvodnenými nákladmi a nákladmi na obhospodarovanie rovnakého pozemku v tom istom období pri bežnom obhospodarovaní vyjadrený v peňažných prostriedkoch v slovenskej mene.

(2)

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na inom pozemku stratou alebo znížením produkcie je rozdiel medzi dosiahnutou produkciou a produkciou dosiahnutou pri bežnom obhospodarovaní rovnakého pozemku v tom istom období vyjadrený v peňažných prostriedkoch v slovenskej mene.

(3)

Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na inom pozemku je uvedený v prílohe č. 3.

§ 5 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 184/2003 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady.

§ 6 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 438/2005 Z. z.

  SPÔSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZA OBMEDZENIE BEŽNÉHO OBHOSPODAROVANIA NA POĽNOHOSPODÁRSKOM POZEMKU

  A. Náhrada za zvýšenie nákladov na obhospodarovanie pozemku

  1. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zvýšenia nákladov (U1)

  U1 = (V1sk - V1st) . p

  2. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre živočíšnu výrobu v dôsledku zvýšenia nákladov (U2)

  U2 = (V2sk - V2st) . 3,65 . m

  B. Náhrada za zníženie produkcie

  1. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zníženia produkcie (U3)

  U3 = (Q1st - Q1sk) . p

  2. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre živočíšnu výrobu v dôsledku zníženia produkcie (U4)

  U4 = (Q2st - Q2sk) . 3,65 . m

  C. Celková náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania

  V opodstatnených prípadoch je možná aj kombinácia jednotlivých čiastkových úhrad vypočítaných podľa vzorcov U1....U4. Suma jednotlivých čiastkových úhrad sa zníži o vyplatené dotácie, príspevky a oslobodenia od daní. K výslednej hodnote náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania sa pripočíta vyúčtovanie nákladov za vypracovanie znaleckého posudku.

  U = (U1... + ...U4) - (Ksp + Da) + Z

  Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

  V1sk - skutočné náklady pri obmedzení na 1 ha plodiny,

  V1st - priemerné náklady (štatistické) na 1 ha plodiny v príslušnej výrobnej oblasti,

  p - plocha pozemku s obmedzením bežného obhospodarovania v ha,

  V2sk - skutočné náklady pri obmedzení pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,

  V2st - priemerné (štatistické) náklady pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,

  m - počet kusov príslušnej kategórie zvierat, ktorých sa dotýka obmedzenie,

  Q1st - finančne vyjadrená priemerná (štatistická) produkcia plodiny na 1 ha v príslušnej výrobnej oblasti,

  Q1sk - finančne vyjadrená skutočná produkcia pri obmedzení na 1 ha v príslušnej výrobnej oblasti,

  Q2st - finančne vyjadrená priemerná (štatistická) produkcia pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,

  Q2sk - finančne vyjadrená skutočná produkcia pri obmedzení pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,

  U - celková náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania,

  Ksp - výška dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku oproti bežnému obhospodarovaniu (v Sk),

  Da - oslobodenie od dane z nehnuteľností pozemkov, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania o ktorú bol žiadateľ oslobodený, za obdobie, na ktoré si uplatňuje náhradu ujmy,

  Z - náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (v Sk).

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 438/2005 Z. z.

  SPÔSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZA OBMEDZENIE BEŽNÉHO OBHOSPODAROVANIA NA LESNOM POZEMKU

  A. Spôsob výpočtu náhrady za stratu alebo zníženie výnosu z dreva v územiach so zákazom ťažby, prípadne s výnimočným povolením ťažby

  Použije sa pre územia s trvalým zákazom vykonávania hospodárskych činností (5. stupeň ochrany prírody).

  Pri obnovných ťažbách počas obnovnej doby platí:

  B. Spôsob výpočtu náhrady za zníženie výnosu z dreva v porastoch s obmedzeným predpisom obnovnej ťažby s predĺženou rubnou dobou, dočasným zákazom ťažby, odsunom ťažieb a pod., mimo území s trvalým zákazom ťažby (5. stupeň ochrany prírody) - podľa bodu A

  Použije sa pre územia s požadovanou zníženou intenzitou úmyselných ťažieb alebo s dočasným zákazom zasahovania do porastu.

  Napríklad: Predĺženie obnovnej doby, predĺženie rubnej doby, odsun ťažieb oproti bežnému obhospodarovaniu z dôvodu druhovej ochrany, ochrany biotopov.

  Pri obnovných ťažbách platí:

  C. Spôsob výpočtu náhrady za zvýšenie nákladov na bežné obhospodarovanie porastu

  U3,1 = (Nob1 - Nb1 ) . Taz

  -
  pre prípady, keď sa zvýšené náklady vypočítavajú cez zrealizovaný objem drevnej hmoty,

  U3,2 =(Nob2 - Nb2) . Pz

  -
  pre prípady, keď sa zvýšené náklady vypočítavajú cez plochu na ktorej sa realizoval zásah.

  Pri výpočte sa vychádza z podkladov dokladujúcich skutočné náklady pri požadovanom spôsobe obhospodarovania, prípadne vykonania činnosti. Náklady pri bežnom spôsobe obhospodarovania prípadne, vykonania činnosti sa odvodia z prevádzkových nákladov v podobných podmienkach pri rovnakých činnostiach.

  D. Spôsob výpočtu náhrady v prípade mimoriadnych okolností prírodných kalamít

  E. Iné možnosti výpočtu

  Znalec použije iný postup výpočtu, keď možno náhradu stanoviť objektívnejšie inou metodikou presnejšie zodpovedajúcou skutočnosti.

  F. Spôsob výpočtu celkovej hodnoty náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania

  V opodstatnených prípadoch je možná aj kombinácia jednotlivých čiastkových úhrad vypočítaných podľa vzorcov U1....U4. Suma jednotlivých čiastkových úhrad sa zníži o vyplatené dotácie, príspevky a oslobodenia od daní. K výslednej hodnote náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania sa pripočíta vyúčtovanie nákladov za vypracovanie znaleckého posudku stanovené podľa osobitného predpisu.1)

  U5 = (U1...+... U4) – (Ksp + Da) + Z

  Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

  Un,m – vzorce výpočtu náhrady, n – druh obmedzenia bežného obhospodarovania, m – poradie vzorcov na výpočet daného druhu obmedzenia bežného obhospodarovania,

  VŠHLPMJ – jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v Sk/ha v skutočnom veku porastu vypočítaná podľa osobitného predpisu,2)

  Ta - objem plánovaných výchovných alebo obnovných ťažieb podľa bežného obhospodarovania,

  Tob - objem obmedzených výchovných alebo obnovných ťažieb,

  Ok - objem kalamitného dreva v m3,

  Za - zásoba lesného porastu,

  P - plocha lesného porastu v ha,

  ∑%Tob – suma % obnovnej ťažby, ktorú bolo umožnené vykonať (aj v predošlých decéniách obnovnej doby) + percento obnovnej ťažby, ktorú nebolo umožnené vykonať, ale za ktorú bola vyplatená náhrada v predošlých decéniách obnovnej doby,

  ∑%OK – suma % náhodnej ťažby, ktorú bolo umožnené vykonať + percento náhodnej ťažby, ktorú nebolo umožnené vykonať, ale za ktorú bola vyplatená náhrada v predošlých decéniách,

  VŠHLPMJa – jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v Sk/ha vo veku v čase schválenia lesného hospodárskeho plánu (ďalej len „LHP“) vypočítaná podľa osobitného predpisu,2)

  ρ – 3-percentná úroková sadzba,

  r - platnosť LHP v rokoch alebo dĺžka obmedzenia v rokoch v rámci LHP (ak obmedzenie netrvalo celé obdobie platnosti LHP),

  Nob1 - celkové jednotkové náklady pri požadovanom (obmedzenom) spôsobe obhospodarovania v Sk/m3,

  Nob2 - celkové jednotkové náklady pri požadovanom (obmedzenom) spôsobe obhospodarovania v Sk/ha,

  Nb1 - celkové jednotkové náklady bežného spôsobu obhospodarovania v Sk/m3,

  Nb2 - celkové jednotkové náklady bežného spôsobu obhospodarovania v Sk/ha,

  Taz - objem ťažby so zvýšenými nákladmi v m3,

  Pz - plocha zásahu so zvýšenými nákladmi v ha,

  % Okz - percento náhodnej ťažby, ktorú nebolo umožnené vykonať,

  Okz - objem náhodnej ťažby v m3, ktorú nebolo umožnené vykonať,

  k - koeficient zníženia hodnoty kalamitného dreva,

  Cda - trhová cena dreva na pni,

  Cka - trhová cena kalamitného dreva na pni,

  Ksp - vyplatené dotácie alebo príspevky z podporných fondov vzťahujúce sa na predmet ujmy a obdobie, na ktoré sa ujma uplatňuje podľa § 1 ods. 2 písm. j) a k) nariadenia vlády,

  Da - oslobodenie od dane z nehnuteľností pozemkov, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, o ktorú bol žiadateľ oslobodený, za obdobie, na ktoré si uplatňuje náhradu ujmy,

  Z - náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (v Sk).

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 438/2005 Z. z.

  SPÔSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZA OBMEDZENIE BEŽNÉHO OBHOSPODAROVANIA NA INOM POZEMKU

  A. Spôsob výpočtu náhrady za zvýšenie nákladov na obhospodarovanie pozemku (U1)

  U1 = Uzv - Ubob + Z

  B. Spôsob výpočtu náhrady za zníženie alebo stratu produkcie (U2)

  U2 = Upbob - Upobob + Z

  Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

  Uzv - skutočne odôvodnené náklady na obhospodarovanie pozemku,

  Ubob - náklady na obhospodarovanie pozemku pri bežnom obhospodarovaní,

  Upbob - finančne vyjadrená produkcia dosiahnutá pri bežnom obhospodarovaní (Sk),

  Upobob - finančne vyjadrená produkcia dosiahnutá pri obmedzení bežného obhospodarovania (Sk),

  Z - náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (v Sk).

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 2 Obchodného zákonníka.

 • 3)

  § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

 • 4)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

 • 6)

  § 40 ods. 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

 • 7)

  § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z.

 • 8)

  § 61 ods. 7 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 364/2004 Z. z., § 41 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.

 • 9)

  § 61 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 364/2004 Z. z.

 • 10)

  § 3 až 8 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 11)

  § 17 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 • 12)

  Napríklad § 13, 32, 33, 39, 39b, 39c a 40 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 24 až 28 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, § 11 a 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., § 29 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 544/2004 Z. z., zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 60 zákona č. 543/2002 Z. z.

 • 14)

  § 61 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 364/2004 Z. z.

 • 15)

  § 28 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z.

 • 1)

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkoch a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

 • 2)

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Načítavam znenie...
MENU
Hore