Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 433/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 28.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 433/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 433/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej ...

1.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Hodina priamej vyučovacej činnosti v materskej škole trvá 60 minút. Hodina priamej výchovnej ...

2.

V § 3 ods. 8 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

3.

V § 3 ods. 9 písm. c) sa slová „viac ako deväť žiakov“ nahrádzajú slovami „žiakov desať ...

4.

V § 5 ods. 2 celom texte sa vypúšťajú slová „alebo v školskom stredisku záujmovej činnosti“ ...

5.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „§ 32 ods. 3 a“.

6.

V § 7 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) základnej školy, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorému do pôsobnosti ...

7.

V § 7 ods. 4 prvej vete sa slovo „alokované“ nahrádza slovom „elokované“ a druhá veta znie: ...

8.

V prílohe č. 1 sa vypúšťajú slová „vychovávateľ školského strediska záujmovej činnosti“. ...

9.

V prílohe č. 3 II. oddiele sa vypúšťajú slová „riaditeľ školského strediska záujmovej činnosti“, ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore