Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky 43/2013 účinný od 15.03.2013

Platnosť od: 13.03.2013
Účinnosť od: 15.03.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna politika práce

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky 43/2013 účinný od 15.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 43/2013 s účinnosťou od 15.03.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita ...

1.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Maximálna výška dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok ...

2.

V § 4 ods. 2 sa za slovo „zámeru“ vkladá čiarka a slová „ktoré tvorí dlhodobý hmotný ...

3.

V § 4 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú splnené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 4 ods. 4 sa za slovo „zámeru“ vkladá čiarka a slová „ktoré tvorí dlhodobý hmotný ...

5.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Ustanovenia § 4 sa nepoužijú na investičný zámer a) v priemyselnej výrobe, ktorého výška ...

6.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2013 Ak bolo potvrdenie o tom, že ...

7.

Prílohy č. 1 až 3 znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z. MAXIMÁLNA INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI V ...

8.

Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z. MAXIMÁLNA HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore