Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 15.12.2021 do 30.12.2021

Platnosť od: 15.02.2005
Účinnosť od: 15.12.2021
Účinnosť do: 30.12.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Technické normy, Zdravé životné podmienky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 15.12.2021 do 30.12.2021
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 43/2005 s účinnosťou od 15.12.2021 na základe 250/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1 - Na účely tohto nariadenia
a)

hlukový indikátor je fyzikálna veličina opisujúca hluk vo vonkajšom prostredí, ktorý súvisí so škodlivým účinkom podľa prvého bodu prílohy č. 1,

b)

stanovenie je akákoľvek metóda použitá na výpočet, predikciu, odhad alebo meranie hodnoty hlukového indikátora alebo škodlivých účinkov hluku,

c)

vzťah dávka - účinok je vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom podľa druhého bodu prílohy č. 1,

d)

akčná hodnota Ldvn a Lnoc (podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a) je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, prevádzkovateľov železničných dráh a pre prevádzkovateľov letiska na prijatie opatrení na zníženie hluku,

e)

akustické plánovanie je znižovanie budúceho hluku opatreniami v rámci územného plánovania, technickými opatreniami v dopravných systémoch, plánovaním dopravy, zvukoizolačnými opatreniami a opatreniami na zdrojoch hluku,

f)

obťažovanie je subjektívny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia spôsobený hlukom.

§ 2
(1)

Strategická hluková mapa

a)

opisuje existujúcu, predchádzajúcu alebo predpokladanú hlukovú situáciu vyjadrenú hlukovými indikátormi,

b)

určuje prekročenie akčných hodnôt,

c)

uvádza počet bytov, škôl a nemocníc v určitej oblasti, ktoré sú vystavené hluku opísanému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov,

d)

uvádza počet ľudí, ktorí sú vystavení hluku vyjadrenému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov podľa prílohy č. 1 bodu 1.1 v posudzovanej oblasti.

(2)

Strategické hlukové mapy aglomerácií obsahujú údaje podľa tretieho bodu prílohy č. 1.

(3)

Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných dráh a strategické hlukové mapy väčších letísk obsahujú údaje podľa štvrtého bodu prílohy č. 1.

(4)

Súčasťou strategickej hlukovej mapy aglomerácie je strategická hluková mapa pozemných komunikácií, strategická hluková mapa železničných dráh, strategická hluková mapa letísk a strategická hluková mapa priemyselných zdrojov hluku, ktoré sú na území aglomerácie alebo ktoré svojím hlukovým pôsobením do aglomerácie zasahujú.

(5)

Akčné plány ochrany zdravia pred hlukom obsahujú údaje podľa piateho bodu prílohy č. 1.

§ 3
(1)

Na prípravu a revíziu strategického mapovania hluku sa používajú hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. V osobitných prípadoch podľa prvého bodu prílohy č. 1 sa použijú ďalšie doplňujúce hlukové indikátory.

(2)

Na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môžu použiť aj iné hlukové indikátory ako Ldvn a Lnoc.

(3)

Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Metódy posudzovania pre hlukové indikátory sú uvedené v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002) v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015).

§ 4

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY A AKČNÉ PLÁNY OCHRANY ZDRAVIA PRED HLUKOM

  1. Hlukové indikátory vo vonkajšom prostredí

  1.1 Hladina deň - večer - noc Ldvn (Lden, hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzorcom:

  v ktorom

  a) Ldeň (Lday, hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých dní roka,3)

  b) Lvečer (Levening, hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka,3)

  c) Lnoc (Lnight, hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých nocí roka,3)

  d) deň je 12 hodín, večer štyri hodiny a noc osem hodín, deň sa začína o 6.00, večer o 18.00 a noc o 22.00 h,

  e) rok z hľadiska emisie hluku je príslušný kalendárny rok a priemerný meteorologický rok,

  f) dopadajúci hluk je hluk, pri ktorom sa neberie do úvahy hluk odrazený od fasád budov. Pri meraniach hluku sa použije korekcia 3 dB.

  1.2 Podľa účelu sa výška bodu stanovenia hlukových indikátorov podľa bodu 1.1 určuje takto:

  a) v prípade výpočtu v rámci strategického mapovania hluku vo vzťahu k expozícii hluku v budovách a v ich blízkosti sú body posudzovania 4,0 ± 0,2 m nad zemou a na najexponovanejšej fasáde; na tento účel bude najexponovanejšou fasádou najbližšia vonkajšia stena smerujúca k špecifickému zdroju hluku,

  b) v prípade merania na účel strategického mapovania hluku vo vzťahu k vystaveniu hluku v budovách a v ich blízkosti sa môžu vybrať iné výšky, nie menšie ako 1,5 m nad zemou, a výsledky sa prepočítajú na ekvivalentnú výšku 4 m,

  c) na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môže použiť iná výška, nie menšia ako 1,5 m nad zemou, napríklad pre vidiecke oblasti s jednopodlažnými domami, na návrh miestnych opatrení zamýšľaných na zníženie dopadu hluku na špecifické byty a na podrobné mapovanie hluku vo vymedzenej oblasti.

  1.3 Na podrobnejší opis hlukovej situácie sa v osobitných prípadoch použijú aj ďalšie hlukové indikátory. Za osobitný prípad sa považuje napríklad,

  a) ak uvažovaný zdroj hluku pracuje iba počas krátkeho časového úseku,

  b) ak priemerný počet hlukových udalostí v jednom alebo viacerých obdobiach je veľmi nízky,

  c) ak je výrazná nízkofrekvenčná zložka hluku,

  d) ak sa pri rušení spánku v nočnej dobe vyskytnú hlukové špičky,

  e) osobitná ochrana počas víkendu alebo sviatkov,

  f) osobitná ochrana počas dňa,

  g) osobitná ochrana počas večera,

  h) kombinácia hlukov z rozličných zdrojov,

  i) tichá oblasť v otvorenej krajine,

  j) ak má hluk výrazné tónové zložky,

  k) ak má hluk impulzový charakter.

  1.4 Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Na predikciu je použiteľný iba výpočet.

  2.

  Metódy posudzovania škodlivých účinkov hluku na obyvateľstvo sú uvedené v prílohe č. 1aa.

  2.1 Škodlivé účinky hluku sa posudzujú prostredníctvom vzťahov dávka - účinok. Vzťahy dávka - účinok sa týkajú najmä

  a) vzťahu medzi obťažovaním a Ldvn pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a pre priemyselný hluk,

  b) vzťahu medzi rušením spánku a Lnoc pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a pre priemyselný hluk.

  2.2 V prípade potreby sa špecifické vzťahy dávka - účinok uvádzajú pre

  a) byty so špeciálnou izoláciou proti hluku podľa tretieho bodu,

  b) byty s tichou fasádou podľa tretieho bodu,

  c) rôzne podnebia alebo rôzne kultúry,

  d) zraniteľné skupiny obyvateľstva,

  e) tónový priemyselný hluk,

  f) impulzový priemyselný hluk a iné špeciálne prípady.

  3. Strategické hlukové mapy aglomerácií

  Strategické hlukové mapy aglomerácií obsahujú najmenej tieto údaje:

  a) stručný opis polohy a veľkosti aglomerácie, počtu obyvateľov v aglomerácii,

  b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,

  c) programy na potláčanie hluku, ktoré sa realizovali v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia,

  d) použité metódy výpočtu a merania,

  e) odhadovaný počet bytov a odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v bytoch vystavených každému z nasledujúcich pásiem hodnôt Ldvn v dB 4 m nad zemou na najexponovanejšej fasáde 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, 70 - 74 > 75, osobitne pre hluk z dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a hluku z priemyselných zdrojov. Zaokrúhlenie počtu na stovky napríklad znamená, že počet menší ako 50 sa zaokrúhľuje na 0, počet 50 až 149 sa zaokrúhľuje na 100 a počet 150 až 249 sa zaokrúhľuje na 200,

  f) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmam hodnôt Lnoc v dB 4 m nad zemou na najexponovanejšej fasáde 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69 > 70, osobitne pre dopravu po pozemných komunikáciách, železničnú dopravu, pre leteckú dopravu a pre priemyselné zdroje hluku. Tieto údaje sa môžu stanoviť aj pre pásmo hodnôt 45 - 49 dB,

  g) odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku v pásmach uvedených v písmenách e) a f); za špeciálnu izoláciu sa považuje taká izolácia budovy proti jednému alebo viacerým typom vonkajšieho hluku, ktorá je kombinovaná s ventilačnými alebo klimatizačnými zariadeniami a zabezpečí vyhovujúce hodnoty izolácie proti vonkajšiemu hluku,

  h) odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou; za tichú fasádu sa považuje fasáda bytu, pred ktorou hodnota Ldvn 4 m nad zemou a 2 m pred fasádou pre hluk emitovaný zo špecifického zdroja je viac ako o 20 dB nižší ako pri fasáde, ktorá má najvyššiu hodnotu Ldvn,

  i) informácie o tom, ako k údajom v bodoch e) až h) prispievajú väčšie pozemné komunikácie, väčšie železničné dráhy a väčšie letiská,

  j) izofóny 60, 65, 70 a 75 dB v grafickom vyhotovení strategických hlukových máp v obrázkovom formáte (JPEG) a v dátovom formáte na ukladanie vektorových priestorových údajov (ESRI Shapefile).

  4. Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných dráh a väčších letísk

  Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných dráh, strategické hlukové mapy väčších letísk obsahujú najmenej tieto údaje:

  a) všeobecný opis pozemných komunikácií, železníc alebo letísk, ich miesto, veľkosť a informácie o doprave,

  b) charakteristiku prostredia aglomerácie, obcí, krajiny alebo iné informácie o využívaní územia a hlavných zdrojoch hluku,

  c) programy na kontrolu a znižovanie hluku, ktoré sa realizovali v minulosti, a informácie o protihlukových opatreniach,

  d) použité metódy výpočtu hluku a merania hluku,

  e) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú mimo aglomerácií v bytoch vystavených nasledujúcim pásmam hodnôt Ldvn v dB 4 m nad zemou a na najexponovanejšej fasáde 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, 70 - 74 > 75,

  f) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú mimo aglomerácií v bytoch vystavených nasledujúcim pásmam hodnôt Lnoc v dB 4 m nad zemou a na najexponovanejšej fasáde 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69 > 70. Tieto údaje sa môžu stanoviť aj pre pásmo hodnôt 45 - 49 dB,

  g) počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku podľa bodu 3 písm. g),

  h) počet ľudí, ktorí žijú v bytoch, ktoré majú tichú fasádu podľa bodu 3 písm. h),

  i) celková plocha v km2 vystavená hodnotám Ldvn vyšším ako 55, 65 a 75 dB. Uvádza sa odhadovaný počet bytov zaokrúhlený na stovky a odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v každej z týchto oblastí,

  j) informácie o polohe obcí, miest a aglomerácií na jednej alebo viacerých hlukových mapách s izofónami 55 a 65 dB v obrázkovom formáte (JPEG) a v dátovom formáte na ukladanie vektorových priestorových údajov (ESRI Shapefile).

  5. Obsah akčných plánov ochrany pred hlukom

  5.1 Akčný plán ochrany pred hlukom obsahuje najmenej tieto údaje:

  a) opis aglomerácie, väčších pozemných komunikácií, väčších železničných dráh alebo väčších letísk a iných zohľadnených zdrojov hluku,

  b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,

  c)

  súvisiace právne predpisy,

  d) akčné hodnoty hlukových indikátorov,

  e) zhrnutie výsledkov mapovania hluku,

  f) hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba zlepšiť,

  g) záznamy z konzultácií s verejnosťou obsahujúce termín a spôsob uskutočnenia týchto konzultácií a zhrnutie pripomienok verejnosti s informáciou o spôsobe ich vyhodnotenia,

  h) všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú,

  i) opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí,

  j) dlhodobá stratégia znižovania hluku,

  k) informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a prínosov (ak sú k dispozícii),

  l) kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu,

  m) zhrnutie, ktoré neprekračuje rozsah desiatich strán.

  5.2 Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v akčných plánoch ochrany pred hlukom, obsahujú napríklad

  a) plánovanie dopravy,

  b) územné plánovanie,

  c) technické opatrenia pri zdrojoch hluku,

  d) výber tichších zdrojov hluku,

  e) zníženie prenosu hluku,

  f) regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku.

  Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

  V tabuľke sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí v súlade s § 1 písm. d).

  Tabuľka: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

  Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
  Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukomb)
  Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
  priemysel 55 50 50 45
  letiská 65 55 55 45
  pozemné komunikácie 65 55 50 45
  železničné dráhy 65 55 50 45

  Poznámky k tabuľke:

  a) Vonkajšie prostredie v území s funkciou bývania a území určenom na rekreáciu (mestské a miestne parky, lesoparky, oddychové zóny v okolí bytových a rodinných domov ustanovené v príslušnom územnom pláne ako plochy určené na rekreáciu).

  b) Tiché oblasti v aglomerácii alebo v otvorenej krajine, vyhlásené kúpeľné miesta.

  Príloha č. 1aa k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1aa k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002).

  2.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015).

  3.

  Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).

Poznámky

 • 3)

  STN ISO 1996-2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín akustického tlaku (01 1621).

Načítavam znenie...
MENU
Hore