Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 15.12.2021 do 30.12.2021

Platnosť od: 15.02.2005
Účinnosť od: 15.12.2021
Účinnosť do: 30.12.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 15.12.2021 do 30.12.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 43/2005 s účinnosťou od 15.12.2021 na základe 250/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo ...

§ 1 - Na účely tohto nariadenia
a)

hlukový indikátor je fyzikálna veličina opisujúca hluk vo vonkajšom prostredí, ktorý súvisí so škodlivým ...

b)

stanovenie je akákoľvek metóda použitá na výpočet, predikciu, odhad alebo meranie hodnoty hlukového ...

c)

vzťah dávka - účinok je vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom podľa druhého ...

d)

akčná hodnota Ldvn a Lnoc (podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a) je hodnota, ktorej ...

e)

akustické plánovanie je znižovanie budúceho hluku opatreniami v rámci územného plánovania, technickými ...

f)

obťažovanie je subjektívny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia spôsobený hlukom.

§ 2
(1)

Strategická hluková mapa

a)
opisuje existujúcu, predchádzajúcu alebo predpokladanú hlukovú situáciu vyjadrenú hlukovými indikátormi, ...
b)
určuje prekročenie akčných hodnôt,
c)
uvádza počet bytov, škôl a nemocníc v určitej oblasti, ktoré sú vystavené hluku opísanému špecifickými ...
d)
uvádza počet ľudí, ktorí sú vystavení hluku vyjadrenému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov ...
(2)

Strategické hlukové mapy aglomerácií obsahujú údaje podľa tretieho bodu prílohy č. 1.

(3)

Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných ...

(4)

Súčasťou strategickej hlukovej mapy aglomerácie je strategická hluková mapa pozemných komunikácií, strategická ...

(5)

Akčné plány ochrany zdravia pred hlukom obsahujú údaje podľa piateho bodu prílohy č. 1.

§ 3
(1)

Na prípravu a revíziu strategického mapovania hluku sa používajú hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. V osobitných ...

(2)

Na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môžu ...

(3)

Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Metódy posudzovania pre hlukové indikátory ...

§ 4

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY A AKČNÉ PLÁNY OCHRANY ZDRAVIA PRED HLUKOM

  1. Hlukové indikátory vo vonkajšom prostredí

  1.1 Hladina deň - večer - noc Ldvn (Lden, hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je ...

  1.2 Podľa účelu sa výška bodu stanovenia hlukových indikátorov podľa bodu 1.1 určuje takto:

  a) v prípade výpočtu v rámci strategického mapovania hluku vo vzťahu k expozícii hluku v budovách a ...

  b) v prípade merania na účel strategického mapovania hluku vo vzťahu k vystaveniu hluku v budovách a ...

  c) na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môže ...

  1.3 Na podrobnejší opis hlukovej situácie sa v osobitných prípadoch použijú aj ďalšie hlukové indikátory. ...

  a) ak uvažovaný zdroj hluku pracuje iba počas krátkeho časového úseku,

  b) ak priemerný počet hlukových udalostí v jednom alebo viacerých obdobiach je veľmi nízky,

  c) ak je výrazná nízkofrekvenčná zložka hluku,

  d) ak sa pri rušení spánku v nočnej dobe vyskytnú hlukové špičky,

  e) osobitná ochrana počas víkendu alebo sviatkov,

  f) osobitná ochrana počas dňa,

  g) osobitná ochrana počas večera,

  h) kombinácia hlukov z rozličných zdrojov,

  i) tichá oblasť v otvorenej krajine,

  j) ak má hluk výrazné tónové zložky,

  k) ak má hluk impulzový charakter.

  1.4 Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Na predikciu je použiteľný iba výpočet. ...

  2.

  Metódy posudzovania škodlivých účinkov hluku na obyvateľstvo sú uvedené v prílohe č. 1aa.

  2.1 Škodlivé účinky hluku sa posudzujú prostredníctvom vzťahov dávka - účinok. Vzťahy dávka - účinok ...

  a) vzťahu medzi obťažovaním a Ldvn pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, ...

  b) vzťahu medzi rušením spánku a Lnoc pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, ...

  2.2 V prípade potreby sa špecifické vzťahy dávka - účinok uvádzajú pre

  a) byty so špeciálnou izoláciou proti hluku podľa tretieho bodu,

  b) byty s tichou fasádou podľa tretieho bodu,

  c) rôzne podnebia alebo rôzne kultúry,

  d) zraniteľné skupiny obyvateľstva,

  e) tónový priemyselný hluk,

  f) impulzový priemyselný hluk a iné špeciálne prípady.

  3. Strategické hlukové mapy aglomerácií

  4. Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných ...

  5. Obsah akčných plánov ochrany pred hlukom

  5.1 Akčný plán ochrany pred hlukom obsahuje najmenej tieto údaje:

  a) opis aglomerácie, väčších pozemných komunikácií, väčších železničných dráh alebo väčších letísk a ...

  b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,

  c)

  súvisiace právne predpisy,

  d) akčné hodnoty hlukových indikátorov,

  e) zhrnutie výsledkov mapovania hluku,

  f) hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba ...

  g) záznamy z konzultácií s verejnosťou obsahujúce termín a spôsob uskutočnenia týchto konzultácií a ...

  h) všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú,

  i) opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu ...

  j) dlhodobá stratégia znižovania hluku,

  k) informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a prínosov (ak sú k dispozícii), ...

  l) kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu,

  m) zhrnutie, ktoré neprekračuje rozsah desiatich strán.

  5.2 Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v akčných plánoch ochrany pred hlukom, obsahujú napríklad ...

  a) plánovanie dopravy,

  b) územné plánovanie,

  c) technické opatrenia pri zdrojoch hluku,

  d) výber tichších zdrojov hluku,

  e) zníženie prenosu hluku,

  f) regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku.

  Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

  Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB) Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie ...

  V tabuľke sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí v súlade ...

  Tabuľka: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

  Poznámky k tabuľke:

  a) Vonkajšie prostredie v území s funkciou bývania a území určenom na rekreáciu (mestské a miestne parky, ...

  b) Tiché oblasti v aglomerácii alebo v otvorenej krajine, vyhlásené kúpeľné miesta.

  Príloha č. 1aa k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1aa k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia ...

  2.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku ...

  3.

  Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu ...

Poznámky

 • 3)  STN ISO 1996-2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore