Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 15.02.2005 do 14.07.2008

Platnosť od: 15.02.2005
Účinnosť od: 15.02.2005
Účinnosť do: 14.07.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 15.02.2005 do 14.07.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 43/2005 s účinnosťou od 15.02.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo ...

§ 1
Na účely tohto nariadenia
a)

hlukový indikátor je fyzikálna veličina opisujúca hluk vo vonkajšom prostredí, ktorý súvisí so škodlivým ...

b)

stanovenie je akákoľvek metóda použitá na výpočet, predikciu, odhad alebo meranie hodnoty hlukového ...

c)

vzťah dávka - účinok je vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom podľa druhého ...

d)

akčná hodnota Ldvn a Lnoc (podľa prvého bodu prílohy č. 1) je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom ...

e)

akustické plánovanie je znižovanie budúceho hluku opatreniami v rámci územného plánovania, technickými ...

f)

obťažovanie je subjektívny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia spôsobený hlukom.

§ 2
(1)

Strategická hluková mapa

a)
opisuje existujúcu, predchádzajúcu alebo predpokladanú hlukovú situáciu vyjadrenú hlukovými indikátormi, ...
b)
určuje prekročenie akčných hodnôt,1)
c)
uvádza počet bytov, škôl a nemocníc v určitej oblasti, ktoré sú vystavené hluku opísanému špecifickými ...
d)
uvádza počet ľudí, ktorí sú vystavení hluku v posudzovanej oblasti.
(2)

Strategické hlukové mapy aglomerácií obsahujú údaje podľa tretieho bodu prílohy č. 1.

(3)

Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných ...

(4)

Súčasťou strategickej hlukovej mapy aglomerácie je strategická hluková mapa pozemných komunikácií, strategická ...

(5)

Akčné plány ochrany zdravia pred hlukom obsahujú údaje podľa piateho bodu prílohy č. 1.

§ 3
(1)

Na prípravu a revíziu strategického mapovania hluku sa používajú hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. V osobitných ...

(2)

Na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môžu ...

(3)

Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním.2)

§ 4

Týmto nariadením sa preberá právny akt Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedený v prílohe č. ...

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY A AKČNÉ PLÁNY OCHRANY ZDRAVIA PRED HLUKOM

  1. Hlukové indikátory vo vonkajšom prostredí

  1.1 Hladina deň - večer - noc Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový ...

  a) Ldeň (hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá ...

  b) Lvečer (hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená ...

  c) Lnoc (hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná ...

  d) deň je 12 hodín, večer štyri hodiny a noc osem hodín, deň sa začína o 6.00, večer o 18.00 a noc o ...

  e) rok z hľadiska emisie hluku je príslušný kalendárny rok a priemerný meteorologický rok,

  f) dopadajúci hluk je hluk, pri ktorom sa neberie do úvahy hluk odrazený od fasád budov. Pri meraniach ...

  1.2 Podľa účelu sa výška bodu stanovenia hlukových indikátorov podľa bodu 1.1 určuje takto:

  a) v prípade výpočtu v rámci strategického mapovania hluku vo vzťahu k expozícii hluku v budovách a ...

  b) v prípade merania na účel strategického mapovania hluku vo vzťahu k vystaveniu hluku v budovách a ...

  c) na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môže ...

  1.3 Na podrobnejší opis hlukovej situácie sa v osobitných prípadoch použijú aj ďalšie hlukové indikátory. ...

  a) ak uvažovaný zdroj hluku pracuje iba počas krátkeho časového úseku,

  b) ak priemerný počet hlukových udalostí v jednom alebo viacerých obdobiach je veľmi nízky,

  c) ak je výrazná nízkofrekvenčná zložka hluku,

  d) ak sa pri rušení spánku v nočnej dobe vyskytnú hlukové špičky,

  e) osobitná ochrana počas víkendu alebo sviatkov,

  f) osobitná ochrana počas dňa,

  g) osobitná ochrana počas večera,

  h) kombinácia hlukov z rozličných zdrojov,

  i) tichá oblasť v otvorenej krajine,

  j) ak má hluk výrazné tónové zložky,

  k) ak má hluk impulzový charakter.

  1.4 Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Na predikciu je použiteľný iba výpočet. ...

  1.5 Akčné hodnoty hlukových indikátorov sú stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.1)

  2. Metódy posudzovania škodlivých účinkov hluku na obyvateľstvo

  2.1 Škodlivé účinky hluku sa posudzujú prostredníctvom vzťahov dávka - účinok. Vzťahy dávka - účinok ...

  a) vzťahu medzi obťažovaním a Ldvn pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, ...

  b) vzťahu medzi rušením spánku a Lnoc pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, ...

  2.2 V prípade potreby sa špecifické vzťahy dávka - účinok uvádzajú pre

  a) byty so špeciálnou izoláciou proti hluku podľa tretieho bodu,

  b) byty s tichou fasádou podľa tretieho bodu,

  c) rôzne podnebia alebo rôzne kultúry,

  d) zraniteľné skupiny obyvateľstva,

  e) tónový priemyselný hluk,

  f) impulzový priemyselný hluk a iné špeciálne prípady.

  3. Strategické hlukové mapy aglomerácií

  a) stručný opis polohy a veľkosti aglomerácie, počtu obyvateľov v aglomerácii,

  b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,

  c) programy na potláčanie hluku, ktoré sa realizovali v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia, ...

  d) použité metódy výpočtu a merania,

  e) odhadovaný počet bytov a odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v bytoch vystavených ...

  f) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmam hodnôt Lnoc v ...

  g) odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku v pásmach ...

  h) odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou; za tichú fasádu sa považuje fasáda bytu, ...

  i) informácie o tom, ako k údajom v bodoch e) až h) prispievajú väčšie pozemné komunikácie, väčšie železničné ...

  j) izofóny 60, 65, 70 a 75 dB v grafickom vyhotovení strategických hlukových máp.

  4. Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných ...

  a) všeobecný opis pozemných komunikácií, železníc alebo letísk, ich miesto, veľkosť a informácie o doprave, ...

  b) charakteristiku prostredia aglomerácie, obcí, krajiny alebo iné informácie o využívaní územia a hlavných ...

  c) programy na kontrolu a znižovanie hluku, ktoré sa realizovali v minulosti, a informácie o protihlukových ...

  d) použité metódy výpočtu hluku a merania hluku,

  e) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú mimo aglomerácií v bytoch vystavených nasledujúcim ...

  f) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú mimo aglomerácií v bytoch vystavených nasledujúcim ...

  g) počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku podľa bodu 3 písm. ...

  h) počet ľudí, ktorí žijú v bytoch, ktoré majú tichú fasádu podľa bodu 3 písm. h),

  i) celková plocha v km2 vystavená hodnotám Ldvn vyšším ako 55, 65 a 75 dB. Uvádza sa odhadovaný počet ...

  j) informácie o polohe obcí, miest a aglomerácií na jednej alebo viacerých hlukových mapách s izofónami ...

  5. Obsah akčných plánov ochrany pred hlukom

  5.1 Akčný plán ochrany pred hlukom obsahuje najmenej tieto údaje:

  a) opis aglomerácie, väčších pozemných komunikácií, väčších železničných dráh alebo väčších letísk a ...

  b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,

  c) súvisiace právne predpisy,

  d) akčné hodnoty hlukových indikátorov,

  e) zhrnutie výsledkov mapovania hluku,

  f) hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba ...

  g) záznamy z verejných diskusií,

  h) všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú,

  i) opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu ...

  j) dlhodobá stratégia znižovania hluku,

  k) informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a výnosov,

  l) kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu,

  m) zhrnutie, ktoré neprekračuje rozsah desiatich strán.

  5.2 Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v akčných plánoch ochrany pred hlukom, obsahujú

  a) plánovanie dopravy,

  b) územné plánovanie,

  c) technické opatrenia pri zdrojoch hluku,

  d) výber tichších zdrojov hluku,

  e) zníženie prenosu hluku,

  f) regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 2 oddiel III časť C nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia ...
 • 2)  § 7 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej ...
 • 3)  STN ISO 1996-2 Akustika. Popis a meranie hluku prostredia. Časť 2: Získavanie údajov súvisiacich s využitím ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore