Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo 427/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2032

Platnosť od: 08.11.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.12.2032
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo 427/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.12.2032
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 427/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3 a 10, § 19 ods. 1 a 6, § 30 ods. 5 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 - Národný park Veľká Fatra

Vyhlasuje sa Národný park Veľká Fatra (ďalej len „národný park“), jeho zóny a ochranné pásmo. Hranice národného parku, jeho zón a podzón a hranice ochranného pásma národného parku sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2 - Územie národného parku
(1)

Národný park sa nachádza v okrese

a)

Banská Bystrica v katastrálnych územiach Dolný Harmanec, Motyčky, Staré Hory a Turecká,

b)

Martin v katastrálnych územiach Belá, Blatnica, Dulice, Folkušová, Necpaly a Turčianske Jaseno,

c)

Ružomberok v katastrálnych územiach Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa a Ružomberok,

d)

Turčianske Teplice v katastrálnych územiach Mošovce a Rakša.

(2)

Celková výmera národného parku je 40 889,1328 ha.

(3)

Hranica národného parku, hranice zón národného parku a hranica ochranného pásma národného parku vymedzené geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačujú v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice národného parku do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica národného parku, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Banská Bystrica, Okresnom úrade Martin, Okresnom úrade Ružomberok a Okresnom úrade Turčianske Teplice.

§ 3 - Zóny národného parku
(1)

Vyhlasujú sa zóny A, B, C a D národného parku. Mapa a grafické podklady, v ktorých sú zakreslené hranice zón národného parku, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Banská Bystrica, Okresnom úrade Martin, Okresnom úrade Ružomberok a Okresnom úrade Turčianske Teplice.

(2)

Zóna A má výmeru 16 374,2674 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.

(3)

Zóna B má výmeru 5 276,9232 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona. Zóna B je rozdelená na podzónu B1, ktorá má výmeru 2 999,1699 ha a podzónu B2, ktorá má výmeru 2 277,7533 ha, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.

(6)

Zóna C má výmeru 19 182,0661 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.

(7)

Zóna D má výmeru 55,8761 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.

(8)

Zákazy a obmedzenia podľa § 13 až 16 zákona na území národného parku a jeho ochranného pásma platia celoročne.

§ 4 - Ochranné pásmo národného parku
(1)

Vyhlasuje sa ochranné pásmo národného parku. Ochranné pásmo národného parku sa nachádza v okrese

a)

Banská Bystrica v katastrálnych územiach Dolný Harmanec, Harmanec a Staré Hory,

b)

Dolný Kubín v katastrálnom území Kraľovany,

c)

Martin v katastrálnych územiach Belá, Blatnica, Dulice, Folkušová, Konské, Krpeľany, Necpaly, Nolčovo, Podhradie nad Váhom, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Šútovo, Turany, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno a Záborie,

d)

Ružomberok v katastrálnych územiach Hubová, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa, Ružomberok a Stankovany,

e)

Turčianske Teplice v katastrálnych územiach Čremošné, Háj, Mošovce, Rakša a Turčiansky Michal.

(2)

Ochranné pásmo národného parku má výmeru 25 307,3196 ha, z toho

a)

na výmere 24 623,9896 ha platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona,

b)

na výmere 231,53 ha v rámci národnej prírodnej rezervácie Harmanecká tisina, prírodnej rezervácie Katova skala, prírodnej rezervácie Korbeľka, národnej prírodnej rezervácie Lysec, prírodnej pamiatky Matejkovský kamenný prúd platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona,

c)

na výmere 92,67 ha v rámci prírodnej pamiatky Bukovinka, prírodnej pamiatky Dogerské skaly, prírodnej pamiatky Jazierske travertíny, prírodnej pamiatky Krkavá skala, chráneného areálu Mošovské aleje, chráneného areálu Revúca, prírodnej pamiatky Rojkovská travertínová kopa, prírodnej rezervácie Rojkovské rašelinisko, prírodnej pamiatky Vlčia skala, územia európskeho významu Rieka Váh (SKUEV0253), platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona,

d)

na výmere 359,13 ha v rámci ochranného pásma prírodnej pamiatky Bukovinka, ochranného pásma prírodnej pamiatky Dogerské skaly, ochranného pásma prírodnej pamiatky Jazierske travertíny, ochranného pásma prírodnej rezervácie Katova skala, ochranného pásma prírodnej pamiatky Krkavá skala, ochranného pásma chráneného areálu Mošovské aleje, ochranného pásma prírodnej pamiatky Rojkovská travertínová kopa, ochranného pásma prírodnej rezervácie Rojkovské rašelinisko, ochranného pásma prírodnej pamiatky Šútovská epigenéza, ochranného pásma prírodnej pamiatky Vlčia skala platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.

§ 5 - Účel vyhlásenia národného parku
(1)

Účelom vyhlásenia národného parku je zabezpečenie ochrany prírodných procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na jeho území, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany národného parku, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Ciele starostlivosti o národný park, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránené územie podľa § 54 ods. 5 zákona.

§ 6 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra.

§ 7 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 20241) okrem § 3 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2033 a § 3 ods. 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2053.

Ľudovít Ódor v. r.

Prílohy

Načítavam znenie...
MENU
Hore