Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 395/2006 účinný od 20.11.2021

Platnosť od: 13.06.2006
Účinnosť od: 20.11.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 395/2006 s účinnosťou od 20.11.2021 na základe 400/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1 - Základné ustanovenie
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných ...

(2)

Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží ...

(3)

Osobným ochranným pracovným prostriedkom podľa odseku 2 nie je

a)
bežný pracovný odev, uniforma a obuv,
b)
prostriedok, ktorým záchranné zložky1) poskytujú pomoc,
c)
prostriedok používaný pri cestnej doprave,2)
d)
športový výstroj,
e)
prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie.
§ 2 - Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
(1)

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno ...

(2)

Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, je uvedený v prílohe č. ...

(3)

Ak viaceré nebezpečenstvá vyžadujú, aby zamestnanec používal súčasne viac osobných ochranných pracovných ...

(4)

Zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý spĺňa požiadavky ...

(5)

Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý pracuje v prostredí, ...

§ 3 - Požiadavky na poskytovaný osobný ochranný pracovný prostriedok
(1)

Osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, musí

a)
zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami a ...
b)
zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku,
c)
vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom malom prispôsobení ...
d)
byť zdravotne neškodný.
(2)

Zoznam ďalších kritérií na výber osobného ochranného pracovného prostriedku, ktoré zamestnávateľ pri ...

(3)

Osobný ochranný pracovný prostriedok má v zásade používať jeden zamestnanec. Ak okolnosti vyžadujú, ...

a)
nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
b)
osobný ochranný pracovný prostriedok bol zamestnancovi prístupný vždy v prípade potreby.
§ 4 - Posudzovanie vhodnosti osobných ochranných pracovných prostriedkov
(1)

Pred výberom osobného ochranného pracovného prostriedku pri posudzovaní rizika a hodnotení nebezpečenstiev ...

a)
analyzovať nebezpečenstvá a určiť tie, ktoré
1.
nemožno vylúčiť ani obmedziť spôsobom podľa § 2 ods. 1 a
2.
môžu ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,
b)
charakterizovať vlastnosti, ktoré musí mať osobný ochranný pracovný prostriedok, aby bol účinný pred ...
c)
hodnotiť, či osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamýšľa poskytovať zamestnancom, zodpovedá ...
(2)

Zamestnávateľ posudzuje riziko, hodnotí nebezpečenstvá a posudzuje vhodnosť poskytovaných osobných ochranných ...

a)
sa zmenia nebezpečenstvá najmä v dôsledku zmeny technológie alebo organizácie práce, alebo zmeny pracovných ...
b)
sú dostupné účinnejšie technické prostriedky a prostriedky kolektívnej ochrany na vylúčenie alebo obmedzenie ...
c)
sú dostupné účinnejšie osobné ochranné pracovné prostriedky.
§ 5 - Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
(1)

Zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky podľa svojho zoznamu poskytovaných osobných ...

(2)

Zamestnávateľ v zozname upraví aj osobitný režim zaobchádzania s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný prehodnotiť zoznam vždy po posúdení vhodnosti poskytovaných osobných ochranných ...

§ 6 - Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
(1)

Zamestnávateľ je povinný na základe závažnosti nebezpečenstva a dĺžky jeho pôsobenia, charakteru práce ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca zrozumiteľne oboznámiť s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný sprístupniť zamestnancom tie informácie o každom type osobného ochranného pracovného ...

(4)

Zamestnanec je povinný používať poskytnutý osobný ochranný pracovný prostriedok len určeným spôsobom, ...

(5)

Zamestnávateľ zabezpečuje udržiavanie osobného ochranného pracovného prostriedku najmä čistením, opravou ...

Záverečné ustanovenia
§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 8

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ...

§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.

  ZOZNAM OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV

  1.

  NA OCHRANU HLAVY

  1.1.

  Prilby, ochranné čiapky, kukly alebo iné pokrývky hlavy proti:

  1.1.1.

  mechanickým nebezpečenstvám, najmä proti

  1.1.1.1.

  nárazom spôsobeným padajúcim alebo vymršteným predmetom,

  1.1.1.2.

  kolízii s prekážkou,

  1.1.1.3.

  statickému stlačeniu (bočné pomliaždenie),

  1.1.2.

  tepelným nebezpečenstvám (oheň, teplo, chlad alebo horúce pevné látky vrátane roztavených kovov), ...

  1.1.3.

  elektrickým šokom, najmä pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím,

  1.1.4.

  chemickým nebezpečenstvám,

  1.1.5.

  neionizujúcemu žiareniu (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie).

  1.2.

  Sieťky na vlasy.

  2.

  NA OCHRANU SLUCHU

  2.1.

  Slúchadlové chrániče na uši vrátane chráničov, ktoré možno upevniť na prilbu, aktívnych chráničov na ...

  2.2.

  Zátkové chrániče sluchu vrátane zátok do uší s amplitúdovo závislým útlmom a individuálne prispôsobených ...

  3.

  NA OCHRANU ZRAKU A TVÁRE

  3.1.

  Okuliare, ochranné okuliare alebo štíty na ochranu tváre (v relevantných prípadoch šošovky na lekársky ...

  3.1.1.

  mechanickým nebezpečenstvám,

  3.1.2.

  tepelným nebezpečenstvám,

  3.1.3.

  neionizujúcemu žiareniu (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),

  3.1.4.

  ionizujúcemu žiareniu,

  3.1.5.

  chemickým alebo biologickým nebezpečenstvám (pevné aerosóly alebo kvapaliny).

  4.

  NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNOV

  4.1.

  Filtračné prostriedky, najmä proti:

  4.1.1.

  časticiam,

  4.1.2.

  plynom,

  4.1.3.

  časticiam a plynom,

  4.1.4.

  pevným aerosólom alebo kvapalným aerosólom.

  4.2.

  Izolačné zariadenia vrátane zariadení s prívodom vzduchu.

  4.3.

  Zariadenia na záchranu vlastnými prostriedkami.

  4.4.

  Potápačský výstroj.

  5.

  NA OCHRANU HORNÝCH KONČATÍN

  5.1.

  Ochranné rukavice (palčiaky alebo rukavice s ochranou ramena) proti:

  5.1.1.

  mechanickým nebezpečenstvám,

  5.1.2.

  tepelným nebezpečenstvám (sálavé teplo, plamene alebo chlad),

  5.1.3.

  elektrickému šoku a pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím (antistatické, vodivé alebo ...

  5.1.4.

  chemickým nebezpečenstvám,

  5.1.5.

  biologickým nebezpečenstvám,

  5.1.6.

  ionizujúcemu žiareniu alebo rádioaktívnej kontaminácii,

  5.1.7.

  neionizujúcemu žiareniu (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),

  5.1.8.

  vibračným nebezpečenstvám.

  5.2.

  Ochranné návleky na prsty na ochranu prstov.

  6.

  NA OCHRANU DOLNÝCH KONČATÍN A OCHRANU PROTI ŠMYKU

  6.1.

  Obuv, najmä topánky, v niektorých prípadoch vrátane drevákov, obuvi s ochrannou špicou, na ochranu pred: ...

  6.1.1.

  mechanickými nebezpečenstvami,

  6.1.2.

  nebezpečenstvom pošmyknutia,

  6.1.3.

  tepelnými nebezpečenstvami (teplo, plamene alebo chlad),

  6.1.4.

  elektrickým šokom a pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím (antistatická, vodivá alebo ...

  6.1.5.

  chemickými nebezpečenstvami,

  6.1.6.

  vibračnými nebezpečenstvami,

  6.1.7.

  biologickými nebezpečenstvami.

  6.2.

  Odnímateľné chrániče priehlavku proti mechanickým nebezpečenstvám.

  6.3.

  Chrániče kolena proti mechanickým nebezpečenstvám.

  6.4.

  Gamaše proti mechanickým, tepelným, chemickým alebo biologickým nebezpečenstvám.

  6.5.

  Doplnky, najmä snímateľné hroty na ľad, sneh alebo na iné šmykľavé plochy.

  7.

  NA OCHRANU KOŽE

  7.1.

  Ochranné krémy na ochranu pred:

  7.1.1.

  neionizujúcim žiarením (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),

  7.1.2.

  ionizujúcim žiarením,

  7.1.3.

  chemickými nebezpečenstvami,

  7.1.4.

  biologickými nebezpečenstvami,

  7.1.5.

  tepelnými nebezpečenstvami (teplo, plamene alebo chlad).

  8.

  NA OCHRANU TELA

  8.1.

  Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu pred pádom z výšky, najmä zaťahovacie zachytávače pádu, ...

  8.2.

  Ochranné oblečenie vrátane ochrany celého tela (obleky alebo kombinézy) alebo časti tela (gamaše, nohavice, ...

  8.2.1.

  mechanickými nebezpečenstvami,

  8.2.2.

  tepelnými nebezpečenstvami (teplo, plamene alebo chlad),

  8.2.3.

  chemickými nebezpečenstvami,

  8.2.4.

  biologickými nebezpečenstvami,

  8.2.5.

  ionizujúcim žiarením alebo rádioaktívnou kontamináciou,

  8.2.6.

  neionizujúcim žiarením (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),

  8.2.7.

  elektrickým šokom a pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím (antistatické, vodivé alebo ...

  8.2.8.

  zamotaním alebo zachytením.

  8.3.

  Záchranné vesty na prevenciu pred utopením a plávacie pomôcky.

  8.4.

  Osobné ochranné pracovné prostriedky na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.

  ZOZNAM NEBEZPEČENSTIEV

  Nebezpečenstvá, ktoré vzhľadom na charakter ich účinkov, čas expozície a množstvo, napríklad koncentráciu ...

  1.

  FYZIKÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ

  1.1.

  Poloha pracoviska vo vzťahu k povrchu zeme, napríklad vo výške, v hĺbke, pod zemou alebo pod vodou, ...

  1.2.

  Nevhodný povrch podláh a komunikácií spôsobujúci pády osôb, napríklad ich pohyblivosť, šikmosť, šmykľavosť, ...

  1.3.

  Tlak, úder, rez, seknutie, pichnutie, bodnutie, odretie, navinutie

  1.3.1.

  pri pohyblivých strojoch, mechanizmoch a ich častiach,

  1.3.2.

  na materiáloch, polotovaroch a výrobkoch, s ktorými sa manipuluje,

  1.3.3.

  na ostrých hranách, rohoch, drsných povrchoch.

  1.4.

  Oheň, horúce alebo chladné látky (plynné, kvapalné, tuhé) a predmety, ich povrchová teplota.

  1.5.

  Výbušnosť.

  1.6.

  Odletujúce a padajúce predmety.

  1.7.

  Tepelné žiarenie.

  1.8.

  Ultrafialové žiarenie.

  1.9.

  Infračervené žiarenie.

  1.10.

  Ionizujúce žiarenie.

  1.11.

  Laserové žiarenie.

  1.12.

  Elektrický prúd a napätie.

  1.13.

  Statická elektrina.

  1.14.

  Elektromagnetické žiarenie.

  1.15.

  Barometrický tlak a jeho rýchle zmeny.

  1.16.

  Teplota vzduchu a jej rýchle zmeny.

  1.17.

  Vlhkosť vzduchu.

  1.18.

  Prúdenie vzduchu.

  1.19.

  Ionizácia vzduchu.

  1.20.

  Pevné alebo kvapalné aerosóly vo vzduchu.

  1.21.

  Hluk (infrazvuk, ultrazvuk).

  1.22.

  Vibrácie.

  1.23.

  Osvetlenie (intenzita, jas, kontrast, oslnenie, nedostatočné denné osvetlenie).

  1.24.

  Nedostatočná rozoznateľnosť, napríklad osôb alebo zariadení vzhľadom na pozadie.

  2.

  CHEMICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ

  2.1.

  Plyny, pary, aerosóly, pevné látky, kvapalné látky a ich účinky

  2.1.1.

  toxické,

  2.1.2.

  žieravé,

  2.1.3.

  dráždivé,

  2.1.4.

  senzibilizujúce,

  2.1.5.

  karcinogénne,

  2.1.6.

  mutagénne,

  2.1.7.

  teratogénne.

  3.

  BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ

  3.1.

  Rastliny.

  3.2.

  Živočíchy, napríklad zvieratá, hmyz.

  3.3.

  Baktérie, vírusy, huby, parazity.

  4.

  INÉ NEBEZPEČENSTVÁ

  4.1.

  Nevhodná pracovná poloha.

  4.2.

  Neprimeraná fyzická (statická alebo dynamická) záťaž.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.

  ZOZNAM ĎALŠÍCH KRITÉRIÍ NA VÝBER OSOBNÉHO OCHRANNÉHO PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU

  Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť a vyhotovenie osobného ...

  1.

  Ochranná prilba

  2.

  Ochranné okuliare a štíty na ochranu tváre

  3.

  Prostriedok na ochranu sluchu

  4.

  Prostriedok na ochranu dýchacích orgánov

  5.

  Ochranné rukavice

  6.

  Ochranná obuv

  7.

  Ochranný odev

  8.

  Záchranná plávacia vesta

  9.

  Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu

  1.

  OCHRANNÁ PRILBA

  Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť

  2.

  Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť a vyhotovenie osobného ...

  Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť

  3.

  Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť a vyhotovenie osobného ...

  Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť

  4.

  PROSTRIEDOK NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNOV

  Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť

  5.

  Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť a vyhotovenie osobného ...

  Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť

  6.

  Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť a vyhotovenie osobného ...

  Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť

  7.

  Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť a vyhotovenie osobného ...

  Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť

  8.

  Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť a vyhotovenie osobného ...

  Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť

  9.

  Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť a vyhotovenie osobného ...

  Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách ...

  2.

  Smernica Komisie (EÚ) 2019/1832 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Rady ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore