Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov 392/2013 účinný od 21.12.2013

Platnosť od: 30.11.2013
Účinnosť od: 21.12.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov 392/2013 účinný od 21.12.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 392/2013 s účinnosťou od 21.12.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích ...

1.

V § 10 ods. 10 sa slová „etapy III A, III B a IV“ nahrádzajú slovami „etapy III A a III B“. ...

2.

V § 10 odsek 11 znie:

„(11) Výrobca v žiadosti o udelenie typového schválenia ES pre vznetové motory nepoužívajúce ...

3.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:

„(13) Stanovenie faktora opotrebenia vznetových motorov etapy IV je ustanovené v bodoch 2.1 až ...

4.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) v zátvorke rímskymi číslicami označený emisný stupeň; označenie musí byť viditeľné ...

5.

Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Komisie 2012/46/EÚ zo 6. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. decembra 2013.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore