Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pri práci s azbestom 39/2002 účinný od 01.02.2002 do 31.05.2006


Platnosť od: 30.01.2002
Účinnosť od: 01.02.2002
Účinnosť do: 31.05.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 39/2002 s účinnosťou od 01.02.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o ochrane zdravia pri práci s azbestom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13u ods. 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikom ich vystavenia prachu z ...

(2)

Na účely tohto nariadenia sa azbestom rozumie vláknitý kremičitan

a)

aktinolit (CAS č. 77536-66-4),

b)

amozit (CAS č. 12172-73-5),

c)

anthofylit (CAS č. 77536-67-5),

d)

chryzotil (CAS č. 12001-29-5),

e)

krocidolit (CAS č. 12001-28-4),

f)

tremolit (CAS č. 77536-68-6).

§ 2
Medzné technické smerné hodnoty vystavenia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich <span class="shorten">...</span>
(1)

Medzné technické smerné hodnoty vystavenia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich ...

a)

0,1 vlákna na cm3, nameraná alebo vypočítaná vo vzťahu na osemhodinový referenčný interval, ...

b)

kumulatívna dávka 6,0 vlákno-dní na cm3 počas trojmesačného obdobia.

(2)

Pri dodržaní medzných technických smerných hodnôt uvedených v odseku 1 postup podľa § 4, § ...

§ 3
Najvyššie technické smerné hodnoty vystavenia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov <span class="shorten">...</span>

Najvyššie technické smerné hodnoty vystavenia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov ...

§ 4
Náležitosti oznámenia činnosti
(1)

Oznámenie činnosti1) musí obsahovať

a)

údaj o druhu azbestu a jeho skutočné množstvo alebo predpokladané množstvo, ak ide o azbest použitý ...

b)

opis osobných ochranných pracovných prostriedkov a spôsob ich dekontaminácie,

c)

plán práce pri búracích prácach alebo pri prácach na odstránenie azbestu alebo výrobkov obsahujúcich ...

(2)

Súčasťou oznámenia podľa odseku 1 je aj doklad o informovaní zamestnancov.

§ 5
Ochranné opatrenia na obmedzenie pôsobenia prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest <span class="shorten">...</span>
(1)

Na obmedzenie pôsobenia prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest zamestnávateľ

a)

obmedzuje množstvo používaného azbestu na najnižšiu možnú mieru,

b)

obmedzuje počet zamestnancov, ktorí sú alebo mohli by byť pri práci vystavení prachu z azbestu ...

c)

zabezpečuje také pracovné postupy, aby sa zabránilo uvoľneniu prachu z azbestu alebo z materiálov ...

d)

zabezpečuje pravidelné a účinné čistenie a udržiavanie pracoviska a zariadení, na ktorých sa ...

e)

zabezpečuje skladovanie a prepravu odpadu obsahujúceho azbest v uzavretých obaloch,

f)

zabezpečuje zhromažďovanie a odstraňovanie odpadu obsahujúceho azbest z pracoviska ihneď, ako ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 písm. f) sa nevzťahuje na banskú činnosť.2)

(3)

Pri činnosti, pri ktorej zamestnanci sú alebo mohli by byť vystavení prachu z azbestu alebo z materiálov ...

a)

zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom3) zreteľné vymedzenie a označenie priestorov pracoviska, ...

b)

zabezpečuje, aby do priestorov pracoviska podľa písmena a) mali prístup len zamestnanci pridelení ...

c)

zabezpečuje, aby v priestoroch pracoviska podľa písmena a) zamestnanci nefajčili,

d)

zabezpečuje pre zamestnancov priestory na jedenie a oddych oddelené od pracoviska tak, aby neboli ...

e)

poskytuje zamestnancom účinné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu tela4) (ďalej len ...

f)

zabezpečuje oddelené ukladanie ochranných odevov a civilného odevu,

g)

zabezpečuje pre zamestnancov vyhovujúce zariadenia na osobnú hygienu,5)

h)

zabezpečuje uloženie osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov4) ...

(4)

Ak je pri určitých činnostiach predpoklad na prekročenie najvyšších technických smerných hodnôt ...

a)

poskytuje zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov,4)

b)

zabezpečuje označenie pracoviska výstražnými značkami,3) ktoré musí obsahovať upozornenie na ...

(5)

Opatrenia podľa odseku 4 zamestnávateľ vopred prerokuje so zamestnancami a zástupcami zamestnancov ...

§ 6
Požiadavky na meranie azbestu
(1)

Na účely merania a hodnotenia azbestu v pracovnom ovzduší sa zohľadňujú vlákna s dĺžkou viac ...

(2)

Odber vzoriek zamestnávateľ vopred prerokuje so zamestnancami a zástupcami zamestnancov. Odber vzoriek ...

(3)

Meranie azbestu v pracovnom ovzduší sa vykonáva raz za tri mesiace a pri každej zmene spôsobu práce ...

a)

nie je predpoklad zvýšeného vystavenia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich ...

b)

výsledky dvoch predchádzajúcich meraní nepresiahli polovicu najvyššej technickej smernej hodnoty ...

(4)

Referenčná metóda merania azbestu je uvedená v prílohe.

§ 7
Náležitosti plánu práce
a)

spôsobe bezprašného odstránenia azbestu a výrobkov obsahujúcich azbest pred použitím búracej ...

b)

charaktere práce a pravdepodobný čas trvania práce,

c)

mieste výkonu práce,

d)

použitých metódach pri práci v prípade nebezpečenstva vystavenia zamestnancov prachu z azbestu ...

e)

vlastnostiach zariadení používaných na ochranu a dekontamináciu zamestnancov, ktorí vykonávajú ...

f)

spôsobe ochrany okolitých priestorov vrátane bytových domov,

g)

osobných ochranných pracovných prostriedkoch na ochranu tela a osobných ochranných pracovných ...

h)

spôsobe zneškodňovania odpadu obsahujúceho azbest,

i)

výsledkoch merania azbestu pred začiatkom práce a termíny ďalších meraní azbestu počas búracích ...

j)

informovaní zamestnancov a zástupcov zamestnancov podľa § 8.

§ 8
Informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov
(1)

Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov boli informovaní o

a)

riziku vystavenia prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,

b)

medzných technických smerných hodnotách (§ 2), najvyšších technických smerných hodnotách ...

c)

požiadavkách na osobnú hygienu vrátane zákazu fajčenia, jedenia a pitia na pracovisku,

d)

používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu tela a osobných ochranných ...

e)

ďalších opatreniach na obmedzenie vystavenia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich ...

f)

výsledkoch merania azbestu v pracovnom ovzduší a ak výsledky prekračujú najvyššie technické ...

g)

obsahu oznámenia činnosti (§ 4 ods. 1) vzťahujúcej sa na ich pracovisko.

(2)

Zamestnávateľ zabezpečí, aby

a)

každý zamestnanec mal prístup k údajom uvedeným v záznamoch o vystavení zamestnancov prachu z ...

b)

zamestnanci a zástupcovia zamestnancov mali prístup k anonymným kolektívnym informáciám uvedeným ...

§ 9
Náležitosti zoznamov a záznamov
(1)

Záznamy o vystavení zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest obsahujú ...

a)

meno a priezvisko zamestnanca a dátum narodenia,

b)

pracovné zaradenie, profesiu a miesto výkonu práce,

c)

dátum začatia a skončenia výkonu práce,

d)

výsledky merania azbestu v pracovnom ovzduší za každé sledované obdobie,

e)

údaje o mimoriadnych situáciách v súvislosti s vystavením prachu z azbestu alebo z materiálov ...

f)

hodnoty vystavenia zamestnanca prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest vo vlákno-dňoch ...

(2)

Zoznamy zamestnancov vystavených prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest musia obsahovať ...

§ 10
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 13u ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí ...
  • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
  • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, ...
  • 4)  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 377/1996 Z. z. o ...
  • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných ...
  • 6)  § 23 až 25 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore