Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 377/2012 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 07.12.2012
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 377/2012 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 377/2012 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 199/2019


§ 12
Výber metód

(1)
Postup užívateľ nesmie vykonávať, ak sa na základe právne záväzných aktov Európskej únie uznáva iná metóda alebo stratégia testovania na získanie hľadaného výsledku, ktorá si nevyžaduje použitie živého zvieraťa.
(2)
Užívateľ vyberie taký postup, ktorý v najväčšej miere spĺňa tieto požiadavky:
a)
používa sa pri ňom najnižší počet zvierat,
b)
používajú sa pri ňom zvieratá s najnižšou schopnosťou pociťovať bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie,
c)
spôsobuje najmenšiu bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie a s najväčšou pravdepodobnosťou poskytne uspokojivé výsledky.
(3)
Ak je to možné, je potrebné vyhnúť sa tomu, aby užívateľ postup ukončil uhynutím zvieraťa. Ak nastane riziko uhynutia, je potrebné včas ukončiť postup humánnym usmrtením zvieraťa.
(4)
Ak sa uhynutiu zvieraťa ako spôsobu ukončenia postupu nedá vyhnúť, postup užívateľ navrhne tak, aby
a)
viedol k uhynutiu čo najmenšieho počtu zvierat a
b)
sa znížili trvanie a intenzita utrpenia zvieraťa na najnižšiu mieru a aby sa v čo najväčšej možnej miere zabezpečila bezbolestná smrť.
zobraziť paragraf
§ 13
Anestézia

(1)
Ak to nie je nevhodné, vykoná užívateľ postup v celkovej anestézii alebo v lokálnej anestézii. Užívateľ používa analgéziu alebo inú vhodnú metódu na zabezpečenie najnižšej miery bolesti, utrpenia a strachu.
(2)
Postup, pri ktorom dochádza k vážnym zraneniam, ktoré môžu spôsobiť krutú bolesť, nesmie užívateľ vykonávať bez anestézie.
(3)
Zviera môže byť použité v postupe aj bez anestézie, ak anestézia
a)
sa považuje za traumatizujúcejšiu pre zviera ako samotný postup a
b)
je nezlučiteľná s účelom postupu.
(4)
Zviera nesmie dostať liek na potlačenie alebo zmiernenie prejavov bolesti bez primeranej úrovne anestézie alebo analgézie. V takom prípade musí užívateľ poskytnúť vedecké odôvodnenie s podrobnosťami o anestetickom alebo analgetickom režime.
(5)
Zvieraťu, ktoré môže trpieť bolesťou po tom, ako prestane pôsobiť anestézia, poskytuje užívateľ preventívne a pooperačné analgetiká alebo zabezpečí iné vhodné metódy na zmiernenie bolesti pod podmienkou, že je to zlučiteľné s účelom postupu.
(6)
Bezodkladne po dosiahnutí účelu postupu prijme užívateľ opatrenia na minimalizovanie utrpenia zvieraťa.
zobraziť paragraf
§ 15
Opätovné použitie

(1)
Zviera, ktoré bolo použité v jednom alebo vo viacerých postupoch, sa môže znova použiť v ďalšom postupe namiesto iného zvieraťa, ktoré ešte nebolo použité v žiadnom postupe.
(2)
Opätovné použitie zvieraťa v postupe je možné, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
z hľadiska skutočnej krutosti bol predchádzajúci postup slabý alebo stredný,
b)
preukázalo sa, že celkový zdravotný stav zvieraťa a jeho pohoda sa úplne obnovili,
c)
ďalší postup sa klasifikuje ako slabý, stredný alebo bez možnosti zotavenia a
d)
je to v súlade s veterinárnym odporúčaním po zohľadnení životných skúseností zvieraťa.
(3)
Za výnimočných okolností a po predchádzajúcom veterinárnom vyšetrení zvieraťa je možné povoliť5) opätovné použitie tohto zvieraťa v postupe bez splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. a); to neplatí, ak ide o zviera, ktoré sa použilo viac ako jedenkrát v postupe, ktorý spôsobuje krutú bolesť, strach alebo porovnateľné utrpenie.
zobraziť paragraf
§ 19
Udeľovanie schválenia chovateľom, dodávateľom a užívateľom

(1)
Každý dodávateľ, chovateľ alebo užívateľ podlieha schváleniu a registrácii6) orgánom veterinárnej správy. Schválenie orgán veterinárnej správy udeľuje na päť rokov.
(2)
Schválenie orgán veterinárnej správy udelí, len ak chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ a ich zariadenia spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
V schválení orgán veterinárnej správy uvedie osobu zodpovednú za zabezpečenie súladu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a osobu uvedenú v § 23 ods. 1 a § 24.
(4)
Obnovenie schválenia dodávateľ, chovateľ alebo užívateľ žiada pri akejkoľvek významnej zmene v štruktúre alebo fungovaní zariadenia, ktorá by mohla mať negatívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat.
(5)
Schválený dodávateľ, chovateľ alebo užívateľ informuje orgán veterinárnej správy o každej zmene v osobe uvedenej v odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 22
Spôsobilosť osôb

(1)
Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ musí zabezpečiť vo svojom zariadení dostatočný počet spôsobilých osôb, ktoré musia mať príslušné vzdelanie a odborné vzdelanie na vykonávanie úloh, ktoré spočívajú
a)
vo vykonávaní postupov na zvieratách,
b)
v navrhovaní postupov a projektov,
c)
v starostlivosti o zvieratá,
d)
v usmrcovaní zvierat.
(2)
Osoba vykonávajúca úlohy uvedené v odseku 1 písm. b) musí absolvovať školenie vo vedeckom odbore týkajúcom sa vykonávanej práce a musí mať príslušné znalosti o danom druhu zvierat.
(3)
Osoba vykonávajúca úlohy uvedené v odseku 1 písm. a), c) alebo d) vykonáva svoje úlohy pod dohľadom, kým nepreukáže požadovanú spôsobilosť.
(4)
Na splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 je potrebné získať osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.8)
(5)
Minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú úlohy podľa odseku 1, vychádzajú z prvkov uvedených v prílohe č. 5a.
zobraziť paragraf
§ 32
Kontroly vykonávané u chovateľov, dodávateľov a užívateľov

(1)
Kontroly chovateľov, dodávateľov a užívateľov vrátane ich zariadení vykonáva orgán veterinárnej správy pravidelne s cieľom overiť, či spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády.
(2)
Frekvencia kontrol vychádza z analýzy rizika pre každé zariadenie s ohľadom na
a)
počet a druhy umiestnených zvierat,
b)
záznamy vedené chovateľom, dodávateľom alebo užívateľom podľa požiadaviek tohto nariadenia vlády,
c)
počet a druhy projektov, ktoré daný užívateľ vykonáva, a
d)
informácie, ktoré by mohli naznačovať nesúlad.
(3)
Kontroly vykonáva orgán veterinárnej správy aspoň u jednej tretiny užívateľov každý rok podľa analýzy rizika uvedenej v odseku 2. Kontrola u chovateľov, dodávateľov a užívateľov primátov sa vykonáva najmenej raz za rok.
(4)
Najmenej 25 % zo všetkých kontrol v príslušnom roku vykonáva orgán veterinárnej správy bez predchádzajúceho upozornenia.
(5)
Záznamy o vykonaných kontrolách orgán veterinárnej správy uchováva najmenej päť rokov.
zobraziť paragraf
§ 38
Proces schvaľovania projektu

(1)
Schválenie projektu sa obmedzuje na postupy, ktoré boli predmetom
a)
hodnotenia projektu a
b)
priradenia klasifikácie krutosti k týmto postupom.
(2)
V schválení projektu sa uvádzajú informácie o
a)
užívateľovi, ktorý projekt uskutočňuje,
b)
osobe zodpovednej za navrhovanie postupov a projektov a osobe zodpovednej za dohliadanie na dobré životné podmienky zvierat a starostlivosť o zvieratá v zariadení, pričom tieto sú zodpovedné za celkovú realizáciu projektu a súlad projektu so schválením projektu,
c)
zariadeniach, v ktorých sa projekt bude uskutočňovať, ak je to možné,
d)
špecifických podmienkach, ktoré vyplývajú z hodnotenia projektu, vrátane toho, či a kedy sa projekt spätne posúdi.
(3)
Projekt možno schváliť najviac na päť rokov.
(4)
Schváliť možno viaceré generické projekty, ktoré vykonáva ten istý užívateľ, ak majú takéto projekty splniť regulačné požiadavky alebo ak sa v takýchto projektoch zvieratá používajú pomocou zaužívaných metód na produkčné alebo diagnostické účely.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]11)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]16)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.


POŽIADAVKY NA ZARIADENIA A NA STAROSTLIVOSŤ O ZVIERATÁ A UMIESTNENIE ZVIERAT


Oddiel A: Všeobecný oddiel


1.
Priestory zariadenia

1.1.
Funkcie a všeobecná koncepcia

a)
Všetky zariadenia sú konštruované tak, aby poskytovali prostredie, v ktorom sa zohľadňujú fyziologické a etologické potreby druhov, ktoré sú v nich držané. Zariadenia sú takisto navrhnuté a vedené tak, aby sa predišlo vstupu nepovolaných osôb a vstupu alebo úniku zvierat.

b)
Zariadenia musia mať aktívny program údržby, aby sa zabránilo akýmkoľvek poruchám budov alebo vybavenia a aby ich bolo možné odstrániť.

1.2.
Chovné priestory

a)
Zariadenia musia mať harmonogram na pravidelné a účinné čistenie priestorov a musia udržiavať dostatočný hygienický štandard.

b)
Steny a podlahy musia byť pokryté odolným materiálom, aby vydržali ťažké opotrebovanie spôsobované zvieratami a čistiacim procesom. Materiál nesmie škodiť zdraviu zvierat a musí byť taký, aby sa na ňom zvieratá nemohli poraniť. Vybavenie alebo inventár sa okrem toho musia chrániť tak, aby ich zvieratá nemohli poškodiť alebo aby sa zvieratá na nich nemohli poraniť.

c)
Druhy, ktorých spolužitie nie je zlučiteľné, napríklad dravec a korisť, alebo zvieratá, ktoré si vyžadujú rozdielne prostredie, sa nesmú umiestniť v rovnakej miestnosti a v prípade dravca a koristi sa musia umiestniť v takej vzdialenosti, aby sa vzájomne nevideli, necítili ani nepočuli.

1.3.
Priestory na bežné a špeciálne postupy

a)
V zariadeniach musí byť v prípade potreby k dispozícii laboratórne vybavenie na vykonávanie jednoduchých diagnostických testov, pitiev a/alebo odberov vzoriek, ktoré sa majú podrobiť rozsiahlejšiemu laboratórnemu vyšetreniu na inom mieste. Priestory na bežné a špeciálne postupy musia byť k dispozícii pre situácie, v ktorých nie je vhodné, aby sa postupy alebo pozorovania vykonávali v chovných priestoroch.

b)
K dispozícii musí byť vybavenie, ktoré umožňuje izolovať novozískané zvieratá, kým sa nezistí ich zdravotný stav a neposúdi a neminimalizuje potenciálne zdravotné riziko pre už zabývané zvieratá.

c)
K dispozícii musia byť priestory pre osobitné umiestnenie chorých alebo zranených zvierat.

1.4.
Pomocné priestory

a)
Skladovacie priestory musia byť navrhnuté, používané a udržiavané tak, aby sa zabezpečila kvalita krmiva a podstielky. Tieto priestory musia byť podľa možnosti čo najviac zabezpečené proti škodcom a hmyzu. Ostatné materiály, ktoré môžu byť kontaminované alebo predstavovať nebezpečenstvo pre zvieratá alebo personál, sa musia skladovať oddelene.

b)
Priestory na čistenie a umývanie musia byť dostatočne veľké, aby sa do nich mohli umiestniť zariadenia na dekontamináciu a čistenie použitého vybavenia. Čistiaci proces sa organizuje tak, aby sa oddeľoval obeh čistého a špinavého vybavenia, a tak sa zamedzilo kontaminácii práve očisteného vybavenia.

c)
Zariadenia musia zabezpečiť hygienické skladovanie a bezpečnú likvidáciu tiel uhynutých zvierat a živočíšneho odpadu.

d)
Ak je potrebné uskutočniť chirurgický zákrok v sterilných podmienkach, musí byť k dispozícii jedna alebo viacero vhodne vybavených miestností a priestory na pooperačné zotavenie.

2.
Prostredie a jeho regulácia

2.1.
Vetranie a teplota

a)
Izolácia, kúrenie a vetranie chovných priestorov zabezpečuje, aby sa cirkulácia vzduchu, množstvo prachu a koncentrácia plynov udržiavala v rozmedzí, ktoré nie je pre umiestnené zvieratá škodlivé.

b)
Teplota a relatívna vlhkosť v chovných priestoroch sa prispôsobí umiestneným druhom a ich vekovým skupinám. Teplota sa denne meria a zaznamenáva.

c)
Zvieratá sa nesmú držať vo vonkajších priestoroch v klimatických podmienkach, ktoré by v nich mohli vyvolať úzkosť.

2.2.
Osvetlenie

a)
Ak prirodzené svetlo neposkytuje vhodný cyklus svetla/tmy, na uspokojenie biologických potrieb zvierat a na vytvorenie vyhovujúceho pracovného prostredia sa zabezpečí regulované osvetlenie.

b)
Osvetlenie musí byť vyhovujúce na vykonávanie chovných postupov a kontrol zvierat.

c)
Zabezpečí sa pravidelný cyklus svetlo/tma a intenzita svetla vhodná pre dané druhy.

d)
Pri chove albínov sa osvetlenie upraví tak, aby sa zohľadnila ich citlivosť na svetlo.

2.3.
Hluk

a)
Hladiny zvuku vrátane ultrazvuku nesmú mať nepriaznivý vplyv na dobré životné podmienky zvierat.

b)
Zariadenia musia mať výstražné systémy, ktoré sú nastavené na frekvencie mimo pásma, na ktoré sú zvieratá citlivé, ale zároveň musia byť počuteľné ľudským uchom.

c)
Chovné priestory musia byť v prípade potreby vybavené izoláciou proti hluku a materiálmi pohlcujúcimi hluk.

2.4.
Výstražné systémy

a)
Zariadenia, ktoré používajú elektrické alebo mechanické zariadenia na kontrolu a ochranu prostredia, musia mať záložný systém, aby sa neprerušilo zabezpečenie základných služieb a núdzového osvetlenia a aby nezlyhala prevádzka samotných výstražných systémov.

b)
Vykurovacie a vetracie systémy musia byť vybavené monitorovacími a výstražnými zariadeniami.

c)
Jasné pokyny na postup v prípade núdze musia byť umiestnené na viditeľnom mieste.

3.
Starostlivosť o zvieratá

3.1.
Zdravie

a)
Zariadenia musia mať zavedenú stratégiu, ktorou sa udržiava taký zdravotný stav zvierat, ktorý zabezpečuje dobré životné podmienky zvierat a spĺňa vedecké požiadavky. Táto stratégia zahŕňa pravidelné monitorovanie zdravotného stavu, program mikrobiologického sledovania a plány na riešenie zdravotných problémov a vymedzujú sa v nej zdravotné parametre a postupy na umiestnenie nových zvierat.

b)
Spôsobilá osoba vykonáva prehliadky zvierat aspoň raz denne. Týmito prehliadkami sa zabezpečí identifikácia všetkých chorých alebo zranených zvierat a prijatie vhodných opatrení.

3.2.
Zvieratá odchytené z voľnej prírody

a)
Na miestach odchytu musia byť k dispozícii prepravné kontajnery a dopravné prostriedky vhodné pre príslušné druhy pre prípad, že bude potrebné zvieratá premiestniť na účely vyšetrenia alebo ošetrenia.

b)
Osobitná pozornosť sa musí venovať aklimatizácii, karanténe, umiestneniu a chovu zvierat odchytených z voľnej prírody a starostlivosti o ne, pričom sa na tento účel prijmú vhodné opatrenia a v prípade potreby aj opatrenia na ich pustenie na slobodu po ukončení postupov.

3.3.
Umiestnenie a obohatenie prostredia

a)
Umiestnenie Zvieratá, okrem tých, ktoré sú od prírody samotármi, musia byť umiestnené v stálych sociálnych skupinách, ktoré pozostávajú z jedincov, ktorých spolužitie je zlučiteľné. Ak je možné samostatné umiestnenie, jeho trvanie sa obmedzí na minimálnu potrebnú dobu a udržiava sa zrakový, zvukový, čuchový a/alebo dotykový kontakt. Umiestnenie alebo navrátenie zvierat do vytvorených skupín sa dôkladne monitoruje, aby sa predišlo problémom s nezlučiteľnosťou spolužitia a s narušením sociálnych vzťahov.

b)
Obohatenie prostredia Všetkým zvieratám sa zabezpečí dostatočný priestor a rozmanité prostredie, aby sa mohli prirodzene správať. Poskytuje sa im určitý stupeň kontroly a výberu prostredia, aby sa obmedzilo správanie vyvolané stresom. Zariadenia musia používať vhodné postupy obohacovania prostredia, aby sa rozšíril rozsah činností, ktoré môžu zvieratá vykonávať, a zvýšil sa počet činností, ktorých prostredníctvom môžu zvieratá zvládať náročné situácie vrátane fyzickej aktivity, hľadania potravy, manipulačných a kognitívnych činností podľa vhodnosti pre jednotlivé druhy. Obohatenie prostredia v priestoroch pre zvieratá musí zodpovedať druhovým a individuálnym potrebám príslušných zvierat. Stratégie obohacovania prostredia v zariadeniach sa pravidelne skúmajú a aktualizujú.

c)
Priestory pre zvieratá Priestory pre zvieratá nesmú byť vyrobené z materiálov, ktoré sú škodlivé pre zdravie zvierat. Musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa zvieratá nemohli poraniť. Ak tieto priestory nie sú určené na jednorazové použitie, musia byť vyrobené z odolných materiálov, ktoré nebudú poškodené čistiacimi a dekontaminačnými technikami. Podlahy v priestoroch pre zvieratá musia byť vhodné pre daný druh a vek zvierat a navrhnuté tak, aby uľahčovali odstraňovanie výkalov.

3.4.
Kŕmenie

a)
Forma, obsah a podávanie krmiva musia zodpovedať výživovým a behaviorálnym potrebám zvierat.

b)
Krmivo pre zvieratá musí byť chuťovo prijateľné a nekontaminované. Pri výbere surovín, výrobe, príprave a podávaní krmiva prijmú zariadenia opatrenia na minimalizovanie chemickej, fyzikálnej a mikrobiologickej kontaminácie.

c)
Pri balení, preprave a skladovaní sa musí zabrániť kontaminácii, zhoršeniu kvality alebo zničeniu. Všetky násypky, kŕmne žľaby a iné nádoby používané na kŕmenie sa musia pravidelne čistiť a v prípade potreby sterilizovať.

d)
Každé zviera musí mať prístup ku krmivu a dostatočný priestor na kŕmenie, aby sa obmedzilo súperenie.

3.5.
Napájanie

a)
Všetky zvieratá musia mať stály prístup k nekontaminovanej pitnej vode.

b)
Ak sa používajú automatické napájacie systémy, pravidelne sa musia kontrolovať, udržiavať a preplachovať, aby sa zabránilo nehodám. Ak sa používajú klietky s pevnou podlahou, je potrebné dbať na minimalizovanie rizika zaplavenia vodou.

c)
Je potrebné prijať opatrenia na prispôsobenie zásobovania akvárií a nádrží vodou potrebám a limitom tolerancie jednotlivých druhov rýb, obojživelníkov a plazov.

3.6.
Priestory na odpočinok a spánok

a)
Je potrebné vždy zabezpečiť materiály na podstielku alebo konštrukcie na spánok vhodné pre daný druh vrátane materiálov na stavanie hniezd alebo konštrukcií pre plemenné zvieratá.

b)
Vnútri priestorov pre zvieratá sa podľa vhodnosti pre dané druhy všetkým zvieratám poskytne pevný a pohodlný priestor na odpočinok. Všetky priestory na spánok sa musia udržiavať v čistom a suchom stave.

3.7.
Manipulácia


V zariadeniach sa musia zaviesť programy na privykanie a výcvik, ktoré sú vhodné pre dané zvieratá, postupy a dĺžku projektu.
Oddiel B: Oddiel týkajúci sa konkrétnych druhov


1.

Telesná hmotnosť[g] Minimálna veľkosť priestoru[cm2] Plocha podlahy na jedno zviera[cm2] Minimálna výška priestoru[cm] Dátum podľa§ 33 ods. 2 V chove a počas postupov do 20 330 60 12 1. január 2017 nad 20 a do 25 330 70 12 nad 25 a do 30 330 80 12 nad 30 330 100 12 Rozmnožovanie 330 Pre monogamný pár (nepríbuzensky/ príbuzensky krížený) alebo trojicu (príbuzensky kríženú). Pre každú ďalšiu samicu s vrhom mláďat sa pridá 180 cm2 12 Chovné zvieratá (*) Veľkosť priestoru 950 cm2 menej ako 20 950 40 12 Veľkosť priestoru 1 500 cm2 menej ako 20 1 500 30 12

V tejto tabuľke a v nasledujúcich tabuľkách pre myši, potkany, pieskomily, škrečky a morčatá znamená „výška priestoru“ zvislú vzdialenosť medzi podlahou priestoru a stropom priestoru a táto výška sa uplatňuje na viac ako 50 % minimálnej plochy podlahy priestoru pred pridaním pomôcok na obohatenie prostredia. Pri navrhovaní postupov sa zohľadňuje potenciálny rast zvierat, aby sa zabezpečil primeraný priestor, ako sa podrobne uvádza v tabuľkách 1.1 až 1.5, počas celého trvania štúdie.

Tabuľka 1.1

Myši

(*) Myši sa po odstavení môžu počas krátkeho obdobia po odstavení až do použitia v postupoch chovať pri týchto vyšších hustotách chovu za predpokladu, že zvieratá sú umiestnené vo väčších priestoroch s primerane obohateným prostredím a tieto podmienky umiestnenia nespôsobujú zhoršenie životných podmienok, ako napríklad zvýšenie miery agresívnosti, chorobnosti alebo úmrtnosti, stereotypy a iné poruchy správania, stratu hmotnosti alebo iné fyziologické alebo behaviorálne reakcie na stres.

Tabuľka 1.2

Potkany

(*) Pri dlhodobých štúdiách sa v prípade, že veľkosť vyhradeného priestoru na jednotlivé zviera nedosahuje ku koncu takýchto štúdií uvedenú veľkosť, uprednostní udržiavanie stabilných sociálnych štruktúr.

(**) Potkany sa po odstavení môžu počas krátkeho obdobia po odstavení až do použitia v postupoch chovať pri týchto vyšších hustotách chovu za predpokladu, že zvieratá sú umiestnené vo väčších priestoroch s primerane obohateným prostredím a tieto podmienky umiestnenia nespôsobujú zhoršenie životných podmienok, ako napríklad zvýšenie miery agresívnosti, chorobnosti alebo úmrtnosti, stereotypy a iné poruchy správania, stratu hmotnosti alebo iné fyziologické alebo behaviorálne reakcie na stres.

Tabuľka 1.3

Pieskomily

Tabuľka 1.4

Škrečky

(*) Škrečky sa po odstavení môžu počas krátkeho obdobia po odstavení až do použitia v postupoch chovať pri týchto vyšších hustotách chovu za predpokladu, že zvieratá sú umiestnené vo väčších priestoroch s primerane obohateným prostredím a tieto podmienky umiestnenia nespôsobujú zhoršenie životných podmienok, ako napríklad zvýšenie miery agresívnosti, chorobnosti alebo úmrtnosti, stereotypy a iné poruchy správania, stratu hmotnosti alebo iné fyziologické alebo behaviorálne reakcie na stres.

Tabuľka 1.5

Morčatá
2.

Konečná telesná hmotnosť[kg] Minimálna plocha podlahy pre jedno alebo dve zvieratá, ktoré žijú v harmonickom spolužití[cm2] Minimálna výška[cm] Dátum podľa § 33 ods. 2 menej ako 3 3 500 45 1. január 2017 od 3 do 5 4 200 45 nad 5 5 400 60


Ak si v rámci poľnohospodárskeho výskumu cieľ projektu vyžaduje, aby sa zvieratá držali v podobných podmienkach, ako sú podmienky, v ktorých sa držia hospodárske zvieratá určené na komerčné účely, pri držaní týchto zvierat sa musia dodržiavať podmienky podľa osobitného predpisu.15) V priestore sa musí nachádzať vyvýšená plošina. Táto vyvýšená plošina musí umožniť zvieraťu ležať a sedieť a ľahko z nej zliezť a nesmie zaberať viac ako 40 % plochy podlahy. Ak sa z vedeckých alebo veterinárnych dôvodov nemôže vyvýšená plošina použiť, priestor musí byť o 33 % väčší pre jedného králika a o 60 % väčší pre dvoch králikov. Ak majú vyvýšenú plošinu k dispozícii králiky mladšie ako 10 týždňov, veľkosť tejto vyvýšenej plošiny musí byť aspoň 55 cm × 25 cm a musí byť umiestnená v takej výške od podlahy, aby ju zvieratá mohli využívať.

Tabuľka 2.1

Králiky staršie ako 10 týždňov

Tabuľka 2.1 sa používa pre klietky aj koterce. Pre tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho králika sa pridá aspoň 3 000 cm2 ďalšej plochy podlahy na jedného králika a pri počte králikov vyššom než šesť sa pridá aspoň 2 500 cm2 pre každého ďalšieho králika.

Tabuľka 2.2

Samica a vrh mláďat

Tabuľka 2.3

Králiky mladšie ako 10 týždňov

Tabuľka 2.3 sa používa pre klietky aj koterce.

Tabuľka 2.4

Králiky: optimálne rozmery vyvýšených plošín v priestoroch s rozmermi uvedenými v tabuľke 2.1
3.

Podlaha (*)[m2] Plošiny[m2] Výška[m] Dátum podľa § 33 ods. 2 Minimum pre jedno dospelé zviera 1,5 0,5 2 1. január 2017 Dodatočný priestor pre každé ďalšie zviera 0,75 0,25 –

Mačky nesmú byť samostatne umiestnené naraz dlhšie ako 24 hodín. Mačky, ktoré sú opakovane agresívne voči ostatným mačkám, sa umiestnia samostatne iba vtedy, ak nemožno nájsť vhodného spoločníka. Sociálny stres jedincov umiestnených v pároch alebo skupinách sa sleduje aspoň raz za týždeň. Samice s mačiatkami mladšími ako štyri týždne alebo samice v posledných dvoch týždňoch gravidity sa môžu umiestniť samostatne.

Tabuľka 3

Mačky

Minimálny priestor na chov chovnej samice a vrhu mláďat je priestor pre jednu mačku, ktorý je potrebné postupne zväčšovať tak, aby sa vo veku štyroch mesiacov mláďatá premiestnili do priestorov, ktoré zodpovedajú priestorovým požiadavkám pre dospelé zvieratá. Priestor na kŕmenie a priestor s nádobami na výkaly musia byť od seba vzdialené najmenej 0,5 m a nesmú sa zamieňať.

(*) Poznámka: Plocha podlahy bez plošín.
4.

Hmotnosť[kg] Minimálna veľkosť priestoru[m2] Minimálna plocha podlahy pre jedno alebo dve zvieratá [m2] Minimálny dodatočný priestor pre každé ďalšie zviera [m2] Minimálna výška[m] Dátum podľa § 33 ods. 2 do 20 4 4 2 2 1. januára 2017 nad 20 8 8 4 2

Psom sa podľa možnosti poskytne vonkajší výbeh. Psy nesmú byť samostatne umiestnené naraz dlhšie ako 4 hodiny. Vnútorný priestor musí predstavovať aspoň 50 % minimálneho priestoru vyhradeného pre psy, ako je podrobne uvedené v tabuľke 4.1. Veľkosti priestoru ďalej uvedené sú založené na požiadavkách pre plemeno bígl, pričom veľké plemená, ako sú napríklad bernardíny alebo írske vlkodavy, musia mať k dispozícii podstatne väčšie priestory ako tie, ktoré sú uvedené v tabuľke 4.1. V prípade plemien iných ako laboratórny bígl sa veľkosť priestorov určí po konzultácii s veterinárnym lekárom.

Tabuľka 4.1

Psy

Priestory pre psy umiestnené v pároch alebo skupinách sa môžu obmedziť na polovicu celkovo pridelenej plochy (2 m2 pre psa do 20 kg, 4 m2 pre psa nad 20 kg) v čase, keď sa používajú v postupoch vymedzených v tejto smernici, ak je takéto oddelenie dôležité na vedecké účely. Doba, počas ktorej je pes takto obmedzený, nesmie naraz prekročiť štyri hodiny.

Dojčiaca sučka a vrh mláďat musia mať k dispozícii rovnaký priestor ako jedna sučka rovnakej hmotnosti. Koterec musí byť navrhnutý tak, aby sa sučka mohla vzdialiť od šteniatok do ďalšieho oddeleného priestoru alebo na vyvýšenú plošinu.

Tabuľka 4.2

Psy – chov po odstavení mláďat
5.

Minimálna veľkosť priestoru[cm2] Minimálna plocha podlahy na jedno zviera[cm2] Minimálna výška[cm] Dátum podľa § 33 ods. 2 zvieratá do 600 g vrátane 4 500 1 500 50 1. januára 2017 zvieratá nad 600 g 4 500 3 000 50 dospelé samce 6 000 6 000 50 samica a vrh mláďat 5 400 5 400 50

Tabuľka 5

Fretky
6.

Minimálna plocha podlahy priestorov pre 1(*) alebo 2 zvieratá a potomstvo do veku 5 mesiacov[m2] Minimálny objem priestoru na každé ďalšie zviera staršie ako 5 mesiacov[m3] Minimálna výška priestoru[m](**) Dátum podľa § 33 ods. 2 Kosmáče 0,5 0,2 1,5 1. januára 2017 Tamaríny 1,5 0,2 1,5

Mladé primáty okrem človeka sa nesmú oddeliť od svojich matiek, až kým nedosiahnu vek 6 až 12 mesiacov v závislosti od druhu. Prostredie musí primátom okrem človeka umožniť vykonávať celý rozsah svojich denných aktivít. Priestory musia primátom okrem človeka umožniť prejavovať čo možno najširší repertoár správania, poskytnúť im pocit bezpečia a dostatočne rozmanité prostredie, ktoré umožňuje zvieraťu bežať, chodiť, šplhať sa a skákať.

Tabuľka 6.1

Kosmáče a tamaríny

(*) Zvieratá sa smú držať samostatne iba za mimoriadnych okolností.

(**) Strop priestoru musí byť aspoň 1,8 m od podlahy.

Kosmáče a tamaríny sa od matky nesmú oddeliť skôr, ako dosiahnu vek 8 mesiacov.

Tabuľka 6.2

Kotúly vevericové

(*) Zvieratá sa smú držať samostatne iba za mimoriadnych okolností.

Kotúly vevericové sa od matky nesmú oddeliť skôr, ako dosiahnu vek 6 mesiacov.

Tabuľka 6.3

Makaky a mačiaky(*)

(*) Zvieratá sa smú držať samostatne iba za mimoriadnych okolností.

(**) Do priestorov s minimálnymi rozmermi sa môžu umiestniť najviac tri zvieratá.

(***) Do priestorov s minimálnymi rozmermi sa môžu umiestniť najviac dve zvieratá.

(****) V chovných kolóniách sa pre mladé zvieratá vo veku do 2 rokov umiestnené spolu s matkou nevyžaduje žiadny ďalší priestor/objem.

Makaky a mačiaky sa od matky nesmú oddeliť skôr, ako dosiahnu vek 8 mesiacov.

Tabuľka 6.4

Paviány (*)

(*) Zvieratá sa smú držať samostatne iba za mimoriadnych okolností.

(**) Do priestorov s minimálnymi rozmermi sa môžu umiestniť najviac 2 zvieratá.

(***) V chovných kolóniách sa pre mladé zvieratá vo veku do 2 rokov umiestnené spolu s matkou nevyžaduje žiadny ďalší priestor/objem.

Paviány sa od matky nesmú oddeliť skôr, ako dosiahnu vek 8 mesiacov.
7.

Telesnáhmotnosť [kg] Minimálna veľkosť priestoru [m2] Minimálna plocha podlahy na jedno zviera [m2] Priestor pri žľabe pri adlibitnom kŕmení bezrohého dobytka [m/zviera] Priestor pri žľabe pri reštrikčnom kŕmení bezrohého dobytka [m/zviera] Dátum podľa§ 33 ods. 2 do 100 2,50 2,30 0,10 0,30 1. januára 2017 nad 100 a do 200 4,25 3,40 0,15 0,50 nad 200 a do 400 6,00 4,80 0,18 0,60 nad 400 a do 600 9,00 7,50 0,21 0,70 nad 600 a do 800 11,00 8,75 0,24 0,80 nad 800 16,00 10,00 0,3 1,00


Ak si v rámci poľnohospodárskeho výskumu cieľ projektu vyžaduje, aby sa zvieratá držali v podobných podmienkach, ako sú podmienky, v ktorých sa držia hospodárske zvieratá určené na komerčné účely, pri držaní týchto zvierat sa musia dodržiavať podmienky podľa osobitných predpisov.16)

Tabuľka 7.1

Hovädzí dobytok

Tabuľka 7.2

Ovce a kozy

Tabuľka 7.3

Ošípané a miniprasiatka

Ak je to opodstatnené z veterinárnych alebo pokusných dôvodov, môžu sa ošípané na kratšiu dobu držať v menších priestoroch vytvorených napríklad predelením hlavného priestoru pomocou prepážok, napríklad ak sa vyžaduje individuálne kŕmenie.

Tabuľka 7.4

Koňovité

Najkratšia strana musí byť aspoň 1,5-násobne väčšia ako výška zvieraťa v kohútiku. Výška vnútorných priestorov musí umožniť zvieratám, aby sa úplne vzpriamili.

(*) Na zabezpečenie primeraného priestoru sa pri stanovení veľkosti priestoru pre každé jednotlivé zviera vychádza z jeho výšky v kohútiku.
8.

Telesná hmotnosť [g] Minimálna veľkosť priestoru[m2] Minimálna plocha na jedného vtáka[m2] Minimálna výška[cm] Minimálna dĺžka kŕmneho žľabu na jedného vtáka[cm] Dátum podľa § 33 ods. 2 do 200 1,00 0,025 30 3 1. januára 2017 nad 200 a do 300 1,00 0,03 30 3 nad 300 a do 600 1,00 0,05 40 7 nad 600 a do 1 200 2,00 0,09 50 15 nad 1 200 a do 1 800 2,00 0,11 75 15 nad 1 800 a do 2 400 2,00 0,13 75 15 nad 2 400 2,00 0,21 75 15

Ak si v rámci poľnohospodárskeho výskumu cieľ projektu vyžaduje, aby sa zvieratá držali v podobných podmienkach, ako sú podmienky, v ktorých sa držia hospodárske zvieratá určené na komerčné účely, pri držaní týchto zvierat sa musia dodržiavať podmienky podľa osobitného predpisu.18)

Tabuľka 8.1

Kura domáca

Ak sa tieto minimálne veľkosti priestorov nemôžu zabezpečiť z vedeckých dôvodov, výskumný pracovník po konzultácii s veterinárnym lekárom odôvodní trvanie obmedzenia pohybu. Za takýchto okolností môžu byť vtáky umiestnené v menších priestoroch s vhodným obohatením prostredia a s minimálnou plochou podlahy 0,75 m2.

Tabuľka 8.2

Morka domáca

Všetky strany priestoru musia mať dĺžku aspoň 1,5 m. Ak sa tieto minimálne veľkosti priestorov nemôžu zabezpečiť z vedeckých dôvodov, výskumný pracovník po konzultácii s veterinárnym lekárom odôvodní trvanie obmedzenia pohybu. Za takýchto okolností môžu byť vtáky umiestnené v menších priestoroch s vhodným obohatením prostredia a s minimálnou plochou podlahy 0,75 m2 a minimálnou výškou 50 cm pre vtáky s hmotnosťou nižšou ako 0,6 kg, 75 cm pre vtáky s hmotnosťou nižšou ako 4 kg a 100 cm pre vtáky s hmotnosťou vyššou ako 4 kg. Tieto priestory sa môžu používať na umiestnenie malých skupín vtákov v súlade s veľkosťami priestoru uvedenými v tabuľke 8.2.

Tabuľka 8.3

Prepelice

Tabuľka 8.4

Kačky a husi

Ak sa tieto minimálne veľkosti priestorov nemôžu zabezpečiť z vedeckých dôvodov, výskumný pracovník po konzultácii s veterinárnym lekárom odôvodní trvanie obmedzenia pohybu. Za takýchto okolností môžu byť vtáky umiestnené v menších priestoroch s vhodným obohatením prostredia a s minimálnou plochou podlahy 0,75 m2. Tieto priestory sa môžu používať na umiestnenie malých skupín vtákov v súlade s veľkosťami priestoru uvedenými v tabuľke 8.4.

(*) Zahŕňa vodnú nádrž s minimálnou plochou 0,5 m2 na každé 2 m2 priestoru s minimálnou hĺbkou 30 cm. Vodná nádrž môže predstavovať až 50 % minimálnej veľkosti priestoru.

(**) Vtáky pred operením sa môžu držať v priestoroch s minimálnou výškou 75 cm.

Tabuľka 8.5

Kačky a husi: minimálne veľkosti nádrží (*)

(*) Veľkosti nádrží sú na 2 m2 priestoru. Vodná nádrž môže predstavovať až 50 % minimálnej veľkosti priestoru.

Tabuľka 8.6

Holuby

Priestory musia byť dlhé a úzke (napríklad 2 m × 1 m), a nie štvorcové, aby umožňovali vtákom krátke lety.

Tabuľka 8.7

Zebrička austrálska

Priestory musia byť dlhé a úzke (napríklad 2 m × 1 m), aby umožňovali vtákom krátke lety. V prípade štúdií o rozmnožovaní môžu byť páry umiestnené v menších priestoroch s vhodným obohatením prostredia a s minimálnou plochou podlahy 0,5 m2 a minimálnou výškou 40 cm. Výskumný pracovník po konzultácii s veterinárnym lekárom odôvodní trvanie obmedzenia pohybu.
9.

Telesná dĺžka (*)[cm] Minimálna plocha vodnej hladiny [cm2] Minimálna plocha vodnej hladiny pre každé ďalšie zviera pri skupinovom chove[cm2] Minimálna hĺbka vody [cm] Dátum podľa § 33 ods. 2 do 10 262,5 50 13 1. januára 2017 nad 10 a do 15 525 110 13 nad 15 a do 20 875 200 15 nad 20 a do 30 1 837,5 440 15 nad 30 3 150 800 20

Tabuľka 9.1

Vodné mloky

(*) Meraná od ústneho otvoru po kloaku.

Tabuľka 9.2

Vodné žaby (*)

(*) Z dôvodu efektívnosti sa tieto podmienky vzťahujú na chovné nádrže (t. j. používané pri chove zvierat), a nie na nádrže na prirodzené párenie a superovuláciu, keďže tieto postupy si vyžadujú menšie samostatné nádrže. Priestorové požiadavky sú stanovené pre dospelé jedince v uvedených veľkostných kategóriách; mladé jedince a žubrienky sa vylúčia alebo sa im rozmery priestorov pomerne prispôsobia.

(**) Meraná od ústneho otvoru po kloaku.

Tabuľka 9.3

Polovodné žaby

(*) Meraná od ústneho otvoru po kloaku.

(**) Aby sa zvieratá mohli potápať, stačí, ak jednu tretinu tvorí suchozemská časť a dve tretiny vodná časť.

(***) Meraná od povrchu suchozemskej časti až po vnútornú časť stropu terária; okrem toho sa výška priestorov prispôsobí ich vnútornému usporiadaniu.

Tabuľka 9.4

Prevažne suchozemské žaby

(*) Meraná od ústneho otvoru po kloaku.

(**) Aby sa zvieratá mohli potápať, stačí, ak jednu tretinu tvorí vodná časť a dve tretiny suchozemská časť.

(***) Meraná od povrchu suchozemskej časti až po vnútornú časť stropu terária; okrem toho sa výška priestorov prispôsobí ich vnútornému usporiadaniu.

Tabuľka 9.5

Stromové žaby

(*) Meraná od ústneho otvoru po kloaku.

(**) Aby sa zvieratá mohli potápať, stačí, ak jednu tretinu tvorí vodná časť a dve tretiny suchozemská časť.

(***) Meraná od povrchu suchozemskej časti až po vnútornú časť stropu terária; okrem toho sa výška priestoru prispôsobí ich vnútornému usporiadaniu.
10.

Telesná dĺžka (*) [cm] Minimálna plocha vodnej hladiny [cm2] Minimálna plocha vodnej hladiny pre každé ďalšie zviera pri skupinovom chove [cm2] Minimálna hĺbka vody [cm] Dátum podľa § 33 ods. 2 do 5 600 100 10 1. januára 2017 nad 5 a do 10 1 600 300 15 nad 10 a do 15 3 500 600 20 nad 15 a do 20 6 000 1 200 30 nad 20 a do 30 10 000 2 000 35 nad 30 20 000 5 000 40

Tabuľka 10.1

Vodné korytnačky

(*) Meraná po priamke od predného okraja panciera po zadný okraj.

Tabuľka 10.2

Suchozemské hady

(*) Meraná od ústneho otvoru po chvost.

(**) Meraná od povrchu suchozemskej časti až po vnútornú časť stropu terária; okrem toho sa výška priestoru prispôsobí ich vnútornému usporiadaniu.
11.
Ryby

11.1.
Prívod vody a kvalita vody


Neustále sa musí zabezpečovať dostatočný prívod vody prijateľnej kvality. Prietok vody v recirkulačných alebo filtračných systémoch v nádržiach musí byť dostatočný na to, aby zabezpečil udržanie parametrov kvality vody na prijateľnej úrovni. Prívod vody sa filtruje alebo upravuje tak, aby sa v prípade potreby odstránili látky, ktoré sú pre ryby škodlivé. Parametre kvality vody musia byť vždy v prijateľnom rozsahu, ktorý umožňuje udržiavať normálnu aktivitu a fyziológiu daného druhu a vývinového štádia. Prietok vody musí byť dostatočný na to, aby ryby mohli riadne plávať a normálne sa správať.

Rybám sa poskytne primeraný čas na aklimatizáciu a prispôsobenie sa zmenám kvality vody.
11.2.
Kyslík, dusíkaté zlúčeniny, pH a slanosť


Koncentrácia kyslíka musí byť vhodná pre daný druh a prostredie, v ktorom sú ryby držané. V prípade potreby sa zabezpečí doplnkové prevzdušňovanie vody v nádrži. Koncentrácie dusíkatých zlúčením sa musia udržiavať na nízkej úrovni.

Hodnota pH sa musí prispôsobiť danému druhu a zabezpečí sa, aby bola čo najstabilnejšia. Slanosť sa prispôsobí podľa požiadaviek daného druhu rýb a životnému štádiu rýb. Zmeny slanosti sa uskutočňujú postupne.
11.3.
Teplota, osvetlenie, hluk


Teplota sa musí udržiavať v optimálnom rozsahu pre daný druh rýb a musí sa zabezpečiť, aby bola čo najstabilnejšia. Zmeny teploty sa uskutočňujú postupne. Rybám sa zabezpečí vhodná fotoperióda. Hladina hluku sa udržiava na minime a vybavenie spôsobujúce hluk alebo vibrácie, ako napríklad generátory elektrickej energie alebo filtračné systémy, ak je to možné, sa oddelí od nádrží na chov rýb.
11.4.
Hustota chovu a komplexnosť prostredia


Hustota chovu rýb sa určuje na základe celkových potrieb rýb z hľadiska podmienok životného prostredia, zdravia a dobrých životných podmienok. Ryby musia mať k dispozícii dostatočný objem vody na normálne plávanie vzhľadom na ich veľkosť, vek, zdravie a spôsob kŕmenia. Prostredie rýb sa primerane obohatí, napríklad miestami na úkryt alebo vhodným substrátom na dno, okrem prípadov, keď ich správanie naznačuje, že to nie je potrebné.
11.5.
Kŕmenie a manipulácia


Ryby sa kŕmia potravou vhodnou pre ryby v primeranej miere a v primeraných intervaloch. Osobitná pozornosť sa musí venovať kŕmeniu larválnych štádií rýb pri prechode z čerstvej na umelú potravu. Manipulácia s rybami sa obmedzuje na minimum.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5a k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.


Minimálne prvky, ktoré sú súčasťou vzdelania a odborného vzdelávania a požiadaviek na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú úlohy podľa § 22 ods. 1


1.
Platné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa získavania a chovu zvierat, starostlivosti o ne a ich používania na vedecké účely.

2.
Etika v súvislosti so vzťahom zvieraťa a človeka, skutočná hodnota života a argumenty za a proti používaniu zvierat na vedecké účely.

3.
Základná a príslušná druhovo špecifická biológia vo vzťahu k anatómii, fyziologickým znakom, rozmnožovaniu, genetike a genetickým zmenám.

4.
Správanie zvierat, chov a obohatenie prostredia.

5.
V prípade potreby druhovo špecifické metódy manipulácie so zvieratami a druhovo špecifické postupy.

6.
Starostlivosť o zdravie zvierat a hygiena.

7.
Rozpoznávanie druhovo špecifického strachu, bolesti a utrpenia u väčšiny bežných laboratórnych druhov.

8.
Anestézia, metódy na zmiernenie bolesti a usmrcovanie.

9.
Používanie humánneho ukončenia postupu.

10.
Požiadavka nahradenia, obmedzenia a zjemnenia.

11.
V prípade potreby navrhovanie postupov a projektov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.


OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE PROJEKTU


1.
Relevantnosť a odôvodnenie

a)
používania zvierat vrátane ich pôvodu, odhadovaného počtu, druhov a štádií života,

b)
postupov.

2.
Používanie metód na účely nahradenia, obmedzenia a zjemnenia používania zvierat v postupoch.

3.
Plánované použitie anestézie, analgézie a iných metód na zmiernenie bolesti.

4.
V prípade potreby obmedzenie, zabránenie a zmiernenie akejkoľvek formy utrpenia zvieraťa od narodenia po smrť.

5.
Používanie humánneho ukončenia postupu.

6.
Stratégia pokusov alebo pozorovaní a štatistické riešenia na minimalizovanie počtu zvierat, bolesti, utrpenia, strachu a prípadne vplyvu na životné prostredie.

7.
Opätovné použitie zvierat a jeho kumulatívne účinky na zvieratá.

8.
Navrhovaná klasifikácia krutosti postupov.

9.
V prípade potreby zabránenie neodôvodnenej duplicite postupov.

10.
Podmienky týkajúce sa umiestnenia, chovu a starostlivosti o zvieratá.

11.
Spôsoby usmrcovania.

12.
Spôsobilosť osôb, ktoré sa zúčastňujú na projekte.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore