Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 377/2012 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 07.12.2012
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 377/2012 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 377/2012 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 199/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Týmto nariadením vlády sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely ...

(2)

Týmto nariadením vlády sa ustanovujú pravidlá pre

a)
nahradenie a obmedzenie používania zvierat v postupoch a zlepšenie chovu, umiestnenie zvierat, starostlivosť ...
b)
pôvod, chov a označovanie zvierat, starostlivosť o zvieratá, ich umiestnenie a ich usmrcovanie,
c)
činnosť chovateľa, dodávateľa a užívateľa,
d)
hodnotenie a schvaľovanie projektov, ktoré zahŕňajú používanie zvierat v postupoch.
(3)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na zvieratá, ktoré sa používajú alebo sa plánujú používať ...

(4)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na zvieratá podľa odseku 3 dovtedy, kým nebudú zvieratá usmrtené ...

(5)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje aj na prípady, ak sa účinne použijú anestetiká, analgetiká ...

(6)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na živé

a)
stavovce vrátane
1.
samostatne sa vyživujúcich larválnych foriem a
2.
plodových foriem cicavcov od poslednej tretiny ich normálneho vývinu,
b)
hlavonožce.
(7)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na zvieratá používané v postupoch, ktoré sú v skoršom štádiu ...

(8)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a)
nepokusné poľnohospodárske postupy,
b)
nepokusné klinické veterinárne postupy,
c)
veterinárne klinické skúšky, ktoré sa vyžadujú na vydanie povolenia na uvedenie veterinárneho ...
d)
postupy vykonávané na účely uznaného chovu hospodárskych zvierat,
e)
úkony vykonávané na účely prvotnej identifikácie zvieraťa,
f)
postupy, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by spôsobili rovnakú alebo väčšiu bolesť, utrpenie, ...
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

postupom akékoľvek invazívne alebo neinvazívne použitie zvieraťa na pokusné alebo iné vedecké ...

b)

projektom program práce, ktorá má definovaný vedecký cieľ a zahŕňa jeden alebo viac postupov, ...

c)

zariadením objekt, budova, skupina budov alebo iné priestory a môže zahŕňať miesto, ktoré nie ...

d)

chovateľom osoba, ktorá chová zvieratá uvedené v prílohe č. 1 na účely ich použitia v postupoch ...

e)

dodávateľom osoba okrem chovateľa, ktorá dodáva zvieratá na účely ich použitia v postupoch ...

f)

užívateľom osoba, ktorá používa zvieratá v postupoch, či už na účely zisku, alebo nie,

g)

zhoršeným klinickým stavom zníženie normálnej fyzickej alebo psychickej schopnosti človeka fungovať. ...

§ 3
Zásada nahradenia, obmedzenia a zjemnenia
(1)

Ak je to možné, namiesto postupu sa vždy použije vedecky uspokojivá metóda alebo stratégia testovania, ...

(2)

Projekt je nevyhnutné naplánovať s obmedzením počtu zvierat na najnižší počet tak, aby nebol ...

(3)

Chov zvierat, ich umiestnenie a starostlivosť o ne je nevyhnuté zlepšiť a zjemniť metódy používané ...

(4)

Pri výbere metód používaných v postupoch sa prihliada na požiadavky ustanovené v § 12.

§ 4
Účel postupu

Postupy sa môžu vykonávať iba na účely

a)

základného výskumu,

b)

translačného alebo aplikovaného výskumu s cieľom

1.

zabránenia, prevencie, diagnostiky alebo liečby chorôb, poškodenia zdravia alebo iných neprirodzených ...

2.

posúdenia, zistenia, regulácie alebo zmeny fyziologického stavu človeka, zvierat alebo rastlín,

3.

dobrých životných podmienok zvierat a zlepšenia podmienok produkcie zvierat chovaných na poľnohospodárske ...

c)

dosiahnutia ktoréhokoľvek z cieľov uvedených v písmene b) pri vývoji, výrobe alebo testovaní ...

d)

ochrany životného prostredia v záujme zdravia alebo dobrých životných podmienok človeka alebo ...

e)

výskumu zameraného na ochranu druhov,

f)

vysokoškolského vzdelávania alebo odborného vzdelávania na účely získania, udržania si alebo ...

g)

súdneho vyšetrovania.

§ 5
Spôsoby usmrcovania
(1)

Zvieratá sa môžu usmrcovať len s najmenšou mierou bolesti, utrpenia a strachu.

(2)

Zvieratá môže usmrcovať len osoba spôsobilá podľa § 22 v zariadení chovateľa, dodávateľa ...

(3)

Ak ide o zvieratá podľa prílohy č. 2, použije sa primeraný spôsob usmrcovania podľa tejto prílohy. ...

(4)

Iný spôsob usmrcovania zvierat ako v odseku 3 možno použiť po schválení orgánom veterinárnej ...

a)
tento spôsob na základe vedeckého odôvodnenia považuje za aspoň rovnako humánny alebo
b)
na základe vedeckého odôvodnenia nedá účel postupu dosiahnuť použitím spôsobu usmrcovania ...
(5)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa neuplatňujú, ak je zviera potrebné usmrtiť za núdzových okolností ...

§ 6
Ohrozené druhy
(1)

Jedinec ohrozeného druhu uvedeného v osobitnom predpise,2) na ktorého sa nevzťahuje osobitný predpis,3) ...

a)
postup má jeden z účelov uvedených v § 4 písm. b) prvom bode, písmene c) alebo písmene e) a
b)
na tento účel existuje vedecké odôvodnenie, že účel postupu sa nedá dosiahnuť použitím jedinca ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na primáty.

§ 7
Primáty
(1)

Primáty sa v postupoch nepoužívajú okrem tých postupov, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)
postup má jeden z účelov uvedených v
1.
§ 4 písm. b) prvom bode alebo § 4 písm. c) a vykonáva sa s cieľom predísť zhoršeniu klinického ...
2.
§ 4 písm. a) alebo § 4 písm. e) a
b)
na tento účel existuje vedecké zdôvodnenie, že účel postupu sa nedá dosiahnuť použitím iných ...
(2)

Druhy primátov uvedené v osobitnom predpise,2) na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,3) sa v ...

a)
postup má jeden z účelov uvedených v
1.
§ 4 písm. b) prvom bode alebo § 4 písm. c) a vykonáva sa s cieľom predísť zhoršeniu klinického ...
2.
§ 4 písm. e) a
b)
na tento účel existuje vedecké odôvodnenie, že účel postupu sa nedá dosiahnuť použitím jedinca ...
(3)

Ľudoopice sa v postupoch nepoužívajú.

§ 8
Zvieratá odchytené z voľnej prírody
(1)

Zvieratá odchytené z voľnej prírody sa v postupoch nepoužívajú.

(2)

Na základe vedeckého odôvodnenia môže orgán veterinárnej správy povoliť5) použitie zvieraťa ...

(3)

Odchyt zvierat z voľnej prírody vykonáva iba spôsobilá osoba podľa § 22, a to spôsobom, ktorý ...

§ 9
Zvieratá chované na použitie v postupoch
(1)

Zvieratá druhov uvedených v prílohe č. 1 sa môžu používať v postupoch, ak pochádzajú od schváleného ...

(2)

Primáty uvedené v prílohe č. 3 sa môžu používať v postupoch od dátumu v nej uvedeného len ...

(3)

Na základe vedeckého odôvodnenia možno v rámci schvaľovacieho procesu povoliť v postupoch použitie ...

§ 10
Túlavé a zdivočené zvieratá domácich druhov
(1)

Túlavé a zdivočené zvieratá domácich druhov sa v postupoch nepoužívajú.

(2)

Postup s použitím túlavých a zdivočených zvierat domácich druhov možno povoliť v rámci procesu ...

a)
existuje zásadná potreba uskutočniť štúdie týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok ...
b)
na tento účel existuje vedecké odôvodnenie, že účel postupu je možné dosiahnuť len použitím ...
§ 11
Postupy
(1)

Postup užívateľ vykonáva v schválenom zariadení.

(2)

Na základe vedeckého odôvodnenia je možné povoliť v rámci procesu schvaľovania vykonanie postupu ...

(3)

Postup môže užívateľ vykonávať iba v rámci určitého projektu.

§ 12
Výber metód
(1)

Postup užívateľ nesmie vykonávať, ak sa na základe právne záväzných aktov Európskej únie ...

(2)

Užívateľ vyberie taký postup, ktorý v najväčšej miere spĺňa tieto požiadavky:

a)
používa sa pri ňom najnižší počet zvierat,
b)
používajú sa pri ňom zvieratá s najnižšou schopnosťou pociťovať bolesť, utrpenie, strach ...
c)
spôsobuje najmenšiu bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie a s najväčšou pravdepodobnosťou ...
(3)

Ak je to možné, je potrebné vyhnúť sa tomu, aby užívateľ postup ukončil uhynutím zvieraťa. ...

(4)

Ak sa uhynutiu zvieraťa ako spôsobu ukončenia postupu nedá vyhnúť, postup užívateľ navrhne ...

a)
viedol k uhynutiu čo najmenšieho počtu zvierat a
b)
sa znížili trvanie a intenzita utrpenia zvieraťa na najnižšiu mieru a aby sa v čo najväčšej ...
§ 13
Anestézia
(1)

Ak to nie je nevhodné, vykoná užívateľ postup v celkovej anestézii alebo v lokálnej anestézii. ...

(2)

Postup, pri ktorom dochádza k vážnym zraneniam, ktoré môžu spôsobiť krutú bolesť, nesmie užívateľ ...

(3)

Zviera môže byť použité v postupe aj bez anestézie, ak anestézia

a)
sa považuje za traumatizujúcejšiu pre zviera ako samotný postup a
b)
je nezlučiteľná s účelom postupu.
(4)

Zviera nesmie dostať liek na potlačenie alebo zmiernenie prejavov bolesti bez primeranej úrovne anestézie ...

(5)

Zvieraťu, ktoré môže trpieť bolesťou po tom, ako prestane pôsobiť anestézia, poskytuje užívateľ ...

(6)

Bezodkladne po dosiahnutí účelu postupu prijme užívateľ opatrenia na minimalizovanie utrpenia ...

§ 14
Klasifikácia krutosti postupov
(1)

Postupy sú na základe kritérií zaradenia uvedených v prílohe č. 4 individuálne klasifikované ...

a)
bez možnosti zotavenia,
b)
slabé,
c)
stredné,
d)
kruté.
(2)

Užívateľ nevykonáva postupy, ktoré spôsobujú zvieratám krutú bolesť, utrpenie alebo strach, ...

§ 15
Opätovné použitie
(1)

Zviera, ktoré bolo použité v jednom alebo vo viacerých postupoch, sa môže znova použiť v ďalšom ...

(2)

Opätovné použitie zvieraťa v postupe je možné, ak sú splnené tieto podmienky:

a)
z hľadiska skutočnej krutosti bol predchádzajúci postup slabý alebo stredný,
b)
preukázalo sa, že celkový zdravotný stav zvieraťa a jeho pohoda sa úplne obnovili,
c)
ďalší postup sa klasifikuje ako slabý, stredný alebo bez možnosti zotavenia a
d)
je to v súlade s veterinárnym odporúčaním po zohľadnení životných skúseností zvieraťa.
(3)

Za výnimočných okolností a po predchádzajúcom veterinárnom vyšetrení zvieraťa je možné povoliť5) ...

§ 16
Koniec postupu
(1)

Postup je považovaný za ukončený, ak sa nemajú robiť ďalšie pozorovania v rámci tohto postupu ...

(2)

Na konci každého postupu spôsobilá osoba, prednostne veterinárny lekár, rozhodne o tom, či zviera ...

(3)

Ak má zviera zostať nažive, poskytne mu chovateľ alebo užívateľ takú starostlivosť a umiestnenie, ...

§ 17
Spoločné využívanie orgánov a tkanív
(1)

Ak je to potrebné, môžu schválení chovatelia, dodávatelia a užívatelia zavádzať programy na ...

(2)

Schválený chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ informuje orgán veterinárnej správy1) o takomto ...

§ 18
Pustenie zvierat na slobodu a ich navrátenie do domácej starostlivosti
(1)

Zviera, ktoré sa používa alebo plánuje používať v postupe, sa môže vrátiť do domácej starostlivosti, ...

a)
umožňuje to zdravotný stav zvieraťa,
b)
neexistuje nebezpečenstvo pre verejné zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie a
c)
prijali sa primerané opatrenia na zabezpečenie pohody zvieraťa.
(2)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ, od ktorého sa zvieratá po vykonanom postupe vrátia do domácej ...

§ 19
Udeľovanie schválenia chovateľom, dodávateľom a užívateľom
(1)

Každý dodávateľ, chovateľ alebo užívateľ podlieha schváleniu a registrácii6) orgánom veterinárnej ...

(2)

Schválenie orgán veterinárnej správy udelí, len ak chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ a ich ...

(3)

V schválení orgán veterinárnej správy uvedie osobu zodpovednú za zabezpečenie súladu s požiadavkami ...

(4)

Obnovenie schválenia dodávateľ, chovateľ alebo užívateľ žiada pri akejkoľvek významnej zmene ...

(5)

Schválený dodávateľ, chovateľ alebo užívateľ informuje orgán veterinárnej správy o každej ...

§ 20
Pozastavenie platnosti a zrušenie schválenia
(1)

Ak chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ už nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ...

(2)

Ak orgán veterinárnej správy pozastavuje platnosť schválenia alebo zrušuje schválenie, nesmú ...

§ 21
Požiadavky na zariadenie a vybavenie
(1)

Zariadenia chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa musia byť zariadené a vybavené vhodným spôsobom ...

(2)

Návrh, konštrukcia a spôsob fungovania zariadenia a vybavenia podľa odseku 1 musia umožniť najefektívnejšie ...

§ 22
Spôsobilosť osôb
(1)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ musí zabezpečiť vo svojom zariadení dostatočný počet ...

a)
vo vykonávaní postupov na zvieratách,
b)
v navrhovaní postupov a projektov,
c)
v starostlivosti o zvieratá,
d)
v usmrcovaní zvierat.
(2)

Osoba vykonávajúca úlohy uvedené v odseku 1 písm. b) musí absolvovať školenie vo vedeckom odbore ...

(3)

Osoba vykonávajúca úlohy uvedené v odseku 1 písm. a), c) alebo d) vykonáva svoje úlohy pod dohľadom, ...

(4)

Na splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 je potrebné získať osvedčenie o získanom vzdelaní ...

(5)

Minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie ...

§ 23
Špecifické požiadavky na osoby
(1)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ musí mať v každom svojom zariadení odborne spôsobilú ...

a)
zodpovedá za dohliadanie na dobré životné podmienky zvierat a starostlivosť o zvieratá v zariadení, ...
b)
zabezpečuje, aby osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, mali prístup k informáciám, ktoré sú ...
c)
zodpovedá za zabezpečenie toho, aby mali osoby príslušné vzdelanie a spôsobilosti a priebežne ...
(2)

Osoba uvedená v § 38 ods. 2 písm. b) musí

a)
zabezpečovať, aby sa zastavila zbytočná bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie, ktoré ...
b)
zabezpečovať, aby sa projekty vrátane projektov schválených podľa § 39 vykonávali podľa rozhodnutia ...
§ 24
Určený veterinárny lekár

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ musí zmluvne zabezpečiť veterinárneho lekára s odbornými ...

§ 25
Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat
(1)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ vo svojom zariadení zriadi poradný výbor pre dobré životné ...

(2)

Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat tvorí jedna alebo viacero osôb zodpovedných ...

(3)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ s malým počtom zamestnancov môže úlohy podľa § 26 ods. ...

§ 26
Úlohy poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat
(1)

Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat

a)
poskytuje poradenstvo o záležitostiach týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v súvislosti ...
b)
poskytuje poradenstvo osobám o uplatňovaní požiadaviek nahradenia, obmedzenia a zjemnenia a informuje ...
c)
zavádza a skúma interné prevádzkové postupy, ak ide o monitorovanie, podávanie správ a následné ...
d)
sleduje vývoj a výsledky projektov, pričom zohľadňuje účinok na používané zvieratá a identifikuje ...
e)
poskytuje poradenstvo v súvislosti s režimami na navrátenie zvierat do domácej starostlivosti vrátane ...
(2)

Záznamy o poradenstve, ktoré bolo poskytnuté poradným výborom pre dobré životné podmienky zvierat, ...

§ 27
Stratégia chovu primátov

Chovateľ primátov musí mať zavedenú stratégiu na zvyšovanie podielu zvierat, ktoré sú potomstvom ...

§ 28
Záznamy o zvieratách
(1)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ musí viesť záznamy

a)
o počte a druhoch chovaných, získaných alebo dodaných zvierat, o zvieratách použitých v postupoch, ...
b)
o pôvode zvierat vrátane informácie, či boli chované na použitie v postupoch,
c)
o dátumoch, kedy sa zvieratá získali, dodali, pustili na slobodu alebo vrátili do domácej starostlivosti, ...
d)
od koho sa zvieratá získali,
e)
o mene alebo názve a adrese príjemcu zvierat,
f)
o počte a druhoch zvierat, ktoré uhynuli alebo ktoré boli usmrtené v každom zariadení; pri uhynutom ...
g)
pri užívateľovi o projektoch, v ktorých sa používajú zvieratá.
(2)

Záznamy podľa odseku 1 sa uchovávajú päť rokov od posledného vykonania záznamu a na požiadanie ...

§ 29
Informácie o psoch, mačkách a primátoch
(1)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ vedie o každom psovi, mačke a primátovi údaje

a)
o totožnosti,
b)
o mieste a dátume narodenia, ak je k dispozícii,
c)
či je zviera chované na použitie v postupe, a
d)
pri primátovi, či je potomkom primátov, ktoré boli chované v zajatí.
(2)

Pes, mačka a primát má individuálny spis, ktorý zviera sprevádza dovtedy, kým sa drží na účely ...

(3)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ založí spis bezodkladne po narodení zvieraťa. Spis obsahuje ...

(4)

Spis sa uchováva najmenej tri roky po uhynutí zvieraťa alebo po jeho vrátení do domácej starostlivosti ...

(5)

Pri navrátení zvieraťa do domácej starostlivosti sa spolu so zvieraťom odovzdajú aj príslušné ...

§ 30
Označovanie a identifikácia psov, mačiek a primátov
(1)

Pes, mačka alebo primát sa najneskôr v čase odstavu označí najmenej bolestivým spôsobom trvalou ...

(2)

Ak sa pes, mačka alebo primát premiestni od jedného chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa k ...

(3)

Ak chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ prijme odstaveného neoznačeného psa, mačku alebo primáta, ...

(4)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ uvedie na požiadanie orgánu veterinárnej správy dôvody, ...

§ 31
Starostlivosť a umiestnenie
(1)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ v súvislosti so starostlivosťou a s umiestnením zvierat ...

a)
zvieratá dostali také umiestnenie, prostredie, krmivo, vodu a starostlivosť, ktoré sú primerané ...
b)
sa na najnižšiu mieru znížilo obmedzenie rozsahu uspokojovania fyziologických a etologických potrieb ...
c)
sa denne kontrolovali životné podmienky, v ktorých sa zvieratá chovajú, držia alebo používajú, ...
d)
sa vykonali opatrenia na čo najrýchlejšie odstránenie každého zisteného nedostatku alebo bolesti, ...
e)
sa zvieratá prepravovali za primeraných podmienok.
(2)

Chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ zabezpečí na účely odseku 1, aby sa požiadavky na starostlivosť ...

(3)

Z vedeckých dôvodov alebo z dôvodov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat alebo ...

§ 32
Kontroly vykonávané u chovateľov, dodávateľov a užívateľov
(1)

Kontroly chovateľov, dodávateľov a užívateľov vrátane ich zariadení vykonáva orgán veterinárnej ...

(2)

Frekvencia kontrol vychádza z analýzy rizika pre každé zariadenie s ohľadom na

a)
počet a druhy umiestnených zvierat,
b)
záznamy vedené chovateľom, dodávateľom alebo užívateľom podľa požiadaviek tohto nariadenia ...
c)
počet a druhy projektov, ktoré daný užívateľ vykonáva, a
d)
informácie, ktoré by mohli naznačovať nesúlad.
(3)

Kontroly vykonáva orgán veterinárnej správy aspoň u jednej tretiny užívateľov každý rok podľa ...

(4)

Najmenej 25 % zo všetkých kontrol v príslušnom roku vykonáva orgán veterinárnej správy bez predchádzajúceho ...

(5)

Záznamy o vykonaných kontrolách orgán veterinárnej správy uchováva najmenej päť rokov.

§ 33
Inšpekcia odborníkmi Európskej komisie
(1)

Odborníkom z Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) sa pri výkone inšpekcie poskytuje primeraná ...

(2)

Na základe výsledkov inšpekcie uvedenej v odseku 1 sa prijmú opatrenia zohľadňujúce tieto výsledky. ...

§ 34
Schvaľovanie projektov
(1)

Projekt môže užívateľ alebo osoba zodpovedná za projekt realizovať len na základe rozhodnutia ...

(2)

Projekt môže užívateľ alebo osoba zodpovedná za projekt realizovať len na základe súhlasného ...

§ 35
Žiadosť o schválenie projektu
(1)

Žiadosť o schválenie projektu predkladá užívateľ alebo osoba zodpovedná za projekt.

(2)

Žiadosť musí obsahovať najmä údaje o

a)
návrhu projektu,
b)
netechnickom zhrnutí projektu,
c)
obsahových náležitostiach uvedených v prílohe č. 6.
(3)

Ak ide o projekty podľa § 39 ods. 1, požiadavka uvedená v odseku 2 písm. b) nemusí byť splnená. ...

§ 36
Hodnotenie projektu
(1)

Hodnotenie projektu závisí od druhu projektu. Overuje sa ním splnenie týchto kritérií projektu: ...

a)
je odôvodnený z vedeckého alebo zo vzdelávacieho hľadiska alebo z hľadiska jeho potrebnosti podľa ...
b)
jeho účel odôvodňuje použitie zvierat a
c)
je navrhnutý tak, aby umožnil vykonávanie postupov najhumánnejším a environmentálne najprijateľnejším ...
(2)

V rámci hodnotenia projektu sa vykonáva najmä

a)
hodnotenie cieľov projektu, predkladaných vedeckých prínosov alebo vzdelávacej hodnoty,
b)
posudzovanie súladu projektu s požiadavkou nahradenia, obmedzenia alebo zjemnenia,
c)
posudzovanie a priraďovanie klasifikácie krutosti postupov,
d)
analýza projektu, ak ide o pomer ujmy a prínosu, s cieľom posúdiť, či je ujma spôsobená zvieratám ...
e)
posudzovanie odôvodnenia uvedeného v § 5 až 11, 13, 15 a 31 a
f)
určenie, či a kedy by sa mal projekt spätne posúdiť.
(3)

Orgány vykonávajúce transparentné hodnotenie projektu zohľadňujú odborné poznatky najmä v oblasti ...

a)
vedeckého použitia, na ktoré sa zvieratá použijú, vrátane nahradenia, obmedzenia a zjemnenia ...
b)
návrhu postupu vrátane štatistiky, ak je to potrebné,
c)
veterinárnej praxe pre laboratórne zvieratá alebo veterinárnej praxe pre voľne žijúce zvieratá, ...
d)
chovu hospodárskych zvierat a starostlivosti o ne v súvislosti s druhmi, ktoré sa plánujú použiť. ...
(4)

S výhradou ochrany duševného vlastníctva a dôverných informácií sa hodnotenie projektu vykonáva ...

§ 37
Spätné posúdenie
(1)

Spätné posúdenie projektu sa vykoná, ak je to určené podľa § 36 ods. 2 písm. f). Toto posúdenie ...

a)
či sa dosiahli ciele projektu,
b)
ujma spôsobená zvieratám vrátane počtu a druhov použitých zvierat a krutosti postupov a
c)
každý prvok, ktorý môže prispieť k ďalšiemu uplatneniu požiadavky nahradenia, obmedzenia a ...
(2)

Spätne sa posudzujú všetky projekty, v ktorých sa používajú primáty, a projekty, v ktorých ...

(3)

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 a odchylne od § 36 ods. 2 písm. f) sa nevyžaduje požiadavka ...

§ 38
Proces schvaľovania projektu
(1)

Schválenie projektu sa obmedzuje na postupy, ktoré boli predmetom

a)
hodnotenia projektu a
b)
priradenia klasifikácie krutosti k týmto postupom.
(2)

V schválení projektu sa uvádzajú informácie o

a)
užívateľovi, ktorý projekt uskutočňuje,
b)
osobe zodpovednej za navrhovanie postupov a projektov a osobe zodpovednej za dohliadanie na dobré životné ...
c)
zariadeniach, v ktorých sa projekt bude uskutočňovať, ak je to možné,
d)
špecifických podmienkach, ktoré vyplývajú z hodnotenia projektu, vrátane toho, či a kedy sa projekt ...
(3)

Projekt možno schváliť najviac na päť rokov.

(4)

Schváliť možno viaceré generické projekty, ktoré vykonáva ten istý užívateľ, ak majú takéto ...

§ 39
Zjednodušený administratívny postup
(1)

Zjednodušený administratívny postup sa použije len pre projekt, ktorý zahŕňa postup klasifikovaný ...

(2)

Pri použití zjednodušeného administratívneho postupu sa

a)
v žiadosti uvedú informácie podľa § 38 ods. 2 písm. a) až c),
b)
vykoná hodnotenie projektu podľa § 36,
c)
dodrží lehota na rozhodnutie o schválení projektu.
(3)

Pri zmene projektu, ktorá môže mať negatívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat, sa vyžaduje ...

(4)

Ustanovenia § 38 ods. 3 a 4 a § 41 ods. 3 a 4 sa uplatňujú primerane na projekty, ktoré sa môžu ...

§ 40
Netechnické zhrnutie projektu
(1)

S výhradou ochrany duševného vlastníctva a dôverných informácií obsahuje netechnické zhrnutie ...

a)
informácie o cieľoch projektu vrátane predpokladanej ujmy a prínosu, o počte a typoch zvierat, ...
b)
preukázanie súladu s požiadavkou nahradenia, obmedzenia a zjemnenia.
(2)

Netechnické zhrnutie projektu je anonymné a neobsahuje mená ani adresy užívateľa ani osôb.

(3)

V netechnickom zhrnutí projektu sa uvedie, či sa má projekt spätne posúdiť a do akého termínu. ...

(4)

Netechnické zhrnutia projektov pre schválené projekty a ich aktualizácie sa uverejnia.12)

§ 41
Zmena a doplnenie, obnovenie platnosti a zrušenie schváleného projektu
(1)

Pri zmene projektu, ktorá môže mať negatívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat, sa vyžaduje ...

(2)

Zmena a doplnenie schválenia projektu alebo obnovenie jeho platnosti podlieha ďalšiemu pozitívnemu ...

(3)

Rozhodnutie o schválení projektu môže byť zrušené, ak sa projekt nevykonáva podľa schválenia. ...

(4)

Ak sa schválenie projektu zruší, nesmie to mať negatívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat, ...

§ 42
Dokumentácia

Užívateľ zabezpečí, aby sa dokumentácia vrátane schválenia projektu a výsledkov hodnotenia ...

§ 43
Zabránenie duplicite postupov

Údaje iných štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, získané ...

§ 44
Národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely
(1)

Národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely13) (ďalej len „výbor“) ...

(2)

Výbor sa riadi štatútom, ktorý je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja ...

(3)

Výbor si vymieňa s výbormi ostatných členských štátov informácie o činnosti poradných výborov ...

§ 45
Predkladanie informácií
(1)

Komisii sa zašlú do 10. novembra 2018 a potom každých päť rokov informácie o vykonávaní tohto ...

(2)

Každoročne sa zhromažďujú a zverejňujú štatistické informácie o používaní zvierat v postupoch ...

(3)

Štatistické informácie podľa odseku 2 sa poskytnú Komisii do 10. novembra 2015 a potom každý ...

(4)

Každoročne sa predkladajú Komisii podrobné informácie o činnosti podľa § 5 ods. 4 písm. a).

(5)

Správy podľa odsekov 1 až 4 zasiela Komisii orgán veterinárnej správy.

§ 46
Prechodné ustanovenia
(1)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na projekty schválené podľa doterajších predpisov do 31. ...

(2)

Projekty schválené do 31. decembra 2012, ktorých trvanie presahuje 1. január 2018, sa opätovne ...

(3)

Rozhodnutia o schválení zariadení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktoré vykonávajú ...

(4)

Rozhodnutia o schválení zariadení chovateľov, dodávateľov alebo užívateľov, ktoré nespĺňajú ...

§ 47

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 48
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...

§ 49
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.

  ZOZNAM ZVIERAT, KTORÉ MUSIA POCHÁDZAŤ OD SCHVÁLENÉHO CHOVATEĽA ALEBO SCHVÁLENÉHO DODÁVATEĽA

  1.

  Myš laboratórna (Mus musculus)

  2.

  Potkan laboratórny (Rattus norvegicus)

  3.

  Morča domáce (Cavia porcellus)

  4.

  Škrečok zlatý (Mesocricetus auratus)

  5.

  Škrečok čínsky (Cricetulus griseus)

  6.

  Pieskomil mongolský (Meriones unguiculatus)

  7.

  Králik domáci (Oryctolagus cuniculus)

  8.

  Pes domáci (Canis familiaris)

  9.

  Mačka domáca (Felis catus)

  10.

  Všetky druhy primátov

  11.

  Žaba [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)]

  12.

  Danio pruhované (Danio rerio)

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.

  SPÔSOBY USMRCOVANIA ZVIERAT

  Požiadavky

  1.

  Iné spôsoby, ako sú spôsoby uvedené v tabuľke, sa môžu používať pri zvieratách

  a)

  v bezvedomí pod podmienkou, že zviera pred uhynutím nenadobudne vedomie,

  b)

  používaných v rámci poľnohospodárskeho výskumu, ak si cieľ projektu vyžaduje, aby sa zvieratá ...

  2.

  Usmrtenie zvierat sa potvrdí, keď sa overí jeden z týchto spôsobov:

  a)

  definitívne zastavenie obehu,

  b)

  zničenie mozgu,

  c)

  dislokácia krčných stavcov,

  d)

  vykrvácanie alebo

  e)

  potvrdenie posmrtného stuhnutia – rigor mortis.

  3.

  Zvieratá – poznámky/spôsoby Ryby Obojživel- níky Plazy Vtáky Hlodavce Králiky Psy, mačky, ...

  1.

  Pred usmrtením týmto spôsobom sa v prípade potreby podajú sedatíva.

  2.

  Používa sa len u veľkých plazov.

  3.

  Plyn sa vpúšťa postupne. Nepoužíva sa pre hlodavce v štádiu plodu a novonarodené hlodavce. ...

  4.

  Používa sa len pre vtáky s hmotnosťou nižšou ako 1 kg. Vtákom s hmotnosťou vyššou ako 250 ...

  5.

  Používa sa len pre hlodavce s hmotnosťou nižšou ako 1 kg. Hlodavcom s hmotnosťou vyššou ako ...

  6.

  Používa sa len pre králiky s hmotnosťou nižšou ako 1 kg. Králikom s hmotnosťou vyššou ako ...

  7.

  Používa sa len pre vtáky s hmotnosťou nižšou ako 5 kg.

  8.

  Používa sa len pre hlodavce s hmotnosťou nižšou ako 1 kg.

  9.

  Používa sa len pre králiky s hmotnosťou nižšou ako 5 kg.

  10.

  Používa sa len u novonarodených zvierat.

  11.

  Používa sa len pre vtáky s hmotnosťou nižšou ako 250 g.

  12.

  Používa sa len v prípade, ak nie je možné použiť iné spôsoby.

  13.

  Vyžaduje sa špecializované vybavenie.

  14.

  Používa sa len u ošípaných.

  15.

  Vykonáva len skúsený strelec v terénnych podmienkach.

  16.

  Vykonáva len skúsený strelec v terénnych podmienkach a v prípade, ak nie je možné použiť iné ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.

  ZOZNAM PRIMÁTOV

  Druh Dátum Kosmáč bielofúzy (Callithrix jacchus) 1. januára 2013 Makak jávsky (Macaca fascicularis) ...

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.

  KLASIFIKÁCIA KRUTOSTI POSTUPOV

  Krutosť postupu sa určí na základe miery bolesti, utrpenia, strachu alebo trvalého poškodenia, ...

  Oddiel I: Kategórie krutosti

  Bez možnosti zotavenia:

  Postupy, ktoré sa celé vykonávajú v celkovej anestézii, po ktorej zviera nenadobudne vedomie, sa ...

  Slabé:

  Postupy vykonávané na zvieratách, pri ktorých je pravdepodobné, že v ich dôsledku budú zvieratá ...

  Stredné:

  Postupy vykonávané na zvieratách, pri ktorých je pravdepodobné, že v ich dôsledku budú zvieratá ...

  Kruté:

  Postupy vykonávané na zvieratách, pri ktorých je pravdepodobné, že v ich dôsledku budú zvieratá ...

  Oddiel II: Kritériá zaradenia do kategórií

  Pri zaraďovaní do kategórie krutosti sa zohľadní akýkoľvek zákrok na zvierati alebo manipulácia ...

  Pri zaraďovaní postupu do konkrétnej kategórie sa vezme do úvahy druh postupu a niekoľko ďalších ...

  Medzi faktory súvisiace s postupom patria

  V oddiele III sa uvádzajú príklady postupov zaradených do jednotlivých kategórií krutosti na ...

  Na účely konečnej klasifikácie krutosti postupu sa však po individuálnom posúdení vezmú do ...

  Oddiel III:

  Príklady rôznych druhov postupov zaradených do jednotlivých kategórií krutosti na základe faktorov ...

  1.

  Slabé:

  a)

  podávanie anestézie okrem prípadu, keď sa anestézia podáva výhradne na účely usmrtenia, ...

  b)

  farmakokinetické štúdie, pri ktorých sa podáva jediná dávka a odoberá sa obmedzený počet vzoriek ...

  c)

  neinvazívne zobrazovanie zvierat (napr. MRI) s primeraným podaním sedatív alebo anestéziou, ...

  d)

  povrchové postupy, napríklad biopsia z uší a chvosta, nechirurgická podkožná implantácia minipúmp ...

  e)

  aplikácia vonkajších telemetrických prístrojov, ktoré zvieratám spôsobujú len malé narušenie ...

  f)

  subkutánne, intramuskulárne, intraperitoneálne podávanie látok, podávanie látok cez sondu a intravenózne ...

  g)

  vyvolanie vzniku nádorov alebo spontánny vznik nádorov, ktoré nemajú zistiteľné klinické nepriaznivé ...

  h)

  chov geneticky modifikovaných zvierat, pri ktorom sa očakáva, že jeho výsledkom bude fenotyp s ...

  i)

  podávanie zmenenej stravy, ktorá nespĺňa všetky výživové potreby zvierat a pri ktorej sa očakáva, ...

  j)

  krátkodobé (< 24 h) obmedzenie pohybu v metabolickej klietke,

  k)

  štúdie, ktorých súčasťou je krátkodobé odlúčenie od sociálnych partnerov, krátkodobé umiestnenie ...

  l)

  modely, ktoré vystavujú zvieratá škodlivým stimulom, ktoré sú krátko spojené so slabou bolesťou, ...

  m)

  kombinácia alebo akumulácia týchto príkladov môže viesť ku klasifikácii postupu ako „slabý“: ...

  1.

  posudzovanie stavby tela neinvazívnymi meraniami a s minimálnym obmedzením pohybu,

  2.

  monitorovanie EKG neinvazívnymi technikami s minimálnym alebo so žiadnym obmedzením pohybu navyknutých ...

  3.

  aplikácia vonkajších telemetrických prístrojov, pri ktorých sa očakáva, že sociálne adaptovaným ...

  4.

  chov geneticky modifikovaných zvierat, u ktorých sa očakáva, že nebudú mať klinicky zistiteľný ...

  5.

  pridávanie inertných markerov do stravy, aby bolo možné sledovať prechod tráveniny,

  6.

  nepodanie potravy dospelým potkanom počas < 24 h,

  7.

  testovanie v teréne.

  2.

  Stredné:

  a)

  časté podávanie testovaných látok so strednými klinickými následkami a odber vzoriek krvi (> ...

  b)

  štúdie na zistenie rozsahu dávky s akútnym účinkom, testy chronickej toxicity/karcinogenity s ...

  c)

  chirurgický zákrok v celkovej anestézii a s primeranou analgéziou spojený s pooperačnou bolesťou, ...

  d)

  modely s vyvolanými nádormi alebo so spontánne vzniknutými nádormi, pri ktorých sa očakáva, ...

  e)

  ožarovanie alebo chemoterapia so subletálnou dávkou alebo s dávkou, ktorá je inak letálna, ale ...

  f)

  chov geneticky modifikovaných zvierat, u ktorých sa očakáva, že budú mať fenotyp so strednými ...

  g)

  vytváranie geneticky modifikovaných zvierat prostredníctvom chirurgických postupov,

  h)

  používanie metabolických klietok, pričom dochádza k strednému obmedzeniu pohybu počas dlhšieho ...

  i)

  štúdie so zmenenou stravou, ktorá nespĺňa všetky výživové potreby zvierat a pri ktorej sa očakáva, ...

  j)

  nepodanie potravy dospelým potkanom počas 48 hodín,

  k)

  vyvolávanie únikových a vyhýbavých reakcií, ak zviera nemôže uniknúť pred stimulom alebo sa ...

  3.

  Kruté:

  a)

  testovanie toxicity, pričom ukončenie pokusu je uhynutie, alebo sa očakáva určitá úmrtnosť a ...

  b)

  testovanie prístroja, keď jeho zlyhanie môže zvieraťu spôsobiť krutú bolesť, strach alebo smrť ...

  c)

  testovanie účinnosti očkovacej látky charakteristické pretrvávajúcim zhoršením stavu zvieraťa, ...

  d)

  ožarovanie alebo chemoterapia s letálnou dávkou bez obnovy imunitného systému, alebo ak dôjde ...

  e)

  modely s vyvolanými nádormi alebo so spontánne vzniknutými nádormi, pri ktorých sa očakáva, ...

  f)

  chirurgické alebo iné zákroky na zvieratách v celkovej anestézii, pri ktorých sa očakáva, že ...

  g)

  transplantácia orgánov, pri ktorej je pravdepodobné, že odmietnutie orgánu spôsobí kruté utrpenie ...

  h)

  chov zvierat s genetickými poruchami, u ktorých sa očakáva vážne a pretrvávajúce zhoršenie ...

  i)

  používanie metabolických klietok, pri ktorom dochádza k výraznému obmedzeniu pohybu počas dlhšieho ...

  j)

  elektrický šok, ktorému sa nedá vyhnúť (napr. na vyvolanie naučenej bezmocnosti),

  k)

  úplná izolácia sociálnych druhov (napr. psov a primátov) na dlhšie obdobia,

  l)

  imobilizačný stres s cieľom vyvolať žalúdočné vredy alebo zlyhanie srdca u potkanov,

  m)

  testy núteného plávania alebo záťažové testy, ktoré sa končia vyčerpaním zvieraťa.

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.

  POŽIADAVKY NA ZARIADENIA A NA STAROSTLIVOSŤ O ZVIERATÁ A UMIESTNENIE ZVIERAT

  Oddiel A: Všeobecný oddiel

  1.

  Priestory zariadenia

  1.1.

  Funkcie a všeobecná koncepcia

  a)

  Všetky zariadenia sú konštruované tak, aby poskytovali prostredie, v ktorom sa zohľadňujú fyziologické ...

  b)

  Zariadenia musia mať aktívny program údržby, aby sa zabránilo akýmkoľvek poruchám budov alebo ...

  1.2.

  Chovné priestory

  a)

  Zariadenia musia mať harmonogram na pravidelné a účinné čistenie priestorov a musia udržiavať ...

  b)

  Steny a podlahy musia byť pokryté odolným materiálom, aby vydržali ťažké opotrebovanie spôsobované ...

  c)

  Druhy, ktorých spolužitie nie je zlučiteľné, napríklad dravec a korisť, alebo zvieratá, ktoré ...

  1.3.

  Priestory na bežné a špeciálne postupy

  a)

  V zariadeniach musí byť v prípade potreby k dispozícii laboratórne vybavenie na vykonávanie jednoduchých ...

  b)

  K dispozícii musí byť vybavenie, ktoré umožňuje izolovať novozískané zvieratá, kým sa nezistí ...

  c)

  K dispozícii musia byť priestory pre osobitné umiestnenie chorých alebo zranených zvierat. ...

  1.4.

  Pomocné priestory

  a)

  Skladovacie priestory musia byť navrhnuté, používané a udržiavané tak, aby sa zabezpečila kvalita ...

  b)

  Priestory na čistenie a umývanie musia byť dostatočne veľké, aby sa do nich mohli umiestniť zariadenia ...

  c)

  Zariadenia musia zabezpečiť hygienické skladovanie a bezpečnú likvidáciu tiel uhynutých zvierat ...

  d)

  Ak je potrebné uskutočniť chirurgický zákrok v sterilných podmienkach, musí byť k dispozícii ...

  2.

  Prostredie a jeho regulácia

  2.1.

  Vetranie a teplota

  a)

  Izolácia, kúrenie a vetranie chovných priestorov zabezpečuje, aby sa cirkulácia vzduchu, množstvo ...

  b)

  Teplota a relatívna vlhkosť v chovných priestoroch sa prispôsobí umiestneným druhom a ich vekovým ...

  c)

  Zvieratá sa nesmú držať vo vonkajších priestoroch v klimatických podmienkach, ktoré by v nich ...

  2.2.

  Osvetlenie

  a)

  Ak prirodzené svetlo neposkytuje vhodný cyklus svetla/tmy, na uspokojenie biologických potrieb zvierat ...

  b)

  Osvetlenie musí byť vyhovujúce na vykonávanie chovných postupov a kontrol zvierat.

  c)

  Zabezpečí sa pravidelný cyklus svetlo/tma a intenzita svetla vhodná pre dané druhy.

  d)

  Pri chove albínov sa osvetlenie upraví tak, aby sa zohľadnila ich citlivosť na svetlo.

  2.3.

  Hluk

  a)

  Hladiny zvuku vrátane ultrazvuku nesmú mať nepriaznivý vplyv na dobré životné podmienky zvierat. ...

  b)

  Zariadenia musia mať výstražné systémy, ktoré sú nastavené na frekvencie mimo pásma, na ktoré ...

  c)

  Chovné priestory musia byť v prípade potreby vybavené izoláciou proti hluku a materiálmi pohlcujúcimi ...

  2.4.

  Výstražné systémy

  a)

  Zariadenia, ktoré používajú elektrické alebo mechanické zariadenia na kontrolu a ochranu prostredia, ...

  b)

  Vykurovacie a vetracie systémy musia byť vybavené monitorovacími a výstražnými zariadeniami. ...

  c)

  Jasné pokyny na postup v prípade núdze musia byť umiestnené na viditeľnom mieste.

  3.

  Starostlivosť o zvieratá

  3.1.

  Zdravie

  a)

  Zariadenia musia mať zavedenú stratégiu, ktorou sa udržiava taký zdravotný stav zvierat, ktorý ...

  b)

  Spôsobilá osoba vykonáva prehliadky zvierat aspoň raz denne. Týmito prehliadkami sa zabezpečí ...

  3.2.

  Zvieratá odchytené z voľnej prírody

  a)

  Na miestach odchytu musia byť k dispozícii prepravné kontajnery a dopravné prostriedky vhodné pre ...

  b)

  Osobitná pozornosť sa musí venovať aklimatizácii, karanténe, umiestneniu a chovu zvierat odchytených ...

  3.3.

  Umiestnenie a obohatenie prostredia

  a)

  Umiestnenie Zvieratá, okrem tých, ktoré sú od prírody samotármi, musia byť umiestnené v stálych ...

  b)

  Obohatenie prostredia Všetkým zvieratám sa zabezpečí dostatočný priestor a rozmanité prostredie, ...

  c)

  Priestory pre zvieratá Priestory pre zvieratá nesmú byť vyrobené z materiálov, ktoré sú škodlivé ...

  3.4.

  Kŕmenie

  a)

  Forma, obsah a podávanie krmiva musia zodpovedať výživovým a behaviorálnym potrebám zvierat. ...

  b)

  Krmivo pre zvieratá musí byť chuťovo prijateľné a nekontaminované. Pri výbere surovín, výrobe, ...

  c)

  Pri balení, preprave a skladovaní sa musí zabrániť kontaminácii, zhoršeniu kvality alebo zničeniu. ...

  d)

  Každé zviera musí mať prístup ku krmivu a dostatočný priestor na kŕmenie, aby sa obmedzilo súperenie. ...

  3.5.

  Napájanie

  a)

  Všetky zvieratá musia mať stály prístup k nekontaminovanej pitnej vode.

  b)

  Ak sa používajú automatické napájacie systémy, pravidelne sa musia kontrolovať, udržiavať a ...

  c)

  Je potrebné prijať opatrenia na prispôsobenie zásobovania akvárií a nádrží vodou potrebám ...

  3.6.

  Priestory na odpočinok a spánok

  a)

  Je potrebné vždy zabezpečiť materiály na podstielku alebo konštrukcie na spánok vhodné pre daný ...

  b)

  Vnútri priestorov pre zvieratá sa podľa vhodnosti pre dané druhy všetkým zvieratám poskytne pevný ...

  3.7.

  Manipulácia

  V zariadeniach sa musia zaviesť programy na privykanie a výcvik, ktoré sú vhodné pre dané zvieratá, ...

  Oddiel B: Oddiel týkajúci sa konkrétnych druhov

  1.

  Telesná hmotnosť[g] Minimálna veľkosť priestoru[cm2] Plocha podlahy na jedno zviera[cm2] Minimálna ...

  V tejto tabuľke a v nasledujúcich tabuľkách pre myši, potkany, pieskomily, škrečky a morčatá ...

  Tabuľka 1.1

  Myši

  (*) Myši sa po odstavení môžu počas krátkeho obdobia po odstavení až do použitia v postupoch ...

  Tabuľka 1.2

  Potkany

  (*) Pri dlhodobých štúdiách sa v prípade, že veľkosť vyhradeného priestoru na jednotlivé zviera ...

  (**) Potkany sa po odstavení môžu počas krátkeho obdobia po odstavení až do použitia v postupoch ...

  Tabuľka 1.3

  Pieskomily

  Tabuľka 1.4

  Škrečky

  (*) Škrečky sa po odstavení môžu počas krátkeho obdobia po odstavení až do použitia v postupoch ...

  Tabuľka 1.5

  Morčatá

  2.

  Konečná telesná hmotnosť[kg] Minimálna plocha podlahy pre jedno alebo dve zvieratá, ktoré žijú ...

  Ak si v rámci poľnohospodárskeho výskumu cieľ projektu vyžaduje, aby sa zvieratá držali v podobných ...

  Tabuľka 2.1

  Králiky staršie ako 10 týždňov

  Tabuľka 2.1 sa používa pre klietky aj koterce. Pre tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho králika ...

  Tabuľka 2.2

  Samica a vrh mláďat

  Tabuľka 2.3

  Králiky mladšie ako 10 týždňov

  Tabuľka 2.3 sa používa pre klietky aj koterce.

  Tabuľka 2.4

  Králiky: optimálne rozmery vyvýšených plošín v priestoroch s rozmermi uvedenými v tabuľke 2.1 ...

  3.

  Podlaha (*)[m2] Plošiny[m2] Výška[m] Dátum podľa § 33 ods. 2 Minimum pre jedno dospelé zviera ...

  Mačky nesmú byť samostatne umiestnené naraz dlhšie ako 24 hodín. Mačky, ktoré sú opakovane ...

  Tabuľka 3

  Mačky

  Minimálny priestor na chov chovnej samice a vrhu mláďat je priestor pre jednu mačku, ktorý je potrebné ...

  (*) Poznámka: Plocha podlahy bez plošín.

  4.

  Hmotnosť[kg] Minimálna veľkosť priestoru[m2] Minimálna plocha podlahy pre jedno alebo dve zvieratá ...

  Psom sa podľa možnosti poskytne vonkajší výbeh. Psy nesmú byť samostatne umiestnené naraz dlhšie ...

  Tabuľka 4.1

  Psy

  Priestory pre psy umiestnené v pároch alebo skupinách sa môžu obmedziť na polovicu celkovo pridelenej ...

  Dojčiaca sučka a vrh mláďat musia mať k dispozícii rovnaký priestor ako jedna sučka rovnakej ...

  Tabuľka 4.2

  Psy – chov po odstavení mláďat

  5.

  Minimálna veľkosť priestoru[cm2] Minimálna plocha podlahy na jedno zviera[cm2] Minimálna výška[cm] ...

  Tabuľka 5

  Fretky

  6.

  Minimálna plocha podlahy priestorov pre 1(*) alebo 2 zvieratá a potomstvo do veku 5 mesiacov[m2] Minimálny ...

  Mladé primáty okrem človeka sa nesmú oddeliť od svojich matiek, až kým nedosiahnu vek 6 až 12 ...

  Tabuľka 6.1

  Kosmáče a tamaríny

  (*) Zvieratá sa smú držať samostatne iba za mimoriadnych okolností.

  (**) Strop priestoru musí byť aspoň 1,8 m od podlahy.

  Kosmáče a tamaríny sa od matky nesmú oddeliť skôr, ako dosiahnu vek 8 mesiacov.

  Tabuľka 6.2

  Kotúly vevericové

  (*) Zvieratá sa smú držať samostatne iba za mimoriadnych okolností.

  Kotúly vevericové sa od matky nesmú oddeliť skôr, ako dosiahnu vek 6 mesiacov.

  Tabuľka 6.3

  Makaky a mačiaky(*)

  (*) Zvieratá sa smú držať samostatne iba za mimoriadnych okolností.

  (**) Do priestorov s minimálnymi rozmermi sa môžu umiestniť najviac tri zvieratá.

  (***) Do priestorov s minimálnymi rozmermi sa môžu umiestniť najviac dve zvieratá.

  (****) V chovných kolóniách sa pre mladé zvieratá vo veku do 2 rokov umiestnené spolu s matkou ...

  Makaky a mačiaky sa od matky nesmú oddeliť skôr, ako dosiahnu vek 8 mesiacov.

  Tabuľka 6.4

  Paviány (*)

  (*) Zvieratá sa smú držať samostatne iba za mimoriadnych okolností.

  (**) Do priestorov s minimálnymi rozmermi sa môžu umiestniť najviac 2 zvieratá.

  (***) V chovných kolóniách sa pre mladé zvieratá vo veku do 2 rokov umiestnené spolu s matkou ...

  Paviány sa od matky nesmú oddeliť skôr, ako dosiahnu vek 8 mesiacov.

  7.

  Telesnáhmotnosť [kg] Minimálna veľkosť priestoru [m2] Minimálna plocha podlahy na jedno zviera ...

  Ak si v rámci poľnohospodárskeho výskumu cieľ projektu vyžaduje, aby sa zvieratá držali v podobných ...

  Tabuľka 7.1

  Hovädzí dobytok

  Tabuľka 7.2

  Ovce a kozy

  Tabuľka 7.3

  Ošípané a miniprasiatka

  Ak je to opodstatnené z veterinárnych alebo pokusných dôvodov, môžu sa ošípané na kratšiu ...

  Tabuľka 7.4

  Koňovité

  Najkratšia strana musí byť aspoň 1,5-násobne väčšia ako výška zvieraťa v kohútiku. Výška ...

  (*) Na zabezpečenie primeraného priestoru sa pri stanovení veľkosti priestoru pre každé jednotlivé ...

  8.

  Telesná hmotnosť [g] Minimálna veľkosť priestoru[m2] Minimálna plocha na jedného vtáka[m2] Minimálna ...

  Ak si v rámci poľnohospodárskeho výskumu cieľ projektu vyžaduje, aby sa zvieratá držali v podobných ...

  Tabuľka 8.1

  Kura domáca

  Ak sa tieto minimálne veľkosti priestorov nemôžu zabezpečiť z vedeckých dôvodov, výskumný ...

  Tabuľka 8.2

  Morka domáca

  Všetky strany priestoru musia mať dĺžku aspoň 1,5 m. Ak sa tieto minimálne veľkosti priestorov ...

  Tabuľka 8.3

  Prepelice

  Tabuľka 8.4

  Kačky a husi

  Ak sa tieto minimálne veľkosti priestorov nemôžu zabezpečiť z vedeckých dôvodov, výskumný ...

  (*) Zahŕňa vodnú nádrž s minimálnou plochou 0,5 m2 na každé 2 m2 priestoru s minimálnou hĺbkou ...

  (**) Vtáky pred operením sa môžu držať v priestoroch s minimálnou výškou 75 cm.

  Tabuľka 8.5

  Kačky a husi: minimálne veľkosti nádrží (*)

  (*) Veľkosti nádrží sú na 2 m2 priestoru. Vodná nádrž môže predstavovať až 50 % minimálnej ...

  Tabuľka 8.6

  Holuby

  Priestory musia byť dlhé a úzke (napríklad 2 m × 1 m), a nie štvorcové, aby umožňovali vtákom ...

  Tabuľka 8.7

  Zebrička austrálska

  Priestory musia byť dlhé a úzke (napríklad 2 m × 1 m), aby umožňovali vtákom krátke lety. V ...

  9.

  Telesná dĺžka (*)[cm] Minimálna plocha vodnej hladiny [cm2] Minimálna plocha vodnej hladiny pre ...

  Tabuľka 9.1

  Vodné mloky

  (*) Meraná od ústneho otvoru po kloaku.

  Tabuľka 9.2

  Vodné žaby (*)

  (*) Z dôvodu efektívnosti sa tieto podmienky vzťahujú na chovné nádrže (t. j. používané pri ...

  (**) Meraná od ústneho otvoru po kloaku.

  Tabuľka 9.3

  Polovodné žaby

  (*) Meraná od ústneho otvoru po kloaku.

  (**) Aby sa zvieratá mohli potápať, stačí, ak jednu tretinu tvorí suchozemská časť a dve tretiny ...

  (***) Meraná od povrchu suchozemskej časti až po vnútornú časť stropu terária; okrem toho sa ...

  Tabuľka 9.4

  Prevažne suchozemské žaby

  (*) Meraná od ústneho otvoru po kloaku.

  (**) Aby sa zvieratá mohli potápať, stačí, ak jednu tretinu tvorí vodná časť a dve tretiny ...

  (***) Meraná od povrchu suchozemskej časti až po vnútornú časť stropu terária; okrem toho sa ...

  Tabuľka 9.5

  Stromové žaby

  (*) Meraná od ústneho otvoru po kloaku.

  (**) Aby sa zvieratá mohli potápať, stačí, ak jednu tretinu tvorí vodná časť a dve tretiny ...

  (***) Meraná od povrchu suchozemskej časti až po vnútornú časť stropu terária; okrem toho sa ...

  10.

  Telesná dĺžka (*) [cm] Minimálna plocha vodnej hladiny [cm2] Minimálna plocha vodnej hladiny pre ...

  Tabuľka 10.1

  Vodné korytnačky

  (*) Meraná po priamke od predného okraja panciera po zadný okraj.

  Tabuľka 10.2

  Suchozemské hady

  (*) Meraná od ústneho otvoru po chvost.

  (**) Meraná od povrchu suchozemskej časti až po vnútornú časť stropu terária; okrem toho sa ...

  11.

  Ryby

  11.1.

  Prívod vody a kvalita vody

  Neustále sa musí zabezpečovať dostatočný prívod vody prijateľnej kvality. Prietok vody v recirkulačných ...

  Rybám sa poskytne primeraný čas na aklimatizáciu a prispôsobenie sa zmenám kvality vody.

  11.2.

  Kyslík, dusíkaté zlúčeniny, pH a slanosť

  Koncentrácia kyslíka musí byť vhodná pre daný druh a prostredie, v ktorom sú ryby držané. V ...

  Hodnota pH sa musí prispôsobiť danému druhu a zabezpečí sa, aby bola čo najstabilnejšia. Slanosť ...

  11.3.

  Teplota, osvetlenie, hluk

  Teplota sa musí udržiavať v optimálnom rozsahu pre daný druh rýb a musí sa zabezpečiť, aby ...

  11.4.

  Hustota chovu a komplexnosť prostredia

  Hustota chovu rýb sa určuje na základe celkových potrieb rýb z hľadiska podmienok životného ...

  11.5.

  Kŕmenie a manipulácia

  Ryby sa kŕmia potravou vhodnou pre ryby v primeranej miere a v primeraných intervaloch. Osobitná ...

  Príloha č. 5a k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.

  Minimálne prvky, ktoré sú súčasťou vzdelania a odborného vzdelávania a požiadaviek na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú úlohy podľa § 22 ods. 1

  1.

  Platné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa získavania a chovu zvierat, starostlivosti o ...

  2.

  Etika v súvislosti so vzťahom zvieraťa a človeka, skutočná hodnota života a argumenty za a proti ...

  3.

  Základná a príslušná druhovo špecifická biológia vo vzťahu k anatómii, fyziologickým znakom, ...

  4.

  Správanie zvierat, chov a obohatenie prostredia.

  5.

  V prípade potreby druhovo špecifické metódy manipulácie so zvieratami a druhovo špecifické postupy. ...

  6.

  Starostlivosť o zdravie zvierat a hygiena.

  7.

  Rozpoznávanie druhovo špecifického strachu, bolesti a utrpenia u väčšiny bežných laboratórnych ...

  8.

  Anestézia, metódy na zmiernenie bolesti a usmrcovanie.

  9.

  Používanie humánneho ukončenia postupu.

  10.

  Požiadavka nahradenia, obmedzenia a zjemnenia.

  11.

  V prípade potreby navrhovanie postupov a projektov.

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.

  OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O SCHVÁLENIE PROJEKTU

  1.

  Relevantnosť a odôvodnenie

  a)

  používania zvierat vrátane ich pôvodu, odhadovaného počtu, druhov a štádií života,

  b)

  postupov.

  2.

  Používanie metód na účely nahradenia, obmedzenia a zjemnenia používania zvierat v postupoch. ...

  3.

  Plánované použitie anestézie, analgézie a iných metód na zmiernenie bolesti.

  4.

  V prípade potreby obmedzenie, zabránenie a zmiernenie akejkoľvek formy utrpenia zvieraťa od narodenia ...

  5.

  Používanie humánneho ukončenia postupu.

  6.

  Stratégia pokusov alebo pozorovaní a štatistické riešenia na minimalizovanie počtu zvierat, bolesti, ...

  7.

  Opätovné použitie zvierat a jeho kumulatívne účinky na zvieratá.

  8.

  Navrhovaná klasifikácia krutosti postupov.

  9.

  V prípade potreby zabránenie neodôvodnenej duplicite postupov.

  10.

  Podmienky týkajúce sa umiestnenia, chovu a starostlivosti o zvieratá.

  11.

  Spôsoby usmrcovania.

  12.

  Spôsobilosť osôb, ktoré sa zúčastňujú na projekte.

  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných ...

Poznámky

 • 1)  § 6 ods. 2 písm. i) druhý a tretí bod zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v ...
 • 2)  Príloha A nariadenia Rady (ES) č. 338/1997 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov ...
 • 3)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/1997 v platnom znení.
 • 4)  Čl. 8 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 338/1997 v platnom znení.
 • 5)  § 6 ods. 2 písm. i) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 39 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 7)  § 42 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 9)  § 102 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 11)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických ...
 • 12)  § 6 ods. 2 písm. l) a ag) zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 13)  § 5 písm. aa) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 242/2012 Z. z.
 • 14)  Príloha I nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania ...
 • 15)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske ...
 • 16)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ...
 • 17)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 18)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore