Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 366/2023 účinný od 01.10.2023

Platnosť od: 21.09.2023
Účinnosť od: 01.10.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Národné hospodárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 366/2023 účinný od 01.10.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 366/2023 s účinnosťou od 01.10.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 - Nakladanie s niektorým hnuteľným majetkom štátu
(1)

Opatrenie podľa § 36c ods. 3 zákona možno uplatňovať aj po 30. septembri 2023 na hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sú lieky určené na zamedzenie šírenia a na liečbu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2, ako aj zdravotnícke pomôcky určené na ich aplikáciu, do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2.

(2)

Opatrenie uvedené v odseku 1 možno uplatňovať najdlhšie do 31. decembra 2026, pričom do konca tejto lehoty musí dôjsť k odovzdaniu hnuteľného majetku štátu uvedeného v odseku 1.

§ 2 - Uplatnenie hlasovacieho práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie

Opatrenie podľa § 36f zákona možno uplatňovať aj po 30. septembri 2023, najdlhšie do 31. decembra 2024.

§ 3 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore