Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb 36/2015 účinný od 15.02.2020


Platnosť od: 28.02.2015
Účinnosť od: 15.02.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Rozpočtové právo, Právo EÚ, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 36/2015 s účinnosťou od 15.02.2020 na základe 20/2020


§ 7
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny

(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny.
(2)
Vybranými druhmi zeleniny sú
a)
listová zelenina, a to šalát a špenát,
b)
cibuľová zelenina, a to cibuľa, cesnak a pór,
c)
hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb a ružičkový kel,
d)
koreňová zelenina, a to cvikla, mrkva, reďkev a reďkovka, petržlen a špargľa,
e)
plodová zelenina, a to baklažán, cuketa, dyňa, kukurica cukrová, melón, paprika, tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorka nakladačka a uhorka šalátová.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha podľa prílohy č. 1.
zobraziť paragraf
§ 8
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín

(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy bielkovinových plodín.
(2)
Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú bôb, cícer, ďatelina, fazuľa, hrach, lucerna, lupina, sója, šošovica a vika siata.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha podľa prílohy č. 2.
zobraziť paragraf
§ 13
Predkladanie žiadosti

(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája príslušného kalendárneho roka formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu19) spolu s prílohami podľa odsekov 3 a 4. Prílohy podľa odseku 4 písm. a) predkladá žiadateľ na geopriestorovom formulári podľa osobitného predpisu19a) dostupnom prostredníctvom webového sídla platobnej agentúry.
(2)
Ak žiadateľ predloží žiadosť po termíne podľa odseku 1, sumy platieb sa znížia podľa osobitného predpisu20) alebo sa žiadosť považuje za neprípustnú podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Prílohou k žiadosti podľa § 3 až 12 je čestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.
(4)
Prílohou k žiadosti
a)
podľa § 3 až 9 je zoznam žiadateľom obhospodarovaných dielov pôdnych blokov vrátane výmery a spôsobu ich využitia s uvedením plodín, na ktoré žiadateľ žiada platbu,
b)
podľa § 10 až 12 je zoznam obsahujúci čísla ušných značiek zvierat nahlásených žiadateľom.
(5)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 3, prílohou k žiadosti je aj zmluva o dodávke cukrovej repy z príslušného hospodárskeho roku uzatvorená podľa osobitného predpisu.22)
(6)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 7 alebo § 8, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2. Ak žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Ak žiadateľ použije osivo podľa osobitných predpisov,23) prílohou k žiadosti je doklad o uznaní osiva alebo sadeníc.
(7)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 9, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky minimálneho počtu kusov pestovaných rajčiakov na 1 ha alebo minimálnej hmotnosti osiva na 1 ha pestovaných rajčiakov podľa § 9 ods. 2. Ak žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Minimálna hmotnosť osiva pestovaných rajčiakov na 1 ha je 24 gramov. Ak žiadateľ použije osivo podľa osobitných predpisov,23) prílohou k žiadosti je doklad o uznaní osiva alebo sadeníc.
(8)
Ak je žiadateľom o platbu podľa § 10 až 12 združenie, prílohou k žiadosti je aj zoznam členov združenia. Zoznam členov združenia obsahuje tieto údaje členov združenia:
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
c)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo štatutára alebo členov jej štatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, ak ide o právnickú osobu.
(9)
Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom, ktorý obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.24)
(10)
Odsek 9 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý predložil žiadosť podľa osobitného predpisu.25)
zobraziť paragraf
§ 16e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. februára 2020


Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. februára 2020 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. februára 2020.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23)  § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2013 Z. z.§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.


MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV ZELENINY NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV ZELENINY

Druh zeleniny Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha (v kusoch) Minimálna hmotnosť osiva na 1 ha (v gramoch) Listová zelenina Šalát 100 000 100 Špenát 100 000 1 000 Cibuľová zelenina Cibuľa 600 000 2 280 Cesnak 300 000 500 000 Pór 120 000 300 Hlúbová zelenina Kapusta 25 000 75 Kel 20 000 80 Ružičkový kel 25 000 100 Karfiol 25 000 75 Kaleráb 80 000 240 Koreňová zelenina Mrkva 600 000 720 Petržlen 400 000 480 Reďkev a reďkovka 1 000 000 7 000 Cvikla 200 000 2 600 Špargľa 20 000 400 Plodová zelenina Paprika 40 000 240 Uhorka nakladačka 30 000 750 Uhorka šalátová 25 000 500 Melón 3 000 120 Dyňa 3 000 120 Cuketa 5 000 500 Tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie 2 500 325 Baklažán 2 500 10 Kukurica cukrová 50 000 5 000
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.


MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN

Druh bielkovinových plodín Minimálny počet kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha (v kusoch) Minimálna hmotnosť osiva na 1 ha (v gramoch) Fazuľa 500 000 130 000 Hrach 800 000 200 000 Sója 500 000 75 000 Bôb 400 000 140 000 Cícer 600 000 180 000 Šošovica 1 600 000 40 000 Ďatelina 4 000 000 6 000 Lucerna 4 000 000 6 000 Lupina 1 666 666 200 000 Vika siata 2 880 000 72 000
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore