Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom 349/2013 účinný od 15.11.2013


Platnosť od: 09.11.2013
Účinnosť od: 15.11.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom 349/2013 účinný od 15.11.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 349/2013 s účinnosťou od 15.11.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
a)

propagácia na trhoch tretích krajín,

b)

reštrukturalizácia vinohradu,

c)

poistenie úrody,

d)

investície.

§ 2
(1)

Žiadateľ o podporu na opatrenia podľa § 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a)

vykonávať výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a služieb podľa osobitného predpisu,2)

b)

mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

c)

nesmie byť proti nemu vedený výkon rozhodnutia,

d)

nesmie byť proti nemu vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v reštrukturalizácii a ...

e)

neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,3)

f)

nesmie mať evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinných ...

g)

musí byť registrovaný v obchodnom registri alebo živnostenskom registri alebo v evidencii samostatne ...

h)

musí byť platiteľom dane z pridanej hodnoty.

(2)

Žiadateľ preukazuje plnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) až c) písomným vyhlásením, podľa ...

(3)

Podporu na opatrenia podľa § 1 vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“) ...

Propagácia na trhoch tretích krajín
§ 3
(1)

Podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín podľa osobitného predpisu4) (ďalej len „podpora ...

(2)

Podporu na propagáciu možno poskytnúť len na tieto opatrenia:

a)

nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou propagácie alebo reklamy a ďalšie rozvíjanie informovanosti ...

b)

účasť na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom, ochutnávky pre distribútorov ...

c)

informačné kampane zamerané na systémy Európskej únie vzťahujúce sa na označenie pôvodu, zemepisné ...

d)

prieskumy nových trhov potrebných pre rozšírenie odbytísk.

(3)

Podporu na propagáciu môže poskytnúť agentúra žiadateľovi o podporu na propagáciu, ktorý splnil ...

§ 4
(1)

Žiadosť o podporu na propagáciu sa podáva agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.

(2)

Žiadosť o podporu na propagáciu musí okrem príloh podľa § 2 ods. 2 obsahovať tieto prílohy:

a)

hlásenie o výrobe a zásobách vína7) za predchádzajúci vinársky rok,8)

b)

vypracované propagačné a reklamné materiály alebo ich návrhy pre nadviazanie vzťahov s verejnosťou ...

c)

vypracovaný projekt na všetky požadované činnosti so zadefinovanými cieľmi vrátane opisu predpokladaného ...

§ 5
(1)

Žiadateľ o podporu na propagáciu môže začať vykonávanie opatrenia podľa § 3 ods. 2 až po ...

(2)

Žiadateľ o podporu na propagáciu písomne oznámi ukončenie opatrenia podľa § 3 ods. 2 agentúre ...

(3)

Ak žiadateľ o podporu na propagáciu po schválení žiadosti o podporu na propagáciu nevykonal opatrenia ...

(4)

Ak žiadateľ o podporu na propagáciu zobral späť svoju žiadosť o podporu na propagáciu bez závažného ...

(5)

Žiadateľ o podporu na propagáciu nesmie na opatrenia podľa § 3 ods. 2 žiadať a prijímať inú ...

§ 6

Podporu na propagáciu možno poskytnúť vo výške najviac 50 % oprávnených výdavkov doložených ...

Reštrukturalizácia vinohradu
§ 7
(1)

Podporu na reštrukturalizáciu vinohradu podľa osobitného predpisu9) (ďalej len „podpora na reštrukturalizáciu“) ...

(2)

Podporu na reštrukturalizáciu možno poskytnúť len na tieto opatrenia vykonávané na vinohradníckych ...

a)

zmena odrôd s prípadnou zmenou sponu (ďalej len „zmena odrôd“),

b)

zmena sponu,

c)

presun vinohradu,

d)

vyklčovanie.

(3)

Pri vykonávaní opatrenia reštrukturalizácia vinohradu možno použiť len sadenice registrovaných ...

(4)

Najmenšia súvislá plocha, na ktorej možno vykonávať opatrenie reštrukturalizácia vinohradu, ...

§ 8
(1)

Zmena odrôd je zameraná na zmenu odrodovej skladby vinohradu pri zachovaní výmery vinohradu.

(2)

Zmena odrôd môže obsahovať aj zmenu sponu s počtom krov najmenej 4 000 ks/ha a možno ju kombinovať ...

(3)

Zmena odrôd sa považuje za skončenú, ak

a)

oporná konštrukcia je dokončená s aspoň jedným nosným drôtom,

b)

miera ujatia výsadby dosiahne najmenej 80 % najneskôr ku koncu vinárskeho roka, ktorý nasleduje ...

c)

stav viniča po uskutočnení tohto opatrenia je uspokojivý,

d)

je v súlade so schváleným projektom reštrukturalizácie vinohradov.

§ 9
(1)

Zmena sponu je zameraná na vysadenie nového vinohradu so zmeneným sponom najmenej 4 000 ks/ha pri ...

(2)

Zmenu sponu možno kombinovať s opatrením presun vinohradu a vyklčovanie.

(3)

Zmena sponu sa považuje za skončenú, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 3.

§ 10
(1)

Presun vinohradu je zameraný na využívanie kvalitnejších plôch, kvalitnejších regiónov alebo ...

(2)

Presun vinohradu možno kombinovať so zmenou odrôd, zmenou sponu a s vyklčovaním.

(3)

Ak sa pri vykonávaní presunu vinohradu uplatní súbežná výsadba,12) nemožno do nákladov započítať ...

(4)

Presun vinohradu sa považuje za skončený, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 3.

§ 11
(1)

Vyklčovanie zahŕňa odstránenie všetkých krov viniča a opornej konštrukcie z vinohradu.

(2)

Vyklčovanie sa musí kombinovať so zmenou odrôd, zmenou sponu alebo s presunom vinohradu, ktoré ...

(3)

Vyklčovanie sa považuje za skončené, ak žiadateľ predloží agentúre osvedčenie o výsadbových ...

§ 12
(1)

Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu sa podáva agentúre do 30. apríla vinárskeho roka, ktorý ...

(2)

Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu okrem príloh podľa § 2 ods. 2 musí obsahovať tieto ...

a)

projekt reštrukturalizácie vinohradu,

b)

hlásenie o úrode hrozna za predchádzajúci vinársky rok,14)

c)

kópiu osvedčenia o registrácii vinohradu,15) ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu ...

d)

kópiu rozhodnutia o vzniku práva na opätovnú výsadbu,

e)

výpis z listu vlastníctva na pozemok, ktorý je predmetom žiadosti o podporu,

f)

kópiu nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu, uzatvorenej najmenej na ...

g)

písomný súhlas vlastníka s opatrením reštrukturalizácia vinohradu, ak je žiadateľom nájomca ...

h)

katastrálne mapové podklady a ortofotomapy s presne zakreslenými hranicami pozemku, ktorý je predmetom ...

(3)

Projekt reštrukturalizácie vinohradu podľa § 12 ods. 2 písm. a), ktorý je súčasťou žiadosti ...

a)

druh opatrenia podľa § 7 ods. 2,

b)

odôvodnenie,

c)

termíny vykonávania opatrení a vinohradnícke plochy, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu na ...

d)

kalkuláciu jednotlivých opatrení a celkové plánované náklady projektu.

§ 13
(1)

Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu môže začať s vykonávaním opatrení až po schválení ...

(2)

Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu musí zaslať agentúre písomné oznámenie o začatí ...

(3)

Žiadateľovi o podporu na reštrukturalizáciu sa vyplatí podpora na reštrukturalizáciu z finančných ...

(4)

Opatrenia zmena odrôd, zmena sponu a presun vinohradu sa musia skončiť najneskôr do piatich rokov ...

(5)

Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu zistí, že nemôže opatrenie vykonať podľa schváleného ...

(6)

Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu zobral späť svoju žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu ...

(7)

Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu musí umožniť príslušným orgánom vykonávať kontroly ...

(8)

Po vykonaní opatrení je žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu povinný zabezpečiť, aby počas ...

(9)

Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu nesplní povinnosti uvedené v odseku 8, podpora sa ...

(10)

Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu nesmie na opatrenia podľa § 7 ods. 2 žiadať a prijímať ...

§ 14
(1)

Najvyššie sumy podpory na reštrukturalizáciu, ktoré sa môžu poskytnúť za vykonávanie jednotlivých ...

a)

50 % oprávnených vecných nákladov doložených účtovnými dokladmi pre projekty reštrukturalizácie ...

b)

75 % oprávnených vecných nákladov doložených účtovnými dokladmi pre projekty reštrukturalizácie ...

(2)

Podpora na reštrukturalizáciu sa pomerne zníži, ak súhrn všetkých nárokov podpôr presiahne ...

(3)

Pri poskytnutí podpory na reštrukturalizáciu podľa § 7 ods. 1 na plochu menšiu ako 3 ha sa pomerné ...

(4)

Ak po výplate podpôr na reštrukturalizáciu v danom finančnom roku zostanú k dispozícii nevyplatené ...

Poistenie úrody
§ 15
(1)

Podporu na poistenie úrody podľa osobitného predpisu22) (ďalej len „podpora na poistenie“) môže ...

(2)

Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť len na opatrenia proti

a)

prírodným katastrofám,

b)

nepriaznivým poveternostným udalostiam,

c)

výskytu chorôb viniča,

d)

zamoreniu škodcami.

(3)

Najmenšia súvislá plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu na poistenie, je 0,35 ha.

§ 16
(1)

Žiadosť o podporu na poistenie sa podáva agentúre do 30. apríla kalendárneho roka.

(2)

Žiadosť o podporu na poistenie musí okrem príloh podľa § 2 ods. 2 obsahovať tieto prílohy:

a)

hlásenie o úrode hrozna za posledný vinársky rok,

b)

kópiu osvedčenia o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na poistenie,

c)

kópiu poistnej zmluvy a doklady o úhrade poistného v danom kalendárnom roku,

d)

vyhlásenie žiadateľa, že mu v danom kalendárnom roku nebola poskytnutá dotácia na platby poistného ...

§ 17
(1)

Ak žiadateľ o podporu na poistenie zobral späť svoju žiadosť o podporu na poistenie bez závažného ...

(2)

Žiadateľ o podporu na poistenie nesmie na opatrenia podľa § 15 ods. 2 žiadať a čerpať inú podporu ...

§ 18
a)

80 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným ...

b)

50 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným ...

1.

nepriaznivými poveternostnými udalosťami,

2.

chorobami viniča,

3.

zamorením škodcami.

Investície
§ 19
(1)

Podporu na investície podľa osobitného predpisu24) môže agentúra poskytnúť podnikateľovi, ktorý ...

(2)

Podporu na investície možno poskytnúť len na tieto opatrenia:

a)

nákup vnútorného vybavenia predajných a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku,

b)

investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s QR kódmi.

§ 20
(1)

Žiadosť o podporu na investície sa podáva agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.

(2)

Žiadosť o podporu na investície musí okrem príloh podľa § 2 ods. 2 obsahovať tieto prílohy:

a)

projekt spolu s predpokladanými prínosmi,

b)

kópiu osvedčenia o registrácii vinohradníka alebo vinára,25)

c)

hlásenie o výrobe vína za predchádzajúci vinársky rok.

§ 21
(1)

Opatrenie investície sa môže začať vykonávať až po schválení žiadosti o podporu na investície ...

(2)

Žiadateľ o podporu na investície písomne oznámi ukončenie opatrenia agentúre najneskôr do jedného ...

(3)

Ak žiadateľ o podporu na investície zobral späť svoju žiadosť o podporu na investície bez závažného ...

(4)

Žiadateľ o podporu na investície musí umožniť príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste18) ...

(5)

Vybudované priestory, na ktoré sa žiadateľovi poskytla podpora, sa musia prevádzkovať najmenej ...

(6)

Žiadateľ o podporu na investície nesmie na opatrenia podľa § 19 ods. 2 žiadať a prijímať inú ...

§ 22
a)

40 % oprávnených nákladov pre investície realizované na území Bratislavského kraja,

b)

50 % oprávnených nákladov pre investície realizované na území ostatných krajov.

§ 23
(1)

Pri žiadosti o podporu v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom podanej do 14. novembra 2013 ...

(2)

V roku 2013 sa žiadosť o podporu na propagáciu podľa § 4 ods. 1 a žiadosť o podporu na investície ...

§ 24

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 25

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory ...

§ 26

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2013.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 349/2013 Z. z.

  NAJVYŠŠIE SUMY PODPÔR NA JEDNOTLIVÉ OPATRENIA

  P. č. Opatrenie Podpora v euro/ha Straty z príjmuv euro/ha Bratislavský kraj Ostatné kraje 1. Zmena ...

  Straty z príjmu sa týkajú len kombinácie opatrení: vyklčovanie – zmena odrôd, vyklčovanie ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 349/2013 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych ...

  – nariadenia Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),

  – nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),

  – nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008),

  – nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),

  – nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008),

  – nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),

  – nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),

  – nariadenia Komisie (ES) č. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),

  – nariadenia Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009),

  – nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009),

  – nariadenia Rady (ES) č. 1047/2009 z 19. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 290, 6. 11. 2009),

  – nariadenia Rady (ES) č. 1140/2009 z 20. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 312, 27. 11. 2009),

  – nariadenia Komisie (EÚ) č. 513/2010 z 15. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 150, 16. 6. 2010),

  – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1234/2010 z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 346, ...

  – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 121/2012 z 15. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 44, ...

  – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 zo 14. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 94, ...

  – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1028/2012 z 25. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 316, ...

  – vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 52/2013 z 22. januára 2013 (Ú. v. EÚ L 20, 23. 1. ...

  – nariadenie Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

  2. Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá ...

  – nariadenia Komisie (ES) č. 42/2009 z 20. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2009),

  – nariadenia Komisie (ES) č. 702/2009 z 3. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009),

  – nariadenia Komisie (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 232, 2. 9. 2010),

  – vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 314/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. ...

  – vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 568/2012 z 28. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. ...

  – vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 202/2013 z 8. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 67, 9. 3. 2013), ...

  – nariadenie Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),

  – vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2013 z 24. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 172, 25. 6. 2013), ...

  – vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 752/2013 z 31. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2013). ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych ...
 • 2)  § 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 3)  § 3 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a ...
 • 4)  Čl. 103p nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
 • 5)  § 2 ods. 2 písm. a), b) a d) Obchodného zákonníka.
 • 6)  Hlava II kapitola II čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú ...
 • 7)  § 8 ods. 10 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Čl. 3 ods. 1 písm. ca) nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
 • 9)  Čl. 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
 • 10)  § 8 ods. 3 zákona č. 313/2009 Z. z.
 • 11)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...
 • 12)  Čl. 85i ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
 • 13)  § 4 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z.
 • 14)  § 8 ods. 9 zákona č. 313/2009 Z. z.
 • 15)  § 8 ods. 5 zákona č. 313/2009 Z. z.
 • 16)  § 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z.
 • 17)  § 9 až 11 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
 • 18)  § 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v ...
 • 19)  Hlava II čl. 4 až 6 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné ...
 • 20)  Čl. 103z nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a Hlava II čl. 23 a 24 nariadenia (ES) č. ...
 • 21)  Čl. 103i nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
 • 22)  Čl. 103t nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
 • 23)  § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve ...
 • 24)  Čl. 17 a 18 nariadenia (ES) č. 555/2008 v platnom znení a čl. 103u nariadenia rady (ES) č. 1234/2007 ...
 • 25)  § 8 ods. 3 a 6 zákona č. 313/2009 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore