Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách 342/2018 účinný od 02.01.2019


Platnosť od: 04.12.2018
Účinnosť od: 02.01.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách 342/2018 účinný od 02.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 342/2018 s účinnosťou od 02.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
technické požiadavky na plavidlá, ktoré sú prevádzkované na vnútrozemských vodných cestách ...
b)
technické prehliadky plavidiel,
c)
rozdelenie vodných ciest na zóny,
d)
podmienky vydávania a evidencie lodných osvedčení,
e)
prideľovanie a používanie jednotného identifikačného čísla plavidla a
f)
podmienky zápisu, výmazu a ochrany údajov v Európskej databáze trupov plavidiel.
§ 2
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na plavidlo, ktorým je

a)
loď vnútrozemskej plavby, ktorej dĺžka je najmenej 20 m; dĺžkou plavidla sa rozumie maximálna ...
b)
loď vnútrozemskej plavby, ktorej ponorený objem vyjadrený ako dĺžka × šírka × ponor je najmenej ...
c)
remorkér, ktorý je určený na vlečenie plavidla uvedeného v písmene a), b) alebo v písmene f), ...
d)
tlačný remorkér, ktorý je určený na tlačenie alebo vedenie bočne zviazanej zostavy plavidiel ...
e)
osobná loď, ktorou sa rozumie výletná loď alebo kajutová loď postavená a vybavená na prepravu ...
f)
plávajúci stroj.2)
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a)
prievoznú loď,3)
b)
vojenskú loď,
c)
námornú loď vrátane remorkéra a tlačného remorkéra, ktorá
1.
vykonáva plavbu v pobrežných vodách alebo v pobrežných vodách má základňu alebo
2.
dočasne vykonáva plavbu na vodných cestách za predpokladu, že má
2a.
osvedčenie, ktoré preukazuje zhodu s medzinárodnými zmluvami,4) alebo rovnocenné osvedčenie,
2b.
osvedčenia vydané podľa osobitného predpisu,5) ak ide o osobnú loď, na ktorú sa nevzťahujú ...
2c.
osvedčenie štátu, pod vlajkou ktorého sa plaví, ak ide o rekreačné plavidlo, na ktoré sa nevzťahujú ...
2d.
osvedčenie a označenie voľného boku v súlade s právnymi predpismi štátu, pod vlajkou ktorého ...
§ 3

Na účely tohto nariadenia vlády sa vodné cesty rozdeľujú na tieto zóny:

a)

zóna 1, 2, 3 a 4, pričom

1.

zóny 1 a 2 zahŕňajú vodné cesty ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 ...

2.

zóna 3 zahŕňa vodné cesty ustanovené v kapitole 2 prílohy I smernice (EÚ) 2016/1629,

3.

zóna 4 zahŕňa vodné cesty, ktoré nie sú uvedené v prvom bode a druhom bode a na ktorých môžu ...

b)

zóna R, ktorá zahŕňa vodné cesty uvedené v písmene a), na ktorých môžu vykonávať plavbu ...

§ 4
(1)

Plavidlá uvedené v § 2 ods. 1 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice ...

(2)

Plavidlá uvedené v § 2 ods. 1, ktoré vykonávajú plavbu na vodných cestách uvedených v § 3, ...

a)
ak vykonávajú plavbu v zóne R vodnej cesty,
1.
lodné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, alebo
2.
lodné osvedčenie Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“), ak plavidlo spĺňa technické ...
b)
ak vykonávajú plavbu v zóne 1, 2, 3 alebo v zóne 4 vodnej cesty, lodné osvedčenie alebo lodné ...
(3)

Dopravný úrad podľa osobitného predpisu6) vydá lodné osvedčenie

a)
novému plavidlu na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla vykonanej pred uvedením ...
b)
plavidlu v prevádzke na základe overených výsledkov technickej prehliadky plavidla, ktorá sa vykoná ...
(4)

Nesplnenie technických požiadaviek uvedených v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629 Dopravný úrad ...

(5)

Zjavné nebezpečenstvo podľa odseku 4 sa predpokladá najmä vtedy, ak sú ovplyvnené požiadavky, ...

(6)

Prevádzkovateľ plavidla, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie vlády, môže písomne požiadať ...

(7)

Vzor lodného osvedčenia je ustanovený v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629.

§ 5
(1)

Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla Dopravný úrad podľa osobitného predpisu6) ...

a)
plavidlo, ktoré má doplávať na určité miesto na účely získania lodného osvedčenia,
b)
plavidlo, ktorého lodné osvedčenie je stratené, odcudzené, znehodnotené alebo bolo dočasne odobraté, ...
c)
plavidlo, ktorého lodné osvedčenie sa vyhotovuje po úspešnom výsledku prehliadky,
d)
plavidlo, ktoré nesplnilo všetky požiadavky potrebné na získanie lodného osvedčenia,
e)
plavidlo, ktoré je poškodené v takom rozsahu, že jeho stav už nie je v súlade s lodným osvedčením, ...
f)
plávajúce zariadenie8) alebo plávajúce teleso, ak má vykonať špeciálne prepravné činnosti, ...
g)
plavidlo, ktoré sa odchyľuje od technických požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády ...
(2)

Dočasné lodné osvedčenie sa vydá na

a)
jednu konkrétnu cestu trvajúcu najviac jeden mesiac, ak ide o plavidlá uvedené v odseku 1 písm. ...
b)
najviac tri mesiace, ak ide o plavidlá uvedené v odseku 1 písm. b) a c),
c)
šesť mesiacov, ak ide o plavidlo uvedené v odseku 1 písm. g); vtedy možno dočasné lodné osvedčenie ...
(3)

Vzor dočasného lodného osvedčenia je ustanovený v prílohe II smernice (EÚ) 2016/1629.

§ 6
(1)

Ak sa na plavidle s platným lodným osvedčením vykonala prestavba alebo oprava, ktorá ovplyvnila ...

(2)

Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla stála odborná komisia podľa osobitného ...

§ 7
(1)

Prevádzkovateľ plavidla je povinný bezodkladne oznámiť Dopravnému úradu stratu, znehodnotenie ...

(2)

Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla Dopravný úrad podľa osobitného predpisu11) ...

(3)

Ak dôjde k znehodnoteniu lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, prílohou k písomnej ...

(4)

Duplikát lodného osvedčenia alebo duplikát dočasného lodného osvedčenia stráca platnosť dňom, ...

§ 8
(1)

O vydaných lodných osvedčeniach, dočasných lodných osvedčeniach, nových lodných osvedčeniach ...

(2)

V záujme zachovania bezpečnej a bezproblémovej plavebnej prevádzky sa údaje z evidencie sprístupnia ...

§ 9
(1)

Ak plavidlu nebolo pridelené jednotné európske identifikačné číslo plavidla v čase vydania lodného ...

(2)

Ak ide o plavidlo zo štátu, v ktorom pridelenie jednotného európskeho identifikačného čísla ...

(3)

Každé plavidlo môže mať pridelené len jedno jednotné európske identifikačné číslo plavidla ...

(4)

Prevádzkovateľ plavidla je povinný vyznačiť jednotné európske identifikačné číslo plavidla ...

(5)

Jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa skladá z ôsmich arabských číslic; vzor ...

§ 10
(1)

Dopravný úrad podľa osobitného predpisu14) bezodkladne zapisuje do elektronického registra Európskej ...

a)
identifikačné údaje o plavidle,
b)
digitálnu kópiu vydaného lodného osvedčenia a dočasného lodného osvedčenia,
c)
údaje o vydaní, predĺžení alebo o odňatí lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia, ...
d)
údaje o vydaní duplikátu lodného osvedčenia alebo dočasného lodného osvedčenia,
e)
údaje o príslušnom orgáne, ktorý lodné osvedčenie alebo dočasné lodné osvedčenie vydal,
f)
údaje o zamietnutých písomných žiadostiach alebo o vybavovaných písomných žiadostiach o vydanie ...
g)
zmeny údajov uvedených v písmenách a) až f).
(2)

Výmaz údajov podľa osobitného predpisu14) z elektronického registra Európskej databázy trupov ...

(3)

Údaje podľa odseku 1 sa spracúvajú a použijú len na účely podľa tohto nariadenia vlády a podľa ...

(4)

Prenos osobných údajov získaných podľa odseku 1 do tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie ...

§ 11
(1)

Technická prehliadka plavidla môže byť úplne alebo čiastočne nahradená protokolom o technickej ...

(2)

Prevádzkovateľ plavidla poskytne poverenej právnickej osobe podľa osobitného predpisu17) súčinnosť ...

(3)

Termín, miesto konania a čas vykonania technickej prehliadky plavidla poverenou právnickou osobou ...

(4)

Termín, miesto konania a čas overenia výsledkov technickej prehliadky plavidla oznámi prevádzkovateľovi ...

a)
revízne správy z kontroly vyhradených technických zariadení,
b)
zápis z merania hrúbky obšívkových plechov,
c)
povolenie typu ťažobného zariadenia.18)
(5)

Technická prehliadka nového plavidla sa vykoná na suchu. Od technickej prehliadky nového plavidla ...

(6)

Opätovná technická prehliadka plavidla v prevádzke alebo technická prehliadka plavidla podľa § ...

(7)

Pri technickej prehliadke nového plavidla s vlastným strojovým pohonom, zostavy plavidiel alebo pri ...

(8)

Pri technickej prehliadke plavidla môže byť nariadené aj vykonanie ďalších prevádzkových skúšok ...

(9)

Technická prehliadka plavidla sa vykoná vždy, ak o to prevádzkovateľ plavidla písomne požiada. ...

§ 12

Prevádzkovateľ plavidla je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu každú zmenu údajov zapisovaných ...

§ 13

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe. ...

§ 14

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej ...

§ 15

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. januára 2019.

Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Prílohak nariadeniu vlády č. 324/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické ...

Poznámky

 • 1)  § 24 ods. 4 a § 32 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 2 písm. i) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 2 písm. h) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Medzinárodný dohovor o nákladovej značke (Londýn 5. apríla 1966, vyhláška č. 129/1969 Zb.) ...
 • 5)  § 8 a 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách ...
 • 6)  § 39 písm. i) prvý bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 39 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 22a ods. 1 až 6 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 39 písm. i) a j) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 28 ods. 8 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 39 písm. l) tretí bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 39 písm. s) prvý bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 284/2018 Z. z.
 • 14)  § 39 písm. n) tretí bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 39 písm. r) a § 39a až 39c zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...
 • 17)  § 22a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 284/2018 Z. z.
 • 18)  § 23 ods. 10 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore