Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70699
Dôvodové správy: 2332
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní 341/2004 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 01.06.2004
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní 341/2004 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 341/2004 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 270/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie ustanovuje

a)
katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí ...
b)
katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri ...
(2)

Pracovné činnosti uvedené v katalógoch podľa príloh č. 1 a 2 tohto nariadenia (ďalej len „katalóg“) ...

§ 2
(1)

Zriaďovateľ zamestnávateľa alebo zamestnávateľ, ktorý nemá zriaďovateľa (ďalej len „žiadateľ“), predkladá ...

(2)

Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je analytický list, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3.

§ 3
(1)

Žiadateľ vyplní analytický list, v ktorom opíše navrhovanú pracovnú činnosť podľa

a)
potrebnej odbornej prípravy a praxe, ktorými sú vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad, odborná ...
b)
zložitosti, ktorou je zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo zložitosť techniky vlastnej ...
c)
zodpovednosti, ktorou je zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za bezpečnosť práce, zodpovednosť ...
d)
záťaže, ktorou je fyzická záťaž a psychická záťaž.
(2)

V prípade postupu podľa § 5 ods. 6 zákona sa ako poradové číslo pracovnej činnosti použije číslo 99.

§ 4

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných ...

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.

  KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  Prehľad častí katalógu 01. Spoločné pracovné činnosti 02. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ...

  01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným ...

  01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.

  02 Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.

  03 Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.

  04 Rutinná práca v podateľni.

  05 Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.

  06 Poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách.

  07 Manipulácia so správnymi poplatkami spojená s hmotnou zodpovednosťou.

  08 Kreslenie grafických dokumentov podľa predlohy.

  09 Vykonávanie činností súvisiacich s činnosťou informátora a kontrolou pohybu osôb v objektoch na verejných ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca.

  02 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík (napr. v personálnej oblasti, mzdovej oblasti). ...

  03 Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov. ...

  04 Pokladničná služba v zariadení spoločného stravovania.

  05 Zabezpečovanie činnosti podateľne alebo správy registratúry organizačného útvaru zamestnávateľa. ...

  06 Zabezpečovanie účelného využívania hotelovej kapacity, vybavovanie reklamácií a vedenie predpísanej ...

  07 Vykonávanie odborných činností súvisiacich s kontrolou pohybu osôb v objektoch a verejných priestranstvách. ...

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Organizovanie a koordinovanie prác jednotlivých zložiek a útvarov s programom štatutárneho orgánu ...

  02 Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu v ústrednom orgáne štátnej ...

  03 Čiastková práca na úseku ekonomiky práce.

  04 Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.

  05 Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo ...

  06 Zabezpečovanie a usmerňovanie práce registratúr zamestnávateľa.

  07 Organizovanie a zabezpečovanie odborných alebo špecializovaných prác pri ubytovaní a pobyte zahraničných ...

  08 Vypracúvanie detailov, výkresov a zostáv podľa pokynov.

  09 Zabezpečovanie činnosti podateľne na úrovni automatizovaného systému spracovania dát vrátane skenovania ...

  10 Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.

  11 Odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a ...

  12 Samostatná účtovnícka práca v zariadení spoločného stravovania.

  13 Pokladničná práca (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov vrátane ...

  14 Príprava a asistencia pri psychodiagnostických vyšetreniach uchádzačov o zamestnanie.

  15 Zabezpečovanie zahraničných pracovných alebo služobných ciest a zahraničných pracovných alebo služobných ...

  16 Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov ...

  17 Samostatné organizovanie a zabezpečovanie činnosti prekladateľskej agentúry.

  18 Rozpracúvanie úloh a opatrení civilnej ochrany, ich organizovanie a komplexné zabezpečovanie na úrovni ...

  19 Samostatné vybavovanie ucelenej agendy na úseku oslobodzovania občanov od povinnosti vykonať mimoriadnu ...

  20 Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia ...

  21 Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí. ...

  22 Komplexné zabezpečovanie využívania dopravných prostriedkov.

  23 Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel. ...

  24 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce ...

  25 Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, ...

  26 Zabezpečovanie odbornej práce a koordinovanie spracúvania stanovísk v sekretariáte generálneho riaditeľa ...

  27 Vykonávanie odbornej práce legislatívno-technického charakteru podľa všeobecne záväzných právnych ...

  28 Sledovanie, vyhľadávanie, výber, zhromažďovanie a registrácia aktuálnych prameňov práva Európskej ...

  29 Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.

  30 Samostatné vypracúvanie jednoduchých častí projektu alebo jednoduchých častí výkresovej dokumentácie ...

  31 Predaj vstupeniek prostredníctvom predajných systémov.

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Zabezpečovanie odbornej práce a agendy (napr. koordinovanie spracúvania stanovísk a materiálov, organizačné ...

  02 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce (napr. posudzovanie nároku na dovolenku, ...

  03 Samostatná odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie ...

  04 Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni (napr. prezident-hlava ...

  05 Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.

  06 Spracúvanie návrhov opatrení počas vojnového stavu na úseku hospodárskej mobilizácie na úrovni zamestnávateľa. ...

  07 Samostatné vybavovanie ucelenej agendy na úseku personálneho naplnenia funkcií týkajúcej sa vojnového ...

  08 Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energie (elektrina, teplo, plyn) a vody, ...

  09 Technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami ...

  10 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce ...

  11 Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku ubytovania, ...

  12 Zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti (napr. správa strojov, prístrojov ...

  13 Samostatná odborná práca pri príprave podkladov na výkon konzulárnych funkcií v príslušnej krajine ...

  14 Samostatná odborná colno-deklaračná činnosť vrátane koordinácie činnosti s colným úradom.

  15 Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry a registratúrneho strediska zamestnávateľa ...

  16 Komplexné zabezpečovanie prác spojených s procesom informovanosti o voľných pracovných miestach v ...

  17 Samostatná odborná práca v oblasti zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri zmlúv.

  18 Samostatné odborné práce na úseku správy registratúry a podateľne prostredníctvom elektronického ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť ...

  02 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.

  03 Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo ...

  04 Koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní ...

  05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy.

  06 Vybavovanie ucelenej odbornej agendy prevádzkovateľa retransmisie a vysielateľa televízneho a rozhlasového ...

  07 Metodické usmerňovanie a kontrola hospodársko-finančných činností na zastupiteľských úradoch Slovenskej ...

  08 Projektovanie stavieb menšieho rozsahu s jednoduchou konštrukciou a technológiou vykonávané zamestnancom ...

  09 Poradenská a konzultačná činnosť pri poskytovaní konzulárnej alebo inej súvisiacej pomoci v rezorte ...

  10 Uzatváranie obchodných zmlúv.

  11 Samostatná odborná práca a zabezpečovanie správy majetku štátu vo vymedzenom úseku.

  12 Samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce.

  13 Samostatná odborná práca na úseku personálnej práce.

  14 Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania.

  15 Samostatná odborná práca v oblasti duševného vlastníctva.

  16 Zabezpečovanie a organizovanie výkonu prác spojených so správou a údržbou objektov, pozemkov, s vybavovaním ...

  17 Zabezpečenie vedenia logistickej alebo humanitárnej základne civilnej ochrany, humanitárneho materiálu ...

  18 Kalkulácie predpokladaných nákladov na projekty alebo produkty a oceňovanie výkonov vlastnej činnosti. ...

  19 Zabezpečovanie a organizovanie výkonu prác spojených s hospodárskou prevádzkou (zásobovanie, skladové ...

  20 Samostatné zabezpečovanie náročných odborných prác na úseku rozpočtovania a financovania súvisiacich ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.

  02 Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti vzdelávania zamestnancov a starostlivosti ...

  03 Organizovanie a koordinovanie prác pri zabezpečovaní vzdelávania dospelých.

  04 Získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie. ...

  05 Metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa. ...

  06 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni. ...

  07 Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych alebo zahraničných pracovných alebo služobných návštev. ...

  08 Komplexné zabezpečovanie agendy správy majetku zamestnávateľa (napr. evidencia, zaraďovanie, odpisovanie, ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.

  02 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.

  03 Metodická činnosť pri zabezpečovaní a spracúvaní mzdovej agendy z úrovne zamestnávateľa na celoštátnej ...

  04 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie návrhov cenových ponúk vrátane tvorby cien.

  05 Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných ...

  06 Samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky (napr. tvorba vnútorných predpisov, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa.

  02 Písomné preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

  03 Zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a k ...

  04 Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných ...

  05 Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve u zamestnávateľa na ...

  06 Metodické usmerňovanie a kontrola registratúrnych stredísk pre priamo riadených zamestnávateľov. ...

  07 Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní.

  08 Rozpracúvanie metodiky účtovníctva a výkazníctva u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa ...

  09 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacích podujatí vo vzdelávacom zariadení na celoštátnej ...

  10 Monitorovanie vysielania rozhlasových a televíznych staníc vrátane analýzy a spracovania výsledkov ...

  11 Koordinovanie systémov vzdelávania u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou ...

  12 Samostatné vypracúvanie vymedzenej časti projektu projektovanej stavby.

  13 Metodická a kontrolná činnosť pri zhromažďovaní, nakladaní a preprave nebezpečného odpadu.

  14 Samostatné vytvorenie grafických návrhov tlačovín a propagačných predmetov organizácie podľa zadania ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky (napr. vykonávanie personálneho marketingu, výber, ...

  02 Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou ...

  03 Vstupné a doplnkové psychodiagnostické vyšetrenia uchádzačov o zamestnanie.

  04 Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov.

  05 Samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán alebo na ...

  06 Lektorská a školiaca činnosť vrátane účasti na overovaní získaných vedomostí na účel vydania osvedčenia. ...

  07 Zabezpečovanie právnej agendy (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych ...

  08 Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania.

  09 Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti.

  10 Zabezpečovanie realizácie medzinárodných dohôd vo zverenom teritóriu.

  11 Analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti správy štátneho fondu. ...

  12 Samostatné zabezpečovanie opatrení počas vojnového stavu na úseku hospodárskej mobilizácie u zamestnávateľa ...

  13 Investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb. ...

  14 Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.

  15 Obstarávanie verejnoprospešných stavieb podľa osobitného predpisu.

  16 Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych ...

  17 Koordinovanie činností pri výberových a špecifických monitoringoch rozhlasového a televízneho vysielania. ...

  18 Zabezpečovanie a realizácia prieskumov a analýz v oblasti ochrany maloletých vo vysielaní vrátane ...

  19 Analytická, organizačná a rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania informácií vrátane priameho ...

  20 Spracovanie podkladov na vypracovanie plánov frekvenčného spektra a jeho využitia vrátane výberu ...

  21 Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy ...

  22 Komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania ...

  23 Odborná a špecializovaná činnosť pri zabezpečovaní a koordinovaní činností súvisiacich s ochranou ...

  24 Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na tréning pamäti a kognitívnu aktivizáciu. ...

  25 Zabezpečovanie odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh ...

  26 Zabezpečenie evidencie o realizovaných službách a výkonov vrátane riešenia reklamácií a tvorby cenových ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov (personálna oblasť vrátane odmeňovania) u zamestnávateľa ...

  02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

  03 Tvorba koncepcií a projektov vzdelávania (napr. pre štátnych zamestnancov alebo pre iných zamestnancov ...

  04 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.

  05 Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

  06 Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska územných celkov.

  07 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie domácich výstav alebo zahraničných výstav. ...

  08 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technicko-prevádzkových činností ...

  09 Koordinačná a metodická činnosť pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátneho fondu. ...

  10 Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní opatrení počas vojnového stavu na úseku hospodárskej ...

  11 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu ...

  12 Tvorba metodiky postupov v oblasti monitoringu vysielania, štatistiky a programových typov.

  13 Tvorba koncepcie využitia frekvenčného spektra pre rozhlasové a televízne vysielanie.

  14 Koordinovanie a metodické usmerňovanie civilnej ochrany a obrany u zamestnávateľa na celoštátnej ...

  15 Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie metodiky vnútorných postupov v oblasti čerpania finančných ...

  16 Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných ...

  17 Projektovanie zložitých a rozsiahlych investičných celkov alebo ich najnáročnejších stavebných a ...

  18 Audítorská činnosť u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

  19 Koordinačná, analytická a metodická činnosť v oblasti duševného vlastníctva.

  20 Riadenie prideleného projektu – stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordinácia členov ...

  21 Organizačné zabezpečovanie obchodnej činnosti organizácie, zodpovednosť za činnosti týkajúce sa predaja. ...

  22 Koordinačná a metodická činnosť na úseku ekonomiky pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov ...

  23 Riadenie hospodárskej správy v organizácii s rozsiahlym majetkom.

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach patriacich ...

  02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu a vývoja a vedných prepojení ...

  03 Riešenie zložitej právnej agendy vo viacerých oblastiach práva vrátane zastupovania zamestnávateľa ...

  04 Koncepčná a systémová činnosť pri rozhodovaní o opatreniach politiky štátu v oblasti správy štátneho ...

  05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti duchovenských služieb a koordinovanie účasti cirkví a náboženských ...

  06 Vypracúvanie priorít rozvojových programov verejných investícií v rezorte pre priamo riadených zamestnávateľov. ...

  07 Koncepčná a metodická činnosť v investičnej výstavbe v rezorte pre priamo riadených zamestnávateľov. ...

  08 Metodické usmerňovanie činností v oblasti verejného obstarávania z úrovne ústredného orgánu štátnej ...

  09 Tvorba projektov zameraných na vzdelávanie zamestnancov zahraničného obchodu alebo zahraničnej služby. ...

  10 Tvorba koncepcie monitoringu vysielania, obsahových analýz a programových typov vrátane vykonávania ...

  11 Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných ...

  12 Koncepčné riešenie projektov veľmi zložitých stavieb a technologických celkov vrátane koordinovania ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v multidisciplinárnych programoch Európskej ...

  02 Tvorba medzinárodných zmlúv alebo iných medzinárodných dokumentov, vypracúvanie právnych expertíz ...

  03 Koordinovanie požiadaviek a činností jednotlivých útvarov a odborov, spracovanie koncepčných a strategických ...

  02. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Inšpekčná činnosť vo vymedzenej oblasti technických zariadení.

  02 Metodické usmerňovanie plnenia úloh priamo riadených zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Inšpekčná činnosť na vyhradených technických zariadeniach s vyššou mierou ohrozenia.

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Inšpekčná činnosť v celej skupine technických zariadení alebo na súboroch technických zariadení vrátane ...

  02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie inšpekčnej činnosti na technických zariadeniach.

  03. DOPRAVA, POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Odborné služby prevádzkového vybavovania cestujúcich, batožín a tovaru na letisku.

  02 Zabezpečovanie a organizovanie objektívnej kontroly leteckých akcií a ich vyhodnocovanie.

  03 Zabezpečovanie prevádzky celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej ...

  04 Spracúvanie údajov pre potreby dopravnoinžinierskej analýzy a modelovania vrátane zhromažďovania ...

  05 Spracúvanie vecných, finančných a časových údajov o pripravovaných stavbách.

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatná odborná práca na úseku prevádzky a služieb pri vybavovaní cestujúcich, batožín a tovaru ...

  02 Organizovanie ekologicko-ornitologického prieskumu letiska.

  03 Zabezpečovanie služieb operatívneho charakteru pri riadení prevádzky letiska poskytovaných leteckým ...

  04 Analýza a samostatné spracúvanie databáz a ukazovateľov z cenových kalkulácií cestného hospodárstva. ...

  05 Meračská práca pri vytyčovaní stavebných objektov a pri kontrolných meraniach dodržiavania priestorovej ...

  06 Zabezpečovanie úloh spojených so správou majetku pozemných komunikácií na vymedzenom úseku.

  07 Zabezpečovanie podkladov na majetkovoprávnu prípravu, zisťovanie vlastníckych vzťahov a užívacích ...

  08 Príprava analytických podkladov na hodnotiace činnosti dopravného inžinierstva v oblasti cestnej ...

  09 Príprava výroby vrátane zavádzania technologických postupov.

  10 Samostatná odborná práca na úseku predaja a distribúcie diaľničných nálepiek.

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Kontrolovanie a posudzovanie stavu a prevádzkyschopnosti letiskových pohybových plôch a svetelných ...

  02 Zabezpečovanie funkčnosti systémov leteckej techniky.

  03 Koordinovanie činností prevádzkových služieb na letisku.

  04 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie ...

  05 Zabezpečovanie dokumentácie (technickej a majetkovoprávnej) na investičnú činnosť v etape prípravy ...

  06 Samostatná odborná práca pri spracúvaní majetkovoprávnej dokumentácie stavieb pozemných komunikácií. ...

  07 Organizovanie činností pri zabezpečovaní údržby vymedzeného úseku pozemných komunikácií vykonávané ...

  08 Metodické usmerňovanie vykonávania zberu a spracúvania dát cestnej databanky.

  09 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných prác ochrany letiska zamestnancom po získaní osvedčenia ...

  10 Distribúcia diaľničných nálepiek vrátane preberania nepredaných diaľničných nálepiek.

  11 Organizačná a obsahová príprava a vykonávanie odbornej a fyzickej prípravy hasičskej jednotky, príprava ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Zabezpečovanie leteckej prevádzky na letisku v stanovenom rozsahu.

  02 Komplexné zabezpečovanie odborných prác pri obchodnom vybavovaní cestujúcich, batožín a tovaru na ...

  03 Zabezpečovanie dispečerských prác medzi dodávateľom a odberateľom služieb a tovaru v rámci poskytovania ...

  04 Koordinovanie a zabezpečovanie skladovania leteckých pohonných látok.

  05 Koordinovanie a zabezpečovanie práce pri plnení lietadiel leteckými pohonnými látkami.

  06 Zabezpečovanie odbornej práce v oblasti marketingu a propagácie letísk.

  07 Organizovanie a koordinovanie činností pri zabezpečovaní technickej obsluhy lietadiel.

  08 Samostatná odborná práca v oblasti kontroly a cenotvorby v procese prípravy a realizácie stavieb ...

  09 Spracúvanie podkladov pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy ...

  10 Operatívne riadenie prevádzky celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska ...

  11 Tvorba dlhodobých plánov vo vymedzenej oblasti (napr. životné prostredie, zimná údržba) prevádzky ...

  12 Samostatná odborná práca v oblasti správy majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov ...

  13 Analytická činnosť v dopravnom inžinierstve v oblasti cestnej dopravy.

  14 Analytická a hodnotiaca činnosť v oblasti zaradenia, zmeny zatriedenia, prečíslovania a vyradenia ...

  15 Analytická a hodnotiaca činnosť v oblasti posudzovania pozemných komunikácií z hľadiska územnoplánovacej ...

  16 Spracúvanie podkladov pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti materiálno-technického ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  01 Kontrola funkčnosti systémov a prístrojov leteckej techniky vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Zabezpečovanie prevádzky celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej ...

  02 Organizovanie činností pozemnej leteckej prevádzky na letisku.

  03 Koordinovanie a organizovanie úloh správy majetku a údržby diaľnic v obvode strediska vykonávané ...

  04 Investičná činnosť pri príprave alebo realizácii stavieb železničných tratí a mostných provizórií ...

  05 Koordinovanie nasadenia železničnej techniky do technologického prúdu stavby železničných tratí zamestnancom ...

  06 Usmerňovanie a vykonávanie záchranných prác pri požiaroch a mimoriadnych udalostiach a pátraní v ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností leteckých dopravcov v oblasti poskytovania prevádzkových ...

  02 Navrhovanie spôsobu a foriem marketingu v oblasti propagácie služieb leteckej dopravy.

  03 Spracúvanie technologických postupov v oblasti energetického dispečingu technickej prevádzky letísk ...

  04 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií alebo železničných dráh vrátane súvisiacich objektov ...

  05 Operačné riadenie prevádzky celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska. ...

  06 Spracúvanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia dopravnej stavby a majetkovoprávnej ...

  07 Navrhovanie postupov týkajúcich sa cenovej časti zadávacích podkladov súťažných návrhov pre potreby ...

  08 Preberanie a správa majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na určenom úseku pozemnej ...

  09 Tvorba dlhodobých plánov činností prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov ...

  10 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy v obvode strediska údržby ...

  11 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v rámci technickej ...

  12 Určovanie technologických postupov pri výrobe prototypových výrobkov a prípravkov na skúšanie výrobkov. ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Samostatná údržba, oprava, kontrola a skúška lietadiel a ich systémov (napr. draky, elektrorádio, ...

  02 Tvorba metodiky zabezpečovania ochrany letísk zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

  03 Koordinovanie a metodické usmerňovanie dispečerského riadenia na letisku.

  04 Navigačná príprava letu.

  05 Organizovanie plemenitby a chovu sokolovitých dravcov vrátane ich výcviku na účely ochrany letiska. ...

  06 Investičná činnosť v etape predinvestičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií. ...

  07 Investičná činnosť v etape investičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií. ...

  08 Investičná činnosť v štádiu realizácie objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií alebo železničných ...

  09 Stavebný dozor na objektoch pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

  10 Správa majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode.

  11 Budovanie a prevádzka celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky ...

  12 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy ...

  13 Vypracúvanie návrhov a zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja.

  14 Vypracúvanie návrhov optimalizácie cestnej dopravy z hľadiska dopravného inžinierstva.

  15 Koordinačná a hodnotiaca činnosť v oblasti opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov ...

  16 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode ...

  17 Vypracúvanie individuálnych postupov týkajúcich sa cenovej časti zadávacích podkladov súťažných návrhov ...

  18 Koordinačná činnosť v oblasti plánovania mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni pre oblasť ...

  19 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti tvorby krátkodobých a dlhodobých plánov prevádzky a údržby ...

  20 Koordinovanie a komplexné usmerňovanie činností letiskovej prevádzky.

  21 Analýza vzniku nehôd a tvorba opatrení v oblasti bezpečnosti dopravy v rámci regiónu.

  22 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti plánovania dopravy a prepravy materiálu technickej ochrany ...

  23 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní realizácie opatrení v období vojnového stavu na úseku hospodárskej ...

  24 Tvorba distribučnej a predajnej siete vrátane koordinácie distribúcie a predaja diaľničných nálepiek ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Koordinovanie, zabezpečovanie a vyhodnocovanie vykonávania údržby lietadiel a ich systémov (napr. ...

  02 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letiska vykonávaná zamestnancom po získaní ...

  03 Geodetická a kartografická práca v procese projektovej prípravy, realizácie a prevádzky dopravných ...

  04 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy väčších ...

  05 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v etape investičnej prípravy väčších ...

  06 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu realizácie väčších celkov stavieb ...

  07 Stavebný dozor na stavbách pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

  08 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov rozsiahlych investičných celkov od predinvestičnej ...

  09 Tvorba celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva a cestnej databanky ako súčasti geografického ...

  10 Koordinovanie a usmerňovanie činností v oblasti cien a investičného plánu pre potreby cestného hospodárstva. ...

  11 Koncepčná činnosť v dopravnom inžinierstve v oblasti cestnej dopravy.

  12 Analytická činnosť v oblasti dopravnoinžinierskych analýz a modelovania v cestnej doprave.

  13 Koordinačná činnosť v oblasti spracúvania návrhov rozvoja cestnej siete na celoštátnej úrovni. ...

  14 Analytická činnosť v oblasti opráv a diagnostiky vrátane vykonávania hlavných a mimoriadnych prehliadok ...

  15 Koordinačná činnosť v oblasti správy majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na ...

  16 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest na celoštátnej ...

  17 Koncepčná činnosť v oblasti bezpečnosti dopravy na celoštátnej úrovni.

  18 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni.

  19 Metodická činnosť pri tvorbe komplexných dlhodobých plánov v oblasti prevádzky a údržby pozemných ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Komplexné zabezpečovanie a vyhodnocovanie technických podmienok letu vykonávané zamestnancom po získaní ...

  02 Komplexné zabezpečovanie leteckej navigácie na prípravu a vykonanie letu vykonávané zamestnancom ...

  03 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti správy majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich ...

  04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie geodetických a kartografických prác cestných stavieb a vyvolaných ...

  05 Koncepčná príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií a diagnostikovanie vozoviek a mostov ...

  06 Koordinovanie investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy komplexu stavieb pozemných komunikácií ...

  07 Koordinovanie investičnej činnosti v etape investičnej prípravy komplexu stavieb pozemných komunikácií ...

  08 Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu realizácie komplexu stavieb pozemných komunikácií alebo ...

  09 Koordinovanie špecializovaných a tvorivých dopravnoinžinierskych prác v oblasti cestnej dopravy. ...

  10 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti dopravnoinžinierskych analýz a modelovania v cestnej doprave. ...

  11 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti koncepcie a rozvoja cestnej siete na celoštátnej úrovni ...

  12 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti cien a investičného plánu pre potreby cestného hospodárstva. ...

  13 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest na celoštátnej ...

  14 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti postupov majetkovoprávnej prípravy stavieb z legislatívneho ...

  15 Koordinačná a metodická činnosť na celoštátnej úrovni v oblasti prípravy a realizácie investičných ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letísk na celoštátnej úrovni ...

  02 Koncepčná a systémová práca pri riešení úloh v oblasti investičnej činnosti na pozemných komunikáciách ...

  03 Koncepčná, koordinačná a systémová práca v oblasti poskytovania podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní ...

  04. FINANCIE

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatné zabezpečovanie pátrania po nedodanom tovare v spoločnom tranzitnom režime u zamestnávateľa ...

  02 Samostatné zabezpečovanie prác súvisiacich s platbami spotrebných daní alebo s registračným odberným ...

  03 Samostatná odborná práca spojená so správou národných dovozných a vývozných opatrení uplatňovaných ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Vymáhanie pohľadávok štátu v oblasti reštitúcií alebo v majetkovoprávnej oblasti.

  02 Vnútroštátne vykonávanie medzištátnych majetkovoprávnych dohôd vrátane usporiadania nehnuteľného ...

  03 Zabezpečovanie kontrolnej techniky, výstroja a výzbroje v ozbrojených zložkách alebo vo finančnej ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Vymáhanie pohľadávok štátu v reštitučnej alebo majetkovoprávnej oblasti v obzvlášť zložitých prípadoch ...

  02 Vnútroštátne vykonávanie medzištátnych majetkovoprávnych dohôd vrátane usporiadania nehnuteľného ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti na celoštátnej úrovni.

  05. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Kartografická práca spojená s generalizáciou jednotlivých prvkov obsahu mapy podľa príslušných technických ...

  02 Geodetická práca v podrobných geodetických sieťach a pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu ...

  03 Geodetická práca pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych tematických mapových diel v ...

  04 Meračská práca v teréne v rámci meračskej skupiny pri tvorbe a obnove geodetických informácií katastra ...

  05 Spracúvanie popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností a príprava podkladov na poskytovanie ...

  06 Samostatné spracúvanie jednotlivých častí štátneho tematického mapového diela.

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Odborná práca na úseku prípravy, kontroly a dokumentácie podkladov na tvorbu a vydávanie štátnych ...

  02 Geodetická práca v podrobných geodetických sieťach pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych ...

  03 Distribúcia máp, publikácií, technických predpisov, údajov základných a podrobných bodových polí, ...

  04 Zber a spracúvanie údajov na tvorbu, obnovu a údržbu máp veľkých, stredných a malých mierok štátneho ...

  05 Geodetická práca pri tvorbe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný systém ...

  06 Geodetická práca pri zbere a spracúvaní údajov pre digitálnu kartografiu a na tvorbu štátnych tematických ...

  07 Pomocná kartografická práca pri tvorbe štátnych tematických mapových diel.

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Obnova a aktualizácia súboru popisných informácií katastra nehnuteľností.

  02 Obnova a aktualizácia súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností.

  03 Geodetické práce na geodetických bodoch geodetických základov, bodoch štátnych hraníc a geodetických ...

  04 Zber priestorových údajov a hodnôt atribútov objektov miestnym šetrením v teréne na tvorbu a aktualizáciu ...

  05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie požiadaviek oprávnených používateľov na informácie a produkty ...

  06 Dokumentácia štátnych mapových diel a ostatných geodetických dokumentov v technickej dokumentácii ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Práca v geodetických základoch, určovanie základných vlícovacích bodov na blokovú aerotrianguláciu ...

  02 Fotogrametrické vyhodnocovanie leteckých meračských snímok a spracúvanie iných podkladov pre základnú ...

  03 Práca pri tvorbe a aktualizácii údajov digitálnej kartografie, základnej bázy údajov pre geografické ...

  04 Štandardizácia geografického názvoslovia pre potreby základnej bázy údajov pre geografický informačný ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatná odborná práca pri tvorbe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografický informačný ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná odborná práca v teréne v katastri nehnuteľností vyžadujúca ovládanie predchádzajúcich ...

  02 Odborná geodetická práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc ...

  03 Tvorba a aktualizácia priestorových údajov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém ...

  04 Samostatná odborná práca v katastri nehnuteľností pri tvorbe a digitalizácii máp katastra a zabezpečovanie ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Geodetická práca v podrobných bodových poliach alebo pri zbere a spracúvaní informácií pre základnú ...

  02 Určovanie podrobného technologického postupu tvorby, obnovy a údržby základného štátneho mapového ...

  03 Správa a aktualizácia fondu geografických názvov podľa výsledkov štandardizácie geografického názvoslovia ...

  04 Určovanie obsahovej náplne a podrobných technologických postupov tvorby, obnovy a údržby štátnych ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Odborná práca a koordinácia tvorby a aktualizácie základnej bázy údajov pre geografický informačný ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Spracúvanie leteckých meračských snímok na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický ...

  02 Samostatná odborná práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych hraníc ...

  03 Samostatná špecializovaná práca v katastri nehnuteľností pri tvorbe a digitalizácii máp katastra ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Samostatná odborná špecializovaná práca digitálnej kartografie na účely tvorby štátnych mapových ...

  02 Koordinácia prác digitálnej kartografie v súlade s platnými technickými predpismi.

  03 Odborná špecializovaná geodetická práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych ...

  04 Štandardizácia geografického názvoslovia a unifikácia geografických názvov v základnej báze údajov ...

  05 Zabezpečovanie projektovej prípravy a koordinovanie prác na účel tvorby a aktualizácie základnej ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Špecializovaná odborná práca pri tvorbe, aktualizácii a poskytovaní základnej bázy údajov pre geografický ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná odborná práca na úseku správy a publikovania základnej bázy údajov pre geografický informačný ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Samostatná odborná špecializovaná práca pri obnove katastrálneho operátu, tvorbe katastrálnej mapy ...

  02 Samostatná odborná špecializovaná práca na úseku spracovania údajov z aktívnych a pasívnych geodetických ...

  03 Projektová práca pri tvorbe informačného systému geodézie, kartografie a katastra, spravovanie údajov ...

  04 Samostatná odborná špecializovaná práca na geodetických bodoch geodetických základov, na bodoch štátnych ...

  05 Metodické usmerňovanie a komplexné zabezpečovanie prác digitálnej kartografie na účely tvorby, obnovy ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Tvorivá špecializovaná práca alebo koordinovanie a zabezpečovanie odborných špecializovaných prác ...

  02 Spracúvanie projektov leteckého meračského snímkovania a laserového skenovania, koordinovanie a rozhodovanie ...

  03 Systémová a koordinačná špecializovaná odborná práca na geodetických bodoch geodetických základov, ...

  04 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie špeciálnych činností pri správe a aktualizácii základnej bázy ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných činností na úseku centrálneho spracúvania vlastníckych vzťahov ...

  02 Vysokošpecializovaná, tvorivá a koordinačná práca v oblasti správy aktívnych a pasívnych geodetických ...

  03 Samostatná, koncepčná a rozhodovacia odborná činnosť pri správe informačného systému geodézie, kartografie ...

  06. HOSPODÁRSTVO

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatné vypracúvanie komplexných informácií o nehnuteľnostiach v Slovenskej republike pre potreby ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná realizácia spôsobu a foriem marketingu v oblasti propagácie podnikateľského prostredia ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Samostatné spracúvanie podkladov z marketingových prieskumov cestovného ruchu a tvorba podkladov ...

  02 Metodické usmerňovanie podnikateľských subjektov pri koordinácii exportných a investičných príležitostí ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Sprostredkúvanie obchodných kontaktov v danom teritóriu vrátane informačnej činnosti o spracúvaných ...

  02 Expertízne a znalecké ohodnocovanie hmotného majetku a nehmotného majetku, práv hospodárskych subjektov ...

  03 Konzultačná a poradenská činnosť pre právnické osoby alebo fyzické osoby pri zavádzaní systémov kvality ...

  04 Metodické usmerňovanie marketingu a propagácie cestovného ruchu na celoštátnej úrovni.

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Koordinačná, metodická a konzultačno-poradenská činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií, ...

  02 Spracúvanie koncepcie zavádzania systému kvality pre právnické osoby alebo fyzické osoby (napr. v ...

  03 Koncepčná činnosť v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského prostredia, cestovného ...

  04 Metodická a kontrolná činnosť v oblasti exportu a investícií na čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu ...

  05 Koncepčná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti informačných zdrojov na priame zahraničné investície ...

  06 Audítorská činnosť znaleckých posudkov vykonávaná audítorom po získaní osvedčenia o spôsobilosti.10) ...

  07 Analytická, syntetická a metodická činnosť v oblasti prílevu priamych zahraničných investícií do ...

  08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností pracovísk ústredného orgánu štátnej správy v zahraničí ...

  09 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie subkontraktačných búrz u zamestnávateľa na ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koncepčná a normotvorná činnosť v oblasti tvorby nových a osobitne zložitých postupov znaleckých ...

  02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského ...

  03 Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti priamych zahraničných investícií.

  04 Koncepčná a rozhodovacia činnosť na podporu zahraničného obchodu pre potreby zamestnávateľa na celoštátnej ...

  05 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti podpory budovania priemyselných parkov a strategických ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Tvorba a koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti nakladania s jadrovými materiálmi. ...

  02 Tvorba a koordinovanie medzinárodných programov v oblasti nových technológií v energetike vrátane ...

  07. INFORMATIKA

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Príprava vstupných údajov na hromadné spracovanie dát.

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.

  02 Zabezpečovanie prevádzky zariadení informačných systémov.

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Zabezpečovanie prevádzky časti informačného systému.

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Tvorba programového vybavenia na základe vopred pripravených analytických podkladov.

  02 Zabezpečovanie diagnostiky informačných systémov.

  03 Zabezpečenie prevádzky používateľských pracovných staníc.

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná tvorba programového vybavenia.

  02 Zabezpečovanie prevádzky počítačovej siete typu LAN alebo zariadení informačných systémov, bázy dát ...

  03 Diagnostikovanie a následné odstránenie chýb počítačových systémov a sietí.

  04 Komplexné zabezpečovanie bežných požiadaviek i neštandardných požiadaviek na informácie z informačného ...

  05 Realizácia odborných informačných prieskumov a analyticko-syntetické spracúvanie informácií získaných ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch.

  02 Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.

  03 Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.

  04 Preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane testovania systémového a aplikačného ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Správa bezpečnosti bázy dát v informačných systémoch.

  02 Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií (napr. vedecko-technické, ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Tvorba používateľských softvérových aplikácií pre rôzne typy počítačových architektúr a sietí alebo ...

  02 Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí typu WAN.

  03 Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií. ...

  04 Zabezpečovanie bezpečnostnej politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií.

  05 Systémová a metodická činnosť pri vývoji a správe informačných systémov.

  06 Koordinovanie zavádzania projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania ...

  07 Koordinovanie komplexov špecializovaných odborných informačných činností vo väzbe na multidisciplinárne ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Vývoj zložitých aplikácií a informačných systémov v architektúre klient – server.

  02 Systémová a metodická činnosť pri vývoji a správe sieťových operačných systémov.

  03 Koordinovanie projektov zložitých počítačových sietí typu WAN s prepojením na medzinárodnú úroveň. ...

  04 Systémová koordinácia projektových činností, analytická a metodická činnosť pri realizácii projektov ...

  05 Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri projektovaní zložitých informačných systémov, častí ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koordinovanie systémových informačných činností, metodické usmerňovanie a projektové riadenie častí ...

  08. JUSTÍCIA

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Komplexné vykonávanie práce registratúry súdu.

  02 Odborná práca pri sadzbe a úprave textov Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného vestníka ...

  03 Odborné vykonávanie administratívnych činností pri zabezpečovaní výkonu väzby alebo výkonu trestu ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní grafického spracúvania textu Zbierky zákonov Slovenskej ...

  02 Vybavovanie agendy so súdmi a inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri zisťovaní nedostatkov vo ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Koordinovanie všetkých odborných administratívnych činností súvisiacich so zabezpečovaním eskort ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Komplexné zabezpečovanie technickej úrovne vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Koordinácia práce a technicko-organizačné zabezpečovanie jednotlivých denných vydaní Obchodného vestníka. ...

  09. KONTROLA

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Vnútorná kontrolná činnosť v určenom rozsahu.

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovanie podaní. ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie vnútornej kontrolnej činnosti u zamestnávateľa. ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koncepčná činnosť, koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie kontrolnej činnosti ...

  10. KULTÚRA

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.

  02 Základné astronomické pozorovanie vrátane obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne pod odborným vedením. ...

  03 Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.

  04 Základné astronomické pozorovanie vrátane obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne pod odborným vedením. ...

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu.

  02 Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu (napr. verifikácia ...

  03 Sprevádzanie a výklad v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.

  04 Sledovanie textu slovenského, prípadne cudzojazyčného umeleckého diela, napovedanie textu účinkujúcim ...

  05 Astronomické pozorovanie špeciálnymi zariadeniami (napr. ďalekohľad, spektograf, fotometer, koronograf). ...

  06 Organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu v rôznych priestorových ...

  07 Zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí (napr. vystúpenie umeleckých telies, prípadne ...

  08 Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov. ...

  09 Samostatné zabezpečovanie priebehu regionálnych astronomických podujatí.

  10 Vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.

  11 Sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch s odborným výkladom a prekladom ...

  12 Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o zbierkové predmety, archívne dokumenty, knižničné ...

  13 Spravovanie depozitárneho priestoru, starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii. ...

  14 Vyhotovovanie umelecky a výtvarne zameraných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych fotografií ...

  15 Odborná práca pri sadzbe a úprave textov vydávaných publikácií pomocou počítačov a príslušného programového ...

  16 Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu po jazykovej, štylistickej alebo grafickej ...

  17 Samostatné sledovanie notovej a textovej predlohy operného diela, operetného diela alebo muzikálového ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Organizovanie a koordinovanie umelecko-prevádzkových úloh súboru vrátane prípravy návrhov plánov ...

  02 Samostatné zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových ...

  03 Knihovnícka práca, poskytovanie ústnych bibliografických informácií a faktografických informácií, ...

  04 Čiastková práca na tvorbe programov astronomickej činnosti vrátane vykonávania odborných astronomických ...

  05 Samostatné spracúvanie a vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu ...

  06 Zabezpečovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových ...

  07 Samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných ...

  08 Samostatné spravovanie depozitárnych priestorov, starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu ...

  09 Samostatné vyhotovovanie fotodokumentácie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, hnuteľných ...

  10 Realizácia priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych ...

  11 Zabezpečovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej ...

  12 Samostatná odborná práca pri sadzbe a úprave textu s obrázkami, grafmi, tabuľkami pomocou počítačov ...

  13 Zabezpečovanie elektronickej montáže, skenovanie a obsluha osvitového a vyvolávacieho zariadenia ...

  14 Zabezpečovanie distribúcie periodickej tlače alebo neperiodickej tlače vrátane sledovania vývoja ...

  15 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác v polygrafickom zariadení, určovanie ...

  16 Spravovanie a sprístupňovanie základných registrov a kartoték evidencie ústredného zoznamu pamiatkového ...

  17 Vykonávanie čiastkových konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa ...

  18 Výber aktuálnych informácií z dennej periodickej tlače a ich aplikácia v periodikách pre nevidiacich ...

  19 Spracúvanie aktuálnych informácií o literárnom dianí vrátane ich sprístupňovania.

  20 Zabezpečovanie kostýmovej a krojovej výpravy pre divadelné hry alebo tanečné vystúpenia.

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem.

  02 Samostatné vykonávanie rozpisov a odpisov notového materiálu a iných hudobnín potrebných na štúdium ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, ...

  02 Tvorba programov astronomickej činnosti vrátane samostatných odborných astronomických pozorovaní. ...

  03 Samostatné spracúvanie a vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu ...

  04 Samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach, osvetových ...

  05 Samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných ...

  06 Koordinovanie a organizovanie správcov jednotlivých zbierok vo viacodborovom depozitári, analýza ...

  07 Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotoreprodukcie alebo umeleckej fotografie na prezentáciu ...

  08 Röntgenovanie, snímkovanie a prieskum zbierkových predmetov, reprodukovanie a vyhodnocovanie röntgenových ...

  09 Samostatné rozpracúvanie návrhov priestorového riešenia a výtvarného dotvorenia výstav alebo výtvarného ...

  10 Koordinovanie prevádzky historických lesných úvraťových železníc so zreteľom na zachovanie a prezentáciu ...

  11 Vykonávanie ucelených konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa ...

  12 Odborné zameriavanie historických objektov a objektov pamiatkového fondu a čiastkové spracúvanie ...

  13 Zabezpečovanie, organizovanie a koordinovanie výkonu prác spojených s divadelnou prevádzkou. ...

  14 Realizácia animačných a tvorivých programov zameraných na sprístupnenie zbierok danej organizácie ...

  15 Digitalizácia zbierkových predmetov alebo kultúrnych objektov.

  16 Samostatná odborná práca pri zhotovovaní rozmnoženín zvukových kníh a časopisov pre nevidiacich a ...

  17 Výber aktuálnych informácií z dennej periodickej tlače a ich aplikácia v periodikách pre nevidiacich ...

  18 Samostatná práca pri úprave a spracovaní textov v Braillovom písme s obrázkami, grafmi, tabuľkami, ...

  19 Spracúvanie zvukového záznamu kníh a časopisov pre nevidiacich a slabozrakých vrátane strihu a nevyhnutých ...

  20 Samostatné odborné práce súvisiace s informáciou o spôsobe výroby, histórii ľudovo umeleckých výrobkov ...

  21 Metodické a organizačno-technické zabezpečovanie výroby ľudovoumeleckých výrobkov.

  22 Zabezpečenie realizácie plánu odbytu ľudovoumeleckých výrobkov.

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Réžia umeleckých diel jednoduchších foriem alebo pódiových kultúrnych vystúpení.

  02 Tvorba dramaturgického plánu realizácie umeleckého diela alebo umeleckého programu menšieho rozsahu. ...

  03 Naštudovanie a dirigovanie hudobných diel jednoduchších foriem.

  04 Naštudovanie pódiových pásiem, tanečných diel alebo baletných diel po choreografickej stránke. ...

  05 Tvorivá interpretácia jednotlivých rolí dramatického diela.

  06 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela.

  07 Hudobné sprevádzanie nácviku alebo verejného vystúpenia hudobnodramatického diela, vokálno-symfonického ...

  08 Zabezpečovanie hlasovej alebo pohybovej pripravenosti umelcov na zvládnutie umeleckého diela. ...

  09 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela.

  10 Budovanie a obnova fondu notového archívu vrátane úpravy študijných notových materiálov.

  11 Koordinácia činnosti umeleckého telesa z hľadiska organizačného a technického zabezpečenia vystúpení ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových ...

  02 Odborné spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok ...

  03 Strih a výroba audiovizuálnych programov.

  04 Určovanie technologických postupov spracovania polygrafického výrobku vrátane kontroly dodržiavania ...

  05 Reštaurovanie vymedzených častí zbierkových predmetov okrem diel výtvarného umenia, archívnych dokumentov ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Spracovanie obrazových súborov (dát) na účel ich reštaurovania, úpravy, doplnenie chýbajúcich detailov, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela alebo jednoduchších ...

  02 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela, alebo tanečnej časti ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná tvorba programov astronomickej činnosti, spracúvanie a vyhodnocovanie získaných astronomických ...

  02 Snímanie a zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti audiovizuálnych ...

  03 Samostatné spravovanie a organizovanie systému odbornej evidencie knižničného fondu vrátane revízie ...

  04 Tvorba plánu odbytu ľudovoumeleckých výrobkov.

  05 Vypracúvanie metodiky výroby ľudovoumeleckých výrobkov.

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Tvorba umelecko-akustickej zložky verejnej hudobnej produkcie v súlade s umeleckými zámermi vedúceho ...

  02 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí v kultúrnych ...

  03 Individuálna práca so skupinami občanov so špecifickými potrebami vyžadujúca špeciálne vedomosti ...

  04 Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej ...

  05 Organizovanie a zabezpečovanie systému odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v ...

  06 Samostatné spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok ...

  07 Samostatné spracúvanie systému lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky ...

  08 Samostatné spracúvanie návrhov na konzervovanie alebo preparovanie, zložité konzervovanie alebo preparovanie, ...

  09 Samostatné spravovanie rozsiahlych a materiálovo rôznorodých zbierok v múzeu alebo v galérii. ...

  10 Samostatné zabezpečovanie odbornej technickej prípravy, organizovanie a realizácia domácich výstav ...

  11 Tvorba návrhov priestorového výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych ...

  12 Reštaurovanie vymedzených častí umeleckých diel maliarstva, sochárstva, úžitkového umenia, grafiky ...

  13 Samostatná tvorivá odborná publicistická činnosť.

  14 Posudzovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej ...

  15 Tvorivé vykonávanie strihových prác filmov a audiovizuálnych programov.

  16 Réžia nahrávok a zvukových záznamov hudobných diel alebo slovesných diel.

  17 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela vrátane ich pravidelného udržiavania na potrebnej ...

  18 Samostatná odborná práca pri korektúre braillovských textov v slovenčine a cudzích jazykoch, posudzovanie ...

  19 Organizovanie a riadenie spôsobu podávania výkladu o histórii a výrobe ľudovoumeleckých výrobkov. ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní zbierkových predmetov okrem ...

  02 Samostatné odborné spracovanie a sprístupňovanie historických knižničných dokumentov a historických ...

  03 Koncepčné riešenie odborného ošetrenia zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied, vyhotovovanie ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Tvorba umelecko-akustickej zložky alebo umelecko-vizuálnej zložky umeleckého diela podľa zámerov ...

  02 Tvorba a realizácia plánov činnosti umeleckej prevádzky, repertoárových a študijných plánov vrátane ...

  03 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie náročných kultúrnych podujatí (napr. hudobné festivaly, divadelné ...

  04 Tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a realizácia osvetových činností (kultúrnych činností alebo vzdelávacích ...

  05 Komplexné zabezpečovanie systematického doplňovania, odbornej evidencie a odborného spracovania knižničných ...

  06 Komplexné zabezpečovanie špeciálnych knižničnoinformačných služieb, medziknižničná výpožičná služba ...

  07 Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie ...

  08 Tvorba a koordinovanie odborných programov astronomickej činnosti celoštátneho dosahu.

  09 Tvorba systému odbornej evidencie a dokumentácie v múzeu alebo v galérii s rozsiahlym zbierkovým ...

  10 Tvorba zbierok, výskum, odborné spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok ...

  11 Analýza, vyhodnocovanie informácií a metodické usmerňovanie v určenej odbornej múzejnej činnosti. ...

  12 Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky ...

  13 Komplexné vykonávanie odborných prieskumov stavu zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných ...

  14 Samostatné spracúvanie systému odborného uloženia zbierok alebo archívnych dokumentov, určovanie ...

  15 Tvorba štúdie technického a technologického riešenia výstav.

  16 Tvorba výtvarnej štúdie a návrhov priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného ...

  17 Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní umeleckých diel maliarstva, ...

  18 Vykonávanie čiastkových technologických prieskumných prác na hnuteľných pamiatkach a nehnuteľných ...

  19 Spracúvanie dramaturgických plánov a vyhľadávanie námetov na tvorbu scenárov audiovizuálnych programov. ...

  20 Réžia audiovizuálnych programov, zodpovednosť za ich umeleckú, odbornú, výtvarnú a technickú stránku. ...

  21 Tvorivé riešenie výtvarnej a obrazovej stránky filmov a audiovizuálnych programov vrátane ich realizácie. ...

  22 Komplexné zabezpečovanie polygrafickej výroby a koordinovanie činností pri určovaní a dodržiavaní ...

  23 Analytická činnosť v oblasti dát o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach.

  24 Samostatné zabezpečovanie realizácie prijatej koncepcie dotačného a štipendijného systému pri vydávaní ...

  25 Prieskum literárnej tvorby a analýza poznatkov z oblasti literárneho diania vrátane interpretácie ...

  26 Tvorba umelecko-akustickej zložky zvukových kníh a časopisov pre nevidiacich a slabozrakých. ...

  27 Tvorba koncepcie a koordinovanie výroby ľudovoumeleckých výrobkov a tvorba obchodnej stratégie. ...

  28 Réžia umeleckých diel rôznych umeleckých disciplín alebo iných náročných pódiových kultúrnych vystúpení. ...

  29 Vyhľadávanie a výber umeleckého diela (napr. hudobného diela, dramatického diela), príprava a úprava ...

  30 Vytváranie kostýmovej výpravy divadelného predstavenia alebo navrhovanie bábok.

  31 Tvorivá interpretácia rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.

  32 Tvorivá interpretácia umeleckého diela jednoduchších foriem v súlade s umeleckými zámermi choreografa ...

  33 Naštudovanie speváckych partov hudobnodramatického diela alebo vokálno-symfonického diela.

  34 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela z hľadiska pohybovej alebo hlasovej kultúry. ...

  35 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického ...

  36 Základný prieskum a monitorovanie pamiatkového fondu podľa druhov národných kultúrnych pamiatok (ďalej ...

  37 Digitálne, geodetické, stavebno-architektonické zameranie a grafické dokumentovanie všetkých typov ...

  38 Digitalizácia zbierkových predmetov alebo kultúrnych objektov; primárna práca so systémom na riadenie ...

  39 Zabezpečovanie odborného spracovania, uchovávania a sprístupňovania digitálnych dokumentov alebo ...

  40 Komplexné zabezpečovanie odbornej činnosti v oblasti dokumentácie jazykovej kultúry a kultúrnej identity ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Tvorba koncepcie, koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej ...

  02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie osvetových činností (kultúrnych činností alebo vzdelávacích ...

  03 Tvorba špeciálnych liečebných programov, výchovných programov a relaxačných programov a projektov ...

  04 Tvorba koncepcie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností ...

  05 Komplexné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania historických ...

  06 Vykonávanie a koordinácia špecializovaných odborných činností v oblasti informačného zabezpečenia ...

  07 Modifikácia medzinárodných noriem a aplikácia štátnych noriem na podmienky odbornej knižničnoinformačnej ...

  08 Teoretické určovanie zásad spracúvania a sprístupňovania výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ...

  09 Tvorba koncepcie a metodické usmerňovanie v oblasti odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových ...

  10 Tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, výskum, odborné spracúvanie a vedecké ...

  11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie múzejnej dokumentácie, odborných múzejných činností a systému ...

  12 Spracúvanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva a reštaurátorstva, konzervátorských ...

  13 Komplexné riešenie a usmerňovanie systému odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov, analýza ...

  14 Špeciálna reštaurátorská práca pri záchrane osobitne významných maliarskych diel, sochárskych diel, ...

  15 Tvorba návrhov rekonštrukcie alebo dotvorenia chýbajúcich častí umelecko-historických objektov, architektonických ...

  16 Vykonávanie ucelených technologických prieskumov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok, ich ...

  17 Príprava konečného zostavenia čísla periodika s následným zabezpečením jeho vydania.

  18 Komplexné zabezpečovanie prevádzky redakcie, sumarizácia podkladov na vydanie a na zasadania redakčnej ...

  19 Komplexné zabezpečovanie odbornej úrovne, jazykovej úrovne, výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej ...

  20 Tvorivá realizácia a stvárňovanie filmov a audiovizuálnych programov.

  21 Tvorba scenára na spracovanie slovesného diela do elektronickej podoby i na digitálnych nosičoch ...

  22 Tvorba a dolaďovanie knižničnoinformačného programu pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. ...

  23 Príprava a realizácia projektov šírenia slovenskej literatúry doma alebo v zahraničí.

  24 Réžia hudobnodramatických diel, hudobných diel, dramatických diel alebo pantomimických diel. ...

  25 Spracúvanie dramaturgického plánu, vyhľadávanie, výber a príprava hudobnodramatických diel, hudobných ...

  26 Naštudovanie činohernej hudby a dirigovanie inštrumentálnych súborov.

  27 Naštudovanie zborových diel, vokálno-symfonických diel alebo zborovej speváckej časti hudobnodramatických ...

  28 Naštudovanie baletného diela alebo tanečného diela s jednotlivými interpretmi a zborom, naštudovanie ...

  29 Tvorba scénickej výpravy divadelného predstavenia alebo iného umeleckého programu.

  30 Tvorivá interpretácia speváckych partov hudobnodramatických diel (napr. operety, muzikálu).

  31 Tvorivá interpretácia ťažiskových rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.

  32 Tvorivá interpretácia baletného diela alebo tanečného diela.

  33 Naštudovanie speváckych partov rozsiahlych vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických ...

  34 Naštudovanie a tvorivá interpretácia hudobného diela, symfonického diela, vokálno-symfonického diela, ...

  35 Vykonávanie pamiatkového výskumu, monitorovanie pamiatkového fondu a tvorba zásad obnovy jednotlivých ...

  36 Digitálne, geodetické, stavebno-architektonické zameranie a grafické dokumentovanie všetkých typov ...

  37 Spracúvanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva a reštaurátorstva, konzervátorských ...

  38 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického, komorného, vokálneho alebo ...

  39 Komplexné zabezpečovanie odborného spracovania, uchovávania a sprístupňovania digitálnych dokumentov ...

  40 Rozvíjanie a napĺňanie vzdelávacej funkcie múzea alebo galérie prostredníctvom realizácie edukačných ...

  41 Koordinácia a riadenie technickej prípravy, výroby a realizácie nových umeleckých produkcií a ich ...

  42 Komplexné zabezpečovanie výroby brailovskej tlače a reliéfnej grafiky pre nevidiacich a slabozrakých. ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Tvorba koncepcie a projektov náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni vrátane zahraničnej ...

  02 Tvorba koncepcie, projektov a prognóz rozvoja osvetovej činnosti (kultúrnej činnosti a vzdelávacej ...

  03 Tvorivé spracúvanie literárneho diela, dramatického diela, filmového diela, hudobného diela, hudobnodramatického ...

  04 Komplexne zabezpečovanie a koordinovanie náročných špecializovaných knižnično-informačných činnosti ...

  05 Koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných astronomických pozorovaní na celoštátnej úrovni. ...

  06 Tvorba koncepcie rozvoja múzejníctva alebo galerijníctva, výskum, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie ...

  07 Tvorba koncepcie a metodiky všeobecného systému odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov ...

  08 Koordinovanie a určovanie metód a metodiky reštaurovania vrátane vykonávania najnáročnejších reštaurátorských ...

  09 Tvorba metodiky dokumentovania všetkých typov historických objektov a pamiatkových výskumov. ...

  10 Určovanie technologických postupov sanačných, konzervátorských a reštaurátorských prác na hnuteľných ...

  11 Tvorivé riešenie a koordinovanie špecializovaných a koncepčných úloh v oblasti dizajnu s rozsiahlymi ...

  12 Tvorba koncepcie vydávaného periodika vrátane posudzovania jeho odbornej, tvorivej, technickej a ...

  13 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti analýz vzťahov štátu a cirkví.

  14 Tvorba koncepcie šírenia, podpory a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí.

  15 Tvorba vývojových trendov a prognóz v jednotlivých oblastiach kultúry alebo umenia s dosahom na zahraničie. ...

  16 Vytváranie dlhodobých a krátkodobých dramaturgických koncepcií vrátane prezentácie umeleckého diela ...

  17 Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky operetných diel, muzikálových diel a iných hudobných ...

  18 Naštudovanie veľkých zborových diel, vokálno-symfonických diel a zborovej speváckej časti hudobnodramatických ...

  19 Tvorba koncepcie scénografie vrátane vypracúvania návrhu na modernizáciu a rozvoj scénografie. ...

  20 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových operných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej ...

  21 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových baletných rolí alebo tanečných rolí s dosahom na ich prezentáciu ...

  22 Tvorba metodiky výskumu a obnovy pamiatok a pamiatkových území, spracovanie koncepcií zaoberajúcich ...

  23 Tvorivá interpretácia najzložitejších sólových partov hudobného diela, symfonického, komorného, vokálneho, ...

  24 Koncepčné a tvorivé zabezpečovanie a usmerňovanie činnosti pri realizácii plánov a projektov digitalizácie ...

  25 Tvorba a napĺňanie vzdelávacej koncepcie múzea alebo galérie s ohľadom na ich zameranie, participácia ...

  26 Tvorivá interpretácia mimoriadne náročných rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koordinovanie a spracúvanie koncepčných a rozvojových materiálov a projektov vrátane vývojových prác ...

  02 Tvorivé riešenie vývojových trendov a prognóz v oblasti múzejníctva, galerijníctva a rozvoja muzeologickej ...

  03 Špeciálne reštaurátorské a výskumné práce na dielach osobitného významu, vysokej historickej a kultúrnej ...

  04 Tvorba metodiky technologických návrhov reštaurovania, sanácie a konzervovania pamiatkových objektov ...

  05 Tvorivá realizácia hudobného diela, hudobnodramatického diela, dramatického diela, choreografického ...

  06 Naštudovanie a dirigovanie symfonických diel, vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických ...

  07 Tvorivá realizácia baletných diel alebo pantomimických diel po choreografickej stránke s dosahom ...

  08 Koordinácia a riadenie prípravy a spracúvania koncepčných a metodických materiálov v oblasti výskumu, ...

  09 Riešenie výskumných, vývojových a projektových úloh, tvorba metodiky dokumentovania v oblasti digitalizácie ...

  10 Naštudovanie a dirigovanie hudobného diela, symfonického, komorného, vokálno-symfonického diela alebo ...

  11 Aktívna tvorivá účasť na naštudovaní a realizácii hudobného alebo hudobnodramatického diela s dosahom ...

  12 Tvorivá príprava a naštudovanie baletného alebo tanečného diela baletným majstrom.

  13 Tvorivá interpretácia rozsiahlych a mimoriadne náročných sólových operných rolí s jedinečným, kreatívnym ...

  14 Tvorivá interpretácia rozsiahlych a mimoriadne náročných sólových baletných rolí alebo tanečných ...

  15 Riešenie výskumných, vývojových a projektových úloh v oblasti archivácie webových stránok a digitálnych ...

  16 Tvorivé riešenie digitálnej politiky knižníc a návrh vývojových trendov a prognóz v oblasti tvorby, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

  01 Tvorba koncepčných a rozvojových projektov odbornej astronomickej činnosti na celoštátnej a medzinárodnej ...

  11.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Tvorba umeleckej koncepcie veľkého symfonického alebo veľkého operného orchestra vrátane naštudovania ...

  02 Koncepcia naštudovania a vytvorenia jedinečného umeleckého poňatia hudobného diela, symfonického, ...

  03 Originálny prístup k tvorbe režijnej koncepcie hudobného diela, hudobnodramatického diela, dramatického ...

  11. NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA, SKÚŠOBNÍCTVO A KVALITA

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Technická práca pri skúšaní, overovaní alebo kalibrácii meradiel pod odborným vedením.

  02 Technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov pod odborným vedením.

  03 Technická práca pri zabezpečovaní plánu technickej normalizácie.

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Odborná technická práca pri etalonáži príslušnej veličiny (napr. kalibrácia, overovanie meradiel) ...

  02 Odborná technická práca vo vymedzenej oblasti skúšania výrobkov.

  03 Odborná technická práca v oblasti plánovania úloh technickej normalizácie.

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatná odborná technická práca pri zabezpečovaní jednotnosti a potrebnej presnosti meradiel a ...

  02 Samostatná odborná technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov.

  03 Samostatná odborná technická práca pri spracúvaní informácií z európskych normalizačných organizácií ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti skúšania výrobkov.

  02 Zabezpečovanie odborne náročnej práce v oblasti posudzovania zhody.

  03 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti technickej normalizácie.

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Dozor nad jednotnosťou a správnosťou používaných meradiel a merania v akreditovaných laboratóriách. ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti posudzovania zhody.

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Zabezpečovanie technickej normalizačnej činnosti vo vymedzenej oblasti.

  02 Kalibrácia a oprava zložitých meradiel a zariadení vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13) ...

  03 Zabezpečovanie nových skúšobných postupov a metód na skúšanie výrobkov.

  04 Vykonávanie činnosti posudzovania zhody.

  05 Kalibrácia etalónov a zložitých meradiel a meracích zariadení v danej oblasti merania vykonávaná ...

  06 Zabezpečovanie odbornej špecializovanej činnosti vo vymedzenej oblasti metrológie.

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností v technickej normalizácii v celom vymedzenom rozsahu. ...

  02 Metrologický dozor vrátane spracúvania metodík kalibrácie a opráv na celoštátnej úrovni vykonávaný ...

  03 Určovanie technologických postupov na kalibráciu a opravy meradiel a meracej techniky vykonávané ...

  04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti skúšobných postupov a vývoja nových metód na skúšanie ...

  05 Tvorba systému posudzovania zhody vrátane kontroly jeho uplatňovania.

  06 Technické osvedčovanie stavebných výrobkov.

  07 Vykonávanie auditu systémov kvality.

  08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti skúšobných postupov a vývoja nových metód na skúšanie ...

  09 Samostatná odborná a analytická činnosť v oblasti kvality.

  10 Zavádzanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii podľa normy ISO 9001. ...

  11 Koordinácia výkonu samohodnotenia a zlepšovania podľa modelu CAF.

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Tvorba koncepcie v oblasti technických noriem vo väzbe na medzinárodnú a európsku normalizáciu na ...

  02 Tvorba koncepcie systému posudzovania zhody alebo schvaľovania typov určených meradiel vrátane rozhodovania ...

  03 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh v oblasti auditu systémov kvality.

  04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie odborných činností v oblasti kvality.

  12. OBRANA

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Zabezpečovanie prevádzky výcvikových zariadení (napr. trenažér) na prípravu a odborný výcvik špecialistov. ...

  02 Zabezpečovanie agendy ubytovaných osôb v ubytovacích zariadeniach, vedenie ich evidencie, stanovovanie ...

  03 Samostatné spracúvanie technických noriem a podkladov pre normatívy, tvorba číselníkov a katalógov ...

  04 Samostatné zabezpečovanie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva, príprava podkladov na rozhodovanie ...

  05 Vyhodnocovanie policajno-bezpečnostnej situácie vo vymedzenej oblasti.

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Určovanie rozsahu a technológie opráv špeciálnych strojov a mechanizačných prostriedkov vrátane zabezpečovania ...

  02 Samostatné spracúvanie návrhov technickej ochrany objektov v pôsobnosti ozbrojených síl Slovenskej ...

  03 Zabezpečovanie prevádzky vojenskej vlečky.

  04 Vedenie centrálnej agendy zásobovania materiálom, muníciou alebo technickými prostriedkami v rezorte ...

  05 Samostatná odborná práca na úseku telekomunikačnej siete ozbrojených zložiek.

  06 Samostatná odborná práca na úseku frekvenčného spektra a bezpečnosti spojenia.

  07 Kontrolná činnosť v oblasti dodržiavania technológií podľa preberacieho plánu, posudzovanie chýb ...

  08 Príprava podkladov na rozhodovanie o pridelení bytu alebo o výmene bytu v rezorte ministerstva obrany, ...

  09 Zabezpečovanie odborných prác súvisiacich s organizačnou prípravou vyučovania a výcviku v škole ministerstva ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Laboratórna kontrola kvalitatívnych parametrov vstupných látok na výrobu odmorovacích látok, dezaktivačných ...

  02 Zabezpečovanie prevádzky strelnice vrátane zabezpečovania prevádzky elektrických zariadení zamestnancom ...

  03 Organizovanie a vykonávanie praktickej výučby a výcviku obsluhy motorových mechanizačných prostriedkov ...

  04 Zabezpečovanie funkčnosti systémov pridelenej vojenskej leteckej techniky a zariadení letky. ...

  05 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri výrobe funkčných vzorov, laboratórnych vzorov a prototypov ...

  06 Zabezpečovanie a vykonávanie prác spojených s výskumom, vývojom, výrobou a skúšaním výbušnín, výbušných ...

  07 Samostatné odborné riešenie čiastkových úloh rozvoja radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v ...

  08 Príprava a realizácia opráv stavieb (budov, skladov špeciálneho materiálu, inžinierskych sietí, komunikácií, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Spracúvanie podkladov na tvorbu plánov riešenia úloh po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Kontrolná a revízna činnosť nad pyrotechnickými prácami a vykonávanie skúšok munície, prachov, trhavín ...

  02 Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.

  03 Samostatná odborná práca pri prevádzkových skúškach a opravách automatizovaných systémov letectva ...

  04 Určovanie technologických postupov a zabezpečovanie opravárenskej činnosti špeciálnej výzbroje a ...

  05 Plánovanie skúšobnej činnosti ústavu, zabezpečovanie a posudzovanie programových požiadaviek na skúšky ...

  06 Určovanie technologických postupov pri výrobe súčastí zariadení špeciálnej techniky.

  07 Tvorba plánov činností na riešenie krízových situácií po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Projektovanie bežných stavieb a objektov pre potreby výstavby stacionárnej vojenskej spojovacej sústavy ...

  02 Koordinovanie a vykonávanie technických kontrol a skúšok na zložitých kontrolných meracích zariadeniach, ...

  03 Vykonávanie štátneho odborného dozoru v príslušnej oblasti energetiky (elektrina, plyn, teplo) v ...

  04 Vykonávanie odborného technického dozoru nad vyhradenými technickými zariadeniami a vojenskou technikou ...

  05 Zisťovanie príčin vzniku požiarov a analýza príčin vzniku požiarov vrátane spracúvania odborných ...

  06 Organizovanie a zabezpečovanie systému vlasteneckej výchovy a etickej výchovy vo vojenskom útvare ...

  07 Zabezpečovanie prevádzky digitálnej telekomunikačnej siete vo vymedzenom územnom celku ozbrojených ...

  08 Samostatné rozpracúvanie koncepcie rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vymedzenej oblasti ...

  09 Určovanie technologických postupov geodetických a kartografických prác pri topografickom mapovaní ...

  10 Inštruktorská činnosť na leteckých trenažéroch vrátane prípravy metodiky lietania.

  11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie rozvoja vojenskej odbornej pripravenosti vojakov na plnenie ...

  12 Metodická činnosť, organizovanie a zabezpečovanie systému fyzickej zdatnosti profesionálnych vojakov. ...

  13 Komplexné koordinovanie a metodická činnosť pri tvorbe plánov činností na riešenie úloh po vyhlásení ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Výcvik špecialistov na boj zblízka v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.

  02 Vytváranie konfigurácií digitálnych telekomunikačných systémov na úrovni rezortu ministerstva obrany. ...

  03 Systémová a metodická činnosť pri vývoji, implementovaní a údržbe automatizovaných systémov velenia ...

  04 Kryptologicko-technická práca, testovanie a vyhodnocovanie špecifických parametrov, systémov a technických ...

  05 Zložitá odborná práca v metodickej a kontrolnej oblasti pri zabezpečovaní šifrovej služby a bezpečnosti ...

  06 Vypracúvanie odborných patentových a technických stanovísk na riešenie špecifických problémov v technickej ...

  07 Inšpekčná a kontrolná činnosť v investičnej výstavbe v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva ...

  08 Štátny odborný dozor v oblasti energetiky vrátane koordinovania a zabezpečovania štátnych programov ...

  09 Štátny požiarny dozor v oblasti posudzovania projektovej dokumentácie stavieb, kontroly zabezpečovania ...

  10 Tvorba a koordinovanie systému vedeckých informácií a odborných informácií z oblasti vojenstva a ...

  11 Koordinačná, metodická a analytická činnosť vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej ...

  12 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti bytovej politiky v pôsobnosti ozbrojených zložiek. ...

  13 Metodické usmerňovanie a vykonávanie výcviku pyrotechnikov všetkých ozbrojených zložiek vrátane určovania ...

  14 Koordinovanie a metodické usmerňovanie procesu obrannej štandardizácie, kodifikácie alebo štátneho ...

  15 Samostatné komplexné riešenie odborných úloh rozvoja radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ...

  02 Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ...

  03 Koncepčná činnosť v riadení, rozvoji a výstavbe ozbrojených síl vykonávaná v rezorte ministerstva ...

  04 Tvorba koncepcie v procese obrannej štandardizácie, kodifikácie alebo štátneho overovania kvality ...

  05 Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie letovej prevádzky v rozsahu oblastnej služby riadenia vykonávané ...

  06 Metodická a analytická činnosť revízneho lekára v rezorte ministerstva obrany vykonávaná lekárom ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koncepčná a metodická činnosť zdravotníckej služby v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti ...

  02 Koordinovanie celoštátnych systémov pri tvorbe a spracúvaní úprav a noriem na podmienky Európskej ...

  03 Koncepčná a koordinačná činnosť revízneho lekárstva v rezorte ministerstva obrany vykonávaná lekárom ...

  04 Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, zamerané ...

  05 Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, zamerané ...

  06 Spracúvanie, analyzovanie alebo vyhodnocovanie poznatkov, informácií, javov alebo udalostí, zamerané ...

  11.

  PLATOVÁ TRIEDA

  01 Špecializovaná a systémová práca zahŕňajúca analyzovanie alebo vyhodnocovanie singulárnych poznatkov, ...

  02 Špecializovaná a systémová práca zahŕňajúca analyzovanie alebo vyhodnocovanie singulárnych poznatkov, ...

  03 Špecializovaná a systémová práca zahŕňajúca analyzovanie alebo vyhodnocovanie singulárnych poznatkov, ...

  13. OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie ochrany utajovaných skutočností.

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Metodické usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Kontrola a zabezpečovanie práce na úseku ochrany utajovaných skutočností v ústrednom orgáne štátnej ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Koordinovanie a zabezpečovanie odbornej špecializovanej práce na úseku ochrany utajovaných skutočností ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Rozpracúvanie koncepcie a programu dlhodobého rozvoja systému ochrany utajovaných skutočností vrátane ...

  14. PÔDOHOSPODÁRSTVO

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Odborná rutinná práca v teréne s pokusníckou technikou a so špeciálnymi prístrojmi (napr. pedologické ...

  02 Rutinná práca pri laserovom popisovaní ušných značiek pre hospodárske zvieratá na účely ich identifikácie. ...

  03 Samostatné odborné úkony pri prehliadke jatočných zvierat, mäsa a orgánov zvierat, vyšetrovanie zrakom, ...

  04 Odborná technická práca pri zakladaní, ošetrovaní a hodnotení poľných, skleníkových a laboratórnych ...

  05 Základná laboratórna práca pri analýzach vzoriek (prípravné práce, váženie vzoriek, označovanie, ...

  06 Príprava podkladov na vykonávanie certifikácie a posudzovania zhody vrátane laboratórnych a technických ...

  07 Spracúvanie výkresov a konštrukčných podkladov výstavných expozícií alebo investičnej výstavby podľa ...

  08 Zakladanie a vyhodnocovanie pokusov na sledovanie a kontrolu výskytu škodlivých činiteľov v lesoch. ...

  09 Klasifikácia jatočných ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec do triedy kvality zamestnancom s odbornou ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01. Laboratórna práca pri vyšetrovaní vzoriek rastlinného a živočíšneho pôvodu, krmív a kŕmnych komponentov ...

  02 Určovanie technologických postupov a koordinovanie prác manuálnych zamestnancov vo vymedzenom úseku ...

  03 Samostatné spracúvanie kalkulácií na základe projektovej dokumentácie výstavníckeho alebo investičného ...

  04 Zisťovanie informácií o stave lesa a ich číselné a grafické spracúvanie.

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatná odborná práca pri vyhodnocovaní projektov podnikateľských subjektov so zameraním na rozvoj ...

  02 Samostatná laboratórna práca podľa predpísaných metód v odbore (napr. fyzikálno-chemická, mikrobiologická, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná odborná práca pri zbere a spracúvaní údajov súvisiacich s vyhotovovaním programov starostlivosti ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatná odborná činnosť vyžadujúca si spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj navonok. Vybavovanie ...

  02 Samostatná administratívna práca vedenie evidencie doručených a odoslaných zásielok, distribúcia ...

  03 Samostatná odborná laboratórna práca s náročnou úpravou vzoriek podľa predpísaných metód po získaní ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná odborná práca s náročnou úpravou vzoriek, príprava vzoriek pri zavádzaní a validácii nových ...

  02 Sledovanie a kontrola zdravotného stavu lesa a výskytu škodlivých činiteľov vrátane odborného dozoru ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Samostatná odborná práca pri overovaní nových metodík, postupov a technológií súvisiacich s vyhotovovaním ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Samostatná odborná práca pri laboratórnom vyšetrovaní a vyhodnocovaní vzoriek rastlinného a živočíšneho ...

  02 Kontrola a dozor nad technologickými procesmi a technickou spôsobilosťou poľnohospodárskych strojov, ...

  03 Samostatné spracúvanie projektovej dokumentácie výstavných expozícií alebo investičnej výstavby. ...

  04 Metodicko-poradenská činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií a podnikateľských zámerov na ...

  05 Kontrola zberu, spracúvania a skladovania semien, plodov a sadeníc lesných drevín vrátane kontroly ...

  06 Odborná rastlinolekárska starostlivosť v lesoch vrátane odborného dozoru pri realizácii ochranných ...

  07 Analýza a vyhodnocovanie informačného systému trhu s drevom a ostatnými produktmi lesa alebo agrokomoditami ...

  08 Prieskumná a analytická činnosť v oblasti pozemkového fondu pri nakladaní s pôdou a spravovaní nehnuteľností ...

  09 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku vymáhania pohľadávok pozemkového fondu vrátane metodického ...

  10 Samostatná odborná a analytická činnosť na úseku marketingu domácich a zahraničných veľtrhov a výstav. ...

  11 Samostatná analytická a rozhodovacia činnosť pri získavaní a vyhodnocovaní údajov súvisiacich s vyhotovovaním ...

  12 Samostatná odborná práca pri vykonávaní a modifikácii chemických analýz s použitím zložitých, vysokosofistikovaných ...

  13 Samostatná odborná administratívna práca pri príprave podkladov a návrhov v súvislosti s čerpaním ...

  14 Samostatná odborná a analytická činnosť na úseku veterinárnej farmácie (napr. komplexné zisťovanie ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Samostatná špecializovaná práca pri vyhodnocovaní mikrobiologických, chemických, toxikologických, ...

  02 Koordinačná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií, podnikateľských ...

  03 Metodické usmerňovanie a koordinovanie systému lesníckej ochranárskej služby.

  04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie semenárskej kontroly v lesnom hospodárstve (napr. kontrola ...

  05 Koncepčná a metodická činnosť pri zabezpečovaní systémov certifikačných akreditovaných laboratórií ...

  06 Rozhodovacia a koordinačná činnosť pri posudzovaní zhody a skúšaní poľnohospodárskych strojov, potravinárskych ...

  07 Tvorba a rozvoj informačného systému o lesníckych komoditách alebo agrokomoditách pri zohľadnení ...

  08 Odborná činnosť spojená s certifikáciou, posudzovaním zhody a skúšaním domácich a zahraničných potravinárskych ...

  09 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činnosti pri vykonávaní chemických analýz pre externých a ...

  10 Samostatná odborná práca pri tvorbe nových metodík, postupov a technológií súvisiacich s vyhotovovaním ...

  11 Posudzovanie, overovanie a kontrola vyhotovovania programov a projektov starostlivosti o lesy a ďalších ...

  12 Posudzovanie, overovanie a kontrola pri projektovej príprave a koordinovaní prác na účely tvorby, ...

  13 Koncepčná a metodická činnosť pri zabezpečovaní akreditovaných programov vzdelávania a ďalšieho vzdelávania ...

  14 Odborná činnosť spojená s kontinuálnou analýzou vzdelávacích potrieb v oblasti pôdohospodárstva. ...

  15 Kontrolná činnosť na úseku administrácie v oblasti čerpania finančných prostriedkov štátnej pomoci ...

  16 Výkon vnútorného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov.

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie špeciálnych laboratórnych prác, tvorba a zavádzanie nových ...

  02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie veľtrhov s medzinárodnou účasťou (napr. Agrokomplex, Strojársky ...

  03 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku vymáhania pohľadávok vo vymedzenej oblasti pozemkového fondu ...

  04 Metodická a analytická činnosť vo vymedzenej oblasti pozemkového fondu u zamestnávateľa na celoštátnej ...

  05 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť pri certifikácii, posudzovaní zhody a skúšaní domácich ...

  06 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vo veterinárnej ošetrovni vykonávaná veterinárnym ...

  07 Koordinovanie a kontrola veterinárneho zabezpečenia vo vymedzenom územnom celku vykonávané veterinárnym ...

  08 Koordinačná činnosť pri kontrole vyhotovovania programov a projektov starostlivosti o lesy a ďalších ...

  09 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní úloh rozvoja hospodárskej úpravy lesov alebo komplexného zisťovania ...

  10 Metodická a konzultačná činnosť v oblasti analýz, expertíznych a znaleckých posudkov na celoštátnej ...

  11 Tvorba programov a projektov celoživotného vzdelávania veterinárnych lekárov vykonávajúcich štátne ...

  12 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť pri realizácii postgraduálneho vzdelávania v rámci atestácií ...

  13 Koncepčná, koordinačná a tvorivá činnosť pri realizácii odborného vzdelávania v oblasti pôdohospodárstva. ...

  14 Zabezpečovanie a výkon samostatných odborných prác v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov ...

  15 Samostatná odborná práca v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou a dozornou činnosťou, kontroly na ...

  16 Výkon vnútorného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov.

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Vysokošpecializovaná odborná práca na úseku mikrobiológie, chromatografie, GMO, PCR, serológie, virológie, ...

  02 Príprava a vedenie seminárov, konzultácie pre odborné vzdelávanie potravinárov, lesníkov, poľovníkov, ...

  03 Koordinácia veterinárnej laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania na území Slovenskej republiky. ...

  04 Koordinovanie a usmerňovanie veterinárnej biomedicíny pri riešení medzinárodných projektov vykonávané ...

  05 Veterinárny dozor a zabezpečovanie dodržiavania príslušných veterinárno-hygienických požiadaviek ...

  06 Tvorivé riešenie koncepcií medzinárodných veľtrhov.

  07 Koncepčná a tvorivá činnosť súvisiaca s rozvojom hospodárskej úpravy lesov na celoštátnej úrovni ...

  08 Koncepčná a koordinačná činnosť pri plnení úloh pozemkového fondu v oblasti nakladania s pôdou a ...

  09 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti analýz expertíznych a znaleckých posudkov na celoštátnej ...

  10 Analytická alebo metodická činnosť v oblasti administrácie žiadostí, čerpania a kontroly čerpania ...

  11 Koncepčná, tvorivá a koordinačná činnosť pri plnení úloh rozvoja ľudských zdrojov v rezorte pôdohospodárstva ...

  15. PRÁCA A SOCIÁLNE VECI

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami fyzických osôb v zariadení ...

  02 Realizovanie domácej opatrovateľskej služby.

  03 Poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych ...

  04 Posudzovanie manuálnej zručnosti a technickej predstavivosti v rámci poradne pre voľbu povolania. ...

  05 Realizovanie individuálneho adaptačného a opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania a udržania ...

  06 Tvorba písomných postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania domácej opatrovateľskej ...

  07 Tvorba a realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej služby v zariadení sociálnych služieb ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského ...

  02 Poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ...

  03 Poskytovanie tlmočníckej služby fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie formou artikulačného tlmočenia. ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení na pracovnú ...

  02 Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne a v skupinách na ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít v ...

  02 Poskytovanie technickej asistencie pri príprave a realizácii projektov financovaných z verejných ...

  03 Odborné práce pri získavaní a spracúvaní údajov pre Spoločný sekretariát výborov Rady vlády Slovenskej ...

  04 Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa ...

  05 Administratívne práce spojené s výkonom sociálnej agendy a pri obstaraní osobných potrieb prijímateľov ...

  06 Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Koordinovanie a vykonávanie individuálneho rekondičného rehabilitačného plánu občana v zariadení ...

  02 Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Poskytovanie tlmočníckej služby fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie formou tlmočenia v posunkovej ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia ...

  02 Sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa alebo mladého dospelého, sociálna ...

  03 Sociálna práca zameraná na získavanie a spracúvanie informácií o sociálnej situácii dieťaťa alebo ...

  04 Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, integrácie a sociálnej komunikácie prijímateľa ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Poskytovanie pomoci pri riešení problémov a náročných situácií v osobnostnom a rodinnom živote so ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce.

  02 Implementácia národných projektov v oblasti vzdelávania na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. ...

  03 Poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského ...

  04 Odborné tlmočenie poskytované ako sociálna služba fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie.

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Vykonávanie odborných činností resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia detí a ...

  02 Poskytovanie pomoci a odbornej podpory pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom ...

  03 Rozpracúvanie jednotlivých vzdelávacích a tréningových aktivít na celoštátnej i medzinárodnej úrovni ...

  04 Sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej ...

  05 Sociálna práca a poradenstvo pre fyzické osoby pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a ...

  06 Samostatné odborné spracúvanie podkladov pre rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov ...

  07 Poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb.

  08 Spracovanie plánov sociálnej rehabilitácie a koordinácia aktivít zameraných na výkon sociálnej rehabilitácie ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Koordinačná činnosť v oblasti sociálnej práce a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ...

  02 Špecializovaná poradenská pomoc s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných ...

  03 Koordinovanie a realizácia poradenských alebo resocializačných programov v oblasti závislostí od ...

  04 Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb alebo ...

  05 Vypracúvanie koncepcií a zámerov vzdelávacích aktivít na celoštátnej úrovni a na medzinárodnej úrovni, ...

  06 Koordinačná činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého ...

  07 Odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácia programov pre rodiny detí, multikulturálna sociálna ...

  08 Koordinačná a metodická činnosť pri tvorbe národných programov Rady vlády Slovenskej republiky pre ...

  09 Psychologická pomoc s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných ...

  10 Špecializované poradenstvo prostredníctvom dištančného poradenstva, deťom ohrozeným násilím alebo ...

  11 Tvorba koncepčných a metodických materiálov, programov, projektov, analýz a stratégií na trhu práce. ...

  12 Poskytovanie poradenských služieb v súlade s usmerneniami a pokynmi súvisiacimi s realizáciou národných ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov ...

  02 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti sociálnej práce a supervízie ...

  03 Tvorba koncepčných a metodických materiálov, projektov analýz a stratégií na celoštátnej úrovni a ...

  04 Tvorba a hodnotenie špecializovaných programov primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie a resocializácie ...

  05 Špecializované psychologické posudzovanie predpokladov a vhodnosti fyzických osôb a špecializovaná ...

  06 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov ochrany seniorov a osôb so zdravotným postihnutím ...

  07 Tvorba koncepčných a metodických materiálov, projektov, analýz a stratégií na celoštátnej úrovni, ...

  08 Koncepčná a metodická činnosť na národnej úrovni v oblasti dištančného poradenstva, zabezpečovanie ...

  09 Tvorba koncepčných a metodických materiálov, projektov, analýz a stratégií v oblasti aktívnych opatrení ...

  10 Vedenie multidisciplinárneho tímu pre prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou v zariadení ...

  16. SAMOSPRÁVA (VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK A OBEC)

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným ...

  01 Preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov v samospráve pod odborným vedením, čiastkové činnosti ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Vykonávanie hliadkovej služby pod dohľadom pred získaním odbornej spôsobilosti.27)

  02 Vybavovanie rutinných odborných agend ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu v samospráve ...

  03 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie ...

  04 Samostatné vedenie evidencie obyvateľstva.

  05 Osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Spracúvanie, vedenie a spresňovanie dokumentácie civilnej ochrany na úrovni obce.

  02 Správa poplatkov na úrovni obce.

  03 Samostatné vedenie príslušnej evidencie právnických osôb alebo fyzických osôb.

  04 Dohľad na úseku ochrany spotrebiteľa a príprava podkladov na rozhodovanie.

  05 Vybavovanie čiastkových odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. v oblasti stavebného ...

  06 Kontrola stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi a stavu požiarnotechnických, technických a technologických ...

  07 Samostatné vykonávanie hliadkovej služby obecným policajtom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

  08 Odborná príprava podkladov na rozhodovanie na úseku cestných komunikácií v stanovenom rozsahu na ...

  09 Zabezpečovanie práce na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni obce.

  10 Samostatné zabezpečovanie správy miestnych daní (napr. daň z nehnuteľnosti).

  11 Sociálna činnosť v teréne vrátane poskytovania sociálno-poradenských služieb v rámci obce.

  12 Zabezpečovanie výzbrojných a výstrojných súčiastok obecnej polície vrátane vedenia príslušnej evidencie ...

  13 Čiastková odborná činnosť na úseku rozvoja obce (napr. príprava podkladov pre projekty, pre správu ...

  14 Čiastková odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni obce. ...

  15 Spracúvanie dokumentácie civilnej ochrany (napr. plán ochrany obyvateľstva).

  16 Samostatná odborná práca na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a hlásenia do registra obyvateľov ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatné vykonávanie hliadkovej služby so služobným psom alebo na služobnom koni obecným policajtom ...

  02 Dozor nad hliadkovou službou a riešenie priestupkov vo vymedzenej oblasti vykonávané obecným policajtom ...

  03 Príprava podkladov na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu.

  04 Samostatné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva obce v oblasti ...

  05 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie odborných kontrolných a inšpekčných činností vo vymedzenej ...

  06 Vybavovanie ucelených odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. pri správe daní a poplatkov, ...

  07 Tvorba protipožiarnych opatrení vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úrovni obce.

  08 Vypracúvanie analýz a hodnotenie rozvoja obce podľa príslušných odvetví (napr. cestovný ruch, podnikateľská ...

  09 Vedenie matrík vrátane rozhodovacej činnosti na prvom stupni správneho konania zamestnancom po vykonaní ...

  10 Vykonávanie odbornej činnosti alebo ucelenej agendy regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví ...

  11 Odborná činnosť na úseku cestovného ruchu (napr. usmerňovanie a koordinovanie činnosti subjektov ...

  12 Rozvíjanie vedomostí, zručností, návykov a všestranný rozvoj osobnosti detí v zariadení starostlivosti ...

  13 Príprava a realizácia volieb, referenda alebo miestneho hlasovania.

  14 Samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu.

  15 Samostatná odborná činnosť súvisiaca s rozvojom bývania a s poskytovaním podpory zo Štátneho fondu ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatná odborná príprava rozhodnutí v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu (napr. príprava ...

  02 Spracúvanie podkladov na rozhodovanie a vedenie evidencie na úseku cestnej dopravy a premávky na ...

  03 Organizovanie činností zložiek integrovaného záchranného systému vrátane vyrozumievania zamestnancov ...

  04 Usmerňovanie a koordinovanie činností pri rozvíjaní vedomostí, zručností, návykov a všestranného ...

  05 Obnova a aktualizácia súborov geodetických informácií geografického informačného systému obce. ...

  06 Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu ...

  07 Odborná strelecká a telesná príprava a realizácia taktických a previerkových cvičení vrátane ich ...

  08 Samostatná odborná práca na operatívno-technickom úseku spočívajúca v určovaní správnych postupov ...

  09 Samostatná vnútorná kontrolná činnosť u zamestnávateľa riadeného samosprávou.

  10 Samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov.

  11 Samostatná ucelená odborná práca pri spracúvaní údajov o osobnom stave občanov podľa medzinárodného ...

  12 Koordinovanie a usmerňovanie komunitnej práce v sociálne znevýhodnenom prostredí v obci alebo vo ...

  13 Príprava a spracúvanie podkladov a informácií pre posudkovú činnosť v oblasti sociálnych služieb. ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Vypracúvanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví (napr. cestovný ruch, ...

  02 Koordinovanie operačných úloh, prípravy na civilnú ochranu a integrovaného záchranného systému v ...

  03 Koordinovanie a kontrola úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v pôsobnosti vyššieho územného ...

  04 Samostatná analytická činnosť na úseku sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva ...

  05 Samostatná odborná práca v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy vykonávaná obecným ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy (napr. bytová politika, výstavba ...

  02 Koordinovanie spolupráce právnických osôb a fyzických osôb na úseku cestovného ruchu a pri zabezpečovaní ...

  03 Metodická a analytická činnosť v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy vykonávaná ...

  04 Metodické usmerňovanie a analyzovanie komunitného rozvoja v sociálne znevýhodnenom prostredí vo viacerých ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce.

  02 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni obce a kontrolná ...

  03 Koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti ...

  04 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce.

  05 Odborná práca na úseku spravovania nehnuteľností.

  06 Rozhodovanie o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov ...

  07 Zisťovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam na úrovni samosprávy.

  08 Odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvia (napr. cestovný ruch, podnikateľská ...

  09 Usmerňovanie a kontrola plnenia úloh na úseku prípravy obyvateľstva na samoochranu a vzájomnú pomoc ...

  10 Koordinovanie činností informačného systému civilnej ochrany v pôsobnosti vyššieho územného celku. ...

  11 Uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej ...

  12 Metodické usmerňovanie a kontrola stravovania a liečebnej výživy v zariadeniach sociálnych služieb ...

  13 Koordinovanie a zabezpečovanie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania.

  14 Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu vykonávaná zamestnancom po získaní ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Uplatňovanie záložného práva na hnuteľné veci, nehnuteľné veci a pohľadávky daňových subjektov. ...

  02 Vydávanie exekučných príkazov na predaj hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí a vykonávanie všetkých ...

  03 Vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s dražbou pri predaji hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí. ...

  04 Tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce.

  05 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnej doprave v stanovenom rozsahu na úrovni obce alebo samostatné ...

  06 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni mesta a kontrolná ...

  07 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych vecí a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

  08 Odborná špecializovaná práca v oblasti ochrany pred požiarmi na úrovni hlavného mesta Slovenskej ...

  09 Vypracúvanie podkladov na prípravu programov regionálneho rozvoja na úrovni vyššieho územného celku. ...

  10 Spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja kultúry vo všetkých oblastiach v zriaďovateľskej ...

  11 Analytická činnosť na úseku cestovného ruchu na úrovni vyššieho územného celku.

  12 Metodické usmerňovanie a koordinovanie úloh operačného plánovania v pôsobnosti vyššieho územného ...

  13 Koordinovanie a kontrola protichemických, zdravotníckych alebo veterinárnych opatrení civilnej ochrany ...

  14 Koordinovanie organizačno-operačných úloh a prípravy na civilnú ochranu v pôsobnosti vyššieho územného ...

  15 Koordinovanie evakuácie v pôsobnosti vyššieho územného celku.

  16 Koordinovanie individuálnej ochrany zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.

  17 Koordinovanie kolektívnej ochrany zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.

  18 Koordinovanie a organizovanie úloh na úseku havarijného plánovania v pôsobnosti vyššieho územného ...

  19 Zabezpečovanie právnej agendy v pôsobnosti vyššieho územného celku na úseku poskytovania zdravotnej ...

  20 Rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu.

  21 Usmerňovanie a kontrola odborných činností vykonávaných v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení ...

  22 Koncepčná činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie alebo sociálneho poradenstva ...

  23 Metodické usmerňovanie a kontrola vedľajšieho hospodárstva v zariadeniach sociálnych služieb na úrovni ...

  24 Spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej ...

  25 Samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania ...

  26 Tvorba, koordinovanie a spracúvanie rozvojových programov verejných prác v pôsobnosti vyššieho územného ...

  27 Sociálna posudková činnosť a vypracúvanie sociálneho posudku na účely poskytovania sociálnych služieb. ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Tvorba koncepcie rozvoja mesta, mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc. ...

  02 Koordinovanie činnosti mestskej polície mesta, mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti ...

  03 Koordinovanie, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávania a realizácie kontrolných akcií v pôsobnosti ...

  04 Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy.

  05 Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti územného a regionálneho rozvoja mesta alebo mestskej ...

  06 Tvorba koncepcie rozvoja územia a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie ...

  07 Koncepčná a koordinačná činnosť súvisiaca s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni vyššieho územného ...

  08 Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní pre mestské dráhy v stanovenom rozsahu vrátane ...

  09 Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu ...

  10 Tvorba metodických postupov a údajových základní v príslušnom odvetví regiónov na tvorbu programov ...

  11 Metodické usmerňovanie a kontrola odbornej činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ...

  12 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku cestovného ruchu na úrovni vyššieho územného celku. ...

  13 Koncepčná činnosť a metodické usmerňovanie výchovnej činnosti a sociálnej práce v zariadení sociálnych ...

  14 Metodické a odborné usmerňovanie vrátane kontroly psychologickej starostlivosti a sociálnej práce ...

  15 Metodické usmerňovanie investičnej činnosti v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ...

  16 Metodická činnosť, usmerňovanie a rozhodovanie v sociálnej oblasti na úrovni vyššieho územného celku ...

  17 Tvorba koncepcie a koordinovanie aktivít na úseku sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a sociálnoprávnej ...

  18 Metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárskeho riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej ...

  19 Projektová práca pri tvorbe základnej bázy dát geografického informačného systému obce, spravovanie ...

  20 Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamestnávateľa zriadeného územnou samosprávou.

  21 Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného ...

  22 Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Tvorba koncepcie a programov rozvoja na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.

  02 Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti územného a regionálneho rozvoja na úrovni mesta ...

  03 Tvorba koncepcie rozvoja územia a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie ...

  04 Koordinovanie činnosti mestskej polície na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc vykonávané mestským ...

  05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja vyššieho územného celku.

  06 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť pri vykonávaní verejnej správy a pri rozvoji a plnení ...

  07 Tvorba koncepcie rozvoja kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

  08 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a opatrení ...

  09 Koordinovanie výkonu územnej samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti na úrade samosprávneho ...

  10 Koordinovanie výkonu územnej samosprávy na úseku humánnej farmácie na úrovni vyššieho územného celku ...

  11 Tvorba koncepcie rozvoja školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

  12 Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamestnávateľa s viacúrovňovou štruktúrou alebo s viacodvetvovou ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Tvorba koncepcie a stratégie rozvoja vyššieho územného celku vrátane tvorby dokumentov Výboru pre ...

  17. ŠKOLSTVO A ŠPORT

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným ...

  01 Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole ...

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole ...

  02 Odborná technická práca pri zabezpečovaní pedagogického procesu a praktickej výučby študentov vysokej ...

  03 Organizačné zabezpečovanie študijnej agendy študentov fakulty alebo vysokej školy.

  04 Zabezpečovanie agendy pre vedeckovýskumnú činnosť a vedecký rast fakulty alebo vysokej školy. ...

  05 Koordinovanie prác manuálnych zamestnancov v chove, výcviku a plemenitbe koní.

  06 Odborná lesnícka práca v teréne súvisiaca s plnením predpisov lesného hospodárskeho plánu vrátane ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené ...

  02 Samostatná odborná technická práca vrátane demonštrácie vybraných experimentov pre potreby pedagogického ...

  03 Odborná metodická a trénerská činnosť, vypracúvanie programov telovýchovnej a športovej činnosti, ...

  04 Zabezpečovanie vrcholovej športovej prípravy športovcov mládežníckych kategórií.

  05 Technická príprava výroby vrátane normovania spotreby materiálu a spotreby práce v strednej odbornej ...

  06 Samostatná odborná lesnícka práca v teréne pri zabezpečovaní pestovných, ťažobných alebo ochranárskych ...

  07 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Odborná práca pri zabezpečovaní študijnej a sociálnej agendy študentov fakulty alebo vysokej školy, ...

  02 Odborná práca pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti a vedeckého rastu zamestnancov fakulty ...

  03 Odborné zabezpečovanie agendy medzinárodných vzťahov fakulty alebo vysokej školy.

  04 Koordinovanie prác manuálnych zamestnancov v lesných prevádzkových jednotkách so zložitými pracovnými ...

  05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Organizovanie a koordinovanie prác pri zabezpečovaní činnosti a prípravy športového družstva. ...

  02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná odborná špecializovaná práca na úseku agendy medzinárodných vzťahov fakulty alebo vysokej ...

  02 Zabezpečovanie výchovy alebo prípravy športového družstva a vypracúvanie komplexných plánov športovej ...

  03 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Samostatné vypracúvanie analýzy učebných osnov a metód výučby vrátane poradenskej činnosti pri stanovení ...

  02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej ...

  03 Odborná práca vykonávaná psychológom, školským psychológom, logopédom, školským logopédom, špeciálnym ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Pedagogická činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, vedenie cvičení a podieľanie sa na zabezpečovaní ...

  02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Analýza metód výučby a príprava podkladov na tvorbu nových metodík učebných postupov pre stredné ...

  02 Koordinovanie a samostatná odborná práca pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti a vedeckého ...

  03 Koordinovanie a organizačné zabezpečovanie študijného procesu študentov fakulty alebo vysokej školy. ...

  04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie pracovísk fakulty alebo vysokej školy v rámci agendy medzinárodných ...

  05 Zabezpečovanie výchovy alebo prípravy športového družstva, vypracúvanie komplexných plánov športovej ...

  06 Zabezpečovanie účelovej lesníckej práce a ochrany prírody pri diferencovanom obhospodarovaní lesov ...

  07 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej ...

  08 Odborná práca vykonávaná psychológom, školským psychológom, logopédom, školským logopédom, špeciálnym ...

  09 Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti procesov zameraných na riadenie vnútorného ...

  10 Samostatná odborná a špecializovaná činnosť pri zabezpečovaní a koordinovaní podpory vzdelávania ...

  11 Samostatné odborná a špecializovaná činnosť v oblasti dopingovej kontroly.

  12 Poskytovanie poradenskej činnosti, podpornej činnosti a preventívnej činnosti pre študentov a zamestnancov ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu strednej odbornej školy vrátane jej jednotlivých súčastí. ...

  02 Zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu fakulty.

  03 Pedagogická činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, vedenie cvičení a podieľanie sa na zabezpečovaní ...

  04 Výskumná a pedagogická činnosť zameraná na vykonávanie prípravných prác na vzdelávacie aktivity a ...

  05 Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie cvičení a záverečných prác v bakalárskych, magisterských, ...

  06 Zabezpečovanie a vykonávanie trénerských činností v príprave reprezentantov zaradených v strediskách ...

  07 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej ...

  08 Odborná práca vykonávaná psychológom, školským psychológom, logopédom, školským logopédom, špeciálnym ...

  09 Koordinovanie a metodické usmerňovanie prevencie a kontroly v oblasti dopingu.

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Tvorba koncepcií a metodík vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení na celoštátnej ...

  02 Tvorba koncepcií a metodík vzdelávania pre stredné odborné školy vrátane tvorby vzdelávacích projektov. ...

  03 Koncepčná a analytická činnosť pri zabezpečovaní hospodárskeho a správneho chodu vysokej školy. ...

  04 Zabezpečovanie a vykonávanie trénerských činností v príprave reprezentantov v strediskách vrcholového ...

  05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej ...

  06 Odborná práca vykonávaná psychológom, školským psychológom, logopédom, školským logopédom, špeciálnym ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

  01 Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov v bakalárskych, ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

  01 Tvorivé riešenie najzložitejších úloh rozvoja vedy a techniky zamerané na rozvíjanie poznania v študijnom ...

  11.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

  01 Tvorivá špecializovaná a systémová práca zahrňujúca rozvíjanie poznania v študijnom odbore a objasňovanie ...

  18. VEDA A TECHNIKA

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Odborná rutinná práca s experimentálnou technikou a so špeciálnymi prístrojmi podľa vopred zadaných ...

  02 Odborná technická práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky vrátane vedenia ...

  03 Odborná laboratórna práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky vrátane vedenia ...

  04 Odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických, humanitných alebo ekonomických poznatkov v ...

  05 Samostatné vypracúvanie čiastkových podkladov na vyhodnocovanie vednej politiky a priorít vedy v ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatná odborná technická práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky. ...

  02 Samostatná odborná laboratórna práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky. ...

  03 Samostatná odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických, humanitných alebo ekonomických ...

  04 Samostatná odborná technická práca, spracúvanie technickej dokumentácie a výsledkov meraní v určenom ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatná tvorivá odborná a špecializovaná laboratórna práca pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky ...

  02 Samostatná odborná technická práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky. ...

  03 Samostatná odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických a humanitných poznatkov pri riešení ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Riešenie čiastkových problémov úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením.

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením.

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Samostatné riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky.

  02 Koordinačná činnosť v oblasti vedeckej výchovy alebo posudzovanie plnenia kritérií na priznanie vedeckej ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Samostatné riešenie úloh rozvoja vedy a techniky.

  02 Analytická a syntetická činnosť pri príprave teoreticko-metodologických východísk úloh rozvoja vedy ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koordinovanie výskumných a vývojových projektov, ktoré majú zásadný význam pre hospodársky a spoločenský ...

  02 Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni najvyšších orgánov Slovenskej akadémie vied.

  03 Koncepčná a analytická činnosť v príslušnej vednej oblasti Slovenskej akadémie vied.

  04 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti priorít vedy, techniky, výskumu alebo vývoja na celoštátnej ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

  01 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou ich výsledkov v hospodárskej a spoločenskej ...

  02 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s vopred nešpecifikovanými výstupmi, ktoré majú zásadný ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Tvorba koncepcií a koordinovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy v nadväznosti na integráciu ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

  01 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky originálnym spôsobom s rozhodujúcim významom pre hospodársky ...

  02 Tvorba koncepcií a koordinovanie projektov medzinárodného významu v nadväznosti na integráciu programov ...

  11.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

  01 Tvorivé riešenie a koordinovanie úloh rozvoja vedy a techniky, ktorých cieľom je získať nové poznatky ...

  02 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou jeho výsledkov s rozhodujúcim ...

  19. VNÚTRO – ARCHÍVNICTVO

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Vedenie a doplňovanie evidencie archívnych fondov a zbierok podľa pokynov, vykonávanie odborných ...

  02 Vedenie odbornej dokumentácie archívu, spracúvanie novodobých archívnych fondov a príprava archívnych ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov s jednoduchou štruktúrou, vedenie odbornej dokumentácie ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Spracúvanie a sprístupňovanie novodobých archívnych fondov a zbierok archívu a zabezpečovanie odbornej ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Spracúvanie a sprístupňovanie novodobých archívnych fondov a zbierok so zložitejšou štruktúrou a ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Spracúvanie a sprístupňovanie starších archívnych fondov a zbierok so zložitou štruktúrou, ktoré ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Riešenie koncepčných úloh archívu na úseku spracúvania, sprístupňovania a využívania archívnych dokumentov. ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Určovanie teoretických zásad spracúvania a sprístupňovania archívnych dokumentov, sprístupňovania ...

  20. VNÚTRO – VŠEOBECNÁ SPRÁVA

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Zabezpečovanie telekomunikačnej prevádzky v stálych, osobitných, mestských a medzinárodných telekomunikačných ...

  02 Zabezpečovanie preventívnych rehabilitácií príslušníkov ozbrojených zložiek formou vykonávania prác. ...

  03 Vymáhanie peňažných pohľadávok za neuhradené pokuty uložené v blokovom konaní.

  04 Samostatná odborná práca pri príprave podkladov na rozhodovanie o zdravotnej spôsobilosti policajtov ...

  05 Likvidácia škôd vzniknutých na služobných motorových vozidlách v rezorte ministerstva vnútra. ...

  06 Zabezpečovanie tuzemských rekreácií ozbrojených zložiek.

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Organizovanie a zabezpečovanie výcviku psovodov a psov a ich využitia v útvare.

  02 Samostatné odborné úkony pri príprave a ošetrovaní zvierat vo veterinárnej ošetrovni, vo výcvikovom ...

  03 Vedenie expertízneho protokolu vzoriek a stôp z miesta trestného činu.

  04 Udržiavanie stálej pripravenosti chráneného pracoviska civilnej ochrany na úrovni obvodu alebo kraja. ...

  05 Revízia prevádzky, údržby a opráv technických zariadení informačného systému civilnej ochrany v kraji. ...

  06 Zabezpečovanie civilnej ochrany materiálom a technikou civilnej ochrany podľa stanovených noriem ...

  07 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku rozhodovacieho procesu priznávania dávok dôchodkového ...

  08 Rozhodovacia činnosť v oblasti posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia v prvom stupni správneho ...

  09 Samostatná odborná práca v oblasti zaistených motorových vozidiel v rezorte ministerstva vnútra. ...

  10 Samostatná príprava a odborné zabezpečovanie technických prác súvisiacich s prevádzkou telekomunikačných ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Technická práca na úseku linkového a rádiového spojenia vrátane technického servisu telekomunikačných ...

  02 Odborná príprava vodičov služobných vozidiel a špeciálny výcvik vodičov služobných vozidiel v rezorte ...

  03 Organizovanie a vykonávanie výučby a výcviku obsluhy motorových vozidiel zamestnancom po vykonaní ...

  04 Vymeriavanie, výplata a odsúhlasenie výšky dávky dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia ...

  05 Odborné spracúvanie podkladov, rozhodovanie a výkon odborných činností súvisiacich s poskytovaním ...

  06 Metodická činnosť v likvidačnej časti v oblasti dôchodkového poistenia a sociálneho zabezpečenia ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Zabezpečovanie zahraničných rekreácií pre priamo riadených zamestnávateľov ozbrojených zložiek. ...

  02 Samostatné zabezpečovanie a riešenie prípadov v rozhodovacom procese priznávania dávok dôchodkového ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Navrhovanie postupov a opatrení na úseku spracúvania dávok dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia ...

  02 Posudzovanie a rozhodovanie o nároku na dávku dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia a ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Komplexné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie vykonávania štátneho dozoru nad prevádzkovaním ...

  02 Konzultačná a poradenská činnosť vo vymedzenej oblasti registra, výberu, vymáhania poistného, poplatku ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Komplexné zabezpečovanie vykonávania dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ...

  02 Schvaľovanie rozhodnutí o dávke dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia a jej výplate podľa ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie psychodiagnostickej činnosti v ozbrojených zložkách.

  02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie vykonávania dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia ...

  03 Koordinačná a kontrolná činnosť na prvom stupni správneho konania v oblasti sociálneho zabezpečenia ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Tvorba koncepcie a programov dlhodobého rozvoja systému psychologickej služby v ozbrojených zložkách. ...

  02 Koncepčná a metodická činnosť v rozhodovacej oblasti sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených ...

  03 Tvorba koncepcie sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

  04 Metodická a analytická činnosť posudkového lekára v oblasti sociálneho zabezpečenia vykonávaná lekárom ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koncepčná činnosť posudkového lekára v oblasti sociálneho zabezpečenia vykonávaná lekárom po získaní ...

  02 Tvorba dlhodobých stratégií a medzinárodných dokumentov, koordinovanie činností systému sociálneho ...

  21. ZDRAVOTNÍCTVO

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Asistencia farmaceutovi pri individuálnej príprave liekov všetkých liekových foriem a hromadnej príprave ...

  02 Zabezpečovanie liečebnej výživy, kontrola prípravy a výdaja stravy pre občanov, ktorým sa poskytuje ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie a vypracúvanie povinných hlásení a štatistických ...

  02 Príprava individuálne pripravovaných liekov alebo hromadne pripravovaných liekov, pokiaľ neobsahujú ...

  03 Samostatné zabezpečovanie zdravotníckej štatistiky v zdravotníckom zariadení.

  04 Samostatné odborné spracúvanie agendy zdravotníckych výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ...

  05 Odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského ...

  06 Klasická masáž, reflexná masáž, manuálna a prístrojová lymfodrenáž alebo procedúry fototerapie, hydroterapie, ...

  07 Samostatné odborné spracúvanie agendy spojenej s prijímaním a prepúšťaním pacientov zdravotníckych ...

  08 Výkon odborných pracovných činností pri zabezpečovaní fyziologickej a liečebnej výživy prijímateľov ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne i v skupinách, na ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Základné laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód na úseku laboratórnych zložiek (napr. biochémie, ...

  02 Chemickoanalytické, mikrobiologické a farmakologické skúšky pri laboratórnej kontrole liekov a skúšky ...

  03 Odborná práca pri zabezpečovaní, príprave a kontrole liekov, zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj ...

  04 Samostatná odborná práca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe indikácie lekára, vrátane ...

  05 Samostatná odborná práca pri zhotovovaní a oprave protetických a ortopedických prístrojov a pomôcok ...

  06 Samostatná odborná práca v zubnej technike (napr. odoberanie odtlačkov zubov, výroba a oprava koruniek, ...

  07 Samostatné odborné práce pri zabezpečovaní liečebnej výživy pacientov v zdravotníckych zariadeniach, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Špecializovaná odborná práca v jednotlivých odboroch verejného zdravotníctva pri monitorovaní výskytu ...

  02 Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a realizácia odborných ošetrovateľských ...

  03 Samostatná odborná práca, odborné výkony a asistencia pri výkonoch s použitím zložitej prístrojovej ...

  04 Odborná liečebná rehabilitačná práca na úseku fyzikálnej terapie, ergoterapie a liečebnej telesnej ...

  05 Zisťovanie sociálnej anamnézy chorého a sprostredkovanie sociálnej a právnej pomoci chorým vrátane ...

  06 Samostatná odborná práca na špecializovanom poliklinickom oddelení pre liečbu tuberkulózy a respiračných ...

  07 Príprava setov inštrumentov a zdravotníckeho materiálu, ich dezinfekcia a sterilizácia vrátane kontroly ...

  08 Odborná práca spojená so sledovaním vitálnych funkcií pacienta po podaní premedikácie a spolupráca ...

  09 Samostatná ošetrovateľská práca pri psychoterapii, režimovej, kognitívnej a behaviorálnej terapii ...

  10 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacienta vykonávaná sestrou po získaní ...

  11 Odborná ošetrovateľská starostlivosť vrátane zvýšenej hygienickej starostlivosti o pacientov po aplikácii ...

  12 Odborná preventívna a terapeutická činnosť vykonávaná dentálnou hygieničkou.19)

  13 Samostatná odborná poradenská a výchovná činnosť so zameraním na ochranu a podporu zdravia vykonávaná ...

  14 Samostatná odborná práca v pôrodnej asistencii v pôrodných sálach zdravotníckych zariadení a pri ...

  15 Samostatná ošetrovateľská práca pri zložitých diagnostických a terapeutických výkonoch na špeciálnych ...

  16 Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Špecializovaná odborná práca pri monitorovaní výskytu neinfekčných a hromadne sa vyskytujúcich ochorení ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  01 Poskytovanie odborných informácií a konzultácií o liekoch, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky ...

  02 Zabezpečovanie liečebnej výživy a stravovania po stránke dietetickej, hospodárskej a prevádzkovej ...

  03 Špecializované chemické a fyzikálne analýzy podľa predpísaných metód v odbore chemických analýz vrátane ...

  04 Samostatná odborná práca pri ošetrovaní chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie ...

  05 Samostatná odborná práca pri prijímaní a vyhodnocovaní tiesňových volaní na operačnom stredisku záchrannej ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

  01 Hormonálne, imunochemické, toxikologické, hematologické alebo imunohematologické vyšetrenia vrátane ...

  02 Samostatné odborné spracúvanie bioptického a nekroptického materiálu a vykonávanie imunohistochemických, ...

  03 Odborné imunologické alebo mikrobiologické laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód (v odbore ...

  04 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na úseku starostlivosti o psychiatrických pacientov alebo ...

  05 Samostatná odborná ošetrovateľská práca pri starostlivosti o tehotné ženy a šestonedieľky na gynekologicko-pôrodníckom ...

  06 Samostatná odborná práca na operačných sálach spojená s prípravou na vykonanie operácie a inštrumentovanie ...

  07 Samostatná odborná práca spojená s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti zameranej ...

  08 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s akútnym alebo chronickým postihnutím funkcie obličiek ...

  09 Špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť, samostatné ošetrovateľské výkony a ošetrovateľské výkony ...

  10 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na lôžkovom oddelení nukleárnej medicíny zameraná na liečbu ...

  11 Samostatná špecializovaná práca na úseku liečebnej fyzioterapie a mobilizačnej terapie s využitím ...

  12 Samostatná špecializovaná odborná práca a asistencia pri neštandardných špeciálnych výkonoch s použitím ...

  13 Samostatná odborná práca v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne (napr. výkon snímkovacích ...

  14 Analýza a vyhodnocovanie technologických možností protetického riešenia objednávky stomatológa, rozhodovanie ...

  15 Samostatný výkon odborných činností v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby ...

  16 Špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu a samostatné ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na lôžkovom oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo kúpeľnej ...

  02 Samostatná odborná práca pri distribúcii, kontrole a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych ...

  03 Samostatná odborná práca pri posudzovaní a navrhovaní riešení v oblasti fixnej protetiky, snímacej ...

  04 Odborné imunologické alebo mikrobiologické laboratórne vyšetrovanie podľa predpísaných metód vykonávané ...

  05 Samostatné chemické a fyzikálne analýzy a merania s cieľom detekcie rizikových faktorov v zložkách ...

  06 Samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Príprava a realizácia epidemiologických štúdií, hodnotenie vplyvu faktorov pracovného prostredia ...

  02 Odborné laboratórne vyšetrenia, asistencia pri liečebných a diagnostických postupoch podľa predpísaných ...

  03 Odborná práca pri zabezpečovaní psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenskej činnosti vykonávaná ...

  04 Terapeuticko-výchovná pomoc pri integrácii, reedukácii a resocializácii jedinca do spoločnosti vykonávaná ...

  05 Farmaceutická laboratórna činnosť spojená s hodnotením kvality liekov alebo liečiv vykonávaná farmaceutom.19) ...

  06 Zisťovanie a spracúvanie údajov o zdravotnom stave obyvateľstva vo vzťahu k životným a pracovným ...

  07 Asistencia pri diagnostických činnostiach spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a spracúvanie ...

  08 Odborná práca pri diagnostikovaní a terapii osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého a stredného ...

  09 Odborná práca v oblasti objektivizácie a meraní mikrobiologických, biologických, chemických a fyzikálnych ...

  10 Odborná práca na príprave celospoločenských a regionálnych programov podpory, ochrany a rozvoja verejného ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Organizácia, plánovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľského procesu v rámci oddelenia alebo ...

  02 Riadenie a koordinácia zavádzania nových diétnych režimov (nutrične definovanej tekutej výživy, vysoko ...

  03 Riadenie, organizácia, koordinácia a kontrola poskytovania zdravotnej starostlivosti pri rádiologických ...

  04 Riadenie, organizácia, koordinácia a kontrola poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ...

  05 Samostatné odborné činnosti v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej ...

  06 Samostatné odborné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia pri identifikácii skupín ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Koordinovanie a kontrola laboratórnych vyšetrení podľa predpísaných metód na spoločných vyšetrovacích ...

  02 Pitvanie a základné vyšetrenia nekroptického alebo bioptického materiálu predpísanými histologickými ...

  03 Odborná laboratórna práca spojená s kontrolou kvality liekov a zdravotníckych pomôcok vrátane overovania ...

  04 Samostatná odborná práca v lekárni pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vykonávaná farmaceutom ...

  05 Teoretická a praktická príprava vrátane praktickej výučby zdravotníckych zamestnancov v rámci ďalšieho ...

  06 Samostatné základné diagnostické a liečebné výkony alebo asistencia pri zložitejších diagnostických ...

  07 Samostatná odborná práca pri určovaní zložitých parametrov vykonávaná podľa pokynov zdravotníckeho ...

  08 Koordinovanie a kontrola rehabilitačného procesu v zdravotníckych zariadeniach vrátane vykonávania ...

  09 Samostatný výkon špecializovaných pracovných činností v pôrodnej asistencii, aplikovanie a inovovanie ...

  10 Samostatné odborné laboratórne práce v odbore chemických a fyzikálnych analýz a merania v zložkách ...

  11 Samostatné odborné laboratórne práce v odbore mikrobiológie, toxikológie a biológie životného prostredia ...

  12 Samostatná odborná laboratórna činnosť pri objektivizovaní faktorov životného a pracovného prostredia ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Samostatná odborná špecializovaná práca súvisiaca s edukáciou, reedukáciou, rehabilitáciou a resocializáciou ...

  02 Odborná špecializovaná činnosť pri uplatňovaní špecifických poznatkov a metód v oblasti duševnej ...

  03 Samostatná odborná práca na úseku klinickej mikrobiológie, toxikológe, klinickej biochémie alebo ...

  04 Odborná špecializovaná práca spojená s vyšetreniami biologického materiálu alebo zložiek životného ...

  05 Liečebno-pedagogické úkony, poskytovanie terapeuticko-výchovnej pomoci zrakovo, sluchovo, telesne ...

  06 Samostatná odborná práca na úseku klinickej mikrobiológie, klinickej biochémie alebo na úseku mikrobiológie ...

  07 Odborné sterilizačné a iné dekontaminačné postupy v rámci prevencie vzniku a šírenia nozokomiálnych ...

  08 Samostatná špecializovaná práca na úseku sledovania vplyvu životných a pracovných podmienok na zdravie ...

  09 Samostatné cielené rehabilitačné zhodnotenie funkčných porúch pohybového systému, následné terapeutické ...

  10 Špecializovaná preventívno-liečebná činnosť na úseku liečebnej výživy vrátane konziliárnej činnosti ...

  11 Samostatná odborná práca v príslušnom odbore hygieny, epidemiológie, mikrobiológie alebo preventívneho ...

  12 Samostatné odborné špecializované práce pri objektivizácii a meraní mikrobiologických, chemických ...

  13 Samostatná špecializovaná práca na úseku sledovania vplyvu životných a pracovných podmienok na zdravie ...

  14 Rozpracúvanie koncepcií a metodických usmernení, navrhovanie a indikovanie intervencií a postupov ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych ...

  02 Celková alebo lokálna anestézia pri operačných zákrokoch vrátane kanylácie centrálneho venózneho ...

  03 Samostatná bioptická alebo nekroptická diagnostická činnosť vrátane vykonávania pitiev a podielu ...

  04 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť na lôžkovom nemocničnom oddelení operačného ...

  05 Samostatné diagnostické vyšetrenia pomocou rádiodiagnostických zobrazovacích metód a ich vyhodnocovanie ...

  06 Rádioterapeutické alebo rádioizotopové výkony a náročné ožarovacie postupy vykonávané lekárom po ...

  07 Špecializovaná odborná činnosť v lekárni pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vykonávaná farmaceutom ...

  08 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v ambulancii primárnej starostlivosti vykonávaná ...

  09 Samostatné preventívno-liečebné a diagnostické úkony v odbornej stomatologickej ambulancii alebo ...

  10 Samostatné špecializované analýzy biologického materiálu, stanovovanie izoenzýmov, hormónov, cytogenetických ...

  11 Diagnostická, preventívna a liečebná činnosť s uplatňovaním fyzikálnych a balneologických prostriedkov ...

  12 Špecializovaná odborná práca na úseku hromadne sa vyskytujúcich neinfekčných ochorení, pri riešení ...

  13 Tvorba, revidovanie a vyhodnocovanie ošetrovateľských štandardov a máp ošetrovateľskej starostlivosti ...

  14 Vypracovávanie laboratórnych plánov a ich vyhodnocovanie, zavádzanie nových laboratórnych a diagnostických ...

  15 Plánovanie, riadenie a kontrola komplexných fyzioterapeutických procesov na zverenom úseku zdravotníckeho ...

  16 Samostatné odborné špecializované práce pri objektivizácii a meraní mikrobiologických, biologických, ...

  17 Samostatné odborné špecializované práce v oblasti pomoci deťom a dospelým s rečovou chybou, oneskorením ...

  18 Samostatné odborné špecializované práce súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v oblasti ...

  19 Samostatné odborné špecializované práce súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti zamerané ...

  20 Samostatné vykonávanie činnosti v oblasti dopravnej psychológie alebo psychoterapie vykonávané psychológom ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

  01 Vedenie seminárov, konzultácií a školení v školiacich aktivitách a praktická výučba účastníkov ďalšieho ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní, uchovávaní a výdaji liekov a liečiv na požiadavky nemocničných ...

  02 Odborná špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná práca na lôžkovom neoperačnom oddelení ...

  03 Vysokošpecializovaná odborná práca na úseku klinickej mikrobiológie, toxikológie, mikrobiológie životného ...

  04 Súdnolekárske a súdne pitvy, spracúvanie posudkov a konziliárna činnosť vykonávané lekárom po získaní ...

  05 Diagnostická činnosť na základe biochemických, imunochemických a toxikologických laboratórnych vyšetrení ...

  06 Prevencia, diagnostika a terapia chorôb krvi a krvotvorby, využívanie krvi, krvotvorných buniek a ...

  07 Špecializované vyšetrenia pomocou diagnostického zobrazenia na spoločných vyšetrovacích a liečebných ...

  08 Celková anestézia alebo zvodová anestézia pri náročných operačných zákrokoch u pacientov so zložitými ...

  09 Špecializované diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosť na lôžkových oddeleniach v operačných ...

  10 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane operačných zákrokov a konziliárnej činnosti vykonávaná ...

  11 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych ...

  12 Špecializované rádioterapeutické alebo rádioizotopové vyšetrenia, zadávanie cieľových radiačných ...

  13 Samostatná odborná špecializovaná činnosť pri individuálnej a hromadnej príprave liekov (napr. sterilných ...

  14 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná starostlivosť s uplatňovaním fyzikálnych a balneologických ...

  15 Špecializované diagnostické práce v objektivizácii mikrobiologických, biologických, chemických a ...

  16 Špecializované pracovné činnosti v oblasti využívania fyzikálnych metód na diagnostiku a liečbu pacientov ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

  01 Príprava a vedenie seminárov, konzultácií a praktickej výučby školiacich aktivít usporadúvaných pre ...

  11.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v odbore urgentná medicína a neodkladná prednemocničná ...

  02 Náročné diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosti vrátane konziliárnej činnosti na lôžkových ...

  03 Intenzívna preventívno-liečebná starostlivosť na lôžkovom oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny ...

  04 Vyšetrovanie a diagnostika nekroptického alebo bioptického materiálu histologickými alebo cytologickými ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

  01 Tvorba koncepcie, náplne a obsahu špecializačných medicínskych odborov, zodpovednosť za úroveň praktickej ...

  02 Tvorivé riešenie náročných problémov biomedicínskeho charakteru s využitím moderných metód zodpovedajúcich ...

  22. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  01 Odborná technická práca súvisiaca s meraním a pozorovaním meteorologických prvkov a iných parametrov ...

  02 Odborná technická práca súvisiaca s prípravou, meraniami a prieskumnými prácami v oblasti vôd vrátane ...

  03 Odborná technická práca súvisiaca s prípravou laboratórnych pomôcok, laboratórneho skla a s údržbou ...

  04 Čiastková odborná technická práca podľa rámcových pokynov na úseku územného plánovania a stavebného ...

  05 Vedenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny vrátane poskytovania informácií z tejto oblasti. ...

  06 Monitorovacia a kontrolná činnosť v kompetenčnom území organizácie ochrany prírody vrátane spoluúčasti ...

  07 Príprava a zabezpečovanie prieskumných a technických pozorovaní vôd.

  08 Príprava a zabezpečovanie prieskumných a technických pozorovaní ovzdušia.

  09 Environmentálna výchova v náučných lokalitách a v sprístupnených jaskyniach.

  10 Odborná technická práca na úseku územného plánovania, práca v grafických, databázových, tabuľkových ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Spracúvanie a hodnotenie údajov o kvalite ovzdušia vrátane kontroly monitorovacích staníc.

  02 Samostatná odborná práca vo vymedzenej oblasti územného plánovania a stavebného poriadku (napr. urbanizované ...

  03 Zabezpečovanie práce technologických liniek pri zbere, kontrole, archivácii a spracúvaní režimových ...

  04 Spracúvanie, kontrola a oprava meteorologických údajov získaných dištančnými metódami pre potreby ...

  05 Geologická práca v teréne a podzemí pri dokumentácii geologických a banských diel, pri spracúvaní ...

  06 Udržiavanie a obnova základného stáda ohrozených zvierat alebo cudzokrajných zvierat, rozhodovanie ...

  05.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Samostatná terénna monitorovacia a kontrolná činnosť v kompetenčnom území organizácie ochrany prírody ...

  02 Samostatná terénna monitorovacia činnosť stavu a vývoja prízemnej vrstvy atmosféry alebo hydrosféry ...

  03 Spracúvanie základných meteorologických, klimatologických alebo hydrologických údajov vrátane poskytovania ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Spracúvanie analýz a čiastkových syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na lokálnej úrovni ...

  02 Zabezpečovanie správy hmotného majetku sprístupnenej jaskyne vrátane usmerňovania ochranárskeho dozoru ...

  03 Prieskumná a analytická činnosť v osobitne chránených častiach prírody.

  04 Samostatná odborná práca v oblasti ochrany ovzdušia (napr. príprava podkladov posudkov, expertíz ...

  05 Geologická práca v teréne a v podzemí pri dokumentácii geologických objektov a zhotovovanie prvotnej ...

  06.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad:

  01 Poskytovanie špecializovaných aktuálnych meteorologických informácií podľa medzinárodných predpisov ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Geologická práca v teréne a v podzemí pri dokumentácii geologických a banských diel, hodnotenie prvotnej ...

  02 Analýza vodnosti a ďalších hydrologických údajov a návrhových charakteristík s využitím softvérového ...

  03 Spracúvanie analýz a syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na regionálnej úrovni (napr. ...

  04 Samostatné zabezpečovanie úloh ochrany prírodného prostredia (napr. smogový varovný systém, systém ...

  05 Analýza meteorologických alebo klimatologických informácií vrátane pre potreby meteorológie a klimatológie, ...

  06 Monitorovanie a projektovanie jednotlivých zložiek prírodného prostredia na povrchu a v podzemí. ...

  07 Samostatné spracúvanie systému lektorovania, organizovania a zabezpečovania prevádzky v environmentálnych ...

  08 Analytická práca v oblasti ochrany ovzdušia (napr. samostatná príprava posudkov, expertíz a štúdií, ...

  07.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

  01 Samostatná analytická, rozhodovacia, kontrolná a koordinačná činnosť v oblasti ochrany prírodného ...

  02 Plnenie úloh v oblasti zabezpečovania bezpečnosti prevádzky pri prácach na sprístupňovaní jaskýň ...

  03 Zabezpečovanie ochrany genofondu vzácnych druhov živočíchov v zoologickej záhrade, sledovanie genetického ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Geologická práca pri projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní výsledkov spojených s geologickým mapovaním ...

  02 Spracúvanie metodických postupov v oblasti územného plánovania a priestorového rozvoja.

  03 Metodické usmerňovanie realizácie štandardizačných postupov pri implementácii nástrojov environmentálneho ...

  04 Koordinovanie komplexného zabezpečovania činností náučných lokalít sprístupnených jaskýň vrátane ...

  05 Rozhodovacia činnosť v oblasti hydrologických a vodohospodárskych informácií na celoštátnej úrovni. ...

  06 Metodická činnosť pri riešení špecifických úloh v oblasti monitorovania prírodného prostredia na ...

  07 Rozhodovacia činnosť v oblasti meteorológie a klimatológie a kvality ovzdušia pri zabezpečovaní ochrany ...

  08 Expertná a posudková činnosť v oblasti techniky a technológie nakladania s odpadmi vrátane hodnotenia ...

  09 Expertná a posudková činnosť v oblasti chemickej bezpečnosti z aspektu ochrany a tvorby životného ...

  10 Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky ...

  08.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  01 Zabezpečovanie ochrany geofondu, sledovanie stavu biocenózy s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených ...

  02 Koordinovanie meteorologickej služby s právnickými osobami alebo fyzickými osobami podieľajúcimi ...

  03 Koordinovanie odborných hydrologických a vodohospodárskych prác, systémových a vývojových prác v ...

  04 Tvorba koncepcií územného plánovania a priestorového rozvoja územia vykonávaná na celoštátnej úrovni. ...

  05 Tvorba návrhov koncepcií a koordinovanie riešenia úloh pri implementácii nástrojov environmentálneho ...

  06 Vypracúvanie prognóz na riešenie problematiky ochrany prírody a krajiny v chránených územiach a posudzovanie ...

  07 Koordinovanie a usmerňovanie monitorovania prírodného prostredia na celoštátnej úrovni a spolupráca ...

  08 Tvorba predpovedí, výstrah a návrhových veličín pre projektovú alebo rozhodovaciu činnosť v oblasti ...

  09 Projektovanie, geologické mapovanie a vyhodnocovanie výsledkov spojených s geologickým mapovaním ...

  09.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Geologické mapovanie, zostavovanie základných máp nerastných surovín a prognóznych zdrojov, tematických ...

  02 Tvorba geologických koncepcií na regionálnej úrovni, rozvoj špecifických metodík spojený s geologickým ...

  03 Tvorba koncepcií a riešenie projektov z oblasti chemickej bezpečnosti zabezpečujúcich ochranu životného ...

  04 Tvorba koncepcií a riešenie projektov na budovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva ...

  05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny na celoštátnej úrovni a medzinárodnej ...

  06 Koncepčná, koordinačná a analytická činnosť v meteorológii, leteckej meteorológii, klimatológii alebo ...

  07 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti územného plánovania a priestorového rozvoja územia republiky ...

  08 Tvorba koncepcií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade so stratégiou, zásadami ...

  09 Koncepčná, koordinačná a analytická činnosť v oblasti ochrany ovzdušia alebo monitoringu rádioaktivity ...

  10.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  01 Tvorba geologických koncepcií celoštátneho významu, tvorba modelov geologického vývoja a metalogenetických ...

  02 Tvorba odborných štúdií a posudkov v oblasti klimatického systému (atmosféra, hydrosféra, pedosféra) ...

  03 Tvorba koncepcií a metodík na hodnotenie a modelovanie atmosférických a hydrologických procesov na ...

  04 Spracúvanie stratégií, prognóz a koncepcií územného plánovania a priestorového rozvoja na celoštátnej ...

  05 Tvorba stratégií, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody a krajiny s celoštátnym dosahom a ...

  06 Tvorba stratégie a dlhodobých plánov rozvoja meteorologickej, hydrologickej, leteckej meteorologickej ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.

  KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  Prehľad častí katalógu 01. Spoločné pracovné činnosti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie 05. ...

  01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  01 Kontrola príchodov a odchodov osôb a príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín ...

  02 Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo ...

  03 Uvádzačská práca, podávanie informácií, kontrola vstupeniek, predaj propagačných materiálov. ...

  04 Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení (napr. rozmnožovací stroj, kopírovací stroj, drvič papiera). ...

  Pracovné činnosti v oblasti ubytovania, upratovania a čistenia:

  01 Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie ...

  02 Starostlivosť o zverené izby v zariadení a o ich príslušenstvo vrátane výmeny a prezliekania bielizne. ...

  03 Pomocná recepčná práca v zariadení bez oddelenej činnosti vrátnice (napr. vedenie denníka ubytovaných, ...

  04 Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybného mechanizmu.

  05 Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.

  06 Upratovanie po maliaroch, po murároch a pod. s použitím rôznych mechanických upratovacích strojov. ...

  07 Komplexné upratovanie zdravotníckych pracovísk v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych ...

  08 Komplexné čistenie a údržba výrobných a prevádzkových priestorov vrátane čistenia značne znečistených ...

  09 Príjem a výdaj zákaziek v zberniach vrátane vyberania poplatkov za služby a odvodu tržieb.

  10 Príjem bielizne s kontrolou stavu, stupňa a charakteru zašpinenia a poškodenia s určením spôsobu ...

  11 Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, ...

  12 Žehlenie bielizne a pracovných odevov na viacvalcových žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania ...

  13 Bežná oprava a údržba odevov, bielizne alebo obuvi.

  14 Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych ...

  15 Práca v šatni, vydávanie kľúčov alebo bielizne.

  16 Podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách. ...

  17 Starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch zariadenia (napr. ubytovňa, študentský domov, rekreačné ...

  18 Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednoduchých žehliacich strojoch vrátane ručného ...

  19 Pomocná práca pri bežnej údržbe odevu, bielizne alebo obuvi.

  20 Jednoduchá práca v práčovni.

  21 Ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, umývaním, zbieraním, zoškrabovaním a zhŕňaním nečistôt ...

  Pracovné činnosti v oblasti manipulácie:

  01 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie zásielok v spolupráci s poskytovateľmi transportných ...

  02 Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie. ...

  03 Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.

  04 Obsluha skladových mechanizačných prostriedkov.

  05 Obsluha kotolne palivom ručne alebo mechanizačnými prostriedkami.

  06 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie záznamov (písomností) a zásielok zamestnávateľa. ...

  07 Evidovanie korešpondencie v registratúrnych denníkoch, sprostredkúvanie obehu spisov, dokladov, tlače ...

  08 Najjednoduchšia pomocná práca podľa presných pokynov (napr. výdaj kníh, športových potrieb). ...

  09 Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.

  10 Ručné balenie sypkých, pevných alebo tekutých látok vrátane vizuálnej kontroly, váženia a uzatvárania ...

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Obsluha reverzačných rotačných zásobníkov pri homogenizácii a dávkovaní odpadu do predkomory kotla. ...

  02 Obsluha výmenníkovej stanice bez automatickej regulácie alebo redukčnej stanice diaľkového vykurovania. ...

  03 Obsluha zásobníka s roštom, vibračného podávača alebo paketovacieho lisu vrátane ručnej manipulácie ...

  04 Obsluha jednoduchého strojového zariadenia (napr. sušička, odstredivka, odmasťovacie zariadenie). ...

  05 Pomocná práca pri obsluhe aktivačných nádrží, usadzovačov, čerpadiel a potrubí pri biologickom čistení ...

  06 Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.

  07 Pomocná práca v autodielni.

  08 Demontáž akumulátorových batérií, čistenie a konzervovanie povrchu článkov.

  09 Jednoduchá kováčska práca (napr. ručné kovanie, ohýbanie, ostrenie a kalenie náradia).

  10 Jednoduchá ručná zámočnícka práca (napr. ručné rezanie tenkostenného profilu, spájanie dielcov skrutkovaním, ...

  11 Jednoduchá zámočnícka práca (napr. vŕtanie, brúsenie a zhotovovanie jednoduchej súčiastky).

  12 Jednoduchá klampiarska práca v dielňach (napr. ručné a strojové strihanie tabuľového plechu, ohýbanie, ...

  13 Jednoduchá stolárska práca (napr. pripravovanie lignátu, sololitu a pod. na rámy, priskrutkovanie ...

  14 Údržba lesoparku alebo ihriska vrátane údržby a starostlivosti o náradie.

  15 Obsluha osobného výťahu vrátane poskytovania informácií alebo obsluha nákladného výťahu s prípadnou ...

  16 Jednoduchá pomocná práca na vlečke, v sklade, v údržbárskej dielni, v opravárenskej dielni alebo ...

  17 Základná ručná zámočnícka práca (napr. zrážanie hrany, konzervovanie, čistenie, odmasťovanie, nanášanie ...

  18 Základná zámočnícka práca (napr. zhotovovanie tesnenia z rôznych materiálov vysekávaním alebo vystrihovaním). ...

  19 Jednoduchá pomocná práca (napr. ukladanie materiálu, rozoberanie debnenia).

  20 Odpisovanie textu z rukopisu alebo písanie podľa diktátu.

  21 Rozkresľovanie konštrukčných podkladov podľa pokynov.

  22 Zhotovovanie a dopĺňanie zoznamov inventára a sledovanie jeho pohybu, evidencia a výkazníctvo. ...

  23 Vyhľadávanie, triedenie a označovanie spisov podľa vnútorných pravidiel zamestnávateľa, ukladanie ...

  24 Predaj vstupeniek na rôzne akcie so zodpovednosťou za správne vyúčtovanie tržieb.

  25 Vyberanie poplatkov podľa vopred ustanovených sadzieb.

  26 Informovanie občanov, prípadne právnických osôb alebo fyzických osôb o príslušnosti vnútorných útvarov ...

  27 Stráženie objektu so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.

  28 Dozor a ochrana zbierkových, múzejných alebo výstavných fondov, chránených objektov a priestorov, ...

  Pracovné činnosti v oblasti polygrafie:

  01 Rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných dokumentov na rotačných xerografických a diazografických ...

  02 Pomocná práca v tlačiarni.

  03 Príprava filmov na vyvolávanie, označovanie a spájanie filmov do pásov, obsluha zariadenia na hromadné ...

  04 Pozitívne retušovanie čiernobielych amatérskych zväčšenín, kopírovanie alebo zväčšovanie čiernobielych ...

  Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

  01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových ...

  02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

  03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.

  04 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, ...

  05 Ručné vaľkanie cesta na chlieb a ručné vyhotovovanie náročnejších druhov pečiva (napr. vianočka, ...

  06 Sádzanie chleba zo slamienok do priebežných pecí.

  07 Samostatný predaj tovaru a jedál v bufete s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo ...

  08 Obsluha stravníkov v jedálni.

  Pracovné činnosti v oblasti laboratórnej práce:

  01 Pomocná práca pri príprave biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie vrátane prípravy jednoduchých ...

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Dozor a ochrana zbierkových, múzejných a výstavných fondov, verejného priestoru, kultúrneho zariadenia ...

  02 Ponuka a samostatný predaj tovaru, preberanie, uskladňovanie, vystavovanie a aranžovanie tovaru v ...

  Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

  01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných ...

  02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.

  03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov ...

  04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), ...

  05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

  06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie ...

  Pracovné činnosti v oblasti ubytovania, upratovania a čistenia:

  01 Domovnícka práca vrátane údržby objektu (napr. oprava zámok, rôznych uzáverov), drobná murárska, ...

  02 Prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných služieb vrátane vedenia predpísanej evidencie ...

  03 Šitie, oprava a úprava pracovných odevov, šatstva alebo bielizne.

  04 Pletenie na mechanických strojoch (napr. typu WERA-U, DERA-B).

  05 Strojové žehlenie odevov na lisoch, ručné žehlenie toaliet, divadelných kostýmov, hodvábnych výrobkov, ...

  06 Určovanie pracovného postupu a odstraňovanie škvŕn z bielizne, textílií, odevov alebo z iných výrobkov ...

  Pracovné činnosti v oblasti manipulácie:

  01 Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov, výrobkov, materiálov a surovín, ...

  02 Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov s hmotnosťou nad 50 kg.

  03 Expedícia hotových výrobkov a zásielok.

  04 Montáž a demontáž výstav a expozícií vrátane nakladania a vykladania exponátov a výstavného systému ...

  Pracovné činnosti v oblasti laboratórnej práce:

  01 Starostlivosť o laboratórne zvieratá, kŕmenie vrátane prípravy krmiva, napájanie a hygienická starostlivosť, ...

  02 Ošetrovanie a odchov laboratórnych zvierat podľa hmotnostných kategórií, sledovanie zdravotného stavu ...

  03 Príprava pomôcok na laboratórne práce (napr. biologický materiál, kultivačné pôdy, jednoduché roztoky). ...

  04 Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia vrátane prípravy zariadení, pomôcok, chemických postrekov ...

  05 Identifikácia a odber hrubých vzoriek podľa zjavných fyzikálnych vlastností podľa platných predpisov, ...

  06 Príprava štandardných roztokov na analytické určovanie, kalibrácia vrátane presného určenia konštánt ...

  07 Príprava analytických a referenčných vzoriek vrátane sterilizácie laboratórneho skla a náradia pri ...

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Obsluha umývacieho tunela, šampónovanie, pastovanie a leštenie povrchu karosérie, podvozkov a motorov ...

  02 Obsluha a údržba strojových a rozvodných sústav malých kúpeľných a rehabilitačných zariadení s bazénom, ...

  03 Obsluha teplovodného alebo horúcovodného kotla systému ústredného vykurovania s výkonom kotla do ...

  04 Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté palivo alebo plynné palivo s poloautomatizovaným, s automatizovaným ...

  05 Obsluha výmenníkovej stanice s tepelným výkonom do 80 MW vrátane strojového príslušenstva (napr. ...

  06 Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch (napr. kontrola a výmena vreckových filtrov, ...

  07 Čistenie odpadových nádrží a obsluha čistiarne odpadových vôd.

  08 Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane ...

  09 Výmena olejov a výplach motorov, prevodoviek a rozvodoviek, ošetrenie a výmena vložiek čističov oleja ...

  10 Demontáž a montáž palivového vedenia, ventilátorov, regulátorov vstrekovacieho čerpadla a pod., montáž ...

  11 Striekanie vrchnej farby na veľkých alebo členitých plochách bez nárokov na vzhľad povrchu.

  12 Prehliadka a oprava akumulátorových batérií v rozsahu medzi jednotlivými prehliadkami alebo ich bežná ...

  13 Obsluha, údržba a bežná oprava lyžiarskeho vleku.

  14 Obsluha a údržba potrubnej pošty.

  15 Obsluha spaľovacieho zariadenia na špecifický odpad.

  16 Základná údržbárska práca (napr. oprava elektromechanickej kontrolnej pokladnice, jednoduchého reprografického ...

  17 Kováčska práca (napr. strojové zhotovovanie kováčskych výrobkov).

  18 Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.

  Pracovné činnosti v oblasti polygrafie:

  01 Príprava tlačovej formy, nastavenie stroja, jednofarebná jednostranná tlač na maloformátovom stroji. ...

  02 Údržba a bežná oprava ofsetového hárkového, xerografického a diazografického stroja s pripojeným ...

  03 Odborná práca pri fotografovaní čiernobielych fotografií, exteriérové fotografovanie, vyhotovovanie ...

  04 Fotografovanie čiernobielych informatívnych materiálov a dokumentačných fondov alebo zhotovovanie ...

  05 Odborná práca pri vyvolávaní farebných filmov, kopírovaní, zväčšovaní alebo zmenšovaní fotografií ...

  06 Zhotovovanie farebných snímok, mikrofilmov, mikrofišov a ich kópií.

  07 Vyvolávanie, zosilňovanie alebo zoslabovanie negatívov na farebnú fotografiu vrátane prípravy vyvolávacích ...

  08 Duplikovanie mikrofilmov a mikrofišov na diazoduplikačné filmy so čpavkovým vyvolávaním, kopírovanie ...

  09 Ručné kopírovanie, zväčšovanie alebo zmenšovanie negatívov stredných formátov z historických alebo ...

  10 Zhotovovanie montáží pre jednofarebnú a dvojfarebnú ofsetovú tlač.

  11 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, dvojfarebná jednostranná tlač na maloformátovom stroji. ...

  12 Ručné zhotovovanie knižných dosiek a jednoduchej knižnej väzby.

  13 Jednoduchá knihárska práca pri obnove knižných fondov.

  14 Rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných dokumentov na rotačných xerografických strojoch s ...

  Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

  01 Úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb na kuchynské spracovanie.

  02 Zabezpečovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom vo viaczmennej prevádzke (napr. v nemocnici, ...

  03 Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím ...

  04 Výroba a výdaj technologicky náročných cukrárskych výrobkov alebo špecialít cukrárskej výroby, spracúvanie ...

  05 Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. banket, recepcia) ...

  06 Výroba pekárskych výrobkov vrátane expedície podľa objednávok.

  07 Obsluha skupiny veľkokapacitných a programovo riadených kuchynských strojov na výrobu alebo mrazenie ...

  08 Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov ...

  Pracovné činnosti v oblasti ubytovania, upratovania a čistenia:

  01 Zabezpečovanie upratovacích a doplňujúcich prác v zariadení vrátane vedenia príručného skladu. ...

  02 Samostatné prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných služieb, inkaso valút, vedenie ...

  Pracovné činnosti v oblasti manipulácie:

  01 Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie s využitím výpočtovej techniky ...

  Pracovné činnosti v oblasti laboratórnej práce:

  01 Bežná laboratórna práca pri vykonávaní základných chromatografických analýz.

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu nad 20 m dĺžky alebo stredných ...

  02 Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, chladiacich a mraziacich elementov ...

  03 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným ...

  04 Technické zabezpečovanie chodu strojového zariadenia na výrobu ľadu vrátane opravy a bežnej údržby ...

  05 Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.

  06 Oprava a údržba elektrického zariadenia alebo strojového zariadenia (napr. oprava elektrickej inštalácie, ...

  07 Zabezpečovanie chodu a oprava elektrických strojov a zariadení (napr. šijací stroj, pletací stroj). ...

  08 Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel (napr. chladiaca sústava, ...

  09 Konečné striekanie rovných plôch karosérií automobilov alebo autobusov vrátane tmelenia, brúsenia ...

  10 Zhotovovanie alebo výmena poškodenej zvarovanej časti karosérie alebo kostry automobilu vrátane vyrovnávania ...

  11 Špecializovaná zámočnícka práca (napr. oprava nosných oceľových konštrukcií) vrátane kontroly zvarov, ...

  12 Údržba a oprava spojovacích rozvodov (napr. hlásky), rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, ...

  Ďalšie pracovné činnosti:

  01 Ozbrojená ochrana a sprevádzanie peňažných zásielok a cenín.

  02 Ochrana významného zariadenia (napr. Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum), pamiatok ...

  03 Zabezpečovanie a vykonávanie požiarneho dozoru v divadle, v koncertnej sieni alebo v inom kultúrnom ...

  04 Plnenie základných povinností poriadkovej služby vo vymedzenom rozsahu.

  05 Zaobstarávanie a nákup tovaru vrátane jeho uskladňovania, samostatného predaja, vystavovania a aranžovania ...

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  01 Ozbrojená ochrana návštevníkov a ich majetku pri hromadných podujatiach alebo ozbrojená ochrana významných ...

  02 Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností a iných materiálov označených rôznym stupňom ...

  03 Ozbrojená ochrana a stráženie dôležitých objektov s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín. ...

  04 Základný výcvik a ošetrovanie psov v chovateľskej stanici zaoberajúcej sa veľkochovom psov až po ...

  05 Odborná príprava, výchova a výcvik šteniat a mladých služobných psov vrátane ich výberu a prípravy ...

  06 Zabezpečovanie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky (napr. predajňa, stravovacia jednotka), ...

  Pracovné činnosti v oblasti polygrafie:

  01 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, dvojfarebná obojstranná tlač na maloformátovom stroji. ...

  02 Zhotovovanie kombinovaných viacfarebných montáží pre ofsetovú tlač.

  03 Individuálne a špecializované fotografovanie.

  04 Špecializované fotografovanie, zhotovovanie mikrofilmov a mikrofišov vzácnych knižných publikácií ...

  05 Snímanie na mikrografických krokových aj súradnicových kamerách s ručnou voľbou expozície alebo s ...

  06 Ručné kopírovanie a zväčšovanie z historických zbierkových negatívov väčšieho formátu s využitím ...

  07 Príprava predlôh na zhotovovanie výťažkov na skenovanie a montáž farebných výťažkov (diapozitívov). ...

  08 Odborná knihárska práca na knižných väzbách, spracúvanie ručnej väzby vrátane zdobenia dosiek, kartonáže ...

  09 Samostatné zabezpečovanie reprografickej práce pomocou výpočtovej techniky a kopírovacích strojov ...

  10 Samostatné rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných dokumentov na digitálnych tlačových zariadeniach ...

  Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

  01 Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne ...

  02 Zhotovovanie zložitých a výtvarne náročných cukrárskych výrobkov podľa individuálnych požiadaviek ...

  03 Zabezpečovanie výroby cukrárskych výrobkov, múčnikov a cukrárskych špecialít na osobitné akcie prevažne ...

  04 Organizovanie práce obsluhujúcich zamestnancov pri zahraničných návštevách (napr. hlava štátu, predseda ...

  05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, ...

  Pracovné činnosti v oblasti manipulácie:

  01 Vedenie skladu drobného hmotného majetku a pomocného materiálu a vedenie predpísanej evidencie v ...

  02 Skladovanie a ošetrovanie špeciálnych druhov materiálov v skladoch osobitného určenia, vedenie ich ...

  Pracovné činnosti v oblasti laboratórnej práce:

  01 Analýza neštandardných vzoriek inštrumentálnymi metódami (napr. preparačná metóda, špeciálny rozbor ...

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Zabezpečovanie chemickotechnologických procesov na čistiarni odpadových vôd, meranie prietokov, koncentrácie ...

  02 Zabezpečovanie prevádzky chemickej úpravovne vody, odoberanie vzoriek, vykonávanie rozborov a skúšok ...

  03 Zabezpečovanie prevádzky strojového zariadenia veľkého kúpeľného zariadenia alebo rehabilitačného ...

  04 Oprava a údržba elektrických zariadení alebo strojových zariadení (napr. oprava ofsetového tlačiarenského ...

  05 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným ...

  06 Zabezpečovanie prevádzky výmenníkovej stanice s tepelným výkonom od 150 do 300 MW vrátane pridruženého ...

  07 Obsluha parného alebo elektrického napájacieho agregátu s menovitým hmotnostným prietokom nad 208 ...

  08 Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava veľkých klimatizačných zariadení pozostávajúcich z parovodných ...

  09 Montáž, oprava a revízia osobných a lôžkových výťahov s nosnosťou do 500 kg a rýchlosťou 0,7 m/s ...

  10 Celková oprava, výmena a nastavenie skupín a systémov vozidiel (motor, prevodovka, spojka), podvozkových ...

  11 Príprava karosérie a častí karosérie pred striekaním, konečné striekanie členitých plôch autobusov ...

  12 Výmena alebo oprava značne deformovanej karosérie ručne alebo hydraulickým zariadením a plameňom ...

  13 Oprava elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia obrábacích strojov a tvarovacích strojov ...

  14 Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných ...

  15 Zabezpečovanie, obsluha a údržba chodu transformačnej stanice.

  16 Obsluha a oprava elektrických rozvodov vrátane rozvodní VN/NN, náhradných zdrojov elektrickej energie, ...

  17 Revízia alebo skúšanie prenosných elektrických spotrebičov.

  18 Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie (napr. zváranie tlakových nádob, ...

  19 Strojové čistenie skladovacích nádrží pohonných látok a mazadiel vrátane vykonávania ich údržby a ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Ozbrojená ochrana osôb pri hromadných podujatiach.

  02 Zabezpečovanie ozbrojenej ochrannej služby v objektoch osobitnej dôležitosti alebo v organizačnej ...

  03 Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností a iných materiálov označených rôznym stupňom ...

  04 Zabezpečovanie prevádzky v prevádzkových jednotkách (napr. predajňa, stravovacia jednotka) a vybavovanie ...

  05 Zhotovovanie najnáročnejších a špeciálnych prototypov spoločenských, slávnostných a historických ...

  Pracovné činnosti v oblasti polygrafie:

  01 Zhotovovanie kombinovaných viacfarebných montáží pre tlač bez použitia kolíčkového spôsobu.

  02 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, viacfarebná obojstranná tlač na hárkovacom veľkoformátovom ...

  03 Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy s využitím výpočtovej ...

  04 Zhotovovanie umelecky a výtvarne zameraných farebných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych ...

  05 Zhotovovanie viacfarebných poltónových a autotypických výťažkov s použitím všetkých druhov korekčných ...

  06 Špeciálna knihárska práca (napr. ručné zhotovovanie koženej väzby unikátnych kníh).

  07 Reštaurovanie historickej knižnej väzby.

  08 Príprava tlačovej formy, nastavenie tlačiarenského stroja, náročná obojstranná braillová tlač. ...

  Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

  01 Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie ...

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Individuálna remeselná kusová výroba vrátane renovácie súčiastok, náhradných dielcov alebo špeciálnych ...

  02 Kontrola vozidiel po oprave, diagnostika chýb technického stavu vozidiel, testovanie motorov a elektrického ...

  03 Oprava ťažko havarovaných motorových vozidiel vrátane vyrovnania s dodržaním základných bodov geometrie ...

  04 Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava poloautomatizovaných a automatizovaných klimatizačných ...

  05 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným ...

  06 Zabezpečovanie prevádzky výmenníkovej stanice s tepelným výkonom nad 300 MW vrátane pridruženého ...

  07 Oprava, údržba a nastavenie zložitej meracej techniky a regulačnej techniky (napr. pri riadení technologického ...

  08 Oprava, údržba a príprava špeciálnych technických prostriedkov na zabezpečovanie výcviku a vyučovacieho ...

  09 Vykonávanie pravidelných emisných kontrol vozidiel so zážihovými benzínovými motormi.

  10 Zisťovanie, hodnotenie technického stavu cestných vozidiel na ich ďalšiu spôsobilosť pomocou najzložitejších ...

  11 Servisná a mechanická práca pri príprave a nastavovaní súťažného stroja na cyklistické preteky podľa ...

  12 Oprava zložitých automatických zariadení reprografickej techniky schopnej automaticky spracúvať komplexnú ...

  13 Montáž, opravy, zapájanie, údržba, kontrola, revízia a nastavovanie alebo demontáž špeciálnych výťahov ...

  14 Servisná a mechanická práca pri príprave a nastavovaní súťažného stroja na preteky športových plavidiel ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  01 Špeciálna ozbrojená individuálna ochrana.

  Pracovné činnosti v oblasti polygrafie:

  01 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, náročná obojstranná viacfarebná tlač na hárkovacom ...

  02 Vypracúvanie návrhov a samostatné zhotovovanie umelecky vysoko náročných knihárskych výrobkov zdobených ...

  Pracovné činnosti v oblasti stravovania:

  01 Organizovanie práce zamestnancov pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni (napr. hlava štátu, ...

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Zabezpečovanie montáže vysokotlakových systémov ústredného vykurovania so skúškami, vyregulovanie ...

  02 Kontrola a oprava najzložitejších typov vozidiel s využitím diagnostických a elektronických zariadení, ...

  03. DOPRAVA, POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  01 Doručovanie súdnych zásielok.

  02 Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) ...

  03 Zavesovanie (odpútavanie) bremien na žeriav rôznymi spôsobmi vrátane bremien nepravidelných tvarov ...

  Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

  01 Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov alebo obsluha centrálnych staníc alebo dispečingov ...

  02 Oprava krokového voliča automatickej telefónnej ústredne (napr. výmena dotykových ramien, skúšanie ...

  03 Meranie elektrických parametrov jednotlivých diskrétnych súčiastok.

  04 Montáž snímačov signalizačných a zabezpečovacích zariadení.

  05 Prípravná práca na výrobu, montáž alebo opravy rádiokomunikačných zariadení (napr. príprava jednotlivých ...

  06 Prelaďovanie krátkovlnných vysielačov do výkonu 60 kW podľa kmitočtového plánu.

  07 Prípravná práca na montáž a opravy káblov, zalievanie káblových súborov vrátane prípravy zalievacej ...

  08 Montáž výstroja na ležiacich stožiaroch, montáž izolátorov na napájačových a odporových vedeniach, ...

  09 Príprava a výroba čiastkových konštrukcií anténových stožiarov vrátane anténových držiakov.

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Vedenie, obsluha a údržba ľahkých traťových mechanizmov (napr. motorový vozík, koľajový zdvihák typu ...

  02 Vedenie a údržba kolesových traktorov s prívesom pri doprave.

  03 Vedenie motorových vozíkov s prídavnými a doplnkovými zariadeniami a mechanizmami (napr. so zahrnovacou ...

  04 Vedenie motorových vozíkov a ťahačov so spaľovacím motorom (napr. BPHO, DPHO, Multicar) a malých ...

  05 Odborná práca pri opravách zariadení koľajových tratí a dohľad nad správnym stavom koľajových spodkov ...

  06 Odborná práca pri zabezpečovaní jazdy a posunu vlakov vrátane obsluhy ručne a miestne prestavovaných ...

  07 Obsluha a údržba dieselových motorov poháňajúcich jednotlivé agregáty vrátane kontroly mastenia a ...

  08 Údržba cestného telesa a objektov na cestnom telese bez používania malej strojovej mechanizácie (napr. ...

  09 Viazanie nepravidelných telies pri montáži spravidla v súčinnosti viacerých zdvíhacích zariadení ...

  10 Vedenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizačných prostriedkov (napr. samopojazdný statický ...

  Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

  01 Pravidelná funkčná skúška spojovacích ciest zariadení voličových telefónnych ústrední, samostatné ...

  02 Montáž alebo prevádzková údržba staničných akumulátorových batérií.

  03 Výmena modulov elektrických zariadení s digitálnym riadiacim systémom, ktorých chyba je priamo indikovaná ...

  04 Zhotovovanie systémových prepojovacích káblov vrátane zapojenia konektorov alebo zhotovovanie zložitej ...

  05 Montáž stojanových konštrukcií a roštov podľa projektovej dokumentácie.

  06 Kontrola a nastavovanie úrovne signálov na prenosových zariadeniach bez komplexného vyhodnocovania ...

  07 Spolupráca pri mechanickom zostavovaní anténových jednotiek, koaxiálnych deličov, smerových väzieb, ...

  08 Montáž alebo oprava časti vodného alebo vzduchového chladenia vysielačov, osadzovanie držiakov na ...

  09 Zriaďovanie oznamovacích vedení a signalizačných rozvodov v priemyselných a bytových objektoch so ...

  10 Zabezpečovanie technickej prevádzky nadzemných telekomunikačných vedení vrátane výzbroje.

  11 Odpancierovanie káblových koncov, príprava káblových koncov na meranie.

  12 Montáž alebo oprava zvodov a viac ako štvordrôtových napájačov s konštantnou impedanciou a mechanických ...

  13 Spolupráca pri úpravách anténových systémov a nosičov vrátane výmeny kotiev, impregnácie kotevných ...

  14 Obsluha oblastných telefónnych ústrední a telefaxov, obsluha centrálnych staníc alebo dispečingov, ...

  Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

  01 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky a skúšok na ucelenej časti telefónnych ústrední na ...

  02 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky reléových a hľadačových pobočkových ústrední typu ...

  03 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky komplexov ochranných a signalizačných ...

  04 Výmena chybných modulov elektrických zariadení identifikovaných pomocou diagnostického zariadenia ...

  05 Zostavovanie vysielacích anténových jednotiek, koaxiálnych deličov a smerových väzieb vrátane elektrického ...

  06 Montáž koaxiálnych napájačov, koaxiálnych deličov a smerových väzieb vysielacích anténových systémov, ...

  07 Zriaďovanie vonkajšieho prípojného vedenia účastníckej stanice (samonosným káblom alebo vodičom) ...

  08 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky účastníckych telefónnych zariadení (vonkajšie sady, ...

  09 Montáž a oprava kapacitne nevyrovnávaných telekomunikačných káblov.

  10 Montáž alebo oprava vysielacích anténových zariadení typu Rhombus. L-anténa, ŠUS-anténa.

  Ďalšie pracovné činnosti:

  01 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom do 22 miest ...

  02 Vedenie, obsluha a údržba hnacích vozidiel (rušňov) na vlečkách.

  03 Vedenie motorového vozňa alebo súpravy mestskej koľajovej dopravy.

  04 Obsluha a samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky strojového zariadenia a elektrického zariadenia ...

  05 Samostatná odborná práca pri údržbe, oprave a montáži koľajových tratí a ich zariadení, pochôdzka ...

  06 Zabezpečovanie pohybu vlaku horskej lesnej železnice podľa prepravného a cestovného poriadku a prevádzkových ...

  07 Odborná práca pri zabezpečovaní posunu železničných vozňov pri rozchode od 900 mm, obsluha bŕzd jednotlivých ...

  08 Zabezpečovanie bezpečnosti cestujúcich v prepravných priestoroch, kontrola stavu vlakovej súpravy, ...

  09 Odborná práca pri údržbe a oprave vozňového parku a zabezpečovanie spôsobilosti vozňového parku v ...

  10 Vedenie, obsluha a bežná údržba strojových súprav na pretláčanie potrubia pod komunikáciami a objektmi. ...

  11 Odborná práca pri údržbe cestného telesa a objektov na cestnom telese s obsluhou strojových zariadení ...

  12 Kladenie liatych asfaltových a asfaltobetónových dlažieb (s prípadnými stužujúcimi vložkami z pletiva) ...

  13 Vedenie, obsluha a bežná údržba napríklad:

  14 Vedenie a obsluha kozových žeriavov pri montáži viacposchodových budov, vežových žeriavov s nosnosťou ...

  15 Obsluha autožeriavov s nosnosťou nad 3 t do 8 t na háku pri premiestňovaní bremien.

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  01 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom nad 22 miest ...

  02 Obsluha, údržba a oprava ťažkých mechanizmov na úpravu štrkového lôžka (napr. PUŠL 71, PUŠL 74, ZŠ ...

  03 Vedenie, obsluha a údržba hnacích vozidiel (rušňov) na posune.

  04 Zabezpečovanie pracovného režimu strojov, prevádzková údržba strojov, montážna práca, oprava strojového ...

  05 Zložitá odborná práca pri posune so železničnými vozňami pri rozchode od 900 mm, obsluha bŕzd jednotlivých ...

  06 Zložitá odborná práca pri komplexnej technickej kontrole železničných vozňov vrátane stanovovania ...

  07 Oprava a údržba nosných častí mostných objektov (napr. osadzovanie a výmena ložísk a dilatačných ...

  08 Špeciálne rozbory rafinérskych výrobkov, skúšanie olejov na hypoidných skúšobných strojoch, stanovovanie ...

  09 Oprava náročných špeciálnych mechanizmov leteckej dopravy vyžadujúcich zvláštne oprávnenia (napr. ...

  10 Vedenie, obsluha a bežná údržba napríklad:

  Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

  01 Montáž, oživovanie alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky, vykonávanie funkčných skúšok ...

  02 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych ústrední voličových systémov.

  03 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych ústrední s krížovými spínačmi typu ATZ ...

  04 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky napájačov s automatickou reguláciou. ...

  05 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky prenosových linkových traktov (napr. ...

  06 Montáž alebo zabezpečovanie technickej prevádzky koncových zariadení na prenos dát s rýchlosťou do ...

  07 Vedenie prác v traťových, sieťových a účastníckych rozvádzačoch pri presmerovaní účastníckych vedení ...

  08 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky účastníckych koncových zariadení s elektronickými ...

  09 Montáž alebo oprava kapacitne vyrovnávaných telekomunikačných káblov.

  10 Vedenie montáže alebo opráv kapacitne nevyrovnávaných telekomunikačných káblov.

  11 Montáž alebo oprava anténových systémov typu discon, kvadrant, unipol, anténových systémových systémov, ...

  Pracovné činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi:

  01 Riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrana osôb pomocou technických prostriedkov ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie.

  01 Náročné technické meranie telekomunikačných zariadení, spracúvanie čiastkových podkladov vrátane ...

  02 Samostatné zabezpečovanie obsluhy a údržby plavidla (osobná motorová loď).

  03 Samostatné zabezpečovanie obsluhy, technickej prevádzky, montážnych prác a opráv strojového a elektrického ...

  04 Vykonávanie špecializovanej práce súvisiacej s pozemnou obsluhou lietadiel vrátane obsluhy technických ...

  05 Usmerňovanie pohybu lietadiel na pohybových a pristávacích dráhach podľa pokynov letiskovej riadiacej ...

  06 Práca spojená s biologickou ochranou letísk, zabezpečovanie bezpečnosti leteckej plochy v oblasti ...

  07 Vedenie a organizovanie práce

  08 Obsluha, údržba a oprava

  09 Vedenie, obsluha a údržba

  10 Vedenie, obsluha a bežná údržba ťažobných strojov na zvláštne zemné práce (napr. zakladanie, pilotáž). ...

  11 Odborná práca pri oprave, revízii a údržbe energetických zariadení na letiskových plochách (napr. ...

  12 Oprava a nastavovanie technických zariadení určených na snímanie a vyhodnocovanie stavu pozemných ...

  13 Vedenie a obsluha špeciálnych mechanizmov určených na diagnostikovanie mostov (napr. Numela, Barin). ...

  14 Vedenie a bežná údržba špeciálnych motorových vozidiel a techniky určených na zimnú údržbu pozemných ...

  Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

  01 Zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych ústrední s elektronickými prvkami (napr. PK, UK 11, ...

  02 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky a nastavovanie parametrov diaľkových volieb s elektronickými ...

  03 Zabezpečovanie technickej prevádzky elektronických zariadení s kódovou alebo priamou diagnostikou ...

  04 Zabezpečovanie technickej prevádzky rádiotelefónnej spojovej siete.

  05 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky koncových zariadení na prenos dát s rýchlosťou nad ...

  06 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky faksimilných zariadení na prenos novinových stránok. ...

  07 Uvedenie do prevádzky a zabezpečovanie technickej prevádzky telefaxových zariadení.

  08 Vedenie montáže alebo opráv technologických zariadení vysielačov s výkonom nižším ako 5 kW a súboru ...

  09 Montáž alebo oprava koaxiálnych alebo optických telekomunikačných káblov.

  10 Vedenie montáže alebo opráv zložitých anténových systémov (napr. synfázových antén, logaritmicko-periodických ...

  Pracovné činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi:

  01 Riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrana osôb v ochranných oblekoch pomocou ...

  02 Vedenie, obsluha, oprava a údržba zásahovej požiarnej techniky, záchranárskej techniky a vecných ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  01 Vedenie, oprava a údržba špecializovaných mechanizmov leteckej dopravy, ktoré si vyžadujú osobitné ...

  02 Kontrola a oprava vybranej leteckej techniky a príprava strojov na lietanie po vykonaní predpísaných ...

  03 Vedenie a organizovanie práce

  04 Kontrola, diagnostikovanie a oprava elektronických riadiacich jednotiek, hydraulických a mechanických ...

  Pracovné činnosti v oblasti telekomunikácií:

  01 Vedenie montáže, oživovanie alebo zabezpečovanie technickej prevádzky digitálnych telefónnych ústrední ...

  02 Diagnostika, lokalizácia porúch a oprava modulov digitálnych telekomunikačných zariadení v servisnom ...

  03 Vedenie montáže, oživovanie a zabezpečovanie technickej prevádzky digitálnych zariadení na prenos ...

  04 Servisná oprava elektronických častí digitálnych telekomunikačných zariadení alebo zariadení s mikroprocesorovými ...

  05 Vedenie montáže alebo opráv koaxiálnych optických telekomunikačných káblov.

  06 Vedenie montáže alebo opráv najzložitejších anténových systémov (napr. ARPO, viacposchodových synfáznych ...

  Pracovné činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi:

  01 Špecializovaná riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí, záchranná práca, vyslobodzovacia ...

  05. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  01 Jednoduchá pomocná práca pri geodetických meraniach v teréne.

  02 Najjednoduchšia geodetická, kartografická a reprodukčná práca (napr. pomocná práca pri meraní a jeho ...

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Jednoduchá geodetická alebo kartografická práca, pomocné stabilizačné, údržbové a nápravné práce ...

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  01 Zhotovovanie digitálnych kópií zo starých dokumentačných fondov mapových a písomných operátov katastra ...

  02 Zhotovovanie jednofarebných poltónových alebo sieťových negatívov a diapozitívov z jednoduchej predlohy ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  01 Ručné spracúvanie vydavateľských originálov máp, transformácia máp z iného kartografického zobrazenia ...

  02 Najnáročnejšia oprava, zoraďovanie a nastavovanie elektronických geodetických prístrojov, špeciálnej ...

  10. KULTÚRA

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  01 Zhotovovanie a upravovanie povrchu jednotlivých častí modelov z dreva, z plexiskla, z novoduru a ...

  02 Manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvetľovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách, ...

  03 Zhotovovanie dratiev a vylepovanie vnútra obuvi.

  04 Spracúvanie vlasovej suroviny pre vlásenkársku výrobu vrátane samostatnej prípravy farbiacich kúpeľov. ...

  05 Nákup, príprava a udržiavanie osobných a spotrebných divadelných rekvizít, ich aranžovanie a inštalácia ...

  06 Zostavovanie fundusových prvkov, praktikáblov, schodísk, okien, dverí a ich spájanie so zabezpečením ...

  07 Obsluha javiskovej mechanizácie (napr. pevné točne, ťahadlá na povrazisko, prepadliská).

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Zostavovanie a rozoberanie dekorácií z jednoduchých dekoračných prvkov, nakladanie, skladanie a prenášanie ...

  02 Zhotovovanie detailov podľa čiastkových výkresov na statických modeloch, zhotovovanie jednoduchej ...

  03 Rozmiestňovanie, obsluha a bežná údržba žiarovkových a oblúkových svietidiel vrátane zoradenia a ...

  04 Príprava a obsluha pevne zabudovaného premietacieho zariadenia vrátane prípravy a ošetrovania filmových ...

  05 Samostatné preberanie rekvizít, ich skladovanie a vykonávanie inventarizácie.

  06 Našívanie zvrškov a oprava scénickej obuvi a krojovej obuvi.

  07 Drobná oprava poškodených divadelných kostýmov používaných pri predstavení, ich pranie, žehlenie ...

  08 Zhotovovanie základných prvkov scénických kostýmov.

  09 Pútkovanie vláseniek, šitie montúr, úprava jednoduchších účesov, riasenie a lepenie vláseniek a fúzov. ...

  10 Údržba a priebežné ladenie všetkých klávesových nástrojov podľa sluchu (napr. klavír, organ, spinety, ...

  11 Zhotovovanie jednoduchých výrobkov úžitkového umenia, ornamentálnych i figurálnych intarzií, morenie ...

  12 Zhotovovanie umeleckých úžitkových a dekoratívnych predmetov moderného a historického charakteru ...

  13 Odlievanie častí modelov z plastických látok (napr. dentakryl, epoxidové živice), kompletizácia ich ...

  14 Zhotovovanie menších plastických modelov, rôznych plastík a odliatkov (divadelné rekvizity) alebo ...

  15 Príprava a obsluha premietacieho zariadenia v kine vrátane obsluhy analógovej reprodukcie zvuku. ...

  16 Samostatné zabezpečovanie, uskladňovanie a označovanie, vedenie a expedovanie filmov podľa požiadaviek ...

  17 Technické zabezpečovanie funkcie rekvizít (napr. strelné zbrane), vytváranie zvukových alebo optických ...

  18 Zhotovovanie spodkov a náročných vrchných častí špeciálnej obuvi.

  19 Zhotovovanie častí scénických kostýmov alebo krojov, úpravy scénických kostýmov alebo krojov a doplnkov ...

  20 Zhotovovanie bežných divadelných a módnych vláseniek rôznych typov vrátane farbenia alebo jednoduchšia ...

  21 Samostatné postavenie členitých a veľkorozmerných realistických javiskových scénických výprav na ...

  22 Vykonávanie manuálnej práce súvisiacej so zabezpečovaním činnosti všetkých typov knižníc, fyzického ...

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  01 Čalúnenie nábytku materiálmi individuálnych tvarov a vzorov podľa návrhov výtvarníka alebo podľa ...

  02 Zhotovovanie viacstupňových opôn vyrobených z viacerých dielov, ktoré sa môžu podľa potreby spúšťať ...

  03 Zhotovovanie individuálnych scénických doplnkov z dreva prevažne ručne alebo zhotovovanie umelecko-remeselných ...

  04 Zhotovovanie formy na odlievanie častí modelov z epoxidových živíc a dentakrylu, zhotovovanie a zostavenie ...

  05 Zhotovovanie veľkoplošných nástenných malieb, patinovanie štukových ornamentov, maliarske napodobňovanie ...

  06 Zhotovovanie základných výtvarne menej náročných scénických konštrukcií podľa výkresovej dokumentácie ...

  07 Obsluha a nastavovanie pracovných charakteristík reprodukčného zariadenia, realizácia elektroakustickej ...

  08 Príprava a obsluha premietacieho zariadenia v kine vrátane obsluhy digitálnej reprodukcie zvuku. ...

  09 Zabezpečovanie stavby a montáže orchestriska na domácom pódiu a na iných pódiách pri zájazdoch orchestra. ...

  10 Organizovanie stavby členitých javiskových celkov, ich úprav, premien a demontáží na javiskách so ...

  11 Montáž technického zariadenia, výstavníckych prvkov, výroba výstavníckych prvkov a inštalovanie exponátov. ...

  12 Zhotovovanie civilných a dobových kostýmov a dobovej bielizne vrátane aranžovania jednotlivých kostýmových ...

  13 Individuálna ručná výroba tanečnej obuvi, baletnej obuvi alebo krojovej obuvi vrátane jej opravy, ...

  14 Zhotovovanie výtvarne náročných dobových vlásenkárskych výrobkov alebo masiek so zložitým technologickým ...

  15 Zhotovovanie návrhu a strihu historických alebo modelových klobúkov, doplnkov a ozdôb s náročným ...

  16 Tvorba bábok a ich pohybového mechanizmu podľa návrhu výtvarníka a predstáv režiséra vrátane úprav ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Nastavovanie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií na ...

  02 Nastavovanie a obsluha zariadenia na tvorbu zvukov elektronickou cestou, usmerňovanie prevádzky súboru ...

  03 Zabezpečovanie dokumentačného spracúvania zápisov o zvukovom a zvukovo-obrazovom zázname, zabezpečovanie ...

  04 Vykonávanie, usmerňovanie a kontrola bezporuchovej prevádzky technických zariadení, elektrických ...

  05 Zhotovovanie videozáznamov a fotografovanie vzdelávacích, súťažných a iných kulturno-spoločenských ...

  06 Technické zabezpečovanie, úprava, údržba a príprava koncertného pódia, rozmiestňovanie ťažkých hudobných ...

  07 Samostatné nastavovanie zvukových zariadení a svetelných zariadení, výroba plejbeku a jeho realizácia ...

  08 Realizácia technickej časti výstav, výroba náročných výstavníckych prvkov, montáž zložitého technického ...

  09 Samostatné zhotovovanie najnáročnejších umelecko-remeselných čalúnnických výrobkov zložitých slohov ...

  10 Zhotovovanie nábytku podľa návrhu vrátane prípravy materiálu; zhotovovanie intarzií výtvarne náročných ...

  11 Zhotovovanie výtvarne náročných konštrukcií scénických dekorácií, výroba zložitého kovového nábytku, ...

  12 Zhotovovanie veľmi zložitých funkčných modelov s elektronickým vybavením.

  13 Zhotovovanie formy, odlievanie plastických doplnkov, kašírovanie.

  14 Zhotovovanie a montáž technicky a výtvarne náročných funkčných modelov na vývojové účely pri dodržaní ...

  15 Zhotovovanie slohových malieb vrátane samostatného doplnenia daného námetu; sondáže vrstiev malieb, ...

  16 Zhotovovanie modelov a plastík všetkých druhov z rôznych materiálov a povrchových úprav podľa návrhu ...

  17 Zhotovovanie náročných scénických kostýmov alebo krojov s využitím rôznych druhov materiálov vrátane ...

  18 Samostatné zhotovovanie strihov jednotlivých kostýmových častí a dobovej bielizne.

  19 Zhotovovanie náročnej historickej obuvi z rôznych materiálov a rôznou technológiou podľa návrhu výtvarníka ...

  20 Samostatné technologické navrhovanie a komplexné zhotovovanie individuálnych masiek alebo vláseniek ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  01 Reštaurovanie historicky cenných diel s mechanickou a chemickou úpravou kovu, dreva, textilu, skla ...

  02 Zostavovanie svetelného scenára predstavenia a záznam svetelných scén na reguláciu osvetlenia do ...

  03 Spracúvanie analógového a digitálneho záznamu zvuku z rôznych druhov nosičov vrátane strihu, vykonávanie ...

  04 Samostatná realizácia technickej časti výstavy, výroba špeciálnych výstavníckych prvkov, montáž technologicky ...

  05 Vytváranie najnáročnejších malieb všetkých druhov figurálnej, architektonickej a krajinárskej kompozície ...

  06 Modelovanie figurálnych alebo architektonických plastík v priestorovom riešení; zhotovovanie sôch ...

  07 Vytváranie najnáročnejších veľkoplošných kompozícií gobelínov, dekoračných závesov, opôn a podobne ...

  08 Zhotovovanie výtvarne najnáročnejších kovových zostáv a drevených zostáv architektúry monumentálneho ...

  09 Zhotovovanie tepanej i kovanej figurálnej plastiky podľa návrhu výtvarníka alebo podľa vlastného ...

  10 Zhotovovanie najnáročnejších umelecko-rezbárskych výrobkov, rezbovanie figúr a reliéfov z dreva podľa ...

  11 Samostatné zhotovovanie strihov najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov ...

  12 Zhotovovanie najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov v súlade s režijnou ...

  13 Samostatné vypracúvanie návrhov a zhotovovanie vzorov najnáročnejších modelov scénickej obuvi a krojovej ...

  12. OBRANA

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Gravírovanie rôznych znakov na doskovitých a skriňovitých polotovaroch do rôznych materiálov vrátane ...

  02 Obsluha lisov na termoplasty a gumy vrátane montáže foriem, ich nastavovania na stroji, kontroly ...

  03 Základná odborná práca pri ručnej obsluhe strojov a zariadení v laboračnej výrobe a pri laborácii ...

  04 Oprava optických častí menej zložitých optických prístrojov.

  05 Rezanie optických polotovarov na poloautomatických strojoch s rovnobežnosťou a rovinnosťou 0,05/100. ...

  06 Osadzovanie dosiek plošných spojov a hybridných integrovaných obvodov podľa výkresu.

  07 Bežná odborná práca pri kontrole polotovarov, zostáv alebo výrobkov meraním na meracích zariadeniach, ...

  08 Príprava munície, raketových motorov, meracích prístrojov, hydraulických systémov, prípravkov a snímačov ...

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  01 Zložitá individuálna remeselná práca pri vývoji laboratórnych vzorov, funkčných vzorov a prototypov ...

  02 Oprava optických častí optických a optoelektronických prístrojov vrátane ich justáže (napr. ďalekohľad). ...

  03 Zložitá odborná práca pri strojovom opracúvaní optických polotovarov vrátane dokončovacích operácií ...

  04 Pyrotechnická práca pri ničení výbušnín a munície známeho pôvodu a neznámeho pôvodu.

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie.

  01 Individuálna remeselná práca so značným podielom tvorivej nápaditosti pri vývoji laboratórnych vzorov, ...

  02 Oprava zložitých elektrických, optoelektrických alebo optických systémov vrátane ich nastavovania ...

  03 Vysoko odborná práca pri strojovom spracúvaní optických súčiastok vrátane dokončovacích operácií ...

  04 Montáž a zapájanie veľmi zložitých elektronických zariadení a oživovanie zložitých elektronických ...

  05 Elektrochemické pokovovanie súčiastok s 10 a viac tolerovanými rozmermi vrátane prípravy všetkých ...

  06 Kalenie a popúšťanie opracúvaných dielcov z ocele, z neželezných kovov a z ich zliatin náchylných ...

  07 Vedenie, obsluha, oprava a údržba špeciálnej vojenskej techniky a špeciálnych technických zariadení ...

  08 Celková oprava všetkých typov strelných zbraní vrátane zhotovovania súčastí všetkých druhov, povrchových ...

  09 Skúšanie nových a vývojových zbraní a munície, profylaktická kontrola zbraní a zbraňových systémov ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  01 Sústruženie povrchu niekoľkonásobne osadeného čela, diery a vnútorného vybratia, brúsenie čelných ...

  02 Oprava veľmi zložitých elektronických, optoelektronických alebo optických systémov vrátane ich nastavovania ...

  03 Brúsenie na rovinných brúskach a hrotových brúskach alebo na brúskach na diery s presnosťou IT 4 ...

  04 Oprava, kompletovanie, nastavovanie najzložitejších elektrotechnických a elektronických zariadení ...

  05 Kontrolné meranie a identifikácia chýb na laboratórnych vzoroch, funkčných vzoroch a prototypoch ...

  14. PÔDOHOSPODÁRSTVO

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  Pracovné činnosti v oblasti záhradníctva a ovocinárstva:

  01 Jednoduchá ručná práca v záhradníctve a ovocinárstve s použitím bežného náradia.

  02 Jednoduchá a pomocná ručná práca v záhradách, v sadoch, v lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej ...

  03 Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.

  04 Odborná ručná práca v záhradách, v sadoch, v lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene ...

  05 Práca s drobnými mechanizmami pri údržbe a tvorbe záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene. ...

  06 Ručné ukladanie a vykladanie alebo rozhadzovanie kompostu, zeminy, maštaľného hnoja, priemyselných ...

  07 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov bez rezu koruny.

  Pracovné činnosti v oblasti živočíšnej výroby:

  01 Jednoduchá pomocná práca pri chove úžitkových zvierat.

  02 Jednoduchá pomocná práca pri zabíjaní jatočných zvierat a pri jatočnom opracúvaní ich tiel.

  03 Pomocná práca pri chove, ošetrovaní a kŕmení zvierat.

  04 Ošetrovanie a chov hydiny v úžitkových malochovoch.

  05 Jednoduchá práca pri obsluhe prístrojov vo všetkých oddeleniach veterinárnej diagnostiky.

  Pracovné činnosti v oblasti lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

  01 Montáž a demontáž výtlačného zavlažovacieho zariadenia v lesných škôlkach.

  02 Zalievanie záhonov v škôlkach ručne s prinášaním vody vo vedrách alebo ošetrovanie obaľovaných sadeníc ...

  03 Ručné poprašovanie semenáčov a sadeníc chemickými prostriedkami alebo príprava substrátu, plnenie ...

  04 Balenie a príprava semenáčov a sadeníc lesných drevín na expedíciu.

  05 Zatieňovanie a odtieňovanie záhonov v lesných škôlkach tienidlami vrátane ich prenášania a ukladania ...

  06 Pozemné signalizovanie asanovaných plôch pri leteckom prášení.

  07 Plnenie jám snehom a ľadom na zakladanie sadeníc.

  08 Ručná príprava pôdy plytkým zhrňovaním na prirodzenú obnovu lesa.

  09 Práca pri taxácii a pri vyznačovaní ťažieb dreva.

  10 Práca v drobnej lesnej výrobe (napr. výroba čalúnnickej trávy, brezového a vŕbového prútia, ozdobnej ...

  11 Práca v prevádzke poľovníctva (napr. odchyt drobnej zveri, dezinfekcia poľovníckeho zariadenia). ...

  12 Presekávanie, znášanie a pálenie haluziny po ťažbe dreva.

  13 Ošetrovanie uskladnených semien a plodov lesných drevín (napr. prehadzovaním, triedením) podľa biologických ...

  14 Predosevná príprava semien (napr. macerácia, máčanie v auxínoch alebo v kyselinách, stratifikácia, ...

  15 Obsluha mechanickej osievacej linky a linky na výrobu obaľovaných sadeníc lesných drevín.

  16 Ručná príprava pôdy pri zakladaní alebo prevádzke lesných škôlok (napr. hlboké prekopávanie, planírovanie, ...

  17 Škôlkovanie sadeníc ručne.

  18 Zber semien a plodov lesných drevín a krov na semenných plantážach zo zeme a zo zoťatých stromov ...

  19 Vyzdvihovanie, triedenie, úprava, zakladanie a uskladnenie, prípadne expedícia semenáčov a sadeníc ...

  20 Okopávanie, kyprenie a pletie záhonov semenáčov a sadeníc v lesných škôlkach alebo okopávanie a kyprenie ...

  21 Pristrihávka, prerezávka a výroba vianočných stromčekov ručne.

  22 Ručná príprava pôdy a sadba sadeníc alebo sejba semien lesných drevín v nezaburinených a v ľahko ...

  23 Ochrana lesných kultúr a lesa mechanicky (napr. vyžínaním, obaľovaním, rázsochami).

  24 Výroba a stavba oplotenia v lesných porastoch a oplotenia lesných škôlok vrátane prípravy materiálu. ...

  25 Odchyt raticovej zveri.

  26 Pálenie dreveného uhlia v milieroch a v retortách bez spracúvania plynných splodín.

  27 Kopanie a udržiavanie protipožiarnych pásov, priekop, poľovných chodníkov, hraničných kopcov a pod. ...

  Pracovné činnosti v oblasti rybného hospodárstva:

  01 Príprava optimálneho rybničného prostredia na hospodársky chov sladkovodných rýb (hnojenie a meliorácia) ...

  02 Skladovanie krmív, návoz krmiva, vyskladňovanie síl alebo výber kŕmnych miest, vyčistenie, označenie, ...

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  Pracovné činnosti v oblasti záhradníctva a ovocinárstva:

  01 Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov alebo ovocných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných ...

  02 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov, nadzemných častí a ďalších prác.

  03 Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov, trvaliek, ...

  04 Výsev semien sejacím strojom (napr. kvetín, zeleniny).

  05 Výsadba kvetinových skupín farebne zladených a usporiadaných do ornamentov podľa návrhu odborníka. ...

  06 Množenie, sadenie do črepníkov a presádzanie náročných druhov rastlín vrátane rozsádzania rastlín ...

  07 Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov práce a spôsobu ošetrovania (napr. prihnojovanie, ...

  08 Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov. ...

  Pracovné činnosti v oblasti rastlinnej výroby:

  01 Poľnohospodárska práca pri zakladaní, ošetrovaní a zbere poľnohospodárskych plodín podľa metodiky ...

  02 Dozor, obsluha a údržba mechanizačnej osievacej linky a linky na výrobu obaľovaných sadeníc. ...

  03 Rozmetávanie priemyselných hnojív a maštaľných hnojív.

  04 Vláčenie, smykovanie a ostatná predsejbová príprava pôdy, technický záber náradia do 6 m.

  05 Mechanizovaná práca v sadoch (bránenie medzi riadkami, dopravná práca).

  06 Obsluha techniky, pohyb a práca mimo spevnených komunikácií a plôch a tvorba záhrad, sadov, lesov, ...

  07 Sejba poľnohospodárskych plodín strojmi na presný výsev a univerzálnymi sejacími strojmi.

  08 Oprava a nastavovanie poľnohospodárskych strojov a traktorov.

  09 Chemická ochrana a hnojenie poľnohospodárskych kultúr postrekom a posypom.

  10 Chemické postreky, dezinfekcia pôdy, konzervovanie stromov a prihnojovanie všetkých záhradníckych ...

  11 Sejba plodín strojom pre presný výsev, bezorbová sejba na stroji na výsev špeciálnych plodín. ...

  12 Siatie plodín univerzálnymi sejacími strojmi so záberom 6 m a viac.

  13 Chemická ochrana a hnojenie poľnohospodárskych kultúr postrekom závesnými a samojazdnými postrekovačmi. ...

  14 Selekcia a odber vrúbľov.

  15 Vykonávanie všetkých druhov rezov ovocných drevín vrátane triedenia a klasifikácie vybraných alebo ...

  16 Mechanizovaná práca v sadoch (napr. pneumatický rez, striasacie zariadenie, chemická ochrana). ...

  Pracovné činnosti v oblasti vinárstva a vinohradníctva:

  01 Sírenie hrozna a muštu siričitanom vrátane výpočtu dávok a prípravy roztokov.

  02 Obsluha drvičov a odzrňovačov hrozien, regulácia rmutu do zásobníkov lisov v predpísanom čase, kontrola ...

  03 Sceľovanie prírodných vín vrátane vyhodnocovania základných organoleptických vlastností (chuť, vzhľad, ...

  04 Usmerňovanie procesu lisovania hrozna a ovocia na hydraulických lisoch vrátane regulácie tlaku v ...

  Pracovné činnosti v oblasti živočíšnej výroby:

  01 Ošetrovanie výkrmného hovädzieho dobytka, jalovíc a teliat v maštaliach bez mechanizácie.

  02 Ošetrovanie ošípaných, baranov a oviec v úžitkových chovoch.

  03 Základná práca pri ošetrovaní zvierat podľa pokynov.

  04 Rozpoznávanie príznakov ochorenia, vykonávanie základných zooveterinárnych opatrení, asistencia pri ...

  05 Vedenie poťahu pri vykonávaní prác v poľnohospodárskej výrobe alebo v lesníckej činnosti, jazda na ...

  06 Kŕmenie a ošetrovanie ťažných koní, ošetrovanie postrojov, prívesných zariadení a vozov, spolupráca ...

  07 Samostatné ošetrovanie produkčných a chovných včelstiev.

  08 Odchov matiek na úrovni registrovaných alebo úžitkových chovov včelstiev.

  09 Manipulácia pri presune a zvoze kadáverov a konfiškátov na určené miesto.

  10 Odchyt mäsožravých zvierat, preprava do veterinárneho strediska nákladným motorovým vozidlom. ...

  11 Usmerňovanie rozmnožovacích, uznaných a oblastných chovov včiel.

  12 Ošetrovanie koní vo výcviku, výcvik pod sedlom a v záprahu.

  13 Ošetrovanie dojníc, oviec alebo kôz vrátane dojenia v maštaliach s nízkym alebo stredným stupňom ...

  14 Samostatné bežné ošetrovanie zvierat vrátane kŕmenia zvierat, pomoc pri veterinárnych zákrokoch. ...

  15 Prípravná práca spojená s pitvou a manipulácia s telami mŕtvych zvierat alebo pomocná práca veterinárneho ...

  16 Jednoduchá, fyzicky náročná práca vo veterinárnych zariadeniach.

  17 Práca pri dezinsekcii a dezinfekcii objektov zvlášť nebezpečnými jedmi pri ničení škodcov a obťažujúceho ...

  18 Úprava výsekového mäsa na kuchynské spracovanie vrátane jeho triedenia podľa druhov.

  Pracovné činnosti v oblasti rybného hospodárstva:

  01 Oprava a údržba prevádzkových zariadení rybníkov, stavidiel výpustných zariadení, splavov, hrádzí. ...

  02 Odborná práca pri výlove, záťahu, jadrení a brakovaní rýb.

  03 Odchov plôdikov, násad a trhových rýb.

  Pracovné činnosti v oblasti lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

  01 Lúštenie šišiek v diskontinuálnych komorových luštiarňach a dolúšťovacími bubnami alebo v kontinuálnych ...

  02 Predčistenie semien na čistiacich strojoch, odkrídlovanie semien a čistenie semien ihličnanov na ...

  03 Obsluha škôlkovacích a zalesňovacích strojov nesených na traktore.

  04 Zostavovanie, obsluha a údržba veľkoplošných závlahových súprav všetkých druhov v lesných škôlkach ...

  05 Ručná príprava pôdy a výsadba sadeníc lesných drevín v zaburinených pôdach a v ťažko a vo veľmi ťažko ...

  06 Výroba a stavba lesníckych, poľovníckych a lesoparkových účelových zariadení vrátane prípravy materiálu. ...

  07 Odchov a ošetrovanie pernatej zveri vo veľkochovoch.

  08 Spolupráca pri sústreďovaní dreva.

  09 Samostatná manipulácia a druhovanie dreva v manipulačno-expedičnom sklade a odvoznom mieste vrátane ...

  10 Ručné spúšťanie dreva po svahu vrátane stavby a udržiavania šmykov.

  11 Ručné odvetvovanie a odkôrňovanie predstínaných stromov.

  12 Ochrana lesných kultúr a lesa chemickými prostriedkami (napr. náterom, postrekom) vrátane prípravy ...

  13 Vyvetvovanie vysokých stromov vykonávané výstupom do korún.

  14 Sústreďovanie dreva poťahom z lesných porastov.

  15 Vedenie, obsluha a údržba mechanizačných prostriedkov v lesníckej a poľnohospodárskej činnosti v ...

  16 Sústreďovanie dreva lanovými systémami vrátane ich montáže a demontáže.

  17 Samostatné druhovanie dreva bez spolupráce s manipulačným majstrom (napr. na poloautomatickej manipulačnej ...

  18 Samostatné druhovanie prírezov a reziva bez spolupráce s majstrom pri rámovej píle, omietačke, skracovačke, ...

  19 Obsluha, oprava a údržba jednoduchších mechanizačných prostriedkov v pridruženej drevárskej výrobe ...

  20 Brúsenie pílových listov na rámovú pílu.

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  Pracovné činnosti v okruhu veterinárnej laboratórnej diagnostiky:

  01 Vedenie evidencie – laboratórny denník (o podmienkach prepravy vzoriek napr. teplota ) a ich nedostatkoch, ...

  02 Upratovanie, čistenie, dezinfekcia priestorov, likvidácia odpadu, umývanie a sterilizácia laboratórneho ...

  Pracovné činnosti v oblasti rastlinnej výroby:

  01 Vedenie, nastavenie a oprava kombinovaných zberačov na zber poľnohospodárskych plodín.

  02 Vedenie, obsluha a nastavenie samojazdných zberových rezačiek na zber zelenej a zvädnutej krmoviny, ...

  03 Vedenie, obsluha a nastavenie kombinovaných zberačov na zber technických plodín, okopanín, zeleniny ...

  04 Vedenie, obsluha a nastavenie samojazdných zberových strojov na zber zrnín, semien a okopanín vrátane ...

  Pracovné činnosti v oblasti vinárstva a vinohradníctva:

  01 Úprava a ošetrovanie hroznových muštov v produkčných pivniciach (sledovanie priebehu kvasného procesu ...

  02 Výroba dezertných vín z hroznových muštov, zo zostáv prírodných vín a z extraktu korenitých látok ...

  Pracovné činnosti v oblasti živočíšnej výroby:

  01 Usmerňovanie procesu dojenia v dojárňach kruhových, tandemových, rybinových, paralelných alebo oválnych ...

  02 Omračovanie a usmrcovanie ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec, kôz a domácich nepárnokopytníkov ...

  Pracovné činnosti v oblasti rybného hospodárstva:

  01 Usmerňovanie výlovu rybníkov vrátane prípravy rybníkov na výlov.

  Pracovné činnosti v oblasti lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

  01 Obsluha, oprava alebo údržba mechanizačných prostriedkov v pridruženej drevárskej výrobe (napr. manipulačná ...

  02 Trhanie šišiek, imela a imelovca, zber semien a vrúbľov s výstupom do korún stojacich stromov. ...

  03 Ťažba dreva motorovou pílou vrátane odvetvovania s technologickou nadväznosťou na ďalšie práce ťažbovej ...

  04 Vedenie, obsluha a údržba špeciálnych strojov s výkonom motora nad 132 kW pri príprave pôdy na obnovu ...

  05 Sústreďovanie dreva mechanizačnými prostriedkami (napr. traktor, navážacia súprava) vrátane mechanizovaného ...

  06 Koordinovanie montáže, údržby, prevádzky a demontáže lanových systémov pri sústreďovaní dreva. ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  Pracovné činnosti v oblasti vinárstva a vinohradníctva:

  01 Usmerňovanie kontinuálnych biologicko-chemických a fyzikálnych procesov pri prekvasovaní prírodných ...

  Pracovné činnosti v oblasti lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

  01 Údržba a oprava elektroinštalácie nízkeho napätia a elektrických automatických systémov mechanizácie ...

  02 Vedenie, obsluha, údržba a oprava viacúčelových ťažbových strojov, procesorov a strojov na stínanie ...

  15. PRÁCA A SOCIÁLNE VECI

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  01 Čiastkové pomocné fyzicky namáhavé práce pri poskytovaní úkonov starostlivosti o domácnosť a pri ...

  02 Fyzicky namáhavá pomocná práca pri poskytovaní terénnej sociálnej služby.

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Komplexné pomocné fyzicky namáhavé práce pri poskytovaní úkonov starostlivosti o domácnosť pri poskytovaní ...

  02 Fyzicky namáhavá práca pri manipulácii s imobilným prijímateľom sociálnej služby pri poskytovaní ...

  03 Rutinná, fyzicky namáhavá pomocná manipulačná alebo obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní ...

  04 Rutinná pomocná a obslužná práca pri poskytovaní sociálnych služieb krízovej intervencie.

  16. SAMOSPRÁVA (VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK A OBEC)

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  01 Kontrola a váženie vrátane evidencie a spolupráce pri vykladaní špeciálnych vozov na zber tuhého ...

  02 Triedenie fliaš, črepov, plastických látok, vyextrahovaného textilu, vlasov, vriec a pod. individuálne ...

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Frézovanie alebo obrábanie jednoduchých dielcov na nastavených strojoch.

  02 Sústruženie podložky z tyčového materiálu na úplne nastavenom automatickom sústruhu.

  03 Bodové zváranie malých dielcov s vizuálnou kontrolou.

  04 Prípravná a montážna práca pri montážach a opravách výťahov, spolupráca pri osadzovaní a opravách ...

  05 Základná maliarska práca (napr. príprava základného materiálu, sadrovanie, umývanie starých malieb, ...

  06 Prvé a druhé poťahovanie drobného nábytku, okenných rámov a krídel tmelom.

  07 Vkladanie alebo odoberanie a ukladanie materiálu pri všetkých drevoobrábacích strojoch alebo dopravných ...

  08 Kladenie a oprava dlažieb a drevených klátikov alebo obrovnávanie svahov a dlažieb priekop.

  09 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. príprava dielcov potrubia, armatúr, rozoberanie potrubia na ...

  10 Izolatérska práca (napr. príprava izolačného materiálu, zhotovovanie rôznych druhov rovných izolačných ...

  11 Kladenie, lepenie a zváranie podlahových povlakov, kladenie textilných podlahových krytín alebo prebrúsenie ...

  12 Sklenárska práca (napr. zasklievanie bežných konštrukcií) v dielni.

  13 Jednoduchá tesárska práca (napr. zhotovovanie provizórneho oplotenia, murárske kozy, lešenárske podlahy, ...

  14 Jednoduchá murárska alebo maliarska práca (napr. vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami, dodatočné ...

  15 Obsluha a bežná údržba stavebných mechanizmov (napr. miešacích súprav na výrobu jedného druhu zmesi) ...

  16 Jednoduchá kamenárska práca (napr. ručné štiepanie bridlicových dosiek), dlažbová a obkladová práca. ...

  17 Jednoduchá betonárska práca (napr. miešanie zmesí, výroba záhradných obrubníkov, dlaždíc).

  18 Rovnanie, strihanie a ohýbanie betonárskej ocele podľa výkresu výstuže s výberom materiálu.

  19 Bodové zváranie častí výstuže so zostavením podľa výkresu.

  20 Základná elektromontážna práca (napr. osadzovanie konzol, odbočkových škatúľ, podperných a priechodných ...

  21 Základná frézarská práca na jednoduchých dielcoch v dielenskej tolerancii.

  22 Zhotovovanie tvarovo jednoduchých krytov z niekoľkých dielcov s hmotnosťou jednotlivých dielcov do ...

  23 Obsluha jednoúčelových strojov pri zhotovovaní dielcov a výrobkov z jemných plechov (napr. obsluha ...

  24 Ohýbanie rúrok s priemerom do 30 mm v rozsahu 1 – 2 plošných ohybov vrátane rezania (ručne alebo ...

  25 Čiastková práca pri opravách priamočinných a regulačných prístrojov na získavanie informácií bez ...

  26 Základná odborná práca pri montáži meracích a regulačných zariadení (napr. montáž a zapájanie signalizačných ...

  27 Zhotovovanie a oprava doplnkov elektrických prívodov prenosných a bezpečnostných osvetlení vrátane ...

  28 Odpojenie a vybratie elektromerov, ustanovenie a zapojenie nového elektromeru, preskúšanie jeho funkcie. ...

  29 Sústruženie jednoduchého puzdra s presnosťou IT 12 na nastavenom revolverovom sústruhu.

  30 Sústruženie povrchov, čiel a zrážanie hrán čapov s presnosťou IT 12 na hrotovom sústruhu.

  31 Rezanie nekovových materiálov všetkého druhu alebo rezanie a rozbrusovanie kovových materiálov s ...

  32 Ručné brúsenie rovných alebo mierne zaoblených plôch s rozmerom do 10 000 mm2 alebo dielcov s dĺžkou ...

  33 Zostavovanie jednoduchých podskupín strojov a zariadení (napr. hadice palivového alebo olejového ...

  34 Zhotovovanie konzol, príchytiek, strmeňov, opierok a pod. vrátane rozmeriavania východiskového materiálu, ...

  35 Odporové zváranie na lisoch alebo vysokofrekvenčné spájkovanie.

  36 Zváranie na tupo s kontrolou tesnosti alebo s deštrukčnou skúškou.

  Ďalšie pracovné činnosti:

  01 Zhotovovanie plošných pútačov, dekoračných prvkov, nápisov podľa šablóny, bežná úprava a výzdoba ...

  02 Upratovanie, umývanie a dezinfekcia podlahy a stien kobiek a spaľovní, krematórií, manipulačných ...

  03 Úprava hrobových miest, polievanie kvetov, udržiavanie čistoty cintorínskych zariadení, hrobov, kobiek, ...

  04 Ručné čistenie kanalizačných zariadení vrátane manipulácie, obsluha kalových polí v čistiarni odpadových ...

  05 Manipulácia s nádobami, s popolnicami, s kontajnermi, plnými aj prázdnymi, pri odvoze tuhého komunálneho ...

  06 Čistenie a hrubá dezinfekcia nádob, popolníc, kontajnerov a zariadení na odvoz odpadkov, bežná údržba ...

  07 Osádzanie, výmena alebo oprava nosných stĺpikov cestných dopravných značiek, montáž a demontáž značiek ...

  08 Značenie povrchu vozoviek striekacou pištoľou alebo nátermi formou deliacich čiar a značiek na vymedzenie ...

  09 Základná hygienická úprava vlasov, fúzov alebo brady.

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Individuálne zhotovovanie technicky náročných pútačov, samostatné prispôsobenie rámcových alebo typových ...

  02 Zhotovovanie rôznych šablón, matríc, foriem a pod. na výrobu pútačov vrátane úprav (napr. zmenšenie) ...

  03 Prerokúvanie požiadaviek na priebeh obradu s pozostalými, obstarávanie pohrebných dokladov, zabezpečovanie ...

  04 Aranžovanie vencov a kvetinovej výzdoby katafalku, preberanie kvetinových darov, opravovanie poškodených ...

  05 Usmerňovanie práce pri umiestňovaní a montáži dopravných značiek a značenie povrchu vozovky na usmerňovanie ...

  06 Ručné čistenie kanalizačných sietí.

  07 Ručné čistenie, dezinfekcia a obsluha jednoduchých vodárenských zariadení.

  08 Dozor nad sústredenou skládkou tuhého komunálneho odpadu a kontrola základných fyzikálnych, chemických ...

  09 Ručný výkop, zasypanie hrobu a úprava hrobu na určenom mieste.

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. zostavenie a montáž vykurovacích telies, montáž ručných čerpadiel ...

  02 Oprava domácich vrtuľových alebo závitových pračiek bez vyhrievania s odstredivkami a čerpadlami. ...

  03 Odpojenie, výmena, úprava prívodu a zapojenia plynových spotrebičov bez elektrickej časti.

  04 Bežná oprava mechanických šijacích strojov vrátane nastavenia.

  05 Oprava, výmena dielcov a nastavovanie chodu bicyklov a detských vozidiel vrátane zvárania kovov a ...

  06 Inštalácia, bežná oprava a preventívna údržba rotačných čerpadiel do tlaku 1 MPa a výkonu 100 l/min ...

  07 Oprava elektrických rotačných a tepelných spotrebičov pre domácnosť (napr. vysávač, mixér, žehlička, ...

  08 Oprava zámkov a zatváracích zariadení vrátane zhotovovania kľúčov.

  09 Montáž, nastavenie a oprava lyží alebo korčúľ vrátane ich brúsenia, vypletanie tenisových rakiet ...

  10 Obsluha drviacich, strihacích, mlecích a lisovacích strojov a liniek vrátane nastavenia, kontrola ...

  11 Montáž, demontáž a oprava vodovodných a kanalizačných prípojok zo všetkých materiálov.

  12 Zhotovovanie, montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola alebo demontáž úchytiek, pružín, vodiacich ...

  13 Montáž a zapájanie komplexnej bytovej elektroinštalácie, trojfázových spínačov, prepínačov a spúšťačov, ...

  14 Oprava vápenných, glejových a latexových malieb v bielych, svetlých a polosvetlých tónoch, malieb ...

  15 Zhotovovanie dekoračných linkrúst jednofarebných alebo jednoduchých vzorov alebo bandážovanie rohov, ...

  16 Lepenie tapiet na malých plochách (napr. sokle).

  17 Natieranie a oprava náterov na rôznych podkladoch, strešných konštrukciách, mostoch, stožiaroch, ...

  18 Hobľovanie reziva, prírezov, vlysov a veľkoplošných materiálov na hrúbkovacích troj- alebo štvorstranných ...

  19 Kladenie obalených drvín vozoviek a chodníkov.

  20 Zatepľovanie stien izolačnými materiálmi, zhotovovanie a oprava izolácií proti zemnej vlhkosti alebo ...

  21 Lepenie podlahových povlakov na schodiskách alebo s úpravou do tvarov a vzorov.

  22 Rozoberanie krytín všetkých druhov s vytriedením, dočasné pokrývanie striech škridlicami.

  23 Zasklievanie bežných konštrukcií rôznych druhov všetkými druhmi skla na stavbe alebo dvojité zasklievanie ...

  24 Výroba, oprava a montáž klampiarskych výrobkov (napr. odpadové rúry, oplechovanie rovných plôch). ...

  25 Stolárska práca (napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek, krytov ...

  26 Zhotovovanie rámového oplotenia, pevných okien, oplechovanie dverí a pod.

  27 Konštrukčná práca (napr. obkladanie stien a stropov doskami, zhotovovanie záklopov a podbíjanie z ...

  28 Debniaca práca (napr. debnenie stužujúcich pásov a vencov na nosnom murive, debnenie dosiek, pätiek ...

  29 Lešenárska práca (napr. stavba a rozoberanie všetkých druhov ochranných lešení do výšky 10 m a ohradení). ...

  30 Vymurovanie priečok zo siporexu, zhotovovanie ochrannej izolačnej prímurovky.

  31 Betónovanie stavebných konštrukcií z prostého betónu.

  32 Osadzovanie jednotlivých železobetónových dielcov (napr. základných blokov, stĺpov, stožiarov, stropných ...

  33 Vedenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizačných prostriedkov (napr. samopojazdných zhutňovacích ...

  34 Obsluha deliacich a rámových píl pri rezaní mäkkých kameňov kremičitým pieskom alebo liatinovou drvinou ...

  35 Zhotovovanie betónových a terazzových výrobkov s nanášaním vrstiev terazza, tmelením a brúsením (napr. ...

  36 Zhotovovanie betónových a železobetónových výrobkov (napr. preklady, skruže, cestné vpusty a vstupné ...

  37 Ukladanie výstuže podľa výkresu do debnenia na stavbe do hmotnosti 60 kg na 1 m3 betónu.

  38 Zostavovanie asynchrónnych elektromotorov s rotorom nakrátko do 5 kW.

  39 Zisťovanie príčin chýb elektrickej inštalácie, oprava jednotlivých častí inštalácie vrátane výmeny ...

  40 Frézovanie zárezov matíc a viachranov na kľúče s použitím deliaceho prístroja.

  41 Frézovanie s presnosťou IT 11 na frézkach s NC riadením.

  42 Zhotovovanie tvarovo zložitejších krytov z plechov z niekoľkých častí s hmotnosťou jednotlivých častí ...

  43 Zostavovanie závitových spojov s ručným rezaním závitov nad 2" závitnicou alebo potrubia s prírubami ...

  44 Ohýbanie rúrok s priemerom nad 30 mm až do priemeru 75 mm v rozsahu 1 – 7 plošných ohybov alebo 1 ...

  45 Sústruženie osadeného povrchu, čiel a dier vrátane vnútorného zápichu klzného krúžku s presnosťou ...

  46 Vŕtanie a sústruženie dier ojnice s presnosťou IT 12 na vodorovnej vyvrtávačke.

  47 Rovnanie dielcov, klinov, výstuh, dosiek, prírub, pásnic a pod. kladivom alebo lisom s dodržaním ...

  48 Ručné rezanie závitov, zaškrabávanie malých plôch do roviny alebo vzorkovanie plôch na dosiahnutie ...

  49 Zostavovanie podskupín (napr. na hriadeľ a pero nalisovať koleso, zabrúsiť sedlo ventilu vrátane ...

  50 Zváranie potrubia, potrubných dielcov, armatúr, nádrží a nádob z ocele triedy 10, 11, 12 vo všetkých ...

  51 Naváranie uhlíkových, legovaných a špeciálnych ocelí a ich zliatin bez kontroly akosti návarov. ...

  52 Individuálne priestorové riešenie a samostatné stvárnenie zložitého aranžovania (napr. výstav), názorné ...

  53 Ručné písanie rôznymi druhmi ozdobného písma na rôzne druhy materiálu.

  54 Zhotovovanie individuálnych svadobných kytíc, slávnostných kvetinových vencov a kytíc.

  55 Vybavovanie truhiel podľa objednávok, umývanie, holenie a obliekanie zosnulých do truhiel.

  56 Čistenie a dezinfekcia priestorov áut a prenosných truhiel, spájkovanie vložiek a truhiel na prevoz, ...

  57 Preberanie zosnulých v truhlách, ukladanie truhiel do kobiek, vedenie evidenčných kníh a prevoz zosnulých, ...

  58 Upravovanie interiérov objektov na nasledujúci pohreb, presuny truhiel, čistenie, bielenie a dezinfekcia ...

  59 Spopolňovanie zosnulých, obsluhovanie spaľovacích pecí vrátane hydraulických výťahov, odsávačov, ...

  60 Nastavovanie, údržba a vykonávanie bežných opráv v spaľovacích zariadeniach alebo čistenie a úprava ...

  61 Základná kadernícka a holičská úprava vlasov.

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Oprava, údržba a zabezpečovanie chodu mechanických strojov a zariadení (napr. vežové hodiny, stenové ...

  02 Montáž, nastavovanie, skúšanie vrátane odovzdávania nákladných výťahov s nosnosťou do 100 kg a s ...

  03 Montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola, účasť na revízii, nastavovanie alebo demontáž prevodoviek, ...

  04 Oprava poloautomatických domácich práčok, odstrediviek a sušičiek vybavených čerpadlami, časovým ...

  05 Oprava kotlov a armatúr prietokových ohrievačov všetkých značiek, ich vodných a plynových častí vrátane ...

  06 Výmena, úprava prívodu a zapojenia plynových spotrebičov s elektrickými regulačnými a zabezpečovacími ...

  07 Rekonštrukcia domáceho plynového spotrebiča na iný druh plynu (napr. výmena dýz, horákov, nastavovania ...

  08 Oprava bicyklov (napr. oprava rámu zarovnaním a tvrdým spájkovaním).

  09 Strojové čistenie kanalizačných sietí a zariadení vrátane údržby a opráv.

  10 Montážne a prevádzkové práce na vodovodnom a kanalizačnom potrubí vrátane vykonávania údržby a opráv. ...

  11 Maľovanie a oprava malieb v niekoľkých tónoch alebo vzoroch zložitým šablónovaním, spevňovanie povrchu ...

  12 Zhotovovanie dekoračných linkrúst zložitejších vzorov alebo z niekoľkých farieb, lepenie tapiet všetkých ...

  13 Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.

  14 Frézovanie drevených prírezov, vlysov a plošného materiálu nad 40 mm2 odoberaného materiálu alebo ...

  15 Kladenie dlažieb riadkových, krúžkových alebo diagonálnych, zhotovovanie dlažieb pri úpravách riečnych ...

  16 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie ...

  17 Tepelná izolácia potrubia a ohybov s povrchovou úpravou fóliami alebo plechom.

  18 Zhotovovanie izolácie asfaltovými tmelmi roztieraním za tepla a zažehlením vrchnej vrstvy.

  19 Ručné navíjanie statorov trojfázových asynchrónnych elektromotorov s výkonom do 10 kW.

  20 Kladenie a prekladanie vlysových, parketových a korkových podláh z dyhovaných dosiek v bežnom vyhotovení. ...

  21 Zhotovovanie stierkových, liatych alebo striekaných podlahovín zo živice.

  22 Zhotovovanie a oprava krytín na rôznych väzbách šikmých striech (nečlenité plochy).

  23 Pokrývanie a oprava krytín tvarových štítov, atikového muriva, komínových hlavíc a pod.

  24 Zasklievanie okien, stien a interiérov profilovým sklom.

  25 Výroba, oprava a montáž tvarovo zložitých klampiarskych výrobkov (napr. strešný žľab, strešné okno, ...

  26 Osadzovanie výrobkov z tvrdého dreva alebo dyhovaného dreva, priečok bytových inštalačných jadier, ...

  27 Zhotovovanie a montáž dverí, stien a brán s rozmermi viac ako 2 400 x 2 100 mm z profilov valcovaných ...

  28 Konštrukčná práca (napr. trámových, foršňových stropov so zhotovením komínových výmen, zhotovovanie ...

  29 Debniaca práca (napr. debnenie konštrukcií s ústupkami a výstupkami, debnenie doskových stropov). ...

  30 Lešenárska práca (napr. stavba drevených lešení do výšky 10 m, rozoberanie všetkých druhov lešení ...

  31 Murovanie lícového muriva z tehál, tvárnic vrátane sklených tvárnic, zhotovovanie a oprava jednoduchých ...

  32 Betónovanie stavebných konštrukcií so zložitou a s hustou výstužou (do 90 kg/m3), nosných múrov, ...

  33 Osadzovanie panelov bytovej výstavby a občianskej výstavby do 8 podlaží.

  34 Opracúvanie (napr. lemovanie, hrotovanie, zrnovanie) hrubých a čistých kamenných kvádrov bez použitia ...

  35 Osadenie jednoduchých kamenárskych výrobkov alebo strojové brúsenie a leštenie kamenárskych výrobkov. ...

  36 Ukladanie výstuže podľa výkresu do debnenia na stavbe s hmotnosťou od 60 kg do 90 kg výstuže na 1 ...

  37 Zhotovovanie rovného potrubia s prírubami s priemerom nad 300 mm alebo hranatého potrubia nad 250 ...

  38 Zhotovovanie segmentových potrubí, kovaných, rezaných a stáčaných prechodov mimo osových, profilových ...

  39 Frézovanie strojových súčastí na hotovo s toleranciou IT 8 – 7, frézovanie tvaru nástrojov a šablón ...

  40 Frézovanie jednoduchých závitov na závitových frézach.

  41 Hobľovanie rybinovej vložky (tvar s uhlom).

  42 Sústruženie čela, čelného zápichu, povrchu a čela náboja, zrazenie hrán, vŕtanie a vysústruženie ...

  43 Rezanie kyslíkom na viachorákových strojoch s číslicovým riadením alebo na strojoch riadených fotobunkou ...

  44 Zváranie konštrukcií z plechu, z tyčí, z profilov a z rúrok ocele triedy 10, 11, 12 vo všetkých polohách ...

  45 Zváranie tenkostenných konštrukcií elektrickým oblúkom z plechov, z tyčí, z profilov a z rúrok ocele ...

  46 Zhotovovanie zvarov s požiadavkou na pevnosť podľa noriem na výstuži alebo na výstužných dielcoch. ...

  47 Zváranie elektrickým oblúkom pevnostných zvarov (napr. väzník, nosník), zváranie plameňom (napr. ...

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  01 Individuálne zhotovovanie reklamných pútačov najzložitejších tvarov (napr. figurálne, štylizované, ...

  02 Samostatná realizácia námetov s textami, nápismi a pod., samostatná realizácia výtvarne vysoko náročného ...

  03 Úpravy vlasov náročnými spôsobmi (napr. osobitne náročných spoločenských účesov, zhotovenie špeciálnych ...

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Koordinovanie montážnych, prevádzkových, údržbárskych a opravárskych prác na vodovodnom a na kanalizačnom ...

  02 Montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola, revízia, nastavovanie alebo demontáž nákladných výťahov ...

  03 Koordinovanie montážnych prác, odborných prehliadok a skúšok, odstraňovanie zistených chýb na prevodovkách, ...

  04 Samostatné zhotovovanie a montáž horákového telesa kotlov ústredného kúrenia nad 100 kW podľa výkresovej ...

  05 Zisťovanie porúch, opravy a nastavovanie agregátov plynového kúrenia a pod.

  06 Inštalačná a kúrenárska práca, napríklad samostatná montáž a oprava domových plynovodov s príslušenstvom ...

  07 Maľovanie a oprava zložitých a náročných malieb v divadlách, v kultúrnych domoch a pod. (napr. napodobňovaním ...

  08 Natieračská práca pri obnove pamiatok, historicky cenných predmetov a konštrukcií.

  09 Stolárska stavebná práca (napr. osádzanie veľkorozmerných a členitých okien a dverí z tvrdého dreva, ...

  10 Kladenie a oprava vejárových alebo ornamentálnych dlažieb podľa projektu, zakladanie dlažieb na križovatkách ...

  11 Kladenie a oprava vlysových alebo parketových podláh v zložitých vzoroch alebo na plochách tvarovo ...

  12 Zhotovovanie a oprava kombinovaných vnútorných dlažieb a obkladov rôznymi druhmi materiálov. ...

  13 Zhotovovanie a oprava krytín zo škridiel, šablón, prírodnej bridlice a pod. a členitých striech s ...

  14 Zasklievanie priečelných stien s plochou nad 4 m2 alebo osadzovanie a zasklievanie celosklených vstupných ...

  15 Výroba, oprava a montáž tvarovo najzložitejších klampiarskych výrobkov (napr. strešný žľab, krytina ...

  16 Osadzovanie veľkorozmerných, členitých alebo slohových okien a dverí, zhotovovanie kazetového obloženia ...

  17 Montáž akustických obložení z dyhovaných a z leštených prvkov s akustickou účinnosťou, s vysokou ...

  18 Montáž podhľadov a stien (napr. systémov FEAL, SIDELVAR).

  19 Konštrukčná práca (napr. zakladanie stavieb a tesárskych konštrukcií) podľa situačných a vykonávacích ...

  20 Debniaca práca (napr. debnenie konštrukcií kruhových, zakrivených a preborených plôch, debnenie atík, ...

  21 Lešenárska práca (napr. stavby drevených lešení nad 10 m, postavenie mimoriadne náročných rúrkových ...

  22 Vymurovanie muriva z kameňa vrátane jeho opracúvania, vymurovanie režného muriva a jednoduchých klenieb. ...

  23 Zhotovovanie a oprava cementových omietok hladených oceľovým hladidlom, štukových omietok a omietok ...

  24 Zhotovovanie a oprava kamenárskych výrobkov (napr. klenbové kusy, schody kosé, oblúkové a vretenové). ...

  25 Brúsenie a leštenie tvarovo náročných kamenárskych výrobkov s ručným dopracúvaním.

  26 Zhotovovanie šablónových alebo profilových stavebných kamenárskych výrobkov s jednoduchými profilmi, ...

  27 Ukladanie výstuže podľa výkresov do debnenia na stavbe s hmotnosťou výstuže nad 90 kg na 1 m³ betónu. ...

  28 Frézovanie na konvenčných kopírovacích frézkach s presnosťou IT 11 – 8.

  29 Sústruženie povrchu, čela, čelného vybratia, diery a klinových drážok stupňovitej remenice s presnosťou ...

  30 Sústruženie vonkajšieho jednoduchého tvarového závitu v dĺžke do 500 mm.

  31 Sústruženie vonkajšej guľovej plochy s presnosťou IT 9.

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Usmerňovanie, riešenie a stvárnenie rozsiahleho, umelecky originálneho a výtvarne mimoriadne náročného ...

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Usmerňovanie odborných prehliadok a skúšok, odstraňovanie zistených nedostatkov na nákladných výťahoch ...

  02 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. samostatná montáž a opravy rozvodov a zariadení v zložitých ...

  03 Zhotovovanie a oprava krytín na strechách zvláštnych tvarov (napr. kužeľové, ihlanové, kupolové) ...

  04 Zhotovovanie presného akustického systému podľa individuálnych architektonických návrhov rôzne tvarovaných ...

  05 Zhotovovanie a montáž veľkorozmerných ťažkých brán alebo brán s vchodovými dverami, výkladných skríň, ...

  06 Rozmeriavanie a zakladanie všetkých druhov muriva podľa výkresov v členitých základoch, vynášanie ...

  07 Zhotovovanie vonkajších obkladov priečelí mramorovými, travertínovými alebo leštenými kamennými doskami. ...

  08 Výmena nosných stĺpov a pilierov s vymurovaním, s domurovaním a s rekonštrukciou profilovaných kamenných ...

  09 Sanácia historických murovaných konštrukcií vyrovnaním vychýleného muriva, deformovaných klenieb ...

  10 Zhotovovanie a oprava omietok šľachtených, škrabaných, farebne členitých, sadrových so štukatérskou ...

  11 Zhotovovanie náročných stavebných výrobkov presne opracovaných, s čistými ostrými hranami (napr. ...

  12 Elektroiskrové zhotovovanie dvoch a viacerých dier alebo tvarov s presnosťou IT 6.

  13 Vŕtanie, vysústruženie a sústruženie rôznych dier nožom do telesa s presnosťou IT 6 s požiadavkou ...

  14 Sústruženie vnútornej guľovej plochy s presnosťou IT 9.

  15 Usmerňovanie a vykonávanie prác podľa prevádzkového poriadku na vodovodných systémoch vrátane kontroly, ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  Pracovné činnosti v oblasti obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

  01 Vymurovanie a oprava veľmi zložitých tehlových a kamenných klenieb (napr. krížové, vejárové) na pamiatkovo ...

  02 Výmena narušených častí kamenných konštrukčných prvkov so zabezpečením podopierajúcou konštrukciou ...

  03 Elektroiskrové obrábanie vodiacej dosky (tvarové diery a tvary lícovať s príslušnými razníkmi) s ...

  04 Sústruženie osemnásobne osadeného povrchu zápichov a dvojchodového modulového závitu závitovkového ...

  17. ŠKOLSTVO A ŠPORT

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  01 Bežná školnícka práca (napr. otváranie a zatváranie školských budov, upratovanie a udržiavanie vonkajších ...

  02 Zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov ...

  03 Zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku plavárne alebo kúpaliska vrátane záchrany a poskytovania ...

  04 Príprava rôznych kúpeľov, aplikácia procedúr, obsluha kúpeľných zariadení, fitnescentra, solária, ...

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), ...

  02 Dozor nad prevádzkou areálu fitnescentra, príprava cvičebných programov s využitím zvolených testov ...

  03 Inštalovanie a technická obsluha simultánnej techniky pri organizovaní seminárov, obsluha audiovizuálnych ...

  04 Odborná sklárska práca, napríklad na sklárskych kahancoch, so zameraním na špeciálne laboratórne ...

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  01 Zhotovovanie sklených aparatúr, zariadení alebo ich súčastí s uplatnením špeciálnej sklárskej technológie. ...

  19. VNÚTRO – ARCHÍVNICTVO

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  01 Dislokačná, manipulačná a pomocná práca na všetkých úsekoch archívnej činnosti.

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Pomocná práca náročná na fyzickú námahu, presnosť a spoľahlivosť na všetkých úsekoch archívnej činnosti ...

  21. ZDRAVOTNÍCTVO

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  01 Pomocná práca v nemocničných alebo poliklinických oddeleniach, v zariadeniach sociálnych služieb, ...

  02 Sprevádzanie chodiacich chorých a postihnutých občanov na odborné vyšetrenia.

  03 Pomocná práca pri dezinfekcii a sterilizácii nástrojov, prístrojov, aparatúr a iného špeciálneho ...

  04 Čistenie prístrojov a iných pomôcok, umývanie a ukladanie laboratórneho skla, obalového a prevádzkového ...

  05 Obsluha kúpeľného zariadenia, solária alebo sauny s kontrolou teploty vzduchu, pary a vody, zabezpečovanie ...

  06 Pomocná práca v zubnom laboratóriu (napr. vylievanie odliatkov, leštenie zubných náhrad).

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Pomocná a obslužná práca pri opatrovaní detí, občanov a chorých v nemocničných oddeleniach, vo všetkých ...

  02 Prevoz chorých so zdravotnou dokumentáciou na odborné vyšetrenia alebo na liečebné zákroky.

  03 Aplikácia liečebných procedúr podľa postupov určených vyššie kvalifikovaným zdravotníckym zamestnancom ...

  04 Aplikácia zábalov a masírovanie častí alebo celého tela ručne a s využitím rôznych masážnych pomôcok, ...

  05 Pomocná a obslužná práca v zdravotníckych zariadeniach spojená s prípravou operačného inštrumentária ...

  06 Príprava pomôcok alebo špeciálneho zdravotníckeho materiálu v sadrovniach, asistencia lekárovi pri ...

  07 Preberanie rôznych druhov dôchodkov hospitalizovaných pacientov na pošte a ich odovzdávanie hospitalizovaným ...

  08 Fyzicky namáhavá pomocná práca zdravotníckeho charakteru v oddeleniach pacientov trvale ležiacich, ...

  09 Obslužná ošetrovateľská práca alebo opatrovateľská práca v oddeleniach pacientov s ťažkým psychickým ...

  10 Prenášanie a prevoz ťažko pohyblivých a nepohyblivých pacientov alebo občanov v zariadeniach sociálnych ...

  11 Hygienická očista a pomoc pri úprave tiel zomretých, odvoz zomretých.

  12 Prípravná práca spojená s pitvou a manipuláciou s telami zomretých, ich obliekanie a úprava do rakvy. ...

  13 Asistencia pri vykonávaní liečebnej telesnej výchovy, rehabilitačných zákrokoch a liečbe prácou (napr. ...

  14 Spracúvanie dentálneho materiálu podľa pokynov ošetrujúceho lekára.

  15 Jednoduchá práca v ortopedickej protetike na ortopedickoprotetických pomôckach pri ich zhotovovaní, ...

  16 Zhotovovanie zložitých kopýt podľa deformácií nôh na ortopedickú obuv a ich individuálna výroba podľa ...

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  01 Laboratórna práca v pitevniach a zhotovovanie muzeálnych, výučbových nekroptických suchých a vlhkých ...

  02 Ručná masáž, reflexná, relaxačná tlaková a iná masáž alebo poskytovanie hydroterapeutických, balneoterapeutických ...

  03 Navrhovanie konštrukcie a zhotovovanie dielcov protéz (napr. holenný diel stehennej protézy, na chodidlá ...

  04 Základná aj zložitejšia ortopedickoprotetická práca, zhotovovanie základných typov prístrojov, protéz ...

  05 Zhotovovanie vzoriek a vykrojovanie zvrškov bežnej ortopedickej obuvi, lepenie a šitie vzorov pre ...

  06 Bandážovanie atypických extenčných a redresných korzetov, prístrojov a protéz.

  07. Odborné pracovné činnosti sanitárske (napr. príprava zdravotníckeho materiálu a pomôcok, starostlivosť ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Oprava zubných náhrad, zhotovovanie snímateľných náhrad, zhotovovanie jednoduchých ortopedických ...

  02 Individuálne zhotovovanie prístrojov, protéz a liečebných pomôcok na skúšku, zhotovovanie ich vzoriek, ...

  03 Zhotovovanie protéz, prístrojov a objímkových prístrojov na končatiny, individuálna výroba podľa ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  01 Oprava a nastavovanie nástrojov na mikrochirurgiu alebo zhotovovanie prototypov chirurgických nástrojov, ...

  02 Oprava a nastavovanie zložitých regulačných obvodov a zariadení diaľkového merania a zapisovania ...

  22. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  01.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

  01 Umývanie a asanácia laboratórneho skla a aparatúr spojené s neutralizáciou kyselinového a alkalického ...

  02 Budovanie a údržba technických zariadení na ochranu dokumentácie a na výskum prírody na povrchu. ...

  03 Úprava turistických trás, označovanie chránených území v jednoduchých terénoch.

  04 Preprava osôb na člnoch v podzemí v jednoduchých plavebných podmienkach.

  02.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

  01 Práca v čate pri zabezpečovaní geologického prieskumu (napr. príprava meracích sond a zariadení pri ...

  02 Obsluha drviarne s pridruženým zariadením (napr. sústavou zásobníkov, podávačov, drvičov a dopravníkov) ...

  03 Odber hrubých vzoriek podľa zjavných fyzikálnych vlastností, príprava analytických a referenčných ...

  04 Príprava mikroskopických preparátov na geologické pozorovanie a meranie (zábrusy alebo leštené plochy ...

  05 Odber vzoriek z vrtov a z povrchových prieskumných diel alebo odber vzoriek v podzemí.

  06 Budovanie a údržba technických zariadení vo vstupoch do jaskýň a vo vnútorných priestoroch jaskýň ...

  07 Budovanie a údržba technických zariadení v podzemných priestoroch starých banských diel.

  08 Samostatná práca v čate pri zabezpečovaní geologického prieskumu pri kartonážnych meraniach. ...

  09 Základná údržba expozícií zvierat vrátane vykonávania základných technických úprav.

  03.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

  01 Sprístupňovanie krasových javov a jaskýň a prípadné vykonávanie strelmajstrovských prác vrátane základnej ...

  02 Príprava mikroskopických preparátov na geologické pozorovanie a meranie z rozpadových a narušených ...

  03 Samostatná odborná ošetrovateľská práca vrátane prípravy krmív a kŕmenia zvierat, pomoc pri všetkých ...

  Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

  01 Príprava vzoriek separovaných minerálov a vzoriek špeciálneho určenia.

  02 Komplexný chov zvierat viac ako troch zoologických skupín vrátane prípravy a podávania najzložitejších ...

  03 Komplexné ošetrovanie a chov vzácnych alebo ohrozených druhov zvierat vrátane samostatného vedenia ...

  04 Samostatná expedičná činnosť na prezentáciu zvierat návštevníkom a úprava životného prostredia v ...

  04.

  PLATOVÁ TRIEDA

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

  01 Zabezpečovanie chodu zložitej technologickej linky, kontrola a nastavenie elektroniky systémov vrátane ...

  02 Udržiavanie a obnova základného stáda ťažko chovateľných alebo nebezpečných druhov zvierat, zabezpečovanie ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 03

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou ...
 • 2)  Zákon č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti ...
 • 4)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 11)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13)  Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 14)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 16)  Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 19)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 20)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 21)  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 101/2001 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým ...
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ...
 • 27)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. ...
 • 30)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 30a)  Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 30b)  § 31 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
 • 30c)  § 10 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30d)  § 32 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30e)  § 33 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 30f)  § 34 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • 31)  Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Vyhláška Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení ...
 • 33)  Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 34)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu ...
 • 35)  Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 36)  Napríklad § 124 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore