Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách 339/2008 účinný od 01.09.2016 do 31.07.2017


Platnosť od: 29.08.2008
Účinnosť od: 01.09.2016
Účinnosť do: 31.07.2017
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo, Zdravé životné podmienky, Základné školstvo, Predškolská výchova

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách 339/2008 účinný od 01.09.2016 do 31.07.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 339/2008 s účinnosťou od 01.09.2016 na základe 245/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie ...

(2)

Orgánom príslušným na vykonávanie činností a plnenie úloh podľa osobitného predpisu7) je Pôdohospodárska ...

(3)

V súvislosti s propagáciou podpory spotreby mlieka a mliečnych výrobkov materské školy, základné školy ...

§ 2
(1)

Pomoc sa poskytuje uchádzačovi o zabezpečenie spracovateľsky ošetreného mlieka alebo mliečneho výrobku, ...

(2)

Zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc, je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3
(1)

Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre, v listinnej ...

(2)

Uchádzačom o zabezpečenie mliečnych výrobkov môže byť v súlade s osobitným predpisom13)

a)
škola s právnou subjektivitou,
b)
zriaďovateľ školy,14)
c)
fyzická osoba – podnikateľ15) alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jednej školy alebo viacerých ...
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa má poskytnúť pomoc,
b)
charakteristika mliečneho výrobku vrátane jeho názvu a informácie o jeho výrobcovi,
c)
informácia o spôsobe balenia mliečneho výrobku vrátane charakteristiky použitého obalu,
d)
informácia o spôsobe distribúcie mliečneho výrobku vrátane spôsobu skladovania,
e)
informácia o cene mliečneho výrobku,
f)
protokol o zložení mliečneho výrobku vydaný akreditovaným laboratóriom,16) nie starší ako tri mesiace ...
g)
úradne osvedčená kópia zriaďovacej listiny, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. a),
h)
zoznam škôl, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. b) a c), pre ktoré zabezpečuje mliečne výrobky, ...
i)
doklad, že uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
j)
kópia zmluvy o zastupovaní školy pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov, ak ide o uchádzača podľa odseku ...
k)
písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu školy, že škola dodrží množstvo mliečneho výrobku na žiaka ...
l)
technická dokumentácia predajného automatu s opisom mechanizmu predaja mliečnych výrobkov, ak uchádzač ...
m)
kópia zmluvy uzavretej medzi uchádzačom podľa odseku 2 písm. c) a subjektom zabezpečujúcim skladovanie ...
(4)

Uchádzač podľa odseku 2 môže zabezpečovať mliečne výrobky odo dňa začiatku školského roka v kalendárnom ...

(5)

Uchádzač podľa odseku 2 je povinný platobnej agentúre

a)
oznámiť údaje o množstve zabezpečovaných mliečnych výrobkov za uplynulý mesiac podľa jednotlivých škôl ...
b)
oznámiť bezodkladne ukončenie zabezpečovania mliečnych výrobkov,
c)
predložiť do 31. marca kalendárneho roka zoznam mliečnych výrobkov, ktoré sa majú zabezpečiť pre nasledujúci ...
d)
oznámiť zmenu formy distribúcie mliečnych výrobkov pred začiatkom príslušného obdobia podľa § 4 ods. ...
(6)

Uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je povinný oznámiť platobnej agentúre ukončenie zmluvy podľa odseku ...

(7)

Žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov na nasledujúci školský rok o mliečne výrobky podáva uchádzač ...

(8)

Pri zmene príchute ochutených mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 sa postupuje podľa odseku ...

(9)

Škola môže uzavrieť zmluvu o zastupovaní školy pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov len s jedným uchádzačom ...

§ 4
(1)

Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva platobnej agentúre, v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ...

a)
od 1. januára do 31. marca,
b)
od 1. apríla do 30. júna,
c)
od 1. septembra do 31. decembra.

Elektronické podanie žiadosti musí byť podpísané elektronickým podpisom, zaručeným elektronickým podpisom ...

(2)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:

a)
zoznam mliečnych výrobkov za príslušné obdobie, údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov ...
b)
hlásenia škôl o spotrebe mliečnych výrobkov, úhradách platených žiakmi, počet žiakov a počet školských ...
c)
účtovné doklady k zabezpečeným mliečnym výrobkom.
(3)

Ak ide o žiadosť o poskytnutie pomoci uchádzača poskytujúceho mliečne výrobky prostredníctvom predajných ...

výstupné zostavy z predajných automatov za príslušné obdobie, ktoré zahŕňajú údaje o množstvách zabezpečovaných ...

(4)

Platbu pomoci vykoná platobná agentúra podľa osobitného predpisu19) po zabezpečení mliečnych výrobkov. ...

(5)

Mliečne výrobky uvedené v prílohe č. 1 podliehajú kontrole zloženia na účely preukázania parametrov ...

(6)

Uchádzač podľa § 3 ods. 2 archivuje písomnosti vyhotovené podľa tohto nariadenia vlády počas piatich ...

(7)

Uchádzač podľa § 3 ods. 2 písm. c) zabezpečí, aby skladovanie a preprava mliečnych výrobkov boli vykonané ...

§ 5

Najvyššia úhrada platená žiakom za mliečne výrobky je ustanovená v súlade s osobitným predpisom20) v ...

§ 6

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 412/2007 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ...

§ 7

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 8

V období od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 1 považujú ...

§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

  ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2

  P. Č. Názov výrobku Kategória podľa prílohy I nariade- nia Komi- sie (ES) č. 966/2009 Druh a veľkosť ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania ...

  2.

  Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ...

  3.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 756/2013 zo 6. augusta 2013 , ktorým sa mení nariadenie (ES) ...

  4.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná ...

  5.

  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 26 ods. 1 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým ...
 • 2)  Príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá ...
 • 3)  § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 29 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 5)  § 32 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 6)  § 95 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 7)  Nariadenie (ES) č. 657/2008.
 • 8)  § 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...
 • 9)  Čl. 16 nariadenia (ES) č. 657/2008.
 • 10)  Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce ...
 • 11)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 12)  Čl. 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013.
 • 13)  Čl. 6 nariadenia (ES) č. 657/2008.
 • 14)  § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
 • 15)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 16)  § 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 16a)  Kategória I písm. b) a c), kategória II až V prílohy č. I nariadenia (ES) č. 657/2008 v znení nariadenia ...
 • 16b)  § 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  Čl. 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 657/2008.
 • 18)  Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 657/2008.
 • 19)  Čl. 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 657/2008.
 • 19a)  Príloha č. I nariadenia (ES) č. 657/2008 v znení nariadenia (ES) č. 966/2009.
 • 19b)  § 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 19c)  § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  Čl. 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 657/2008.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore