Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 336/2021 účinný od 10.09.2021

Platnosť od: 10.09.2021
Účinnosť od: 10.09.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 336/2021 účinný od 10.09.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 336/2021 s účinnosťou od 10.09.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych ...

1.

Nad § 1a sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok“.

2.

Nadpis § 1a sa vypúšťa.

3.

Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý znie:

„§ 1b (1) Suma prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu2) sa za september 2021 zvýši o 74,50 eura ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 8 ods. 1 prvá veta a ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení ...

4.

§ 12 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťajú slová „o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa za slová „zákona č. 201/2008 Z. z.“ vkladajú slová „o náhradnom ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore