Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo 334/2021 účinný od 15.09.2021

Platnosť od: 08.09.2021
Účinnosť od: 15.09.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo 334/2021 účinný od 15.09.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 334/2021 s účinnosťou od 15.09.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3, § 22 ods. 1 a 6, § 28b ods. 3 a § 30 ods. 7 zákona č. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Veľký Bukovec (ďalej len „prírodná rezervácia“).

(2)

Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Snina v katastrálnom území Nová Sedlica, v katastrálnom území ...

(3)

Hranica prírodnej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým ...

§ 2
(1)

Vyhlasujú sa zóny A a B prírodnej rezervácie a ochranné pásmo prírodnej rezervácie. Hranica zón prírodnej ...

(2)

Zóna A má výmeru 270,7814 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.

(3)

Zóna B má výmeru 703,1947 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.

(4)

V zóne B je možné realizovať výrub výlučne jednotlivým výberom a so súhlasom organizácie ochrany prírody ...

(5)

Ochranné pásmo má výmeru 4986,4508 ha a platí v ňom tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.

§ 3
(1)

Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov ...

(2)

Prírodná rezervácia a jej ochranné pásmo je ako súčasť lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO ...

(3)

Ciele starostlivosti o prírodnú rezerváciu, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia ...

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2021.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 334/2021 Z. z.

  VYMEDZENIE HRANICE PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

  Územie prírodnej rezervácie je vymedzené podľa digitálnych súborov VGI grafickej evidencie katastra ...

  Popis hranice prírodnej rezervácie

  Územie je vymedzené v rámci lesného celku (LC) Lesy LPM Ulič (kód plánu: LA071), LC Neštátne lesy na ...

  Územie prírodnej rezervácie pozostáva z dvoch polygónov a zahŕňa zónu A a zónu B. Hranica prírodnej ...

  Hranica prvého polygónu na východe začína na štátnej hranici s Ukrajinou na najjužnejšom výbežku národnej ...

  Hranica druhého polygónu začína na východe na najjužnejšom výbežku dielca 201 lesného celku Neštátne ...

  Zoznam parciel prírodnej rezervácie podľa registra „C“ (stav k 1. januáru 2020)

  Okres Snina, katastrálne územie Nová Sedlica: 1081 – časť, 1083 – časť, 1084/1 – časť, 1086 – časť, ...

  Okres Snina, katastrálne územie Runina: 250 – časť, 255 – časť, 256 – časť, 258 – časť, 259, 260 – časť, ...

  Okres Snina, katastrálne územie Ruské:16/2 – časť, 85 – časť.

  Okres Snina, katastrálne územie Ruský Potok: 281 – časť, 282 – časť, 283 – časť, 284 – časť, 285 – časť, ...

  Okres Snina, katastrálne územie Uličské Krivé:921 – časť, 923 – časť.

  Okres Snina, katastrálne územie Zboj: 3718/2 – časť, 3730 – časť, 3743 – časť, 3752, 3753, 3754 – časť, ...

  Prevziať prílohu - Mapa hranice prírodnej rezervácie Veľký Bukovec a hranice jej ochranného pásma ...

  Mapu prírodnej rezervácie Veľký Bukovec, ako súčasti lokality UNESCO, možno nájsť na Komplexnom informačnom ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 334/2021 Z. z.

  VYMEDZENIE HRANÍC ZÓN PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

  Popis hranice zón prírodnej rezervácie a hranice ochranného pásma prírodnej hranice

  Zóna A a zóna B

  Zóna A pozostáva zo štyroch polygónov. Vonkajšia hranica zóny A je vyznačená tučným písmom v opise hranice ...

  Hranica – rozmedzie prvého polygónu zóny A zo štyroch so zónou B začína na východe na hranici národnej ...

  Hranica – rozmedzie druhého polygónu zóny A so zónou B začína na východe na hranici prírodnej rezervácie ...

  Hranica – rozmedzie tretieho polygónu zóny A so zónou B začína na severe na hranici národnej prírodnej ...

  Hranica – rozmedzie štvrtého polygónu ležiaceho v lesnom celku Lesy na LHC Starina (SL248) medzi zónou ...

  Zoznam parciel zón a zoznam parciel ochranného pásma prírodnej rezervácie podľa registra „C“ (stav k 1. januáru 2020)

  Zóna A

  Okres Snina, katastrálne územie Nová Sedlica:1105 – časť, 1119 – časť, 1120 – časť.

  Okres Snina, katastrálne územie Ruské:16/2 – časť.

  Okres Snina, katastrálne územie Zboj: 3743 – časť, 3757 – časť, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762 – časť, ...

  Zóna B

  Okres Snina, katastrálne územie Nová Sedlica: 1081 – časť, 1083 – časť, 1084/1 – časť, 1086 – časť, ...

  Okres Snina, katastrálne územie Runina: 250 – časť, 255 – časť, 256 – časť, 258 – časť, 259, 260 – časť, ...

  Okres Snina, katastrálne územie Ruské:16/2 – časť, 85 – časť.

  Okres Snina, katastrálne územie Ruský Potok: 281 – časť, 282 – časť, 283 – časť, 284 – časť, 285 – časť, ...

  Okres Snina, katastrálne územie Uličské Krivé:921 – časť, 923 – časť.

  Okres Snina, katastrálne územie Zboj: 3718/2 – časť, 3730 – časť, 3743 – časť, 3752, 3753, 3754 – časť, ...

  Ochranné pásmo

  Ochranné pásmo pozostáva zo siedmich polygónov. Rozmedzie medzi samotnou prírodnou rezerváciou Veľký ...

  Vonkajšia hranica prvého polygónu ochranného pásma začína na východe na hranici národnej prírodnej rezervácie ...

  Vonkajšia hranica druhého polygónu ochranného pásma sa napája východe na hranicu zóny B a začína na ...

  Tretí polygón ochranného pásma prírodnej rezervácie oddeľuje od druhého polygónu iba štátna cesta medzi ...

  Vonkajšia hranica štvrtého polygónu ochranného pásma prírodnej rezervácie Veľký Bukovec nadväzuje na ...

  Vonkajšia hranica piateho polygónu ochranného pásma prírodnej rezervácie Veľký Bukovec nadväzuje na ...

  Vonkajšia hranica šiesteho polygónu ochranného pásma prírodnej rezervácie Veľký Bukovec nadväzuje na ...

  Siedmy polygón je malý a je tvorený len ostatným lesným pozemkom PH 141 LC Lesy LPM Zboj (LA073) a vonkajšia ...

  Zoznam parciel ochranného pásma

  Okres Snina, katastrálne územie Nová Sedlica: 758 – časť, 759 – časť, 760 – časť, 1057 – časť, 1058 ...

  Okres Snina, katastrálne územie Ruské: 16/1 – časť, 16/2 – časť, 85 – časť, 189 – časť.

  Okres Snina, katastrálne územie Ruský Potok: 259, 262 – časť, 263 – časť, 264, 265, 266, 267, 268 – ...

  Okres Snina, katastrálne územie Topoľa: 577, 578, 579, 580 – časť, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, ...

  Okres Snina, katastrálne územie Uličské Krivé: 915, 916, 917, 918 – časť, 919, 920, 921 – časť, 922, ...

  Okres Snina, katastrálne územie Zboj: 1490/9 – časť, 3542/1 – časť, 3542/2 – časť, 3542/3, 3542/4 – ...

  Prevziať prílohu - Mapa hranice zón a hranice ochranného pásma prírodnej rezervácie Veľký Bukovec ...

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 334/2021 Z. z.

  PREDMET OCHRANY PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

  Prirodzené procesy a prirodzený vývoj prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území prírodnej ...

  Biotopy európskeho významu: Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (* 91E0), Pr3 Penovcové prameniská ...

  Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus ...

  Biotop druhu živočícha národného významu: salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra).

  Biotopy druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov: jariabok hôrny (Tetrastes (Bonasia) ...

  Poznámka:

  Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny ...

  Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná ...

  Prioritný biotop a prioritný druh sú označené symbolom *.

  Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť A vyhlášky Ministerstva životného ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore