Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 329/2006 účinný od 01.07.2008


Platnosť od: 31.05.2006
Účinnosť od: 01.07.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 329/2006 s účinnosťou od 01.07.2008 na základe 217/2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ...

(2)

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na nepriaznivé účinky krátkodobej ...

(3)

Na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, sa vzťahujú len ustanovenia ...

(4)

Definície pojmov na účely tohto nariadenia vlády sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2
Limitné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu a akčné hodnoty expozície elektromagnetickému ...

Limitné hodnoty expozície elektromagnetickému poľu (ďalej len „limitné hodnoty expozície“) ...

§ 3
Posudzovanie rizík z expozície elektromagnetickému poľu
(1)

Pri plnení povinností ustanovených v osobitnom predpise1) zamestnávateľ posúdi úroveň expozície ...

(2)

Na posúdenie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu sa používajú vedecky ...

(3)

Ak sa na základe posúdenia, merania alebo výpočtu úrovne elektromagnetického poľa vykonaného ...

(4)

Posúdenie, meranie alebo výpočet podľa odsekov 1 a 2 sa nemusí vykonať na pracovných miestach, ...

(5)

Pri posudzovaní rizík expozície elektromagnetickému poľu zamestnávateľ zohľadňuje najmä

a)

úroveň, frekvenčné spektrum, trvanie, druh a typ expozície elektromagnetickému poľu a ich vplyv ...

b)

limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície,

c)

vplyv na bezpečnosť a zdravie osobitných skupín zamestnancov,4)

d)

nepriame účinky, ako sú

1.

vzájomné ovplyvňovanie sa s lekárskym elektronickým zariadením a prístrojmi vrátane kardiostimulátorov ...

2.

riziko vymršťovania feromagnetických objektov v statickom magnetickom poli s magnetickou indukciou ...

3.

zapálenie elektroexplozívnych detonátorov,

4.

požiare a explózie, ktoré sú výsledkom vznietenia horľavých materiálov iskrami spôsobenými ...

e)

doplnkové vybavenie navrhnuté na zníženie úrovne expozície elektromagnetickému poľu,

f)

príslušné informácie získané výkonom zdravotného dohľadu podľa § 7 vrátane publikovaných ...

g)

viaceré zdroje expozície elektromagnetickému poľu,

h)

súčasná expozícia elektromagnetickým poliam s viacerými frekvenciami.

(6)

Zamestnávateľ vypracuje o posúdení rizík posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú ...

(7)

Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku pravidelne v potrebnom rozsahu aktualizovať, najmä ak ...

§ 4
Opatrenia na odstránenie alebo zníženie expozície elektromagnetickému poľu
(1)

Riziká vyplývajúce z expozície elektromagnetickému poľu musí zamestnávateľ odstrániť alebo ...

(2)

Ak posúdenie rizík preukáže prekročenie akčných hodnôt expozície elektromagnetickému poľu, ...

a)

iné metódy práce, ktoré znížia expozíciu elektromagnetickému poľu,

b)

výber zariadenia emitujúceho slabšie elektromagnetické pole,

c)

technické opatrenia na zníženie emisií elektromagnetického poľa; medzi také opatrenia patrí ...

d)

vhodné spôsoby údržby pracovných prostriedkov, pracoviska a zariadení na pracovisku,

e)

stavebné a priestorové riešenie pracoviska,

f)

obmedzenie trvania a úrovne expozície elektromagnetickému poľu,

g)

účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.

(3)

Na základe posúdenia rizík podľa § 3 sa určia pracoviská alebo pracovné miesta, na ktorých ...

(4)

Expozícia elektromagnetickému poľu nesmie prekročiť limitné hodnoty expozície.

(5)

Ak je napriek realizovaným opatreniam limitná hodnota expozície prekročená, zamestnávateľ bezodkladne ...

(6)

Zamestnávateľ prispôsobí opatrenia podľa odsekov 1 až 5 požiadavkám osobitných skupín zamestnancov.4) ...

§ 5
Informovanie a praktický výcvik zamestnancov
(1)

Zamestnávateľ v súlade s osobitným predpisom1) zabezpečí, aby zamestnanci exponovaní elektromagnetickému ...

(2)

Informácie a praktický výcvik podľa odseku 1 sa týkajú najmä

a)

opatrení vykonaných podľa tohto nariadenia vlády,

b)

limitných hodnôt expozície a akčných hodnôt expozície, ich určovania a možného rizika v dôsledku ...

c)

výsledkov posúdenia, merania alebo výpočtu úrovne expozície elektromagnetickému poľu vykonaných ...

d)

rozpoznania príznakov možných nepriaznivých účinkov na zdravie a dôvodu a spôsobu ich ohlasovania, ...

e)

podmienok, za ktorých majú zamestnanci nárok na lekársku preventívnu prehliadku,

f)

bezpečných pracovných postupov znižujúcich riziko v dôsledku expozície elektromagnetickému poľu ...

§ 6
Konzultácie a účasť zamestnancov

Konzultácie a účasť zamestnancov a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť pri riešení problematiky ...

§ 7
Zdravotný dohľad
(1)

Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad8) pre zamestnancov, ak na základe posúdenia ...

(2)

Lekárske preventívne prehliadky sa uskutočnia, ak sa zistí prekročenie limitných hodnôt expozície ...

(3)

Výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky spolu so záverom o zdravotnej spôsobilosti ...

(4)

Zamestnávateľ umožní lekárovi alebo príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prístup k ...

§ 8
Základné požiadavky na meranie elektromagnetického poľa a vyhodnotenie výsledkov meraní elektromagnetického ...
(1)

Posudzovanie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu vo vhodných časových ...

(2)

Údaje o úrovni expozície elektromagnetickému poľu získané na základe posudzovania, merania alebo ...

(3)

Záznamy o výsledkoch merania obsahujú najmä

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca,

b)

pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie,

c)

dátum začatia a skončenia výkonu práce,

d)

výsledky merania expozície elektromagnetickému poľu, ktorej bol zamestnanec vystavený za každé ...

(4)

Zamestnávateľ na požiadanie umožní prístup k záznamom podľa odseku 3 zamestnancovi, zástupcovi ...

(5)

Zamestnávateľ po ukončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska odovzdá záznamy podľa odseku ...

§ 9
Prevádzkový poriadok
a)

zoznam zariadení, ktoré sú zdrojmi elektromagnetického poľa,

b)

pracovné postupy vrátane dĺžky trvania pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému ...

c)

preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému ...

d)

zakázané činnosti a manipulácie,

e)

spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce a o rizikách s expozíciou ...

§ 10

Správa o praktickom uplatňovaní tohto nariadenia vlády sa zasiela Európskej komisii každých päť ...

§ 11
Záverečné ustanovenia

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. ...

§ 12

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 3)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách ...
 • 4)  § 3 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného ...
 • 6)  § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
 • 7)  § 10 a 19 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
 • 8)  § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 20 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 10)  § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 11)  § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 5 ods. 4 písm. x) zákona č. 355/2007 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore