Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním 327/2006 účinný od 01.09.2013 do 30.04.2018

Platnosť od: 31.05.2006
Účinnosť od: 01.09.2013
Účinnosť do: 30.04.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním 327/2006 účinný od 01.09.2013 do 30.04.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 327/2006 s účinnosťou od 01.09.2013 na základe 271/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, ...

1.

svetlá výška zadnej nápravy je maximálne 1 000 mm,

2.

pevný alebo nastaviteľný minimálny rozchod jednej z hnacích náprav je aspoň 1 150 mm,

3.

možnosť vybavenia viacbodovým spojovacím zariadením pre odnímateľné náradie a ťažnú tyč,

4.

hmotnosť väčšia ako 800 kg zodpovedajúca najväčšej technicky prípustnej hmotnosti traktora vrátane ochrannej ...

b)

ochrannou konštrukciou bezpečnostná kabína alebo rám, ktorej hlavným účelom je zabrániť rizikám alebo ...

c)

referenčnou hmotnosťou mt vlastná hmotnosť traktora vrátane ochrannej konštrukcie, chladiaceho média, ...

§ 3
(1)

Ochranná konštrukcia vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripevnenia na traktor musí spĺňať konštrukčné ...

(2)

Traktory uvedené v osobitnom predpise1) môžu byť na účely typového schválenia ES vybavené ochrannou ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu2) pre typ ochrannej konštrukcie vzhľadom na jej ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 musia byť v troch vyhotoveniach priložené:

a)
výkres celkového usporiadania v mierke vyznačenej na výkrese alebo udávajúci hlavné rozmery ochrannej ...
b)
fotografie zo strany a zozadu znázorňujúce montážne detaily,
c)
krátky opis ochrannej konštrukcie vrátane typu konštrukcie, detailov pripevnenia na traktor, a ak je ...
d)
detaily materiálov použitých pre časti rámu vrátane pripojovacích držiakov a upevňovacích skrutiek.
(3)

Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie poskytne poverenej technickej službe ...

(4)

Technická služba vydá správu o skúške ochrannej konštrukcie vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť jej pripevnenia ...

(5)

Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie vzhľadom na jej pevnosť a pevnosť ...

(6)

Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie ...

(7)

Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie, ktorý má udelené typové schválenie ...

a)
hmotnosť traktora mt bez prídavných závaží nepresahuje hmotnosť použitú pri skúškach viac ako o 5 %,
b)
metóda pripojenia a body pripevnenia na traktor sú identické,
c)
všetky časti, ako sú blatníky a kryty motora, ktoré môžu poskytnúť oporu pre ochrannú konštrukciu, musia ...
d)
poloha a kritické rozmery sedadla a volantu v ochrannej konštrukcii a vzájomné polohy ochrannej konštrukcie ...
(8)

Štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu traktora alebo ochrannej konštrukcie ...

(9)

Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia4) na zabránenie používania značiek typového schválenia ...

(10)

Každá ochranná konštrukcia zhodná so schváleným typom má toto označenie:

a)
výrobnú značku alebo názov,
b)
značku typového schválenia ES komponentu,
c)
výrobné číslo ochrannej konštrukcie,
d)
značku a typ traktora, pre ktorý je ochranná konštrukcia určená.
(11)

Označenie uvedené v odseku 10 musí byť viditeľné, čitateľné a trvácne a musí byť umiestnené na malom ...

(12)

Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ ochrannej konštrukcie, ...

(13)

Štátny dopravný úrad do jedného mesiaca zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov ...

(14)

Ak štátny dopravný úrad zistí, že niektoré ochranné konštrukcie označené rovnakou značkou typového schválenia ...

(15)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla5) pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť ochrannej ...

(16)

Výrobca alebo zástupca výrobcu traktora poskytne technickej službe traktor predstavujúci typ schvaľovaného ...

(17)

Technická služba skontroluje, či schválený typ ochrannej konštrukcie je určený na namontovanie na typ ...

(18)

Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť ochrannej konštrukcie ...

(19)

Na žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý má udelené typové schválenie ES vozidla pre typ traktora, ...

a)
nový typ ochrannej konštrukcie a jej pripevnenie na traktor má udelené typové schválenie ES komponentu, ...
b)
ochranná konštrukcia je navrhnutá na montáž na typ traktora, pre ktorý sa žiada rozšírenie typového ...
c)
pripevnenie ochrannej konštrukcie na traktor zodpovedá tomu, ktoré sa skúšalo pri udeľovaní typového ...
(20)

Po udelení alebo zamietnutí typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť ...

(21)

Ak sa predkladá žiadosť o typové schválenie ES vozidla pre typ traktora súčasne so žiadosťou o typové ...

(22)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) ...

§ 5
(1)

Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať

a)
uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na ...
b)
uvedenie typu ochrannej konštrukcie na trh alebo jej pripojenie na traktor, ak je označená značkou typového ...
(2)

Nemožno uvádzať na trh typ ochrannej konštrukcie označenej značkou typového schválenia ES komponentu, ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 327/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  2. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné ...
 • 2)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 3)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 4)  Napríklad § 13 a 106 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 5)  § 5 ods.11 a 20, § 6 ods. 7 a 10, § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 6)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 7)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore