Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 31/2011 účinný od 01.09.2011 do 30.04.2014

Platnosť od: 12.02.2011
Účinnosť od: 01.09.2011
Účinnosť do: 30.04.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 31/2011 s účinnosťou od 01.09.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi ...

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie ...

(2)

Na účely tohto nariadenia vlády je včelárom fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná ...

§ 2
Žiadosť o poskytnutie pomoci
(1)

Žiadateľom o poskytnutie pomoci je včelárske združenie,4) ktoré združuje viac ako 10 % včelárov ...

(2)

Žiadosť o poskytnutie pomoci (ďalej len „žiadosť o pomoc“) podáva žiadateľ Pôdohospodárskej ...

(3)

Prílohou k žiadosti o pomoc podľa odseku 2 je

a)

kópia stanov žiadateľa,

b)

ročný program rozvoja včelárstva, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom ...

c)

kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

d)

vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a potvrdenie miestne ...

e)

potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je proti žiadateľovi ...

f)

vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,6)

g)

potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie, že ...

h)

potvrdenie Sociálnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne ...

i)

vyhlásenie žiadateľa, že mu na ten istý účel nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu ...

(4)

Žiadateľovi sa neposkytne pomoc, ak

a)

nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

b)

je v likvidácii alebo konkurznom konaní,

c)

sa mu na ten istý účel poskytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej ...

d)

žiadateľ nepredloží prílohy podľa odseku 3.

§ 3
Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „odborná ...

a)

organizovanie prednášok a seminárov, ak

1.

sú vykonané za účasti najmenej dvadsiatich včelárov alebo žiakov základných škôl, stredných ...

2.

obsahuje najmenej dve vzdelávacie jednotky a je zameraná na tému uvedenú v prílohe; vzdelávacia ...

b)

organizovanie vzdelávacích kurzov, ak vzdelávací kurz

1.

jednodňový trvá najmenej 8 vzdelávacích jednotiek,

2.

viacdňový trvá najmenej 16 vzdelávacích jednotiek,

3.

je vykonaný za účasti najmenej 20 včelárov,

4.

je vykonaný akreditovanou inštitúciou v oblasti včelárstva,8)

c)

organizovanie výstav a súťaží,

d)

účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach, ...

e)

publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,

f)

nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre včelárske združenia,

g)

koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného ...

h)

zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie včelích produktov,

i)

budovanie školských a ukážkových včelníc,

j)

ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou.

(2)

Odbornú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a)

300 eur na prednášku alebo seminár podľa odseku 1 písm. a),

b)

800 eur na jednodňový vzdelávací kurz podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu,

c)

1600 eur na viacdňový vzdelávací kurz podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu,

d)

80 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. c),

e)

80 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. d),

f)

60 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. e),

g)

60 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. f),

h)

80 % oprávnených nákladov na poradenskú činnosť podľa odseku 1 písm. g),

i)

35 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. h),

j)

70 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. i),

k)

50 % oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. j).

(3)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. c) sa považujú náklady na

a)

účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

1.

registračný poplatok,

2.

výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

3.

zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

4.

zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,

b)

prenájom výstavných priestorov,

c)

dopravu a poistenie exponátov,

d)

vzorky včelích a včelárskych produktov určených na ochutnávky,

e)

materiál potrebný na prípravu súťažných exponátov,

f)

ceny a reprezentačný materiál, a to najviac 330 eur za podporný rok.

(4)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. d) sa považujú náklady na

a)

registračný poplatok,

b)

cestovné náhrady za účasť zástupcov včelárskych združení na zahraničných podujatiach v rozsahu ...

(5)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. e) sa považujú náklady na

a)

prípravu, vydanie a distribúciu publikácií, brožúr a odborných časopisov,

b)

tvorbu inštruktážnych filmov,

c)

správu webových stránok,

d)

získavanie, udržiavanie a prezentáciu priestorov a exponátov súvisiacich s históriou včelárstva. ...

(6)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. f) sa považujú náklady na technické zariadenie a ...

(7)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. g) sa považujú náklady na

a)

telekomunikačné poplatky,

b)

prenájom a zariadenie kancelárskych priestorov; pri cene vyššej ako 100 eur je žiadateľ povinný ...

c)

odmeny pre odborných poradcov,

d)

režijné náklady na prevádzku kancelárskeho priestoru,

e)

nákup kancelárskych potrieb,

f)

výpočtovú, dokumentačnú a meraciu techniku.

(8)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. h) sa považujú náklady na technické pomôcky a zariadenia ...

(9)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. i) sa považujú náklady na

a)

projektovú dokumentáciu,

b)

vybudovanie školských a ukážkových včelníc,

c)

technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,

d)

zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,

e)

ochranné včelárske pomôcky,

f)

zabezpečenie ochrany pozemku,

g)

výučbové a didaktické pomôcky.

(10)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. j) sa považujú náklady na signalizačné, ochranné ...

§ 4
Kontrola varroázy
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy možno poskytnúť na úhradu nákladov

a)

na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu ...

b)

spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v ...

c)

na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými ...

d)

na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov ...

e)

na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom klieštika včelieho (Varroa destructor). ...

(2)

Pomoc možno poskytnúť do

a)

80 % nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze podľa odseku ...

b)

0,64 eura na jedno včelstvo na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. b),

c)

0,80 eura na jedno prehliadnuté včelstvo podľa odseku 1 písm. c),

d)

70 % nákladov na zariadenie podľa odseku 1 písm. d),

e)

70 % nákladov na nákup prostriedkov podľa odseku 1 písm. e).

(3)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. e) sa považujú najmä náklady na nákup monitorovacích ...

§ 5
Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia racionalizácia sezónneho presunu včelstiev možno poskytnúť na úhradu ...

a)

zariadenie na sezónny presun včelstiev,

b)

starostlivosť o sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť, ...

c)

vypracovanie a realizáciu projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej ...

d)

nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo ...

(2)

Návrhy projektov podľa odseku 1 písm. c) sa predkladajú prostredníctvom žiadateľa na posúdenie ...

(3)

Pomoc možno poskytnúť do

a)

35 % z nákupnej ceny zariadenia, najviac 3 300 eur za podporný rok podľa odseku 1 písm. a),

b)

3 eur na sezónny presun včelstva podľa odseku 1 písm. b) za podporný rok a na nákup zariadení ...

c)

1 600 eur za vypracovanie a realizáciu projektov podľa odseku 1 písm. c),

d)

35 % z nákupnej ceny zariadenia podľa odseku 1 písm. d), najviac 330 eur za podporný rok.

(4)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. d) sa považujú náklady na signalizačné, ochranné ...

§ 6
Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia úhrada nákladov na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických ...

a)

diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok12) a pesticídov v mede,

b)

analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky ...

c)

analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží.

(2)

Pomoc možno poskytnúť na analýzy medu do

a)

80 % podľa odseku 1 písm. a) z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak boli vykonané v referenčnom ...

b)

100 % podľa odseku 1 písm. b) z dokladovanej a uhradenej sumy, ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu, ...

c)

100 % podľa odseku 1 písm. c) z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu.

(3)

Pomoc sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok ...

§ 7
Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev možno poskytnúť na

a)

nákup včelích matiek kranskej včely a rozširovanie včelích línií testovaných na varroatoleranciu, ...

b)

založenie a prevádzku testovacích staníc,

c)

nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a na nákup ...

(2)

Pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý nakúpi včelie matky od chovateľa ...

(3)

Pomoc možno poskytnúť do

a)

10 eur/kus na kúpenú voľne spárenú včeliu matku,

b)

15 eur/kus na kúpenú inseminovanú včeliu matku,

c)

80 % nákladov na založenie a prevádzku testovacích staníc,

d)

80 % nákladov na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej ...

(4)

Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. b) sa považujú náklady na

a)

technické pomôcky a zariadenia potrebné na testovanie včelstiev,

b)

pozorovaciu a výpočtovú techniku,

c)

fototechniku,

d)

ochranu proti lesnej zveri,

e)

kontrolu testovacích staníc a plemenných chovov,

f)

kalibráciu technických prostriedkov používaných pri testovaní,

g)

ochranné a dezinfekčné prostriedky.

§ 8
Spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti ...
(1)

Pomoc na vykonanie opatrenia spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného ...

a)

šľachtení a ochrane genetických zdrojov autochtónnej domácej včely a podpore zavedenia a vedenia ...

b)

uplatňovaní ozdravovacích metód a spôsobe ošetrovania včelstiev zavedením a vedením evidencie ...

c)

kvalitatívnej charakteristike a autentifikácii včelích produktov,

d)

zdravotnom účinku včelích produktov,

e)

opeľovacej činnosti včiel a ich vplyvu na zvyšovanie úrod technických plodín.

(2)

Riešiteľská organizácia je právnickou osobou, ktorá vyhotoví návrh zmluvy, v ktorom navrhne ...

(3)

Výskumné projekty s predpokladaným rozpočtom na ich realizáciu predkladá riešiteľská organizácia ...

(4)

Pomoc možno poskytnúť do 80 % nákladov na realizáciu výskumných projektov podľa odseku 1.

§ 9
Žiadosť o vyplatenie pomoci
(1)

Žiadosť o vyplatenie pomoci spolu s prílohami a príslušnými dokladmi predkladá žiadateľ platobnej ...

(2)

Pre opatrenia vykonané každoročne od 1. júna do 31. augusta predkladá žiadateľ žiadosť o vyplatenie ...

(3)

Rozhodujúci dátum pre posúdenie dátumu vykonania opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu ...

(4)

Žiadosť o vyplatenie pomoci predkladá žiadateľ na základe schválenej žiadosti o pomoc na tlačive, ...

(5)

K žiadosti o vyplatenie pomoci žiadateľ priloží

a)

zoznam vzdelávacích aktivít,

b)

prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu ...

c)

kópiu dokladu o vynaložených nákladoch a informáciu, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných ...

d)

informáciu, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, počet výtlačkov, názov ...

e)

informáciu o počte a druhu použitých prostriedkov a prípravkov, kópiu dokladov o úhrade, ak ide ...

f)

informáciu o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením, ak ...

g)

informáciu o počte prehliadnutých včelstiev poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo ...

h)

informáciu o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie ...

i)

informáciu o počte a druhu zariadení na kočovanie včelstiev, kópiu dokladov o úhrade, ak ide ...

j)

kópiu dokladu o nákladoch na starostlivosť o kočovné stanovište, kópiu kočovného preukazu potvrdeného ...

k)

priebežnú alebo záverečnú správu predloženého projektu, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. ...

l)

informáciu o druhu analýz medu, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória, kópiu ...

m)

informáciu o druhu analýz medu, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória a schválených ...

n)

kópiu dokladu o nákladoch na kúpu včelích matiek, doklady, preukazujúce nákup včelích matiek ...

o)

informáciu o počte zakúpených nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej ...

§ 10
Prechodné ustanovenia

Na žiadosť podanú platobnej agentúre do 31. augusta 2011 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 11
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 108 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie ...
 • 2)  Čl. 106 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
 • 3)  § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 4)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v ...
 • 6)  Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ...
 • 7)  Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 6 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 4 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 11)  § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 12)  § 65 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. ...
 • 13)  § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore