Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na brzdové zariadenia poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 300/2006 účinný od 31.05.2006

Platnosť od: 25.05.2006
Účinnosť od: 31.05.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na brzdové zariadenia poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 300/2006 účinný od 31.05.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 300/2006 s účinnosťou od 31.05.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na brzdové zariadenia poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory1) ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)

traktorom každé motorové vozidlo vybavené kolesami a dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou ...

b)

typom traktora vzhľadom na brzdové zariadenia traktory, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto znakoch: ...

1.

pohotovostná hmotnosť,

2.

najväčšia hmotnosť,

3.

rozloženie hmotnosti na nápravy,

4.

technicky povolená najväčšia hmotnosť na nápravu,

5.

najväčšia konštrukčná rýchlosť,

6.

rozdielny typ brzdového zariadenia,

7.

počet a usporiadanie brzdených náprav,

8.

typ motora,

9.

celkový prevodový pomer prevodovky zodpovedajúci najväčšej rýchlosti,

10.

rozmery pneumatík,

c)

brzdovým zariadením súbor sústav, ktorých funkciou je postupne znižovať rýchlosť pohybujúceho ...

§ 3
(1)

Brzdové zariadenia traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem ...

(2)

Montáž brzdových zariadení na vozidlá musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe ...

(3)

Postupy skúšok a metódy skúšania brzdových zariadení musia spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES traktora2) vzťahujúceho sa na brzdové zariadenia predkladá ...

(2)

Prílohou k žiadosti o udelenie typového schválenia ES traktora podľa odseku 1 sú sprievodné dokumenty, ...

(3)

Výrobca vozidla predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel vozidlo predstavujúce typ ...

(4)

Udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ traktora vzťahujúceho sa na brzdové zariadenia ...

(5)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla3) ...

(6)

Vzor osvedčenia o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora pre brzdové zariadenia traktorov ...

(7)

Po typovom schválení sa prijmú potrebné opatrenia na získanie informácií o každej zmene časti ...

(8)

Štátny dopravný úrad4) môže uložiť vykonanie nových skúšok so zmeneným typom traktora a ...

§ 5
(1)

Štátny dopravný úrad nesmie odmietnuť udelenie typového schválenia ES traktora ani vydanie osvedčenia ...

(2)

Príslušný štátny orgán5) nesmie odmietnuť registráciu traktorov ani zakázať uvedenie traktora ...

(3)

Štátny dopravný úrad odmietne udelenie typového schválenia ES traktora, vydanie osvedčenia o ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 1 časť B šiesty bod zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke ...
  • 2)  § 5 ods. 11, § 6 ods. 7 a § 7 ods. 9 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
  • 4)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
  • 5)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore