Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 113/2009 Z. z. 30/2011 účinný od 15.02.2011

Platnosť od: 12.02.2011
Účinnosť od: 15.02.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 113/2009 Z. z. 30/2011 účinný od 15.02.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 30/2011 s účinnosťou od 15.02.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v ...

1.

§ 3b sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ak po vyplatení dodatočnej pomoci nebudú vyčerpané všetky finančné prostriedky, žiadosť ...

2.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Agentúra vyplatí zvyšok pomoci a dodatočnej pomoci v marci a v septembri kalendárneho roka, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Čl. 17 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá ...

3.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak je suma oprávnených výdavkov žiadostí o zvyšok dodatočnej pomoci vyššia ako zostatok ...

4.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a (1) Ak žiadateľ podal žiadosť podľa § 3b ods. 1 a v určenom termíne nepredložil dokumentáciu ...

5.

§ 5 znie:

„§ 5 Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené ...

6.

Názov prílohy znie:

„ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

7.

Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1204/2009 zo 4. decembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore