Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov 291/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 15.07.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Životné prostredie, Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov 291/2023 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 291/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32a ods. 14 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 558/2001 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 618/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 401/2020 Z. z. sa mení takto:

V prílohe č. 2 riadky b) a c) znejú:

b) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy okrem kovov zlato alebo striebro 2
c) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, a to aj kovy zlato alebo striebro 5
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore