Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore 285/2004 účinný od 01.05.2004 do 30.09.2009

Platnosť od: 01.05.2004
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 30.09.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolné orgány, Odmena za prácu, Chovateľstvo, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore 285/2004 účinný od 01.05.2004 do 30.09.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 285/2004 s účinnosťou od 01.05.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore

Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 19/2002 ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie ustanovuje systém úhrady nákladov pri posudzovaní dokumentácie pri schvaľovaní ...

(2)

Náklady posúdenia dokumentácie o doplnkových látkach uvedených v prílohe č. 1 sa uhrádzajú ...

(3)

Náklady pri schvaľovaní niektorých výrobcov a sprostredkovateľov krmív sa uhrádzajú kontrolnému ...

(4)

Pri výpočte úhrady nákladov, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 3, sa zohľadňujú náklady uvedené ...

§ 2

Priama alebo nepriama náhrada úhrady nákladov sa zakazuje. Uplatnenie paušálnej úhrady nákladov ...

§ 3
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zašle správu komisii, v ktorej uvedie informácie ...
a)

určení systému vyberania úhrady nákladov,

b)

úrovni úhrady nákladov alebo paušálnych úhradách nákladov podľa § 1 ods. 2 a 3,

c)

metóde výpočtu úhrady nákladov, ak sa vypočítavajú podľa prílohy č. 2.

§ 4

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený ...

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 písm. a) bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách.
  • 2)  Príloha č. 5 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. ...
  • 3)  § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore