Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 280/2010 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011

Platnosť od: 24.06.2010
Účinnosť od: 01.07.2010
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 280/2010 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 280/2010 s účinnosťou od 01.07.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 Obchodného zákonníka a podľa § 14 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 640/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 604/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 529/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 odsek 2 znie:

„(2)
Podmienkou zverejnenia alebo uverejnenia údajov podľa § 1 je zaplatenie a predloženie kópie dokladu o zaplatení úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie spôsobom podľa § 5 ods. 2, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje. Doklad o zaplatení úhrady musí obsahovať identifikačné údaje osoby, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, bankové spojenie vydavateľa, variabilný symbol, ktorým je identifikačné číslo osoby (IČO), ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, ak je pridelené, špecifický symbol a sumu úhrady. Špecifický symbol a suma úhrady sú ustanovené v prílohe č. 2. Ak je osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, fyzickou osobou, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo, alebo ak o zverejnenie alebo uverejnenie údajov žiada iná osoba ako osoba, ktorej sa údaje týkajú, uvedie ako variabilný symbol identifikačné číslo osoby (IČO), ktorej sa zverejnené alebo uverejnené údaje týkajú. Bankové spojenie vydavateľa je uvedené v tiráži Obchodného vestníka.“.

2.
V § 6 ods. 6 sa slová „desiatich dní“ nahrádzajú slovami „15 dní“ a slová „3,31 eura“ sa nahrádzajú slovami „3 eurá“.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7)
Vydavateľ vráti osobe úhradu zaplatenú za zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 1 zníženú o manipulačný poplatok 3 eurá v lehote 60 dní od doručenia písomnej žiadosti, ak zaplatenie úhrady nie je doplnené podkladmi podľa § 4, a to na účet žiadateľa, ktorého bankové spojenie je uvedené v písomnej žiadosti.

(8)
Vydavateľ vráti osobe, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 1, úhradu zaplatenú nad rámec ustanovený v prílohe č. 2, zníženú o manipulačný poplatok 3 eurá; úhrada neprevyšujúca 3 eurá sa nevracia.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore