Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa 275/2010 účinný od 01.07.2010

Platnosť od: 18.06.2010
Účinnosť od: 01.07.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť, Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa 275/2010 účinný od 01.07.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 275/2010 s účinnosťou od 01.07.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa. ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje aj na chov alebo chovnú budovu, ktoré sú určené zároveň na ...

(3)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a)

chov s počtom nižším ako 500 kurčiat,

b)

chov iba s chovnými kurčatami,

c)

liahne,

d)

extenzívny chov kurčiat v halách a vo voľných výbehoch podľa osobitného predpisu,1)

e)

ekologicky chované kurčatá podľa osobitného predpisu.2)

§ 2
Na účel tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

chovom miesto produkcie, v ktorom sa kurčatá chovajú,

b)

chovnou budovou budova v chove, v ktorej sa chová kŕdeľ hydiny,

c)

kŕdľom skupina kurčiat, ktoré sú umiestnené a prítomné v chovnej budove v tom istom čase,

d)

dennou mierou úmrtnosti počet kurčiat, ktoré uhynuli v chove v rovnakom dni, vrátane kurčiat utratených ...

e)

súhrnnou dennou mierou úmrtnosti súčet denných mier úmrtnosti.

§ 3
(1)

Chovné budovy musia spĺňať požiadavky uplatniteľné na chov uvedené v prílohe č. 1. Hustota ...

a)

počtu naskladnených kurčiat,

b)

využiteľnej plochy, ktorou je plocha s podstielkou kedykoľvek prístupná kurčatám,

c)

hybridu šľachtenia alebo druhu kurčiat, ak je známy,

d)

počtu mŕtvych kurčiat nájdených pri každej kontrole aj s označením príčin, ak sú známe, ...

e)

počtu kurčiat, ktoré ostávajú v kŕdli po odoslaní kurčiat na predaj alebo usmrtenie.

(2)

Tieto záznamy sa uchovávajú najmenej tri roky a sprístupňujú sa príslušnému orgánu4) pri výkone ...

(3)

Ak vlastník alebo držiteľ chová kurčatá pri vyššej hustote zástavu, ako ustanovuje odsek 1, ...

(4)

Ak vlastník alebo držiteľ chová kurčatá pri vyššej hustote zástavu, ako ustanovuje odsek 1 ...

a)

počas posledných dvoch rokov sa veterinárnou kontrolou5) nezistili žiadne nedostatky a musí sa ...

b)

kontrola chovu vlastníkom alebo držiteľom sa uskutočňuje podľa príručky správnej hygienickej ...

c)

aspoň v siedmich po sebe idúcich kontrolovaných kŕdľoch z chovnej budovy bola súhrnná denná ...

(5)

Hustota zástavu sa určí na základe spätného hlásenia z bitúnku o celkovej živej hmotnosti kurčiat ...

§ 4
(1)

Držiteľ, ktorý je fyzickou osobou, absolvuje odborné školenie týkajúce sa jemu zverených úloh ...

(2)

Odborné školenie podľa odseku 1 sa zameriava na pohodu zvierat a pozostáva z tematických okruhov ...

(3)

Odborné školenie podľa odseku 1 organizuje osoba,8) ktorá je oprávnená vykonávať školiace kurzy. ...

(4)

Vlastník alebo držiteľ poskytuje osobám, ktoré zamestnáva alebo najíma na starostlivosť o kurčatá ...

§ 5
(1)

Výsledky zhromažďovania údajov založených na kontrole reprezentatívnej vzorky kŕdľov usmrtených ...

(2)

Výsledky kontrol a prijaté opatrenia na riešenie hlavných zistených problémov v oblasti pohody ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Príloha V písm. b) až e) nariadenia Komisie (ES) č. 543/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa zavádzajú ...
 • 2)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických ...
 • 3)  Napríklad § 41 až 84 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 566 až 576 Obchodného ...
 • 4)  § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
 • 5)  § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 6)  § 8 ods. 3 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 7)  § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 5 písm. b) a c) zákona č. 568/2009 Z. z.
 • 9)  § 5 písm. t) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 299/2009 Z. z.
 • 10)  § 6 ods. 2 písm. z) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 299/2009 Z. z.
 • 11)  § 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 12)  § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore