Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 274/2011 účinný od 01.09.2011

Platnosť od: 26.08.2011
Účinnosť od: 01.09.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 274/2011 účinný od 01.09.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 274/2011 s účinnosťou od 01.09.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov ...

1.

V § 1 sa za slovami „ústavnú zdravotnú starostlivosť“ čiarka nahrádza slovom „a“ a na ...

2.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Verejná minimálna sieť podľa odseku 1 sa vypočíta vynásobením normatívu podielom poistencov ...

3.

V § 2 ods. 2 a 3, § 3 až 5 sa slová „Verejná minimálna sieť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

4.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Pevná sieť poskytovateľov (1) Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...

Doterajší odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou sa označuje ako odkaz 1a.

5.

§ 7 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

6.

V prílohe č. 2 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo ...

7.

V prílohe č. 3 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo ...

8.

V prílohe č. 4 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo ...

9.

V prílohe č. 5 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“, slovo ...

10.

V prílohe č. 6 sa slová „Verejná minimálna sieť“ nahrádzajú slovom „Normatív“ a slovo ...

11.

V prílohe č. 6 tabuľke č. 1 riadku „Ošetrovateľské“ sa číslo „80“ nahrádza číslom ...

12.

V prílohe č. 6 tabuľkách č. 2 až 9 riadku „Ošetrovateľské“ sa číslo „10“ nahrádza ...

13.

Prílohy č. 7 a 8 sa vypúšťajú.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore