Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z. 273/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2005

Platnosť od: 30.04.2004
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Právo EÚ, Veterinárna starostlivosť, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z. 273/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 273/2004 s účinnosťou od 01.05.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ...

1.

V § 2 písm. s) sa slová „a v Európskych spoločenstvách“ nahrádzajú slovami „alebo v ostatných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
§ 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 472/2003 Z. z.“.

2.

V § 2 písm. t) sa vypúšťajú slová „alebo ústredný orgán členského štátu 4) príslušný ...

3.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slovo „značkou“ pripájajú tieto slová: „v súlade s príslušnými ...

4.

§ 10 znie:

„§ 10 (1) Po rozhodnutí Európskej komisie, ktorým sa povolí dodatočné limitované prechodné ...

5.

V § 14 sa slovo „ výmenách“ nahrádza slovom „obchode“.

6.

§ 18 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ministerstvo môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev všeobecne záväzným ...

7.

§ 19a znie:

„§ 19a (1) Mäsové výrobky získané pred 1. májom 2004 sa môžu uvádzať výlučne na domáci ...

8.

V prílohe č. 2 časti A bode 12 sa slová „orgánu veterinárnej správy“ nahrádzajú slovami ...

9.

V prílohe č. 3 časti F bode 4 písm. a) bode 1.1. sa vypúšťajú slová „podľa právneho aktu ...

10.

V prílohe č. 3 časti F bode 4 písm. a) bode 1.3. sa vypúšťajú slová „jedna zo skratiek uvedených ...

11.

V prílohe č. 3 časti F bode 4 písm. a) bode 2.3. sa vypúšťajú slová „jedna zo skratiek uvedených ...

12.

V prílohe č. 3 časti F bode 6 druhá veta znie: „Bez toho, aby bolo dotknuté príslušné rozhodnutie ...

13.

V prílohe č. 3 časti F bod 7 znie: „Mäsové výrobky určené výlučne na domáci trh v Slovenskej ...

14.

V prílohe č. 3 časti H bode C úvodná veta znie: „C. Štátna veterinárna a potravinová správa ...

15.

V prílohe č. 3 časti H bode C sa v písmene b) za slovo „ošetrenia“ dopĺňajú slová „v ...

16.

V prílohe č. 6 bode 9 sa slová „výmeny výrobkov“ nahrádzajú slovami „obchodu s výrobkami“. ...

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore