Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69237
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky 270/2010 účinný od 01.06.2014


Platnosť od: 15.06.2010
Účinnosť od: 01.06.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 270/2010 s účinnosťou od 01.06.2014 na základe 126/2014


§ 2
Environmentálna norma kvality

(1)
Environmentálne normy kvality pre útvary povrchových vôd7) uvedené v prílohe č. 1 časti A sa uplatňujú v súlade s environmentálnymi cieľmi pre útvary povrchových vôd8) a s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 časti B.
(2)
Ak sa pre kategórie povrchových vôd vyskytla nadmerná kontaminácia látkami podľa odseku 7 alebo je odôvodnené podozrenie jej výskytu, uplatnia sa environmentálne normy kvality pre sediment a živé organizmy alebo pre sediment, alebo živé organizmy namiesto environmentálnych noriem kvality, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti A.
(3)
Pri uplatňovaní environmentálnych noriem kvality podľa odseku 2
a)
uplatní sa pre
1.
ortuť a jej zlúčeniny environmentálna norma kvality 20 µg/kg,
2.
hexachlórbenzén environmentálna norma kvality 10 µg/kg,
3.
hexachlórbutadién environmentálna norma kvality 55 µg/kg,
b)
určia a uplatnia sa environmentálne normy kvality pre konkrétne látky v sedimente alebo v živých organizmoch, ktoré sú odlišné od environmentálnych noriem kvality podľa písmena a); tieto normy určuje právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky9) (ďalej len „ministerstvo“) tak, aby zabezpečili minimálne rovnakú úroveň ochrany ako environmentálne normy kvality pre povrchovú vodu uvedené v prílohe č.1 časti A,
c)
uskutoční sa monitorovanie v sedimente alebo v živých organizmoch pre látky uvedené v písmenách a) a b) aspoň raz za rok alebo v inom časovom intervale, ak je to opodstatnené na základe technických poznatkov a odborných skúseností.
(4)
Environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. a) sa vzťahujú na mokré tkanivo, pričom najvhodnejší indikátor sa zvolí spomedzi rýb, mäkkýšov, kôrovcov a ďalších živých organizmov.
(5)
Ak sa environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. a) neuplatňujú pre živé organizmy, určia a uplatnia sa prísnejšie environmentálne normy kvality pre povrchovú vodu s cieľom dosiahnuť rovnakú úroveň ochrany ako pri environmentálnych normách kvality pre živé organizmy. Dôvody a podklady na použitie tohto prístupu, environmentálne normy kvality pre povrchovú vodu vrátane údajov a metodiky, podľa ktorých sa environmentálne normy kvality určili, a kategórie povrchových vôd, na ktoré sa uplatnili, sa oznamujú Európskej komisii.10)
(6)
Látky, pre ktoré boli určené environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. b), dôvody a podklady na ich určenie, určené alternatívne environmentálne normy kvality vrátane údajov a metodiky, podľa ktorých boli alternatívne environmentálne normy kvality odvodené, kategórie povrchových vôd, na ktoré sa vzťahujú určené alternatívne environmentálne normy kvality a frekvencia plánovaného monitorovania spolu s jej odôvodnením, sa oznamujú Európskej komisii.
(7)
Pre prioritné látky uvedené v prílohe č. 1 časti A, ktoré majú tendenciu akumulovať sa v sedimente alebo v živých organizmoch, sa na základe monitorovania vôd11) vykonáva analýza dlhodobých trendov koncentrácií týchto látok, pričom osobitná pozornosť sa venuje látkam uvedeným pod číslami 2, 5 až 7, 12, 15 až 18, 20, 21, 26, 28 a 30. Aby sa také koncentrácie v sedimente alebo v živých organizmoch významne nezvyšovali, je osoba, ktorá vypúšťa odpadové vody s obsahom týchto látok, povinná vykonať opatrenie na postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.
(8)
Monitorovanie látok podľa odseku 7 potrebné na analýzu dlhodobých trendov sa vykonáva každé tri roky, ak technické poznatky a odborné posúdenie neoprávnia zvoliť inú frekvenciu monitorovania.
zobraziť paragraf
§ 4
Súpis emisií, vypúšťaní a únikov

(1)
Súpis emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 1 časti A (ďalej len „súpis“) pre každé správne územie povodia14) alebo časť správneho územia povodia, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky, vypracuje právnická osoba poverená ministerstvom a správca vodohospodársky významných vodných tokov na základe informácií uvedených v Národnom registri uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne,15) údajov zhromaždených pri preskúmavaní vplyvov ľudskej činnosti na stav vôd,15a) informácií získaných prostredníctvom programov monitorovania vôd15b) a ďalších dostupných údajov. Právnická osoba poverená ministerstvom a správca vodohospodársky významných vodných tokov doplnia súpis mapovým zobrazením, ak existuje a ak je to potrebné, doplnia ho o koncentrácie v sedimente a v živom organizme.
(2)
Referenčné obdobie na odhad hodnôt znečisťujúcich látok, ktoré sa zaznamenajú do súpisov, je jeden kalendárny rok medzi rokmi 2008 a 2010. Ak ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,16) vstupné údaje možno vypočítať ako priemer z rokov 2008, 2009 a 2010.
(3)
Súpisy vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na predkladanie správ sa oznamujú Európskej komisii.
(4)
Súpisy sa aktualizujú ako súčasť hodnotenia analýz súčasného stavu povrchových vôd a podzemných vôd.17)
(5)
Referenčné obdobie na zavedenie hodnôt do aktualizovaných súpisov je jeden rok pred ukončením vykonávanej analýzy. Ak ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,16) vstupné údaje možno vypočítať ako priemer troch rokov pred ukončením vykonanej analýzy.
(6)
Aktualizované súpisy sa uverejňujú v aktualizovaných plánoch manažmentu povodí.18)
zobraziť paragraf
§ 5
Cezhraničné znečisťovanie

(1)
Prekročenie environmentálnych noriem kvality sa nepovažuje za porušenie povinnosti podľa tohto nariadenia vlády, ak
a)
prekročenie bolo spôsobené zdrojom znečisťovania, ktorý je mimo územia Slovenskej republiky,
b)
nebolo možné prijať účinné opatrenia na dodržanie príslušných environmentálnych noriem kvality v dôsledku cezhraničného znečisťovania pri uskutočnení technicky a ekonomicky dostupných opatrení na obmedzenie nepriaznivého dosahu cezhraničného znečisťovania a
c)
sa uplatnili koordinačné mechanizmy a vo vhodných prípadoch uplatnili osobitosti určovania environmentálnych cieľov19) pre tie vodné útvary povrchových vôd, ktoré boli postihnuté cezhraničným znečisťovaním.
(2)
Informácie o okolnostiach podľa odseku 1 a informácie o opatreniach prijatých v súvislosti s cezhraničným znečisťovaním v príslušnom pláne manažmentu povodia sa poskytujú Európskej komisii.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]11)  § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]13)  § 21 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 21 a § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]15)  § 5 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 6 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]15a)  § 5 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (oznámenie č. 396/2010 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]15b)  § 4 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]19a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]20)  § 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore