Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky 270/2010 účinný od 01.06.2014


Platnosť od: 15.06.2010
Účinnosť od: 01.06.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 270/2010 s účinnosťou od 01.06.2014 na základe 126/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje environmentálne normy kvality1) pre prioritné látky2) a niektoré ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na osobu, ktorá využíva vody.6)

§ 2
Environmentálna norma kvality
(1)

Environmentálne normy kvality pre útvary povrchových vôd7) uvedené v prílohe č. 1 časti A sa ...

(2)

Ak sa pre kategórie povrchových vôd vyskytla nadmerná kontaminácia látkami podľa odseku 7 alebo ...

(3)

Pri uplatňovaní environmentálnych noriem kvality podľa odseku 2

a)

uplatní sa pre

1.

ortuť a jej zlúčeniny environmentálna norma kvality 20 µg/kg,

2.

hexachlórbenzén environmentálna norma kvality 10 µg/kg,

3.

hexachlórbutadién environmentálna norma kvality 55 µg/kg,

b)

určia a uplatnia sa environmentálne normy kvality pre konkrétne látky v sedimente alebo v živých ...

c)

uskutoční sa monitorovanie v sedimente alebo v živých organizmoch pre látky uvedené v písmenách ...

(4)

Environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. a) sa vzťahujú na mokré tkanivo, pričom najvhodnejší ...

(5)

Ak sa environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. a) neuplatňujú pre živé organizmy, určia ...

(6)

Látky, pre ktoré boli určené environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. b), dôvody a ...

(7)

Pre prioritné látky uvedené v prílohe č. 1 časti A, ktoré majú tendenciu akumulovať sa v sedimente ...

(8)

Monitorovanie látok podľa odseku 7 potrebné na analýzu dlhodobých trendov sa vykonáva každé ...

§ 3
Zmiešavacia zóna
(1)

Zmiešavacia zóna je súčasťou útvaru povrchovej vody v blízkom okolí miesta vypúšťania odpadových ...

(2)

Zmiešavacie zóny susediace s miestami vypúšťania určuje právnická osoba poverená ministerstvom ...

(3)

V plánoch manažmentu povodí12) sa zahrnie opis

a)

prístupov a metodík uplatnených na vymedzenie zmiešavacích zón a

b)

opatrení, ktoré sa prijali s cieľom znížiť v budúcnosti rozsah zmiešavacích zón, ktorými ...

1.

opatrenia na postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a na zastavenie alebo postupné ...

2.

preskúmanie povolení vydaných podľa osobitných predpisov13) alebo

3.

predchádzajúca regulácia vypúšťaní z bodových zdrojov, ktoré môžu spôsobiť znečistenie ...

(4)

Pri určovaní zmiešavacej zóny sa zabezpečí, aby bol rozsah zmiešavacej zóny

a)

obmedzený na blízke okolie miesta vypúšťania,

b)

primeraný so zreteľom na koncentrácie znečisťujúcich látok v mieste vypúšťania odpadových ...

c)

v súlade s uplatňovaním najlepších dostupných techník a uplatňovaním emisno-imisného princípu ...

§ 4
Súpis emisií, vypúšťaní a únikov
(1)

Súpis emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok uvedených v ...

(2)

Referenčné obdobie na odhad hodnôt znečisťujúcich látok, ktoré sa zaznamenajú do súpisov, ...

(3)

Súpisy vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na predkladanie správ ...

(4)

Súpisy sa aktualizujú ako súčasť hodnotenia analýz súčasného stavu povrchových vôd a podzemných ...

(5)

Referenčné obdobie na zavedenie hodnôt do aktualizovaných súpisov je jeden rok pred ukončením ...

(6)

Aktualizované súpisy sa uverejňujú v aktualizovaných plánoch manažmentu povodí.18)

§ 5
Cezhraničné znečisťovanie
(1)

Prekročenie environmentálnych noriem kvality sa nepovažuje za porušenie povinnosti podľa tohto ...

a)

prekročenie bolo spôsobené zdrojom znečisťovania, ktorý je mimo územia Slovenskej republiky,

b)

nebolo možné prijať účinné opatrenia na dodržanie príslušných environmentálnych noriem kvality ...

c)

sa uplatnili koordinačné mechanizmy a vo vhodných prípadoch uplatnili osobitosti určovania environmentálnych ...

(2)

Informácie o okolnostiach podľa odseku 1 a informácie o opatreniach prijatých v súvislosti s cezhraničným ...

§ 6
Transpozičné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 7
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2010.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. ad) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 2)  § 2 písm. y) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 3)  § 2 písm. aa) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 4)  § 4a ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej ...
 • 5)  § 5 ods. 2 a § 14 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 6)  § 2 písm. ak) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 7)  § 2 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 8)  § 5 ods. 2 a § 16 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 9)  § 4 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 10)  § 59 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 11)  § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva ...
 • 12)  § 13 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 13)  § 21 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 14)  § 11 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 15)  § 5 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom ...
 • 15a)  § 5 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja ...
 • 15b)  § 4 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 16)  § 2 písm. s) až w) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 17)  § 13 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.
 • 18)  § 13 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 19)  § 16 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 19a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie ...
 • 20)  § 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore