Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 258/2008 účinný od 15.07.2008

Platnosť od: 15.07.2008
Účinnosť od: 15.07.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 258/2008 účinný od 15.07.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 258/2008 s účinnosťou od 15.07.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických ...

1.

V § 1 písm. d) sa slová „(podľa prvého bodu prílohy č. 1)“ nahrádzajú slovami „(podľa ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1.

3.

V prílohe č. 1 bode 5.1 písm. k) sa za slovo „výnosov“ pripájajú slová „(ak sú k dispozícii)“. ...

4.

V prílohe č. 1 bode 5.2 sa na konci úvodnej vety pripája slovo „napríklad“.

5.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:

„Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z. Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo ...

6.

V prílohe č. 2 sa slová „(Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002) nahrádzajú slovami „(Mimoriadne vydanie ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2008.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore