Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 253/2006 účinný od 01.06.2006


Platnosť od: 05.05.2006
Účinnosť od: 01.06.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 253/2006 s účinnosťou od 01.06.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov1) ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu ...

(3)

Na účely tohto nariadenia vlády sa azbestom rozumejú tieto vláknité kremičitany:

a)

azbest aktinolit (CAS č. 77536-66-4),

b)

azbest grunerit (amozit) (CAS č. 12172-73-5),

c)

azbest anthofylit (CAS č. 77536-67-5),

d)

chryzotil (CAS č. 12001-29-5),

e)

krocidolit (CAS č. 12001-28-4),

f)

azbest tremolit (CAS č. 77536-68-6).

§ 2
Posudzovanie rizika
(1)

Pri činnosti, pri ktorej by mohli byť zamestnanci exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov, ...

(2)

Posudok o riziku podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný konzultovať so zamestnancami alebo so ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci neboli exponovaní prachu z azbestu alebo ...

(4)

Ak je expozícia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest nepravidelná, ...

a)

o krátkodobé nepravidelné údržbárske činnosti, pri ktorých sa manipuluje len s nedrobivými ...

b)

o odstraňovanie neporušených a neznehodnotených materiálov, v ktorých sú azbestové vlákna pevne ...

c)

o zalievanie alebo tmelenie materiálov obsahujúcich azbest, ktoré sú neporušené,

d)

o monitorovanie a kontrolu pracovného ovzdušia vrátane odberu vzoriek na účely zisťovania obsahu ...

(5)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky3) po dohode so zástupcami zamestnancov4) usmerní, ...

§ 3
Oznamovanie činnosti
(1)

Pred začiatkom prác súvisiacich s akoukoľvek činnosťou podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ povinný ...

a)

obchodné meno, právnu formu, sídlo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko, ak ide ...

b)

umiestnenie pracoviska,

c)

druh a množstvo azbestu v materiáloch, s ktorými sa bude manipulovať,

d)

opis činnosti a používané pracovné postupy,

e)

počet zamestnancov pri výkone práce,

f)

dátum začatia práce a jej trvanie,

g)

opatrenia na zníženie expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest (§ 5),

h)

plán práce, ak ide o búracie práce alebo iné práce uvedené v § 8 ods. 6.

(2)

Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 písm. b) až h) je zamestnávateľ povinný sprístupniť ...

(3)

Pri zmene pracovných podmienok, ktorá môže mať vplyv na zvýšenie expozície zamestnancov prachu ...

(4)

Ak predmetom oznámenia sú činnosti, o ktorých rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva, ...

§ 4
Zákaz niektorých činností
(1)

Je zakázané

a)

používať azbest pomocou rozprašovania,

b)

používať izolačné alebo zvukotesné materiály, ktoré obsahujú azbest s hustotou nižšou ako ...

c)

vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k expozícii zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov ...

d)

uvádzať azbest na trh a používať výrobky, ktoré obsahujú azbest.7)

(2)

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest ...

§ 5
Opatrenia na zníženie expozície
(1)

Pri činnosti podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ povinný na mieste výkonu práce znížiť expozíciu ...

a)

obmedzením počtu zamestnancov exponovaných alebo pravdepodobne exponovaných prachu z azbestu alebo ...

b)

navrhnutím bezpečných pracovných postupov na zamedzenie vzniku prachu z azbestu a z materiálov ...

c)

zabezpečením pravidelného čistenia a údržby všetkých priestorov a zariadení na odstraňovanie ...

d)

skladovaním a prepravou azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest v pevnom uzavretom obale,

e)

včasným zhromažďovaním a odstraňovaním odpadu z miesta výkonu práce v pevnom uzavretom obale ...

(2)

Pri činnosti podľa § 2 ods. 1 a 4 je zamestnávateľ povinný na svoje náklady zabezpečiť

a)

vymedzenie a označenie pracoviska bezpečnostnými a zdravotnými označeniami, najmä výstražnými ...

b)

zamedzenie prístupu na pracovisko zamestnancom, ktorí nie sú určení na výkon práce v priestoroch ...

c)

zákaz fajčenia zamestnancov na pracovisku,

d)

oddelenie priestorov na jedenie a oddych od pracoviska tak, aby zamestnanci neboli exponovaní prachu ...

e)

pre zamestnancov účinné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu celého tela (ďalej len ...

f)

oddelené skladovacie miesta na ochranný odev a na civilný odev,

g)

primerané a vhodné zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, najmä sprchy,

h)

uloženie osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov na vyhradenom ...

§ 6
Opatrenia pri prekročení technickej smernej hodnoty
(1)

Pri zistení prekročenia technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) je zamestnávateľ povinný zistiť ...

(2)

Ak expozíciu zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest nemožno znížiť ...

(3)

Počas výkonu práce s použitím prostriedkov podľa odseku 2 je zamestnávateľ povinný po konzultácii ...

§ 7
Meranie azbestu
(1)

Zamestnávateľ je povinný podľa výsledkov posudku o riziku (§ 2 ods. 1) a na účely kontroly dodržiavania ...

(2)

Na účely merania azbestu a jeho hodnotenia sa zohľadňujú len vlákna s dĺžkou viac ako päť ...

(3)

Odber vzoriek sa vykoná po konzultácii so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť. ...

(4)

Trvanie odberu vzoriek musí byť také, aby sa mohla stanoviť reprezentatívna expozícia pre osemhodinový ...

(5)

Odber vzoriek môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba.10) Odobraté vzorky sa môžu analyzovať ...

(6)

Počítanie vlákien sa vykonáva pomocou fázového kontrastného mikroskopu v súlade s metódou uvedenou ...

§ 8
Búracie práce, údržbárske práce a iné činnosti, pri ktorých je predpoklad prekročenia technickej <span class="shorten">...</span>
(1)

Pred začiatkom búracích prác alebo údržbárskych prác je zamestnávateľ povinný vykonať všetky ...

(2)

Pri pochybnosti o prítomnosti azbestu v materiáloch alebo v konštrukcii budov je zamestnávateľ ...

(3)

Pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách, odstraňovaní azbestových materiálov ...

a)

zabezpečiť zamestnancom vhodné dýchacie prístroje a iné osobné ochranné pracovné prostriedky, ...

b)

označiť priestory, v ktorých je predpoklad prekročenia technickej smernej hodnoty, bezpečnostnými ...

c)

zabrániť šíreniu prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest mimo budov alebo mimo ...

(4)

Opatrenia uvedené v odseku 3 zamestnávateľ prerokuje so zamestnancami alebo zástupcami zamestnancov ...

(5)

Odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb možno len na základe oprávnenia vydaného podľa ...

(6)

Pred začiatkom búracích prác alebo prác na odstraňovaní azbestových materiálov z budov, stavieb, ...

(7)

Zamestnávateľ je povinný v pláne práce uviesť všetky opatrenia na zaistenie ochrany zdravia a ...

a)

odstránenie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest pred začiatkom búracích prác, ak nejde ...

b)

poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov v súlade s odsekom 3 písm. a),

c)

meranie azbestu po skončení prác.

§ 9
Odborná príprava zamestnancov
(1)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady pred začiatkom práce a v pravidelných ...

(2)

Obsah odbornej prípravy musí byť pre zamestnancov zrozumiteľný a zameraný na získanie potrebných ...

a)

o vlastnosti azbestu a jeho účinky na zdravie vrátane spolupôsobiaceho účinku fajčenia,

b)

o typy výrobkov alebo materiálov, ktoré zvyčajne obsahujú azbest,

c)

o pracovné postupy, ktoré môžu mať za následok expozíciu prachu z azbestu alebo z materiálov ...

d)

o bezpečné pracovné postupy, kontrolu a osobné ochranné pracovné prostriedky,

e)

o voľbu, význam používania a správne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov ...

f)

o postupy v havarijných situáciách,

g)

o postupy pri dekontaminácii pracovného prostredia zamoreného prachom z azbestu alebo z materiálov ...

h)

o spôsob odstraňovania odpadu,

i)

o význam zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok.

§ 10
Informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
(1)

Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť boli informovaní ...

a)

o riziku z expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,

b)

o technických smerných hodnotách a požiadavkách na meranie azbestu,

c)

o požiadavkách na osobnú hygienu vrátane zákazu fajčenia, jedenia a pitia na pracovisku,

d)

o používaní ochranného odevu a osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu dýchacích ...

e)

o ďalších opatreniach na zníženie expozície zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov ...

(2)

Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť mali prístup ...

(3)

Ak výsledky merania azbestu prekračujú technickú smernú hodnotu (§ 2 ods. 3), zamestnávateľ ...

§ 11
Zdravotný dohľad
(1)

Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pred začiatkom práce v ...

(2)

Pred začiatkom práce v expozícii prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest je zamestnávateľ ...

(3)

Ak trvá expozícia prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a zamestnanec vykonáva ...

(4)

Výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky a výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti ...

(5)

Na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky podľa odseku 2 lekár vykonávajúci zdravotný ...

(6)

Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad informuje zamestnanca o výsledkoch lekárskej preventívnej ...

§ 12
Evidencia a záznamy
(1)

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa § 2 ...

(2)

Súčasťou evidencie sú záznamy o expozícii zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich ...

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca,

b)

pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie zamestnanca,

c)

dátum začatia a skončenia výkonu práce,

d)

výsledky merania azbestu v pracovnom ovzduší za každé sledované obdobie,

e)

údaje o mimoriadnych situáciách v súvislosti s expozíciou prachu z azbestu alebo z materiálov ...

(3)

Zamestnávateľ uchováva záznamy počas najmenej 40 rokov od skončenia práce v riziku expozície ...

(4)

Zamestnávateľ zabezpečí, aby

a)

každý zamestnanec mal prístup k záznamom, ktoré sa ho osobne týkajú,

b)

zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť mali prístup k informáciám podľa odseku ...

§ 13
Prevzatie právnych aktov Európskych spoločenstiev

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe ...

§ 14
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 11 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 2)  § 8b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane ...
 • 3)  § 5 ods. 5 písm. c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 11a ods. 1 Zákonníka práce.
 • 5)  § 10 ods. 4 písm. g) zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 6)  § 10 ods. 8 písm. b) až e) zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 7)  § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších ...
 • 8)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 9)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z.
 • 10)  § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 126/2006 Z. z.
 • 11)  § 10 ods. 7 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore