Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 250/2021 účinný od 15.12.2021

Platnosť od: 29.06.2021
Účinnosť od: 15.12.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 250/2021 účinný od 15.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 250/2021 s účinnosťou od 15.12.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) STN ISO 1996-2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie ...

2.

V prílohe č. 1 druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „sú uvedené v prílohe č. 1aa.“.

3.

Za prílohu č. 1a sa vkladá príloha č. 1aa, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 1aa k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.“.

4.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2021.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore