Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024 243/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 30.06.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024 243/2023 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 243/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 484/2021 Z. z. nariaďuje:

§ 1

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb

a)

pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2024, je ustanovená v prílohe č. 1,

b)

krízovej intervencie a v nocľahárni na rok 2024 je ustanovená v prílohe č. 2.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 224/2023 Z. z.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Ľudovít Ódor v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2023 Z. z.

  Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2024

  Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
  II. stupeň 175 eur 117 eur
  III. stupeň 350 eur 233 eur
  IV. stupeň 455 eur 303 eur
  V. stupeň 630 eur 420 eur
  VI. stupeň 770 eur 513 eur

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 243/2023 Z. z.

  Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie a v nocľahárni na rok 2024

  Druh zariadenia sociálnych služieb Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na mesiac Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok
  nocľaháreň 350 eur 4 200 eur
  útulok 350 eur 4 200 eur
  domov na polceste 350 eur 4 200 eur
  zariadenie núdzového bývania 350 eur 4 200 eur

Načítavam znenie...
MENU
Hore