Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 441/2010 Z. z. 239/2011 účinný od 01.02.2012

Platnosť od: 27.07.2011
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Informácie a informačný systém, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 441/2010 Z. z. 239/2011 účinný od 01.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 239/2011 s účinnosťou od 01.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slovo „ustanovuje“ vkladajú slová „ohlasovacie formality z dôvodu zjednodušenia ...

2.

V § 3 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Operátor, agent alebo veliteľ lode bez ohľadu na rozmery lode ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Čl. 6 nariadenia (ES) č. 725/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o zvýšení ...

3.

V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Operátor, agent alebo veliteľ lode plávajúcej medzi prístavmi nachádzajúcimi sa v colnom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:

„6b) Čl. 3 nariadenia (ES) č. 450/2008. 6c) Dohovor o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4.

§ 5 znie:

„§ 5 (1) Osobná loď bez ohľadu na rozmery a loď, ktorá nie je osobnou loďou, s hrubou priestornosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Kapitola V Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

5.

V § 8a ods. 4 sa za slová „na požiadanie“ vkladajú slová „príslušného orgánu Slovenskej ...

6.

V § 9 ods. 1 sa slová „MSC.150(77)“ nahrádzajú slovami „MSC.286(86)“.

7.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2012 Informácie podľa tohto ...

8.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore