Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 23/2007 účinný od 01.04.2014 do 30.04.2018

Platnosť od: 13.01.2007
Účinnosť od: 01.04.2014
Účinnosť do: 30.04.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Lesy a lesné hospodárstvo, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 23/2007 účinný od 01.04.2014 do 30.04.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 23/2007 s účinnosťou od 01.04.2014 na základe 73/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory1) ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa komponentmi a charakteristikami rozumejú
a)

rozmery a prípojné hmotnosti traktorov,

b)

regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies, doplnkové bezpečnostné požiadavky ...

c)

čelné okná a ostatné sklené výplne,

d)

mechanické spojovacie zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom vrátane vertikálneho zaťaženia v ...

e)

polohy a spôsob upevnenia predpísaných štítkov a údajov na karosériu traktora,

f)

zariadenia na ovládanie bŕzd ťahaného vozidla.

§ 3
(1)

Komponenty a charakteristiky traktorov a ich montáž na traktory musia spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

a)
rozmery a prípojná hmotnosť traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I smernice ...
b)
regulátor otáčok a krytie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies traktorov, doplnkové bezpečnostné ...
c)
čelné okná a ostatné sklené výplne traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe ...
d)
mechanické spojovacie zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom vrátane vertikálneho zaťaženia v ...
e)
poloha a spôsob upevnenia rôznych štítkov a údajov na karosériu traktora musia spĺňať technické požiadavky ...
f)
zariadenia na ovládanie bŕzd ťahaného vozidla a spojovacie brzdiace potrubie medzi traktorom a ťahaným ...
(2)

Pre iné ako čelné okná je povolené pevné plastové zasklenie schválené podľa osobitného predpisu5) alebo ...

(3)

Ak je súčasťou traktora ovládanie brzdy prívesu, tak toto ovládanie musí byť ručné alebo nožné a musí ...

(4)

Možno používať brzdné systémy, ktorých charakteristické vlastnosti sú ustanovené v osobitnom predpise.4) ...

(5)

Ak sa traktory používajú v podmienkach, v ktorých môže vzniknúť riziko styku s nebezpečnými látkami, ...

(6)

V návode na obsluhu sa uvádza:

a)
intenzita hluku v úrovni ucha vodiča meraná podľa osobitného predpisu,6b)
b)
intenzita hluku traktora v pohybe meraná podľa osobitného predpisu,6c)
c)
úroveň vibrácií meraná podľa osobitného predpisu.6d)
§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ traktora vzťahujúceho sa na rozmery a prípojnú ...

(2)

Ak výrobca montuje na traktor regulátor otáčok ako štandardné vybavenie, musí ho namontovať a skonštruovať ...

(3)

Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na určité komponenty a charakteristiky ...

(4)

Štátny dopravný úrad9) vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom ...

(5)

Štátny dopravný úrad vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom ...

(6)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu10) vzťahujúceho sa na určitý druh sklenej tabule ...

(7)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 sú doklady uvedené v prílohe III A smernice v troch vyhotoveniach, ...

(8)

Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu vzťahujúcom sa na určitý druh ...

(9)

Výrobca tabule bezpečnostného skla alebo jeho zástupca poskytne poverenej technickej službe overovania ...

(10)

Každá tabuľa bezpečnostného skla vrátane jeho vzoriek a skúšobných kusov musí byť označená obchodným ...

(11)

Udelenie typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na určitý druh sklenej tabule sa nesmie zamietnuť, ...

(12)

Každému typu bezpečnostného skla definovanému v prílohách III E, III G, III K a III L smernice, ktorý ...

(13)

Všetky zmeny druhu tabule bezpečnostného skla alebo rozšírenie počtu čelných skiel sa musia oznámiť ...

(14)

Bezpečnostné zasklenie, ktorému bolo udelené typové schválenie ES komponentu podľa tohto nariadenia ...

(15)

Ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, môže štátny dopravný úrad odobrať ...

(16)

Štátny dopravný úrad oznámi členským štátom a Európskej komisii názvy a adresy technických služieb zodpovedných ...

(17)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ traktora vzťahujúceho sa na pevnosť a rozmery ...

(18)

Traktor predstavujúci typ traktora, ktorý sa má schváliť, na ktorom je namontované schválené spojovacie ...

(19)

Technická služba prekontroluje, či je schválený typ spojovacieho zariadenia vhodný na montáž na typ ...

(20)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu10) vzťahujúceho sa na typ spojovacieho zariadenia ...

(21)

Udelenie typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na typ spojovacieho zariadenia sa nesmie ...

(22)

Držiteľ typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na typ spojovacieho zariadenia môže požiadať ...

a)
nový typ spojovacieho zariadenia získal typové schválenie ES komponentu,
b)
nový typ spojovacieho zariadenia je vhodný na montáž pre typ traktora, pre ktorý sa žiada o rozšírenie ...
c)
pripojenie spojovacieho zariadenia na traktor zodpovedá pripojeniu, ktoré bolo predložené pri udelení ...
(23)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu vzťahujúcom sa na spojovacie zariadenie podľa vzoru ustanoveného ...

(24)

Štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi traktora, čelného okna alebo spojovacieho zariadenia alebo jeho ...

(25)

Štátny dopravný úrad vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom ...

(26)

Traktory musia byť vybavené výrobným štítkom s nadpismi podľa požiadaviek ustanovených v prílohe V smernice ...

(27)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na ovládanie bŕzd ...

(28)

Štátny dopravný úrad vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom ...

(29)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla14) ...

§ 5
(1)

Príslušný štátny orgán16) nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, ...

(2)

Príslušný štátny orgán16) nesmie vydať a môže zamietnuť uznanie osvedčenia o typovom schválení ES vozidla ...

(3)

Príslušný štátny orgán16) nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie na trh čelných okien alebo iných sklených ...

(4)

Príslušný štátny orgán16) môže zakázať uvedenie na trh čelných okien alebo mechanických spojovacích ...

§ 6
(1)

Štátny dopravný úrad9) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) ...

(2)

Príslušný štátny orgán16) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, ...

(3)

Osvedčenia o zhode COC17) vystavené pre nové traktory sa považujú od 1. júla 2009 za neplatné, ak nie ...

§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. marca 2011
(1)

Štátny dopravný úrad9) do 1. marca 2012 schváli žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre ...

(2)

Osvedčenia o zhode COC17) vystavené pre nové traktory, ktoré spĺňajú technické požiadavky vzťahujúce ...

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 8

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 332/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité ...

§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 23/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES z 30. novembra 2009 o určitých komponentoch a charakteristikách ...

  2. Smernica Komisie 2010/62/EÚ z 8. septembra 2010, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia ich technických ...

  3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú ...

  4. Smernica Komisie 2013/8/EÚ z 26. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 1a)  Príloha č. 1 časť B šiesty bod k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke ...
 • 1b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia ...
 • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie ...
 • 6)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 6a)  STN EN 15695-1 Poľnohospodárske traktory a samohybné postrekovače. Ochrana obsluhy (vodiča) pred nebezpečnými ...
 • 6b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 401/2005 Z. z. o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych ...
 • 6c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité vybavenie ...
 • 6d)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 192/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlo vodiča ...
 • 7)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie najväčšej ...
 • 9)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 10)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 11)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zorné pole výhľadu ...
 • 12)  § 8 ods. 17 a 18 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 13)  § 8 ods. 18 písm. b) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 14)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 15)  § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 16)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 17)  § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore