Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných 222/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 11.06.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Veterinárna starostlivosť, Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných 222/2009 účinný od 01.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 222/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ...

1.

V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 8, 9, 11, 12 a 17 až 21 znejú:

„1) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. 8) § 6 ods. 1 zákona ...

3.

V § 2 písm. p) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4.

V § 10 ods. 4 písm. f) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu15)“ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 sa vypúšťajú.

5.

V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

6.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH ...

7.

Nadpis v prílohe č. 5 znie: „Povinnosti národných laboratórií pre africký mor ošípaných“. ...

8.

V prílohe č. 5 sa vypúšťa prvý bod.

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore