Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach 221/2018 účinný od 01.08.2019

Platnosť od: 23.07.2018
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach 221/2018 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 221/2018 s účinnosťou od 01.08.2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ...

1.

V § 1 písm. a) sa za slovami „(ďalej len „žiak“)“ vypúšťajú slová „a pre žiakov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

2.

V § 1 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo pre žiakov na stredných školách“. ...

3.

V § 1 písm. c) druhom bode sa slová „do ovocného sadu, pestovateľa zeleniny,“ nahrádzajú ...

4.

V § 2 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a žiakov na stredných školách“.

5.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pri zabezpečovaní činnosti podľa § 1 písm. a) nemožno s mliečnym výrobkom dodávať ...

6.

V § 3 až 6 sa slovo „uchádzač“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „žiadateľ“ v príslušnom ...

7.

V § 3 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

8.

V § 3 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo žiakom na stredných školách“.

9.

V § 3 ods. 4 písm. d) a e) sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmena c)“.

10.

V § 3 ods. 4 písmeno f) znie:

„f) písomný doklad o analýze zloženia druhov mliečnych výrobkov podľa písmena c) vykonanej ...

11.

V § 3 ods. 4 písm. g) až i) sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmena c)“.

12.

V § 3 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

Poznámky pod čiarou k odkazom 28 a 29 sa vypúšťajú.

13.

V § 3 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

14.

V § 3 ods. 10 písm. b) sa slová „písm. c) až f) a h) až k)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

15.

V § 3 ods. 10 písm. c) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a slová „písm. ...

16.

V § 4 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo žiakov na stredných školách“.

17.

V § 4 odseky 7 až 10 znejú:

„(7) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku ...

18.

V § 4 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 13, ktoré znejú:

„(11) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku ...

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 14 a 15.

19.

V § 4 ods. 14 sa slová „8 až 10“ nahrádzajú slovami „7 až 13“.

20.

V § 5 ods. 2 a § 6 ods. 2 písm. b) a písm. c) prvom bode sa slová „písm. d)“ nahrádzajú ...

21.

V § 5 ods. 3 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods.15“.

22.

V § 5 ods. 7 sa slová „ods. 1, 5 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 7 a 9“.

23.

V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

24.

V § 5 ods. 13 sa slovo „výrobky“ nahrádza slovami „mliečne výrobky alebo ovocie a zeleninu“. ...

25.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ak najvyššia úhrada, ktorú možno podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 žiadať od ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“. ...

26.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Pomoc, ktorú možno vyplatiť na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a), je uvedená ...

27.

V § 6 ods. 4 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.

28.

V § 6 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Rozdiel podľa odseku 4 je žiadateľ povinný vrátiť škole alebo zmluvnému žiakovi do 30 ...

Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 15.

29.

V § 6 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Pomoc za činnosti podľa § 1 písm. a) a b) možno vyplatiť len za dodávanie mliečnych ...

Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 15 a 16.

30.

V § 6 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a i)“.

31.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2018 (1) Podľa tohto nariadenia vlády ...

32.

Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1k nariadeniu vlády č. 189/2017 Z. z. ZOZNAM DRUHOV, POŽIADAVKY NA BALENIE, MAXIMÁLNA ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2018 okrem čl. I bodov 1, 2, 4, 8 a 16, ktoré ...

Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore