Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach 221/2018 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 23.07.2018
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach 221/2018 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 221/2018 s účinnosťou od 01.08.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ...

1.

V § 1 písm. a) sa za slovami „(ďalej len „žiak“)“ vypúšťajú slová „a pre žiakov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

2.

V § 1 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo pre žiakov na stredných školách“. ...

3.

V § 1 písm. c) druhom bode sa slová „do ovocného sadu, pestovateľa zeleniny,“ nahrádzajú ...

4.

V § 2 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a žiakov na stredných školách“.

5.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pri zabezpečovaní činnosti podľa § 1 písm. a) nemožno s mliečnym výrobkom dodávať ...

6.

V § 3 až 6 sa slovo „uchádzač“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „žiadateľ“ v príslušnom ...

7.

V § 3 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

8.

V § 3 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo žiakom na stredných školách“.

9.

V § 3 ods. 4 písm. d) a e) sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmena c)“.

10.

V § 3 ods. 4 písmeno f) znie:

„f) písomný doklad o analýze zloženia druhov mliečnych výrobkov podľa písmena c) vykonanej ...

11.

V § 3 ods. 4 písm. g) až i) sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmena c)“.

12.

V § 3 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

Poznámky pod čiarou k odkazom 28 a 29 sa vypúšťajú.

13.

V § 3 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

14.

V § 3 ods. 10 písm. b) sa slová „písm. c) až f) a h) až k)“ nahrádzajú slovami „písm. ...

15.

V § 3 ods. 10 písm. c) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a slová „písm. ...

16.

V § 4 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo žiakov na stredných školách“.

17.

V § 4 odseky 7 až 10 znejú:

„(7) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku ...

18.

V § 4 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 13, ktoré znejú:

„(11) Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku ...

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 14 a 15.

19.

V § 4 ods. 14 sa slová „8 až 10“ nahrádzajú slovami „7 až 13“.

20.

V § 5 ods. 2 a § 6 ods. 2 písm. b) a písm. c) prvom bode sa slová „písm. d)“ nahrádzajú ...

21.

V § 5 ods. 3 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods.15“.

22.

V § 5 ods. 7 sa slová „ods. 1, 5 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 7 a 9“.

23.

V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

24.

V § 5 ods. 13 sa slovo „výrobky“ nahrádza slovami „mliečne výrobky alebo ovocie a zeleninu“. ...

25.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ak najvyššia úhrada, ktorú možno podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 žiadať od ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“. ...

26.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Pomoc, ktorú možno vyplatiť na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a), je uvedená ...

27.

V § 6 ods. 4 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.

28.

V § 6 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Rozdiel podľa odseku 4 je žiadateľ povinný vrátiť škole alebo zmluvnému žiakovi do 30 ...

Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 15.

29.

V § 6 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Pomoc za činnosti podľa § 1 písm. a) a b) možno vyplatiť len za dodávanie mliečnych ...

Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 15 a 16.

30.

V § 6 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a i)“.

31.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2018 (1) Podľa tohto nariadenia vlády ...

32.

Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1k nariadeniu vlády č. 189/2017 Z. z. ZOZNAM DRUHOV, POŽIADAVKY NA BALENIE, MAXIMÁLNA ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2018 okrem čl. I bodov 1, 2, 4, 8 a 16, ktoré ...

Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore