Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom 212/2010 účinný od 01.01.2011


Platnosť od: 19.05.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom 212/2010 účinný od 01.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 212/2010 s účinnosťou od 01.01.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie ...

1.

V § 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v deň ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:

„ag) záväzným diagramom dodávky plynu údaj, na základe ktorého prevádzkovateľ distribučnej ...

3.

V § 5 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Lehoty podľa odsekov 5 a 6 sa vzťahujú aj na dodávateľa plynu, ktorý podáva žiadosť ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

4.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Podmienky pripojenia k distribučnej sieti uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene ...

5.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Účastník trhu s plynom predkladá žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti prevádzkovateľovi ...

6.

V § 10 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto vstupné body a) hraničný bod, ...

7.

V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Prechod plynu z prepravnej siete do prepojených sietí a zásobníkov alebo prechod plynu do ...

Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 14.

8.

V § 14 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Prevádzkovateľ distribučnej siete zmení výšku ...

a)

závažná priemyselná havária,14a)

b)

porucha odberného plynového zariadenia, ktorá má vplyv na schopnosť odberného plynového zariadenia ...

c)

vážne ekonomické dôvody, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií ...

9.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Uverejňovanie informácií prevádzkovateľom distribučnej siete o stave distribučnej siete Prevádzkovateľ ...

10.

V § 15 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity sa nespoplatňuje poplatkom za prekročenie ...

11.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Skúšobná prevádzka (1) Skúšobnou prevádzkou je overenie technických parametrov, prevádzkových ...

12.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Vyúčtovanie dodávky plynu odberateľovi plynu obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv ...

13.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej ...

14.

V § 21 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý ...

15.

V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odpočet stavu meradla vykonaný z dôvodu zmeny ...

16.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Dodávka plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta (1) Koncový odberateľ ...

17.

V § 31 ods. 3 sa slová „1,80 Sk“ nahrádzajú slovami „0,03 eura“.

18.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 409/2007 Z. z. VÝPOČET REFERENČNEJ CENY PLYNU Referenčná ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010 okrem § 8 ods. 4 v piatom bode a desiateho ...

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore