Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka 21/2013 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 01.02.2013
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné záväzkové vzťahy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 21/2013 s účinnosťou od 01.01.2015 na základe 303/2014


§ 1
Sadzba úrokov z omeškania (k § 369 ods. 2 zákona)

(1)
Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky1) platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.
(2)
Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky1) platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.
(3)
Ak veriteľ požaduje úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa odseku 1 , použije sa tento spôsob určenia úrokov z omeškania počas celej doby omeškania.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 3a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015


Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2015, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore