Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov 206/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 28.05.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov 206/2021 účinný od 01.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 206/2021 s účinnosťou od 01.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „Slovenský pozemkový fond – územný organizačný útvar (ďalej len „fond – regionálny ...

2.

V § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Slovenský pozemkový“.

3.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Ak fond nezistí okolnosti, ktoré zabraňujú vydaniu náhradného pozemku, môže po prerokovaní v rade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 35a ods. 5 písm. e) prvý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ...

4.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021 Postup pri poskytovaní náhradných pozemkov ...

5.

Slová „fond – regionálny odbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovom ...

6.

Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prílohak nariadeniu vlády č. 237/2010 Z. z. Územné celky podľa § 3a Územný celok Okresy tvoriace ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore