Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel 202/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014


Platnosť od: 14.04.2006
Účinnosť od: 01.09.2013
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel 202/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 202/2006 s účinnosťou od 01.09.2013 na základe 253/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M a N podľa osobitného predpisu,1) určené ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na sedadlá smerujúce dozadu.

(3)

Montáž sedadiel smerujúcich k bokom je zakázaná vo vozidlách kategórie M1, N1, M2 a M3 okrem ...

§ 2
(1)

Na účely tohto nariadenia vlády pre vozidlá kategórie M1 sa rozumie

a)

typom vozidla vozidlo, ktoré sa podstatne nelíši v týchto aspektoch:

1.

konštrukcia, tvar, rozmery, materiály a hmotnosť sedadiel, hoci sa sedadlá môžu líšiť poťahom ...

2.

typ a rozmery, systém nastavenia, posuvu a zabezpečenia operadla sedadla, sedadiel a ich častí,

3.

typy a rozmery ukotvenia sedadiel,

4.

rozmery, rám, materiály a čalúnenie hlavových opierok, hoci sa môžu líšiť farbou a poťahom, ...

5.

typ a rozmery ukotvenia hlavových opierok a charakteristiky častí vozidla, ku ktorým sú hlavové ...

b)

sedadlom konštrukcia, ktorá môže, ale nemusí byť integrálnou súčasťou kompletnej konštrukcie ...

1.

sedadlo smerujúce dopredu je sedadlo, ktoré sa môže používať, pokiaľ je vozidlo v pohybe, a ...

2.

sedadlo smerujúce dozadu je sedadlo, ktoré sa môže používať, pokiaľ je vozidlo v pohybe, a ktoré ...

3.

sedadlo smerujúce k bokom je sedadlo, ktoré z hľadiska jeho zosúladenia s vertikálnou rovinou symetrie ...

c)

hlavovou opierkou zariadenie, ktorého funkciou je obmedziť posun hlavy cestujúceho smerom dozadu ...

1.

integrovaná hlavová opierka tvorená hornou časťou operadla sedadla; hlavové opierky spĺňajúce ...

2.

oddeliteľná hlavová opierka skladajúca sa z komponentu oddeliteľného od sedadla určeného na ...

3.

samostatná hlavová opierka skladajúca sa z komponentu oddeleného od sedadla určeného na zasunutie ...

(2)

Na účely tohto nariadenia vlády pre určité vozidlá kategórie M2 a M3 sa rozumie

a)

typom sedadla sedadlo, ktoré sa nelíši v charakteristikách, ktoré by mohli ovplyvniť pevnosť ...

1.

konštrukcia, tvar, rozmery, materiály zaťažených častí,

2.

typy a rozmery systému nastavenia a zabezpečenia operadla sedadla,

3.

rozmery, konštrukcia a materiály pripevňovacích a nosných častí,

b)

typom vozidla vozidlo, ktoré sa podstatne nelíši z hľadiska konštrukčných charakteristík, prípadne ...

c)

sedadlom konštrukcia, ktorá má byť ukotvená na konštrukcii vozidla vrátane jej výstroja a pripevňovacích ...

1.

sedadlo smerujúce dopredu je sedadlo, ktoré sa môže používať, pokiaľ je vozidlo v pohybe, a ...

2.

sedadlo smerujúce dozadu je sedadlo, ktoré sa môže používať, pokiaľ je vozidlo v pohybe, a ktoré ...

3.

sedadlo smerujúce k bokom je sedadlo, ktoré z hľadiska jeho zosúladenia s vertikálnou rovinou symetrie ...

§ 3
(1)

Sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky vozidla musia spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

(2)

Špecifikácie skúšok sedadiel, ich ukotvenia a hlavové opierky musia spĺňať technické požiadavky ...

(3)

Vozidlá kategórie N1, N2 a N31) a vozidlá kategórie M2 a M3, ktorých technické požiadavky nie ...

(4)

Hlavová opierka sa montuje na každé krajné predné sedadlo vo vozidle kategórie M2 s najvyššou ...

(5)

Hlavové opierky montované vo vozidlách podľa odseku 4 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené ...

(6)

Na účely odseku 1 sa bodom R rozumie bod podľa osobitného predpisu.5)

(7)

Hlavové opierky schválené podľa osobitného predpisu4) sa považujú za zhodné s technickými požiadavkami ...

(8)

Zadné časti sedadiel situované v oblasti 1 alebo zadné časti hlavových opierok, ktoré spĺňajú ...

(9)

Vozidlá, v ktorých niektoré sedadlá majú výnimku podľa osobitného predpisu,3) sa schvaľujú ...

(10)

Testy ustanovené v doplnkoch 1 až 6 prílohy III smernice sa môžu vzťahovať aj na iné časti ...

(11)

Referenčná zóna je priestor medzi dvoma vertikálnymi pozdĺžnymi rovinami, navzájom vzdialenými ...

(12)

Ukotvenia sedadiel vozidiel kategórie M3 spĺňajú požiadavky ustanovené v bodoch 4.1 a 4.2 prílohy ...

(13)

Test 2 ustanovený v doplnku 1 prílohy III smernice neplatí, ak je sedadlo za testovaným sedadlom ...

(14)

Test ustanovený v doplnku 6 prílohy III smernice neplatí, ak je sedadlo za testovaným vozidlom vybavené ...

(15)

Typovo schválené sedadlové pásy2) namontované na kotvových úchytkách sa montujú na pomocné ...

(16)

Test 2 ustanovený v doplnku 1 prílohy III smernice sa môže uplatňovať aj na iné časti vozidla, ...

(17)

Ak sa test 2 vykoná s figurínou zadržiavanou trojbodovým pásom a kritériá zranenia nie sú prekročené, ...

(18)

Prvky zadnej časti operadla sedadla situované v referenčnej zóne ustanovenej v odseku 11 sa overujú ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na sedadlá, ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené ...

(3)

Výrobca predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel vozidlo predstavujúce typ vozidla, ...

a)

príslušné časti konštrukcie vozidla,

b)

dodatočnú sadu typu sedadiel pri vozidlách uvedených v prílohách II a III smernice, ktorými je ...

c)

dodatočnú sadu typu sedadiel, ktoré sú alebo môžu byť vybavené hlavovými opierkami pri vozidlách ...

1.

pri oddeliteľných hlavových opierkach s namontovanými hlavovými opierkami, ktorými je sedadlo ...

2.

pri samostatných hlavových opierkach s ich ukotveniami a dodatočnú sadu zodpovedajúcich hlavových ...

(4)

Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na pevnosť sedadiel a ich ...

(5)

Štátny dopravný úrad8) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce ...

(6)

Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ...

(7)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu9) pre typ sedadiel vzťahujúceho sa na ich ...

(8)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené ...

(9)

Výrobca predloží technickej službe tri sedadlá predstavujúce typ sedadla, ktorý má byť schválený. ...

(10)

Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ sedadiel vzťahujúceho sa na ich pevnosť a schopnosť ...

(11)

Každé sedadlo zhodné s typom sedadiel schválených podľa tohto nariadenia vlády musí byť označené ...

(12)

Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ sedadiel podľa ...

(13)

Každému schválenému typu sedadla štátny dopravný úrad pridelí schvaľovacie číslo podľa ...

(14)

V prípade zmeny typu vozidla alebo typu sedadla schváleného podľa tohto nariadenia vlády sa postupuje ...

(15)

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)

(16)

O každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v § 2 písm. a), § 2 písm. b) alebo v § 3 ...

(17)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) ...

§ 5
(1)

Príslušný štátny orgán11) nesmie odmietnuť ani zakázať

a)

uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu a uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke ...

b)

uvedenie typu sedadiel na trh, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách ...

(2)

Od 20. októbra 2006 nemožno ďalej udeľovať ES typové schválenie nového typu vozidla, ak sedadlá, ...

(3)

Od 20. októbra 2007 sa považuje osvedčenie o zhode COC,12) ktoré majú vystavené nové vozidlá, ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe. ...

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 202/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974, ktorá sa týka motorových vozidiel vzhľadom na sedadlá, ...

  2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska ...

  3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 1 časť B druhý a tretí bod zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kotvové ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové ...
 • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad ...
 • 6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vnútorné ...
 • 7)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 8)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 9)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 10)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom ...
 • 11)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 12)  § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore