Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 201/2019 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 10.07.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 201/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca ...

(2)

Základný úväzok sa ustanovuje ako týždenný počet hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. ...

§ 2
Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
(1)

Hodinou priamej výchovno-vzdelávacej činnosti sa rozumie

a)
60 minút, ak ide o
1.
učiteľa materskej školy,
2.
učiteľa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
3.
učiteľa odbornej praxe alebo o majstra odbornej výchovy pri vedení odbornej praxe na pracovisku ...
4.
majstra odbornej výchovy pri vedení odborného výcviku,
5.
vychovávateľa školského klubu detí, školského internátu, centra voľného času, diagnostického ...
6.
školského trénera,
7.
pedagogického asistenta učiteľa materskej školy alebo o pedagogického asistenta učiteľa materskej ...
8.
pedagogického asistenta vychovávateľa alebo
9.
pedagogického asistenta majstra odbornej výchovy alebo o pedagogického zamestnanca, ktorý poskytuje ...
b)
45 minút, ak ide o
1.
učiteľa základnej školy,
2.
učiteľa gymnázia,
3.
učiteľa strednej odbornej školy,
4.
učiteľa strednej športovej školy,
5.
učiteľa školy umeleckého priemyslu,
6.
učiteľa konzervatória,
7.
učiteľa školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
8.
učiteľa základnej umeleckej školy,
9.
učiteľa jazykovej školy,
10.
učiteľa diagnostickej triedy v diagnostickom centre,
11.
pedagogického asistenta učiteľa základnej školy, gymnázia, strednej odbornej školy, strednej ...
12.
korepetítora,
13.
školského špeciálneho pedagóga,
14.
učiteľa odbornej praxe alebo o majstra odbornej výchovy pri vedení odbornej praxe v dielni alebo
15.
učiteľa školy umeleckého priemyslu, ktorý vedie umeleckú prax,
c)
40 minút, ak ide o
1.
vyučovaciu hodinu popoludňajšej zmeny pri zmenovom vyučovaní v základnej škole alebo
2.
vyučovaciu hodinu žiakov základnej školy v škole v prírode.
(2)

Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti môže trvať 40 minút v

a)
škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením okrem materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením, ...
b)
základnej škole, ak ide o najmenej siedmu vyučovaciu hodinu a vyžadujú to miestne podmienky.
(3)

Ak ide o dopĺňanie základného úväzku podľa § 8 zákona, trvanie hodiny priamej výchovno-vzdelávacej ...

Základný úväzok
§ 3
(1)

Základný úväzok učiteľa je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Základný úväzok vychovávateľa je uvedený v prílohe č. 2.

(3)

Základný úväzok majstra odbornej výchovy je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Základný úväzok školského trénera a základný úväzok korepetítora je uvedený v prílohe ...

(5)

Základný úväzok výchovného poradcu, základný úväzok kariérového poradcu a základný úväzok ...

(6)

Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca je uvedený v prílohe č. 6.

(7)

Základný úväzok školského špeciálneho pedagóga a základný úväzok učiteľa profesijného ...

§ 4
(1)

Základným úväzkom učiteľa spojenej školy je základný úväzok učiteľa tej organizačnej zložky,1) ...

(2)

Učiteľovi odbornej praxe sa jeden týždeň vedenia odbornej praxe na pracovisku praktického vyučovania ...

a)
10 hodín pri počte žiakov 1 až 4,
b)
16 hodín pri počte žiakov 5 až 9,
c)
22 hodín pri počte žiakov 10 a viac.
(3)

Učiteľovi, vychovávateľovi, majstrovi odbornej výchovy a školskému trénerovi sa do základného ...

a)
1 hodina, ak ide o experimentálne overovanie na 3 hodinách týždenne,
b)
2 hodiny, ak ide o experimentálne overovanie na najmenej 4 hodinách a najviac na 8 hodinách týždenne, ...
c)
3 hodiny, ak ide o experimentálne overovanie na najmenej 9 hodinách a najviac na 13 hodinách týždenne, ...
d)
4 hodiny, ak ide o experimentálne overovanie na najmenej 14 hodinách a najviac na 19 hodinách týždenne, ...
e)
5 hodín, ak ide o experimentálne overovanie na najmenej 20 hodinách týždenne.
(4)

Základný úväzok pedagogického asistenta je rovnaký ako základný úväzok

a)
učiteľa, ak ide o pedagogického asistenta učiteľa,
b)
vychovávateľa, ak ide o pedagogického asistenta vychovávateľa,
c)
majstra odbornej výchovy, ak ide o pedagogického asistenta majstra odbornej výchovy.
(5)

Základný úväzok učiteľa, ktorý je poverený funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode ...

a)
14 hodín pri 1 triede alebo pri 2 triedach vyslaných do školy v prírode,
b)
12 hodín pri 3 triedach alebo pri 4 triedach vyslaných do školy v prírode,
c)
5 hodín pri najmenej 5 triedach vyslaných do školy v prírode.
(6)

Vychovávateľovi v centre voľného času sa do základného úväzku započíta ako jedna hodina každých ...

a)
príležitostnú záujmovú činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií ...
b)
prázdninovú činnosť formou miestnych táborov a pobytových táborov, odborných sústredení, činností ...
c)
voľnočasovú aktivitu, na ktorej sa zúčastňujú aj osoby, ktoré nenavštevujú centrum voľného ...
d)
inú činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj osoby, ...
§ 5
Základný úväzok výchovného poradcu, základný úväzok kariérového poradcu a základný úväzok ...
(1)

Do základného úväzku výchovného poradcu a školského poradcu sa započítavajú všetci žiaci ...

(2)

Do základného úväzku výchovného poradcu a kariérového poradcu sa započítava jedna polovica ...

(3)

Do základného úväzku výchovného poradcu sa započítava

a)
počet žiakov školy, ktorým poskytuje výchovné poradenstvo a kariérové poradenstvo, ak sú v ...
b)
jedna polovica počtu žiakov podľa písmena a), ak sú v škole ustanovení najmenej dvaja výchovní ...
(4)

Do základného úväzku kariérového poradcu sa započítava jedna polovica počtu žiakov školy, ...

§ 6
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca
(1)

Do základného úväzku riaditeľa školy sa započítavajú všetky

a)
triedy školy,
b)
triedy elokovaných pracovísk, ak sú zriadené,
c)
oddelenia a výchovné skupiny všetkých súčastí školy, ak sú zriadené a
d)
triedy všetkých organizačných zložiek, oddelenia a výchovné skupiny všetkých súčastí, ak ...
(2)

Do základného úväzku riaditeľa

a)
školského internátu sa započítavajú všetky výchovné skupiny,
b)
centra voľného času sa započítava priemerný počet detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov ...
(3)

Do základného úväzku riaditeľa školy a riaditeľa spojenej školy, ktorej súčasťou je centrum ...

(4)

Do základného úväzku riaditeľa školy sa započítava ako jedna trieda

a)
experimentálne overovanie v škole najmenej na 20 hodinách týždenne a najviac na 30 hodinách týždenne ...
b)
účasť školy na medzinárodnom programe, ktorý trvá najmenej 6 mesiacov.
(5)

Do základného úväzku zástupcu riaditeľa školy sa

a)
započítavajú všetky triedy školy, všetky oddelenia a všetky výchovné skupiny v jeho priamej ...
1.
materskej školy,
2.
základnej školy,
3.
gymnázia,
4.
praktickej školy,
5.
školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem odborného učilišťa,
6.
strednej odbornej školy pre všeobecné vzdelávanie,
7.
strednej odbornej školy pre praktické vyučovanie,
8.
strednej športovej školy pre všeobecné vzdelávanie,
9.
strednej športovej školy pre praktické vyučovanie,
10.
strednej športovej školy pre športovú prípravu,
11.
odborného učilišťa pre všeobecné vzdelávanie,
12.
odborného učilišťa pre praktické vyučovanie,
13.
školy umeleckého priemyslu pre všeobecné vzdelávanie,
14.
školy umeleckého priemyslu pre umelecké vzdelávanie,
15.
konzervatória pre všeobecné vzdelávanie,
16.
konzervatória pre umelecké vzdelávanie alebo
17.
základnej umeleckej školy,
b)
započítava počet detí alebo žiakov školy alebo školského zariadenia, ak ide o zástupcu riaditeľa ...
1.
spojenej školy pre centrum voľného času,
2.
spojenej školy pre školský internát,
3.
spojenej školy pre špeciálne výchovné zariadenie,
4.
centra voľného času,
5.
školského internátu,
6.
špeciálneho výchovného zariadenia alebo
7.
špeciálneho výchovného zariadenia pre školský internát.
(6)

Do základného úväzku zástupcu riaditeľa

a)
školy pre elokované pracovisko sa započítavajú všetky triedy, oddelenia a výchovné skupiny elokovaného ...
b)
spojenej školy pre organizačnú zložku sa započítavajú všetky triedy organizačnej zložky,
c)
spojenej školy sa započítavajú všetky oddelenia a výchovné skupiny súčasti spojenej školy,
d)
spojenej školy pre centrum voľného času, ktoré je súčasťou spojenej školy, sa započítava ...
e)
základnej školy s materskou školou pre materskú školu sa započítavajú všetky triedy materskej ...
f)
základnej školy s materskou školou pre základnú školu sa započítavajú všetky triedy základnej ...
g)
školy pre centrum voľného času, ktoré je súčasťou školy, sa započítava priemerný počet ...
h)
špeciálneho výchovného zariadenia pre základnú školu, ktorá je súčasťou špeciálneho výchovného ...
(7)

Do základného úväzku vedúceho pedagogického zamestnanca

a)
materskej školy pri zdravotníckom zariadení, základnej školy pri zdravotníckom zariadení alebo ...
b)
gymnázia, strednej odbornej školy, strednej športovej školy alebo strednej odbornej školy pre žiakov ...
c)
konzervatória alebo školy umeleckého priemyslu sa započítava ako jedna trieda 24 hodín priamej ...
d)
strednej odbornej školy, strednej športovej školy, školy umeleckého priemyslu, gymnázia, konzervatória, ...
e)
strednej odbornej školy okrem hlavného majstra strednej odbornej školy sa započítava priame riadenie ...
1.
najmenej 50 % žiakov školy zapojených do systému duálneho vzdelávania ako tri triedy,
2.
najmenej 75 % žiakov školy zapojených do systému duálneho vzdelávania ako štyri triedy,
3.
100 % žiakov školy zapojených do systému duálneho vzdelávania ako päť tried,
f)
jazykovej školy sa započítava 20 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne ako jedna ...
(8)

Do základného úväzku hlavného majstra a vedúceho vychovávateľa sa započítava počet detí ...

(9)

Do základného úväzku hlavného majstra strednej odbornej školy sa započítava priame riadenie ...

§ 7
Prechodné ustanovenie

Vedúcemu pedagogickému zamestnancovi strednej odbornej školy, ktorá poskytuje vzdelávanie v odboroch ...

§ 8
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

v z. Richard Raši v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Základný úväzok učiteľa

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Základný úväzok vychovávateľa

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Základný úväzok majstra odbornej výchovy

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Základný úväzok školského trénera a základný úväzok korepetítora ...

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Základný úväzok výchovného poradcu, základný úväzok kariérového poradcu ...

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca

Poznámky

 • 1)  § 20 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore