Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel 201/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014

Platnosť od: 14.04.2006
Účinnosť od: 01.09.2013
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel 201/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 201/2006 s účinnosťou od 01.09.2013 na základe 252/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M a Npodľa osobitného predpisu,1) určené na prevádzku ...

(2)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy určené na montáž do vozidiel ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

bezpečnostným pásom zostava popruhov s uzatváracou sponou, nastavovacími zariadeniami a pripevňovacími ...

b)

súpravou pásov bezpečnostné pásy podľa písmena a), ktoré zahŕňajú aj zariadenia na pohlcovanie energie ...

c)

brušným pásom pás, ktorý prechádza cez prednú časť panvovej oblasti tela vodiča a cestujúcich,

d)

popruhom ohybná časť určená na pridržanie tela a prenášanie namáhania na ukotvenia pásov,

e)

sponou rýchlo sa uvoľňujúce zariadenie, ktoré umožňuje sediacemu cestujúcemu, aby bol zadržaný pásom; ...

f)

nastavovacím zariadením pásu zariadenie umožňujúce nastaviť pás podľa individuálnej potreby sediaceho ...

g)

typom pásu kategória pásov, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:

1.

tuhé časti, napríklad spony, pripevňovacie kovanie, navíjače, atď.,

2.

materiál, štruktúra tkania, rozmery a farba popruhov,

3.

geometrické usporiadanie súpravy pásov,

h)

popruhom ohybná časť určená na pridržiavanie tela a prenášanie namáhania na ukotvenia pásov,

i)

kotvovými úchytkami pásu časti nosnej konštrukcie vozidla, nosnej konštrukcie sedadla alebo ktorejkoľvek ...

j)

typom vozidla vzhľadom na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia ...

k)

zadržiavacím systémom systém pozostávajúci zo sedadla uchyteného vhodnými prostriedkami k nosnej konštrukcii ...

l)

detským zadržiavacím zariadením súprava konštrukčných častí, ktorá môže byť kombináciou popruhov alebo ...

§ 3
(1)

Bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy a detské zadržiavacie zariadenia vozidiel musia spĺňať technické ...

(2)

Sedadlá vozidiel musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.2)

(3)

Mechanizmus riadenia vozidla musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.3)

(4)

Kotvové úchytky bezpečnostného pásu vozidla, pripevňovacie kovania a zariadenia pre výškové nastavenia ...

(5)

Na účely odseku 1 sa rozumie referenčnou zónou priestor medzi dvoma zvislými pozdĺžnymi rovinami vzdialenými ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu6) predkladá

a)
pre typ bezpečnostného pásu výrobca,
b)
pre typ zadržiavacieho systému výrobca alebo výrobca vozidla, do ktorého má byť tento systém namontovaný. ...
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku ...

(3)

Na typové schválenie ES typu bezpečnostného pásu žiadateľ predloží poverenej technickej službe overovania ...

a)
šesť vzoriek, z ktorých jedna je na referenčné účely,
b)
popruh s dĺžkou 10 m pre každý typ bezpečnostného pásu,
c)
ďalšie vzorky podľa požiadaviek technickej služby.
(4)

Na typové schválenie ES typu zadržiavacích systémov žiadateľ predloží technickej službe dve vzorky. ...

(5)

Ak ide o detské zadržiavacie zariadenia, žiadateľ predloží

a)
štyri vzorky popruhov s dĺžkou 10 metrov pre každú kategóriu popruhov v detskom zadržiavacom zariadení ...
b)
návody a podrobnosti o balení,
c)
ďalšie vzorky podľa požiadaviek technickej služby.
(6)

Ak ide o tašky na prenášanie dieťaťa, ak je možné používať zadržiavacie zariadenie v kombinácii s viacerými ...

(7)

Ak sa v detskom zadržiavacom zariadení používa schválený bezpečnostný pás pre dospelých, musí žiadateľ ...

(8)

Pred udelením typového schválenia sa overí existencia vyhovujúcich opatrení na zabezpečenie efektívnej ...

(9)

Vzorky typu bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia predložené ...

(10)

Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo ...

(11)

Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo ...

(12)

Pre každý typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia sa ...

(13)

Štátny dopravný úrad8) prijme potrebné opatrenia na zabránenie používania značiek typového schválenia ...

(14)

Štátny dopravný úrad prijme po typovom schválení ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho ...

(15)

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.9)

(16)

Ak sa bezpečnostné pásy dodávajú oddelene od vozidla, musí byť na obale a v montážnom návode uvedený ...

(17)

Štátny dopravný úrad

a)
zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčenia o typovom ...
b)
informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES ...
(18)

Ak štátny dopravný úrad zistí, že bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy alebo detské zadržiavacie ...

(19)

Ak štátny dopravný úrad po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho ...

(20)

Typové schválenie ES komponentu sa udelí bezpečnostným pásom, zadržiavacím systémom alebo detskému zadržiavaciemu ...

(21)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáže bezpečnostných ...

(22)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 21 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku ...

(23)

Výrobca predvedie poverenej technickej službe vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený. ...

(24)

Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáže bezpečnostných pásov, ...

(25)

Po udelení typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž bezpečnostných pásov, ...

(26)

Každému schválenému typu bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému, detského zadržiavacieho zariadenia ...

(27)

Ak sa zmení typ vozidla, bezpečnostné pásy, zadržiavací systém alebo detské zadržiavacie zariadenie ...

(28)

Požiadavky podľa § 2 a 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla11) pre typ vozidla z dôvodov ...

§ 5
(1)

Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať

a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách ...
b)
uvedenie typu bezpečnostných pásov, zadržiavacích systémov alebo detského zadržiavacieho zariadenia ...
(2)

Na trh sa nesmú uvádzať bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy alebo detské zadržiavacie zariadenie ...

(3)

Štátny dopravný úrad umožní montáž bezpečnostných pásov alebo zadržiavacích systémov nespĺňajúcich technické ...

§ 6
(1)

Osvedčenia o zhode COC10) nových vozidiel kategórie M1 a kategórie N1 a M2 s celkovou hmotnosťou do ...

(2)

Udelenie typového schválenia ES alebo typového schválenia komponentu pre typ bezpečnostného pásu alebo ...

§ 7

Od 20. októbra 2007 sa osvedčenia o zhode COC nových vozidiel budú považovať za neplatné a možno odmietnuť ...

§ 8

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 201/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 77/541/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných ...

  2.

  Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú ...

  3.

  Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kotvové úchytky ...
 • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej vlády č. 140/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie ...
 • 6)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 7)  § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 8)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 9)  § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom ...
 • 10)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 11)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 12)  § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 13)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 14)  § 57 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 128/2002 Z. z.
 • 16)  § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 17)  Príloha VII k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore