Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie 200/2012 účinný od 30.09.2014

Platnosť od: 14.07.2012
Účinnosť od: 30.09.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie 200/2012 účinný od 30.09.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 200/2012 s účinnosťou od 30.09.2014 na základe 251/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo ...

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších ...

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný ...

§ 2
(1)

Poistno-matematický ekvivalent získaný v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky sa určí ako súčin ...

(2)

Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku sa určí podľa veku, ktorý žiadateľ dovŕšil v celých ...

(3)

Na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku podľa § 66 zákona sa obdobie dôchodkového poistenia, ...

(4)

Poistno-matematický ekvivalent získaný v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky sa zvyšuje o sumu ...

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2012.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k nariadeniu vlády č. 200/2012 Z. z.

  VZOREC NA VÝPOČET JEDNOTKOVEJ HODNOTY ODLOŽENÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU

  ...

  Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku (JHOD) sa vypočíta podľa vzorca

  kde

  v je vek v celých rokoch, ktorý žiadateľ dosiahol ku dňu rozhodujúcemu na výpočet,

  r je rozdiel medzi dôchodkovým vekom žiadateľa a vekom, ktorý žiadateľ dosiahol v celých rokoch ku dňu ...

  ω je najvyšší vek uvedený v úmrtnostných tabuľkách,

  kpv je pravdepodobnosť, že osoba, ktorá sa dožila veku v, sa dožije veku v + k, pričom táto pravdepodobnosť ...

  koeficient 0,17 je súčin pravdepodobnosti poskytnutia pozostalostného dôchodku a jeho výšky v porovnaní ...

  Na určenie pravdepodobnosti kpv sa použijú úmrtnostné tabuľky vykázané Štatistickým úradom Slovenskej ...

Poznámky

 • 1)  § 29 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore