Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel 198/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014

Platnosť od: 14.04.2006
Účinnosť od: 01.09.2013
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel 198/2006 účinný od 01.09.2013 do 31.10.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 198/2006 s účinnosťou od 01.09.2013 na základe 251/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1,1) určené na prevádzku v premávke ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

typom vozidla vzhľadom na hlavové opierky vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:

1.

obrysy a vnútorné rozmery karosérie tvoriace priestor pre cestujúcich a

2.

typy a rozmery sedadiel,

b)

hlavovou opierkou zariadenie tvoriace pevnú súčasť operadla sedadla alebo zariadenie konštruované na ...

c)

typom sedadla sedadlá, ktoré sa nelíšia svojimi rozmermi, rámom ani čalúnením, môžu sa líšiť povrchovou ...

d)

typom hlavovej opierky hlavové opierky, ktoré sa nelíšia svojimi rozmermi, rámom ani čalúnením, môžu ...

e)

bodom H bod určený v osobitnom predpise,2)

f)

bodom R alebo referenčným bodom sedenia bod určený v osobitnom predpise,2)

g)

referenčnou čiarou r priamka, ktorá na testovacej figuríne majúcej hmotnosť a rozmery priemerného dospelého ...

§ 3
(1)

Hlavová opierka musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.8 a 6 prílohy I a v prílohách ...

(2)

Postup určenia bodu H a skutočného uhla operadla sedadla, overovanie vzájomných polôh bodov R a H a ...

(3)

Hlavové opierky musia spĺňať testovacie požiadavky ustanovené v bodoch 7.3, 7.4 až 7.4.3.2, 7.4.3.4 ...

§ 4
(1)

Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu3) pre typ hlavovej opierky predkladá výrobca alebo ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:

a)
podrobný opis hlavovej opierky špecifikujúci charakter materiálu čalúnenia a prípadne polohu sedadla, ...
b)
podrobný opis typu sedadiel,
c)
podrobnosti o type vozidla, do ktorého sa majú montovať sedadlá uvedené v písmene b),
d)
rozmerové výkresy charakteristických častí sedadla a hlavovej opierky.
(3)

Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická ...

a)
ak je hlavová opierka integrálnou časťou sedadla, štyri kompletné sedadlá,
b)
ak je hlavová opierka určená na pevné uchytenie na sedadle,
1.
dve sedadlá z každého typu, na ktorý sa má upevniť hlavová opierka,
2.
dvojnásobný počet hlavových opierok, ako je počet typov sedadiel, na ktoré sa majú upevniť hlavové opierky, ...
(4)

Technická služba môže požadovať predloženie špecifických častí alebo vzoriek použitých materiálov a ...

(5)

Zariadenia predložené na typové schválenie ES komponentu pre typ hlavovej opierky

a)
musia byť jasne a nezmazateľne označené obchodným názvom alebo značkou,
b)
musia mať na bočnej strane primerané miesto pre značku typového schválenia ES komponentu; toto miesto ...
c)
ak hlavová opierka tvorí integrálnu časť sedadla, označenia uvedené v písmenách a) a b) sa musia umiestniť ...
(6)

Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ hlavovej opierky sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené ...

(7)

Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ hlavovej opierky podľa ...

(8)

Pre každý typ hlavovej opierky štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu značku ...

(9)

S každou hlavovou opierkou zodpovedajúcou schválenému typu výrobca dodá používateľom hlavovej opierky ...

(10)

Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia na zabránenie používania značiek typového schválenia ...

(11)

Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ hlavovej opierky v ...

(12)

Štátny dopravný úrad

a)
zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčenia o typovom ...
b)
informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES ...
(13)

Ak štátny dopravný úrad zistí, že väčší počet hlavových opierok označených rovnakou značkou typového ...

(14)

Udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na hlavové opierky sa nesmie ...

(15)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) ...

§ 5
(1)

Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť ani zakázať

a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných ...
b)
uvedenie typu hlavovej opierky na trh z dôvodov vzťahujúcich sa na jej konštrukciu alebo spôsob fungovania, ...
(2)

Nemožno uvádzať na trh typ hlavovej opierky označenej značkou typového schválenia ES komponentu, ktorá ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 198/2006 Z. z.

  TESTY

  Okrem požiadaviek podľa § 3 ods. 3 musia hlavové opierky spĺňať tieto testovacie požiadavky:

  1.

  Bod R sedadla, do ktorého sa zabuduje hlavová opierka, sa overuje postupom podľa § 3 ods. 2.

  2.

  Výška hlavovej opierky sa určuje takto:

  2.1

  všetky čiary musia prebiehať v rovine súmernosti uvažovaného sedadla, jej priesečník so sedadlom určuje ...

  2.2

  figurína zodpovedajúca priemernému dospelému mužovi alebo figurína uvedená v osobitnom predpise1) musí ...

  2.3

  priemet referenčnej čiary figuríny1) prebieha v rovine uvedenej v bode 2.1; dotyčnica S k vrcholu hlavovej ...

  2.4

  vzdialenosť h od bodu R k dotyčnici S je výškou, ktorá sa berie do úvahy pri uplatňovaní požiadavky ...

  3.

  Posunutá referenčná čiara r1 sa určí tak, že sa pôsobí na časť simulujúcu chrbát figuríny1) počiatočnou ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 198/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 78/932/EHS zo 16. októbra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hlavových ...

  2.

  Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú ...

  3.

  Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú ...

Poznámky

 • 1)  Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov ...
 • 3)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 4)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 5)  Napríklad § 13 a 106 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 6)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 7)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 8)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore