Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina 196/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 26.05.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina 196/2021 účinný od 01.06.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 196/2021 s účinnosťou od 01.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa prírodná pamiatka Brezovská dolina (ďalej len „prírodná pamiatka“). Súčasťou prírodnej ...

(2)

Prírodná pamiatka sa nachádza v okrese Ilava v katastrálnom území Červený Kameň. Celková výmera prírodnej ...

(3)

Hranica prírodnej pamiatky je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica prírodnej pamiatky vymedzená geometrickým ...

(4)

Ciele starostlivosti o prírodnú pamiatku, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje ...

§ 2

Účelom vyhlásenia prírodnej pamiatky je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej pamiatky, ...

§ 3

Na území prírodnej pamiatky platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.2)

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 196/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VYMEDZENIE HRANICE PRÍRODNEJ PAMIATKY

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 196/2021 Z. z.

  PREDMET OCHRANY PRÍRODNEJ PAMIATKY

  Biotopy európskeho významu:Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá ...

  Biotopy národného významu:Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a Lk10 Vegetácia vysokých ...

  Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: pimprlík mokraďný (Vertigo=Vertilla angustior), *spriadač ...

  Biotopy druhov živočíchov národného významu: salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), slepúch lámavý ...

  Biotopy druhov rastlín národného významu: hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana András), vstavač počerný ...

  Poznámky: Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana ...

Poznámky

 • 1)  Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým ...
 • 2)  Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť: 1. nariadenie Okresného výboru v Považskej Bystrici ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore