Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská 195/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 26.05.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská 195/2021 účinný od 01.06.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 195/2021 s účinnosťou od 01.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská

Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Záhradská (ďalej len „prírodná rezervácia“). Súčasťou prírodnej rezervácie ...

(2)

Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Nové Mesto nad Váhom v katastrálnom území Lubina. Celková výmera ...

(3)

Hranica prírodnej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým ...

(4)

Ciele starostlivosti o prírodnú rezerváciu, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia ...

§ 2

Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej ...

§ 3
(1)

Na území prírodnej rezervácie platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.

(2)

Ochranné pásmo prírodnej rezervácie sa nevyhlasuje a neplatí ani podľa § 17 ods. 7 zákona.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2021.2)

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 195/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VYMEDZENIE HRANICE PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 195/2021 Z. z.

  PREDMET OCHRANY PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

  Biotopy európskeho významu:Pr3 Penovcové prameniská (*7220), Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné ...

  Biotop národného významu:Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky.

  Biotopy druhu rastliny národného významu: vstavač obyčajný (Orchis morio L.).

  Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: pimprlík mokraďný (Vertigo=Vertilla angustior), pimprlík ...

  Biotopy druhov živočíchov národného významu: rak riečny (Astacus astacus), mlok horský (Triturus alpestris), ...

  Poznámky: Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana ...

Poznámky

 • 1)  Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým ...
 • 2)  Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť: 1. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore